Περί Αγίας Γραφής 

+ Πλανάσθε μη ειδότες τας γραφάς μηδέ την δύναμιν του Θεού. [Πλανάστε, διότι δεν γνωρίζετε τις Γραφές, ούτε την δύναμη του Θεού.] ~ Κατά Ματθαίον 22,29 ~ 

+ Κηρυχθήσεται τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη εις μαρτύριον πάσι τοις έθνεσι, και τότε ήξει το τέλος. [Θα κηρυχθεί αυτό το Ευαγγέλιον της Βασιλείας του Θεού σε όλη την οικουμένη, ώστε να είναι η καλή μαρτυρία προς σωτηρία για όλα τα έθνη και τότε θα έρθει το τέλος.] ~ Κατά Ματθαίον 24,14 ~

 + Πιστεύετε εν τω ευαγγελίω. [Πιστεύετε στο Ευαγγέλιο.] ~ Κατά Μάρκον 1,15 ~ 

+ Τα ρήματα α εγώ λαλώ υμίν, πνεύμα έστι και ζωή έστιν. [Τα λόγια, τα οποία Εγώ σας διδάσκω, είναι πνεύμα Θεού, γι' αυτό έχουν και μεταδίδουν ζωή.] ~ Κατά Ιωάννην 6,63 ~

 + Γνωρίζω δε υμίν, αδελφοί, το ευαγγέλιον το ευαγγελισθέν υπ' εμού ότι ουκ έστι κατά άνθρωπον· ουδέ γαρ εγώ παρά ανθρώπου παρέλαβον αυτό ούτε εδιδάχθην, αλλά δι' αποκαλύψεως Ιησού Χριστού. [Σας καθιστώ γνωστό αδελφοί, ότι το Ευαγγέλιο, το οποίο εγώ κήρυξα σε σας, δεν είναι έργο ανθρώπου και δεν εκφράζει σκέψεις ανθρώπων. Διότι εγώ - όπως άλλωστε και οι άλλοι Απόστολοι - δεν έχω παραλάβει αυτό από άνθρωπο, ούτε το διδάχθηκα από άνθρωπο, αλλά το παρέλαβα κατ' ευθείαν δι' αποκαλύψεων, τις οποίες ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μου φανέρωσε.] ~ Προς Γαλάτας 1,11-12 ~

 + Ει τις ετεροδιδασκαλεί και μη προσέρχεται υγιαίνουσι λόγοις τοις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τη κατ' ευσέβειαν διδασκαλία, τετύφωται, μηδέν επιστάμενος. [Εάν κάποιος διδάσκει διαφορετικά από την αλήθεια του Ευαγγελίου και δεν ακολουθεί σωστά τα λόγια που είπε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και την ευσεβή διδασκαλία, αυτός είναι γεμάτος εγωισμός και δεν ξέρει τίποτα.] ~ Προς Τιμόθεον Α' 6,3-4 ~

 + Πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς παιδείαν την εν δικαιοσύνη, ίνα άρτιος η ο του Θεού άνθρωπος, προς παν έργον αγαθόν εξηρτισμένος. [Όλη η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστος, έχει γραφεί με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Και επομένως είναι ωφέλιμη, για να αποκαλύπτει και να διδάσκει την αλήθεια του Θεού, για να φανερώνει και να ελέγχει την πλάνη και την κακία, για να διορθώνει και να ανορθώνει τους παρεκτρεπομένους, για να μορφώνει τους καλοπροαιρέτους σε κάθε αρετή, ώστε να είναι έτσι ο άνθρωπος του Θεού τέλειος και ακέραιος, συγκροτημένος και ικανός για κάθε καλό έργο.] ~ Προς Τιμόθεον Β' 3,16-17 ~ 

+ Γίνεσθε δε ποιηταί λόγου και μη μόνον ακροαταί, παραλογιζόμενοι εαυτούς. Ότι ει τις ακροατής λόγου εστί και ου ποιητής, ούτος έοικεν ανδρί κατανοούντι το πρόσωπον της γενέσεως αυτού εν εσόπτρω· κατενόησε γαρ εαυτόν και απελήλυθε, και ευθέως επελάθετο οποίος ην. Ο δε παρακύψας εις νόμον τέλειον τον της ελευθερίας και παραμείνας, ούτος ουκ ακροατής επιλησμονής γενόμενος, αλλά ποιητής έργου, ούτος μακάριος εν τη ποιήσει αυτού έσται. [Να γίνεστε τηρητές του νόμου του Θεού και όχι μόνον ακροατές, εξαπατώντας τον ευατόν σας με την απλή μόνο ακρόαση του Θείου θελήματος. Διότι, εάν κανείς είναι μόνο ακροατής του Λόγου και όχι τηρητής, ομοιάζει με τον άνθρωπο, που απλώς και μόνο κύτταξε στον καθρέφτη την φυσιογνωμία του· διότι αυτός είδε μεν τον ευατόν του στον καθρέπτην και έφυγε, αλλά αμέσως ξέχασε ποιός ήταν. (Καθρέφτης είναι ο νόμος του Θεού, για να γνωρίσουμε τις ελλείψεις μας· εάν δεν τις προσέξουμε και δεν ενδιαφερθούμε για την διόρθωσή μας, λησμονούμε εντός ολίγου τον εαυτόν μας και τον νόμον του Θεού). Εκείνος όμως που με πολλή προσοχή μελέτησε προσεκτικά τον τέλειο νόμο του Ευαγγελίου, που χαρίζει την ηθική ελευθερία και έμεινε με σταθερότητα στον Νόμο αυτόν, αυτός δεν έγινε ακροατής απλώς, που λησμονεί, αλλά τηρητής των έργων, που διατάσσει ο Νόμος. Αυτός θα είναι μακάριος για την τήρηση του Θείου θελήματος.] ~ Ιακώβου 1,22-25 ~ 

+ Ευδόκησεν ο Θεός δια της μωρίας του κηρύγματος σώσαι τους 34 πιστεύοντας. [Αποφάσισε ο πανάγαθος Θεός να σώσει τους καλοπροαιρέτους και τους προθύμους να πιστεύσουν ανθρώπους, με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, το οποίο στους σκοτισμένους από την αμαρτία ανθρώπους φαίνεται μωρία.] ~ Προς Κορινθίους Α' 1,21 ~ 

+ Ζων γαρ ο λόγος του Θεού και ενεργής και τομώτερος υπέρ πάσαν μάχαιραν δίστομον και διϊκνούμενος άχρι μερισμού ψυχής τε και πνεύματος, αρμών τε και μυελών, και κριτικός ενθυμήσεων και εννοιών καρδίας. [Διότι ο λόγος του Θεού δεν είναι νεκρός και αδρανής, αλλά ζωντανός και δραστήριος, κοπτερότερος από κάθε κολοτροχισμένο δίκοπο μαχαίρι, ικανός να εισδύει σε όλη την ύπαρξη του ανθρώπου, μέχρι που να ξεχωρίζει την ψυχή και τα πνευματικά χαρίσματα του ανθρώπου, τις αρθρώσεις και τους μυελούς· και έχει την δύναμη να ερευνά και να κρίνει και τις πλέον αφανείς και κρύφιες σκέψεις και έννοιες της καρδιάς.] ~ Προς Εβραίους 4,12 ~ 

+ Μακάριος ανήρ εν τω νόμω αυτού μελετήσει ημέρας και νυκτός. [Τρισευτυχισμένος και ευλογημένος από τον Θεό είναι ο άνθρωπος εκείνος, που μελετά ημέρα και νύχτα τον νόμο του Κυρίου.] ~ Ψαλμοί 1,1-2 ~ 

+ Επιθυμητά υπέρ χρυσίον και λίθον τίμιον πολύν και γλυκύτερα υπέρ μέλι και κηρίον. [Τα λόγια του Κυρίου για τους καλοπροαίρετους ανθρώπους είναι επιθυμητά περισσότερο από τον χρυσό και από πλήθος πολύτιμων λίθων. Είναι γλυκύτερα από το μέλι και από την κηρήθρα.] ~ Ψαλμοί 18,11 ~

 + Το δε γνώναι νόμον διανοίας εστίν αγαθής. [Η κατανόηση του Θείου Νόμου είναι δείγμα καλοπροαίρετου και φωτισμένης διανοίας.] ~ Παροιμίες 9,10 ~ 

+ Διάβασε σε ήσυχο τόπο τα Ιερά Ευαγγέλια, για να γνωρίσεις τα θαυμάσια του Θεού και να νιώσει η ψυχή σου ουράνιες χαρές και γλυκύτητες... Η συνεχής μελέτη των Θείων Γραφών, είναι το φως της ψυχής, που κάνει ευτυχισμένο τον νου μας και που μας προφυλάσσει από τα πάθη. ~ Άγιος Ισαάκ ο Σύρος ~ 

+ Τίποτε δεν είναι τόσο ισχυρό να αποβάλλει τις εμπειρίες και τις μνήμες της παλιάς ακόλαστης ζωής, να εξαφανίσει τους κακούς λογισμούς και να διώξει τις ενθυμήσεις που κινούνται και διεγείρονται μέσα στη σάρκα, και προκαλούν ταραχώδη σαρκική φλόγωση, όσο είναι το να βυθιστούμε ολόκληροι μέσα στον πόθο της μελέτης της Θείας Γραφής και να αναζητούμε να εννοήσουμε τα βαθιά νοήματά της. Όταν οι λογισμοί του ανθρώπου εμποτισθούν από την ηδονή της επίμονης μελέτης της σοφίας του Θεού στη Θεία Γραφή, με τέτοια αφοσίωση, που να στίβει τους λόγους του Θεού, για να του φανερωθούν τα θεία νοήματά τους, ε, τότε, ο άνθρωπος αφήνει πίσω του το μάταιο κόσμο, λησμονεί ό,τι υπάρχει σ' αυτόν και εξαλείφει από την ψυχή του όλες τις αμαρτωλές ενθυμήσεις της συσσωμάτωσης με τον κόσμο. ~ Άγιος Ισαάκ ο Σύρος ~ 

+ Κανένα βιβλίο δεν είναι τόσο απλό και τόσο καθαρό, όσο είναι το Ευαγγέλιο. Και όμως κανένα βιβλίο δεν μπορεί να εξηγηθεί πλανερά τόσο εύκολα, όσο το Ευαγγέλιο, όταν η καρδιά που το μελετά είναι πονηρή. Μην ζητήσεις ποτέ να καταλάβεις τους λόγους των Θείων μυστηρίων, που περιέχονται στις Αγίες Γραφές, χωρίς προηγουμένως να προσευχηθείς θερμά στον Θεό. Το κλειδί που θα καταλάβουμε τα Θεία νοήματα είναι η  προσευχή. ~ Άγιος Ισαάκ ο Σύρος ~

 + Η Αγία Γραφή θα σε κρατήσει μακριά από την αμαρτία. Η αμαρτία θα σε κρατήσει μακριά από την Αγία Γραφή. ~ Άγιος Ισαάκ ο Σύρος ~

 + Η Αγία Γραφή είναι το οπλοστάσιο του Χριστιανού. Συνεγράφη υπό του Αγίου Πνεύματος, με σκοπό να διαλέγουμε όλοι οι άνθρωποι σαν από κοινό ιατρείο των ψυχών ο καθένας το φάρμακο του δικού του πάθους. Όταν έχεις την εκ των Θείων Γραφών παρηγοριά, δεν θα χρειαστείς ούτε εμάς, ούτε κανένα άλλον για να δεις το καθήκον σου, γιατί θα κατέχεις την εκ του Αγίου Πνεύματος συμβολή και καθοδήγηση προς το συμφέρον σου. Γιατί η Αγία Γραφή γνωστοποιεί παντού, σε κάθε άνθρωπο το θέλημα του Θεού. ~ Μέγας Βασίλειος ~

 + Όποιος γεύτηκε την γλυκύτητα του λόγου του Θεού και τον πρόδωσε, μοιάζει μ' εκείνον που αντάλλαξε το πολύτιμο διαμάντι, με ένα χρωματιστό γυαλί. ~ Μέγας Βασίλειος ~ 

+ Όπως είναι αδύνατον να παρασταθεί με λόγια η γλυκύτητα του μελιού σε εκείνον που δεν το γεύτηκε ποτέ, έτσι είναι και αδύνατον να αποδοθεί η χρησιμότητα του Ουρανίου Λόγου σε εκείνον που δεν έχει μια τέτοια πείρα. ~ Μέγας Βασίλειος ~ 

+ Το βιβλίο των Ψαλμών του Δαβίδ και τα παλαιά τραύματα των ψυχών θεραπεύει και στο νεοτραυματισθέντα αποδίδει γρήγορα την θεραπεία ∙ και τον άρρωστο περιποιείται και το υγειές προφυλάσσει και γενικώς ξεριζώνει, όσο είναι δυνατό, τα πάθη, τα οποία κατατυραννούν ποικιλοτρόπως στη ζωή τις ψυχές των ανθρώπων ∙ και τούτο με κάποια μελωδική ψυχαγωγία και ευχαρίστηση που γεννά αγνή σκέψη. Ο Ψαλμός γαληνεύει τις ψυχές, τις βραβεύει με ειρήνη, καθησυχάζει τους θορύβους και τα κύματα των λογισμών. Μαλακώνει την τάση της ψυχής για θυμό και σωφρονίζει την ακολασία της. Ο Ψαλμός συσφίγγει τη φιλία ενώνει τα χωρισμένα ∙ ∙ συμφιλιώνει τους εχθρούς. Ο ψαλμός τρέπει σε φυγή τους δαίμονες, επιφέρει την βοήθεια των αγγέλων ∙ είναι όπλο στους φόβους της νύχτας και ανάπαυση στους κόπους της ημέρας ∙ ασφάλεια για τα νήπια ∙ κόσμημα για τους ακμαίους στην ηλικία άνδρες ∙ παρηγοριά για τους πρεσβυτέρους ∙ στολίδι πάρα πολύ ταιριαστό για τις γυναίκες. Κατοικίζει τις ερήμους, σωφρονίζει τις συγκεντρώσεις ∙ είναι βάση για τους αρχαρίους, αύξηση αυτών που προκόπτουν, στήριγμα των τελείων, φωνή της Εκκλησίας. Αυτός λαμπρύνει τις εορτές, αυτός προξενεί την κατά Θεό λύπη. Διότι ο Ψαλμός εξάγει δάκρυ και από πέτρινη καρδιά. ~ Μέγας Βασίλειος ~

 + Ο Θεός στην Αγία Γραφή κρύπτεται αποκαλυπτόμενος και αποκαλύπτεται κρυπτόμενος. ~ Ιερός Αυγουστίνος ~ 

+ Ο Λόγος του Ευαγγελίου, είναι το κρασί του Θεού, που φέρνει νηφάλια μέθη στους πιστούς αναγνώστες του. ~ Ιερός Αυγουστίνος ~ 

+ Το Ευαγγέλιο είναι για το μυαλό του ανθρώπου, ό,τι είναι το τηλεσκόπιο για τα μάτια του. ~ Ιερός Αυγουστίνος ~

 + Δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν το Ευαγγέλιο, αλλά που δεν το πιστεύουν. Δεν καταλαβαίνουν εκείνοι που δεν πιστεύουν. ~ Ιερός Αυγουστίνος ~

 + Η Καινή Διαθήκη είναι κρυμμένη μέσα στην Παλαιά και η Παλαιά Διαθήκη αποκαλύπτεται μέσα στην Καινή. ~ Ιερός Αυγουστίνος ~ 

+ Κατά την προσευχή μιλούμε με τον Θεό, ενώ με την μελέτη της Αγίας 36 Γραφής, μιλάει Εκείνος μαζί μας. ~ Ιερός Αυγουστίνος ~ 

+ Για την κατανόηση των Γραφών, χρειάζεται καθαρή ζωή. ~ Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ~ 

+ Τα λόγια του Θεού όταν μελετώνται, την μεν ψυχή τρέφουν και διαφυλάττουν, το δε σώμα φρουρούν και παιδαγωγούν, τους δε δαίμονες διώκουν και προξενούν πολύ μεγάλη γαλήνη στην ψυχή. Πριν από κάθε ανάγνωση, προσευχήσου και παρακάλεσε θερμά τον Θεό, να σου αποκαλυφτεί. Η ανάγνωση των Θείων Γραφών, συμμαζεύει το νου που περιπλανιέται και χαρίζει σαν δώρο, τη γνώση για τον Θεό. Να προσκολλάσαι στην ανάγνωση των Θείων Γραφών, για να σε διδάξουν, πως πρέπει να αποφεύγεις τις παγίδες του εχθρού και να κερδίσεις την αιώνια ζωή. ~ Άγιος Εφραίμ ο Σύρος ~ 

+ Όποιος δεν κοπιάζει με αγάπη στην ωφέλεια και την ανάγνωση των Θείων Γραφών και δεν τις μελετά με πόθο, είναι άκαρπο δέντρο, εκείνος όμως που τις ερευνά με ενδιαφέρον, διπλασιάζει τον καρπό, όπως το δέντρο που είναι φυτεμένο, δίπλα στα τρεχούμενα νερά. ~ Άγιος Εφραίμ ο Σύρος ~

 + Άλλοι καυχιώνται για την συναναστροφή τους με μεγιστάνες, άρχοντες και βασιλιάδες, εσύ όμως να καυχιέσαι επειδή συναναστρέφεσαι με τον Ουράνιο Βασιλιά, όταν μελετάς τις Θείες Γραφές. Διότι είναι το Άγιο Πνεύμα που μιλά δια των Γραφών. ~ Άγιος Εφραίμ ο Σύρος ~

 + Διαφορετικά γίνεται η ανάγνωση των Γραφών από τους αρχαρίους στο βίο της ευσέβειας, διαφορετικά από εκείνους που πρόκοψαν και έφτασαν στο μέσο και διαφορετικά από εκείνους που πλησιάζουν προς την τελειότητα. Στους πρώτους γίνεται άρτος απ' το τραπέζι του Θεού που στηρίζει τις καρδιές τους και τους δυναμώνει στην πάλη με τα πνεύματα που ενεργούν τα πάθη και τους αναδεικνύει ανδρείους μαχητές κατά των δαιμόνων, ώστε να λένε: «Ετοίμασες μπροστά μου τραπέζι, απέναντι σ' αυτούς που με θλίβουν» (Ψαλμ. 22,5). Στους δεύτερους, γίνεται κρασί από Θεϊκό ποτήρι που ευφραίνει τις καρδιές τους και τους φέρνει σε έκσταση με τη δύναμη των εννοιών και ανυψώνει το νου τους από το γράμμα του νόμου που οδηγεί στο θάνατο, μεταφέροντάς τον στα βάθη του Πνεύματος, για να τα ερευνήσει και κάνοντάς τον ικανό να γεννά και να εφευρίσκει Θεία νοήματα, ώστε και αυτοί να λένε πολύ ταιριαστά: «Και το ποτήρι Σου με μεθά σαν το δυνατότερο κρασί» (Ψαλμ. 22,5). Στους τελευταίους, γίνεται λάδι Θεϊκού πνεύματος, που αλείφει την ψυχή τους και την καταπραΰνει και την ταπεινώνει με την υπερβολή των Θείων ελλάμψεων και την ανυψώνει ολόκληρη πάνω από την ταπεινότητα του σώματος, ώστε και αυτή να αναφωνεί με καύχηση: «Άλειψες με λάδι το κεφάλι μου» (Ψαλμ. 22,5) και: «Το έλεός Σου θα με καταδιώκει όλες τις ημέρες της ζωής μου» (Ψαλμ. 22,6). ~ Άγιος Νικήτας ο Στηθάτος ~ 

+ Το Ευαγγέλιο είναι ο στύλος της Εκκλησίας. ~ Άγιος Ειρηναίος ο Λουγδούνου ~ 

+ Μεγάλη ασφάλεια για την αποφυγή της αμαρτίας είναι η ανάγνωση της Αγίας Γραφής. ~ Άγιος Επιφάνιος ~

 + Δεν μπορούμε να πετύχουμε την αρετή με άλλον τρόπο, ούτε να αποφύγουμε το κακό, παρά με την μελέτη των Θείων Γραφών. ~ Μέγας Αθανάσιος ~ 

+ Ο μεγαλύτερος θησαυρός του κόσμου είναι το Ευαγγέλιο και όποιος το μελετάει κάθε μέρα, βρήκε την ευτυχία. ~ Μέγας Αθανάσιος ~

 + Για την έρευνα της Αγίας Γραφής, χρειάζεται έντιμη ζωή, καθαρή ψυχή και κατά Χριστόν αρετή, ώστε ο νους να βαδίζει το δρόμο Της και να μάθει όσο είναι προσιτό, περί του Θείου Λόγου. ~ Μέγας Αθανάσιος ~ 

+ Νύχτα και μέρα, ας μην φεύγει από το στόμα σου, ο λόγος του Θεού. Ας είναι έργο σου, η συνεχής μελέτη των Θείων Γραφών με σχολαστικότητα και να καταγίνεται στην κατανόηση κάθε λέξεως της Αγίας Γραφής. Δεν πρέπει να μελετά κανείς τεμπέλικα τον Νόμο του Κυρίου. Δεν επιτρέπεται άλλοτε να Τον μελετάει και άλλοτε όχι, αλλά πάντοτε και συνεχώς, να είναι αφοσιωμένος στα Θεία λόγια. ~ Μέγας Αθανάσιος ~ 

+ Πνευματικό λιβάδι και παράδεισος χαράς είναι η ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Μας απομακρύνει από την αθυμία (κατάθλιψη - λύπη), μας φυτεύει την ευχαρίστηση και την χαρά, διώχνει την πονηριά, αφανίζει την κακία, μας κάνει να μην φοβόμαστε κανέναν, ριζώνει την αρετή και μας κάνει να υπομένουμε τους κόπους με πολλή προθυμία χάρη της αρετής. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να παρηγορήσει έναν θλιμμένο, όσο η ανάγνωση των Γραφών. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~ 

+ Οι Γραφές δεν μας δόθηκαν για να τις έχουμε μόνο στα βιβλία, αλλά και για να τις χαράξουμε στις καρδιές μας. Όσοι παραμελούν τη μελέτη των Γραφών, είναι φτωχοί και πεινασμένοι... Ό,τι είναι για το σώμα η υλική τροφή, αυτό είναι για την ψυχή η ανάγνωση της Γραφής. Είναι τροφή πνευματική, που ενισχύει το λογισμό, που κάνει την ψυχή ισχυρή, γενναιότερη και αγιότερη. Ας την τρέφουμε την ψυχή μας, με τον λόγο του Θεού. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

 + Χρειαζόμαστε τα Θεία φάρμακα, για να θεραπεύουμε τις πληγές που μας δημιουργούνται και να προλαμβάνουμε αυτές που πρόκειται να γίνουν, αποκρούοντας και κατασβήνοντας τα βέλη του διαβόλου, με την συνεχή μελέτη των Θείων Γραφών. Γιατί δεν είναι δυνατόν να σωθεί κάποιος, χωρίς να απολαμβάνει διαρκώς την πνευματική ανάγνωση. Άμα λοιπόν καθημερινά πληγωνόμαστε, χωρίς να θεραπεύουμε τις πληγές με την ανάγνωση, ποιά ελπίδα θα έχουμε; ~ Ιερός Χρυσόστομος ~ 

+ Η Αγία Γραφή όταν μπει μέσα στην ψυχή, είναι σαν το θυμίαμα. Είναι το λιβάνι πάνω σε αναμμένη ψυχή και γεμίζει όλη την ύπαρξη με ευωδία. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

 + Όπως η πείνα είναι ένδειξη σωματικής υγείας, έτσι και το να ενδιαφέρεται κανείς να ακούει τα λόγια του Θεού, μπορεί να το θεωρήσει ως απόδειξη ψυχικής υγείας. Και αν η ψυχή δεν φωτιστεί προηγουμένως από την Αγία Γραφή, δεν είναι δυνατόν να δώσει καρπό αρετής. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~ 

+ Αν σ' ένα σπίτι, όπου υπάρχει το Eυαγγέλιο, δεν θα τολμήσει να εισέλθει ο διάβολος, πολύ λιγότερο δεν θα θίξει ποτέ την ψυχή εκείνη που ασχολείται με τέτοια διανοήματα, ούτε θα την κυριεύσει ο δαίμονας, ή η φύση της αμαρτίας. Γιατί όπου υπάρχουν γράμματα βασιλικά, που να είναι τυπωμένα σε θεοφιλή διάνοια από το Άγιο Πνεύμα και να ακτινοβολούν πολλή Χάρη, ο διάβολος δεν μπορεί να την ατενίσει κατά πρόσωπο, αλλά από μακριά θα δείξει τα νώτα του. Aγίασε λοιπόν την ψυχή σου, αγίασε το σώμα σου, έχοντας αυτά διαρκώς  στην καρδιά σου και στην γλώσσα σου. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

 + Όπως ακριβώς η γη που δεν βρέχεται, δεν μπορεί να βγάλει στάχυα, ακόμη και αν φυτέψει κανείς μύριους σπόρους, έτσι και η ψυχή δεν μπορεί να επιδείξει κάποιον καρπό, αν δεν φωτιστεί προηγουμένως από τις Γραφές. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~ 

+ Να μην περιφρονείτε ούτε τη μικρή λέξη, ούτε μια συλλαβή από τα κείμενα της Αγίας Γραφής. Γιατί δεν είναι απλώς λόγια, αλλά λόγια του Αγίου Πνεύματος. Για τούτο είναι δυνατό να βρούμε ακόμα και σε μία συλλαβή, μέγα θησαυρό! Τίποτα δεν γράφτηκε απλώς και χωρίς λόγο, αλλά γράφτηκαν για το συμφέρον μας και προς όφελός μας, έστω και αν εμείς αγνοούμε μερικά. Γι' αυτό χρειάζεται λεπτομερής έρευνα και συνεχή προσοχή, για να μπορέσουμε, έστω και λίγο να διεισδύσουμε στα ιερά εκείνα μυστήρια. Αλλά ακόμα και αν δεν καταλαβαίνεις τα γραφόμενα, μεγάλος αγιασμός προέρχεται και μόνο από την ανάγνωση. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~ 

+ Να αντλείτε για όλα, πληροφορίες από τις Γραφές. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~ 

+ Η Αγία Γραφή δεν έχει ανάγκη από ανθρώπινη σοφία για να κατανοηθούν όσα γράφει, αλλά έχει ανάγκη από την ανακάλυψη του Αγίου Πνεύματος. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

 + Στην Αγία Γραφή δεν είναι όλα σαφή, για να μην περιπέσεις σε αμέλεια (να αγωνίζεσαι δηλ. για την σωστή τους ερμηνεία), ούτε πάλι είναι όλα ασαφή, για να μην σε πιάνει απόγνωση. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

 + Τέτοια είναι η φύση του θησαυρού της Αγίας Γραφής: Ενώ κάνει πλούσιους εκείνους που τον δέχονται, ωστόσο τα νοήματά της ουδέποτε εξαντλούνται, καθότι είναι μια πηγή που δεν τελειώνει, γιατί αναβλύζει από την πηγή του Αγίου Πνεύματος. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

 + Δεν αρκεί να πούμε, ότι αυτό είναι γραμμένο στην Γραφή, αλλά πρέπει να διαβάσουμε όλη την συνέχεια. Αν διακόπτουμε την μεταξύ των χωρίων συνέχεια και συνάφεια, θα βγουν πολλές πονηρές διδασκαλίες. Στην Αγία Γραφή είναι άλλωστε γραμμένο: ''δεν υπάρχει Θεός'' και ''δεν θα ενεργήσει δίκαια ο Θεός''. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

 + Αιτία όλων των κακών είναι το ότι δεν γνωρίζουμε την Αγία Γραφή. Πάμε στον πόλεμο χωρίς όπλα. Πώς είναι δυνατόν να σωθούμε; Πραγματικά, τα άπειρα κακά φύτρωσαν από την άγνοια των Γραφών. Από την άγνοια προήλθαν οι καταστρεπτικές αιρέσεις Από εδώ προήλθε ο απρόσεκτος τρόπος ζωής. Από εδώ τα άχρηστα και ανώφελα πράγματα. Όπως εκείνοι που είναι τυφλοί, δεν μπορούν να βαδίσουν σωστά, έτσι και εκείνοι που δεν φωτίζονται από την ακτίνα των Θείων Γραφών, αναγκάζονται να σκοντάφτουν σε πολλά, ακριβώς επειδή προχωρούν σε φρικτό σκοτάδι. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~ 

+ Για ποιό λόγο, για τον Λάζαρο δεν μίλησαν οι άλλοι Ευαγγελιστές, αλλά μόνο ο Ιωάννης; Το Άγιο Πνεύμα, επειδή ήθελε, να εξαφανίσει τις υποψίες για φανταστικές διηγήσεις, επέτρεψε στους Ευαγγελιστές να γράψουν με απόλυτη συμφωνία τα θαύματα του Ιησού, αλλά και έκανε να παραλείψει ο καθένας και κάτι, παρουσιάζοντας έτσι ολοφάνερα απόδειξη, ότι τα Ευαγγέλια δεν τα έγραψαν με κακό σκοπό, ούτε ύστερα από προμελέτη, ούτε ύστερα από συμφωνία, ούτε για να μας ευχαριστήσουν, αλλά για να τα παρουσιάζουν όλα καθαρά, την απέριττη αλήθεια, όταν λείψουν οι φαινομενικές διαφορές. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

 39 + Θέλεις να δεις, αν είσαι γνήσιος ή ψεύτικος Χριστιανός; Μελέτα προσεκτικά την Αγία Γραφή. Κάθε φορά που θα διαβάζεις ένα στίχο, να ελέγχεις τον εαυτόν σου και να τον ρωτάς: Αυτό που γράφεται εδώ, το εφάρμοσα; Έτσι θα αρχίσεις να μπαίνεις στο μεγάλο νόημα του Χριστιανισμού και να γίνεσαι συνειδητός Χριστιανός... ~ Ιερός Χρυσόστομος ~ 

+ Η όλη περίληψη των Ευαγγελίων από εκεί έχει την αρχή: το ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, Σταυρώθηκε και Αναστήθηκε. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~ 

+ Η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη είναι δύο κουπιά που πρέπει να χειρίζεσαι, για να οδηγήσεις την λέμβο της υπάρξεώς σου στο Ουράνιο λιμάνι. Χωρίς αυτά, είναι αδύνατον να διασχίσει κάποιος το πέλαγος της αμαρτίας. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

 + Η παιδαγωγία της Παλαιάς Διαθήκης μοιάζει με διατροφή από γάλα, ενώ η φιλοσοφία της Καινής Διαθήκης με στερεά τροφή. Και κανείς δεν οδηγεί προς τη στερεά τροφή, πριν να θρέψει με γάλα. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

 + Έργο της Παλαιάς Διαθήκης ήταν να δημιουργήσει τον άνθρωπο, ενώ της Καινής να μεταμορφώσει τον άνθρωπο σε άγγελο. Επειδή λοιπόν, η κακία οδήγησε τους ανθρώπους ακόμα και στην απώλεια της ανθρωπίνης φύσεώς τους και τους κατέβασε στην κατάσταση των αλόγων ζώων και τους έκανε άγριους, ο μεν Μωσαϊκός Νόμος, απάλλαξε τους ανθρώπους από την κακία, ενώ η Χάρις της Καινής Διαθήκης, πρόσθεσε και την αγγελική αρετή... ~ Ιερός Χρυσόστομος ~ 

+ Πολλοί θέλουν να μάθουν, που μετατέθηκε ο Ενώχ και γιατί δεν πέθανε αυτός, ούτε και ο Ηλίας και αν ακόμα ζουν, πως ζουν και σε ποιά μορφή βρίσκονται. Η αναζήτηση αυτή είναι πέρα για πέρα περιττή. Το ότι ο Ενώχ μετατέθηκε και ο Ηλία αναλήφτηκε, το είπαν οι Γραφές. Πού όμως είναι, δεν τα πρόσθεσαν. Διότι οι Γραφές λένε, μόνο τα αναγκαία... ~ Ιερός Χρυσόστομος ~ 

+ Η μελέτη της Αγίας Γραφής βοηθάει πολύ στην προσευχή. Θερμαίνει την ψυχή και μεταφέρει τον προσευχόμενο σ' έναν πνευματικό χώρο. Καθημερινά να διαβάζεις ένα κομμάτι από την Καινή Διαθήκη, γιατί είναι γραμμένη θεόπνευστα και έχει Πνεύμα Άγιο. Όποιος διαβάζει την Αγία Γραφή, φωτίζεται ο νους του και εξαγνίζεται η ψυχή του. ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~

 + Μακάριοι όσοι δεν κηρύττουν με λόγια το Ευαγγέλιο, αλλά το ζούνε και το κηρύττουν με την σιωπή τους, με τη Χάρη του Θεού. ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~ + Εκείνος που δεν είναι ακόμη σε καλή πνευματική κατάσταση, να μην διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη, γιατί θα την παρεξηγήσει και έτσι θα βλαφτεί. ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~

 + Ένα Θείο νόημα, έχει πολλά Θεία νοήματα. ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~ 

+ Το Ευαγγέλιο και η κοσμική λογική δεν συμβιβάζονται. Στο Ευαγγέλιο είναι η αγάπη. Στην λογική είναι το συμφέρον. Στο Ευαγγέλιο λέει: «Αν σε αγγαρεύσει κάποιος για ένα μίλι, εσύ να πας δύο μίλια». Πού υπάρχει λογική εδώ πέρα; Εδώ είναι μάλλον τρέλλα! Γι' αυτό όσοι πάνε να συμβιβάσουν το Ευαγγέλιο με την κοσμική λογική μπερδεύονται άσχημα. Υπάρχουν λ.χ. διάφορες ομάδες που οργανώνουν φιλανθρωπικά έργα. Μαθαίνουν φέρ' ειπείν, ότι κάποιος έπαθε μεγάλη ζημιά, φτώχυνε και έχει ανάγκη από χρήματα. «Να τον βοηθήσουμε, λένε, αλλά προηγουμένως ας  βεβαιωθούμε αν έχει πράγματι ανάγκη». Και πάνε 2-3 να τον επισκεφθούν, για να δούν αν πράγματι έχει ανάγκη. Και βλέπουν, ας υποθέσουμε, να έχει πολυτελές σαλόνι και λένε: «Α, έχει τέτοιες πολυθρόνες, τέτοιο σαλόνι! Αυτός, για να έχει τέτοια έπιπλα, δεν έχει ανάγκη». Και την βοήθεια δεν την δίνουν. Δεν καταλαβαίνουν όμως, ότι ο άλλος πεινάει. Γιατί, όταν γίνεται κανείς φτωχός, αυτό δεν σημαίνει, ότι από την μία ώρα στην άλλη αλλάζει ακόμη και τα ρούχα του. Και πού ξέρεις, αν αυτό το σαλόνι δεν το είχε από παλιά και ο καημένος δεν πρόλαβε να το πουλήσει ακόμη; Ή μπορεί να του το χάρισε κάποιος, που έμαθε την ανάγκη της οικογενείας του. Κρίνουν με την λογική και μπερδεύονται και το Ευαγγέλιο μένει έξω από την ζωή τους. Οι άνθρωποι βλέπουν εξωτερικά, γι' αυτό και τα ερμηνεύουν όλα αλλιώς. ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~

 + Η μελέτη του Ευαγγελίου και το Ψαλτηρίου, αγιάζουν τον άνθρωπο. ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~ 

+ Εγώ με το Ψαλτήρι νοιώθω μια αγαλλίαση, είναι όλο Προφητεία, όλο παρηγοριά. Σε μια δύσκολη κατάσταση αν διαβάσεις Ψαλτήρι, νοιώθεις ανακούφιση, λύτρωση, σιγουριά ότι θα βοηθήσει ο Θεός. Το Ψαλτήρι πολύ βοηθάει για την καρδιακή προσευχή. ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~

 + Ντύσου την πανοπλία της Αγίας Γραφής. Μελετώντας καθημερινά τον λόγο του Θεού, θα μένεις άτρωτος από τις επιθέσεις της αμαρτίας. ~ Άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης ~ 

+ Ο ήλιος που ανατέλλει, να σε βρίσκει με τη Βίβλο στα χέρια. ~ Άγιος Ευάγριος ο Ποντικός ~ 

+ Η Θεία Γραφή είναι η Θεϊκή επιστήμη, που μας κάνει περισσότερο μορφωμένους, από όλους τους φιλοσόφους, περισσότερο σοφούς, από όλους τους σοφούς και μόνο Αυτή μας κάνει Άγιους, Πνευματικούς και Μακάριους. Οι λόγοι των Θείων Γραφών, είναι τόπος των πνευματικών ηδονών, γιατί σ' αυτές βρίσκεται η απόλυτη αλήθεια, από την οποία φωτίζεται και λαμπρύνετε ο νους. ~ Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ~ 

+ Πρέπει να το μελετάς το Άγιο Ευαγγέλιο με φόβο και τρόμο, σαν να μιλάς με τον ίδιο το Θεό. Εσύ όμως δεν αισθάνεσαι κανένα φόβο στην καρδιά σου, όταν ακούς να σου μιλάει με το στόμα Του ο Θεός. ~ Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ~ 

+ Όταν διαβάζεις ή μελετάς τις Άγιες Γραφές, μην το κάνεις αυτό μόνο, για να τις ξεφυλλίζεις, αλλά στα λόγια εκείνα που θα βρεις κατάνυξη, Θεϊκή αγάπη ή πνευματική χαρά, εκεί να σταματήσεις και να απολαύσεις τον Θεό. ~ Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ~ 

+ Τρώμε τη Σάρκα και πίνουμε το Αίμα του Χριστού στη Θεία Ευχαριστία, αλλά επίσης και στην μελέτη των Γραφών. ~ Άγιος Ιερώνυμος ~ 

+ Η προσεκτική μελέτη του Θείου λόγου, και μάλιστα όταν γίνεται με χύσιμο δακρύων, νεκρώνει και αφανίζει τα πάθη, ακόμη και αν έχουν πολυκαιρίσει. Και σιγά σιγά φέρνει στην ανυπαρξία τις ολέθριες αμαρτωλές ενέργειες της ψυχής και του σώματος. Μόνο εμείς να μην αμελήσουμε, με προσευχή και ελπίδα επίμονη και χωρίς ντροπή, να καθόμαστε κοντά στον Κύριο. ~ Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος ~

 + Μελετώντας τα λόγια του Θεού, θεραπεύεται κανείς χωρίς να το καταλάβει. Η μελέτη της Αγίας Γραφής, μας βοηθάει να μην αμαρτάνουμε. Φωτίζει την ψυχή μας, μας προφυλάσσει από τα πάθη, μας βάζει στο δρόμο  της σωτηρίας. ~ Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ~ 

+ Όσοι επιθυμούν να κατανοήσουν τις Θείες Γραφές, είναι ανάγκη να έχουν ετοιμότητα στην πίστη. ~ Άγιος Κλήμης Αλεξανδρείας ~ 

+ Ο Θείος λόγος ειναι τροφή της διάνοιάς μας και πνευματικός άρτος, που στηρίζει την καρδιά του ανθρώπου. ~ Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας ~ 

+ Ο σπόρος δεν μπορεί να φυτρώσει χωρίς χώμα και νερό. Και η ψυχή δεν μπορεί να καρποφορήσει χωρίς να ριζώσει στο χώμα της Αγίας Γραφής και χωρίς να ποτιστεί από τα νάματα της Θείας λατρείας. ~ Άγιος Μάρκος ο Ασκητής ~

 + Όποιος έχει ταπεινοφροσύνη και εργασία πνευματική, όσα διαβάζει στις Θείες Γραφές, όλα θα τα εννοήσει και θα τα καταλάβει. Διάβαζε τα λόγια της Αγίας Γραφής με έργα. ~ Άγιος Μάρκος ο Ασκητής ~

 + Περισσότερο ωφελείται κανείς μελετώντας καθημερινά το νόμο του Θεού, παρά οποιοδήποτε άλλο βιβλίο. Γιατί μέσα στη Γραφή, είναι κρυμμένα νοήματα αγιοπνευματικά, που όχι μόνο χαρίζουν ανέκφραστη ηδονή στην ψυχή, μα και την ανεβάζουν στον ουρανό, πάνω από τα γήινα και κοσμικά πράγματα. ~ Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος ~

 + Ερεύνησε τις Γραφές και θα βρεις τις εντολές και όσα λένε εφάρμοσέ τα και θα απαλλαγείς από τα πάθη. ~ Όσιος Θαλάσσιος ~

 + Κάθισε αδελφέ σε στιγμές αθυμίας, αν μπορείς μόνος σου στο δωμάτιό σου. Άνοιξε την Καινή Διαθήκη και διάβασε το κομμάτι, που τυχαία θα πέσει στα μάτια σου. Πολλές φορές μια τέτοια τακτική έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Μπορεί το κομμάτι, που τυχαία θα πέσει στα μάτια σου, να δίδει απάντηση στο πρόβλημα της στιγμής σου και να βρεις αμέσως το φάρμακο της αθυμίας σου. ~ Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός ~

 + Οι παρερμηνείες και οι πλάνες προέρχονται, από το ότι οι περισσότεροι βιάζονται να εισχωρήσουν στα νοήματα της Αγίας Γραφής, χωρίς καθόλου να φροντίσουν πιο πριν, να έχουν καθαρίσει την καρδιά τους. ~ Άγιος Κασσιανός ο Ρωμαίος ~

 + Το Ευαγγέλιο διαβάζεται σωστά μόνο από τον καθαρό νου και όπως είπε κάποιος Όσιος, κατανοείται ανάλογα με την προθυμία και την εργασία των εντολών. Ωστόσο, η ακριβής και τέλεια γνώση του Ευαγγελίου δεν μπορεί ν' αποκτηθεί με τη δική μας προσπάθεια· είναι χάρισμα του Χριστού. ~ Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ ~ 

+ Μέχρι το τέλος της ζωής σου, μην πάψεις να μελετάς το Ευαγγέλιο! Μην σκεφτείς ποτέ, ότι σου είναι γνωστό, έστω και αν το ξέρεις απ' έξω... Αν όμως δεν μελετάς το Ευαγγέλιο και δεν εφαρμόζεις τις Ευαγγελικές εντολές, θα βαδίζεις στο δρόμο της αυταπάτης και της ψυχικής συγχύσεως. ~ Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ ~ 

+ Στην αρχή της πνευματικής σου πορείας, να μελετάς περισσότερο τα έργα των Πατέρων και όταν εκείνοι σε διδάξουν τον τρόπο της ορθής Ευαγγελικής μελέτης, τότε πια κατεξοχήν, να διαβάζεις το Ευαγγέλιο. Όσοι με αφροσύνη και αλαζονεία απορρίπτουν τους Αγίους Πατέρες, προσεγγίζοντας άμεσα, με τυφλή θρασύτητα, αφώτιστο νου και ακάθαρτη καρδιά το Ευαγγέλιο, απορρίπτονται απ' αυτό και πέφτουν σε πλάνη. Το Ευαγγέλιο αφήνει μόνο τους ταπεινούς να το προσεγγίσουν... ~ Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ ~ 

+ Ο λόγος του Θεού είναι ένας καθρέφτης, όπου καθρεφτίζεται η ψυχή μας. Όπως ο άνθρωπος όταν κοιτάζεται σε ένα καθρέφτη, βλέπει κάθε 42 ελάττωμα ή κηλίδα στο πρόσωπο ή τα ρούχα του, έτσι και η ψυχή, όταν διαβάζει το λόγο του Θεού και διερευνά τις εντολές Του, βλέπει αν είναι καθαρή ή ακάθαρτη. ~ Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος ~ 

+ Καθημερινά να διαβάζετε την Αγία Γραφή, τον Λόγο του Θεού. Και όχι μόνο να την διαβάζετε, αλλά και να εμβαθύνετε, να μελετάτε το κομμάτι που διαλέξατε. Έτσι θα τρέφετε πνευματικά την ψυχή σας. ~ Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος ~

 + Θα πρέπει να διαβάζει κανείς όρθιος την Καινή Διαθήκη και το Ψαλτήρι. Αυτό βοηθάει στο να φωτίζεται το λογικό και να πραγματοποιείται μια ουράνια μεταβολή. ~ Όσιος Σεραφείμ του Σάρωφ ~

 + Πολλά χωρία της Αγίας Γραφής δεν τα παίρνουμε με την έννοια που τους ταιριάζει. Και όλα αυτά, επειδή δεν ζητάμε τη Χάρη του Θεού και δεν της επιτρέπουμε, εξαιτίας της υπερηφανείας μας, να εισχωρήσει στις ψυχές μας και δεν έχουμε τον πραγματικό φωτισμό, που στέλνει ο Θεός σ' όλες τις ψυχές, που πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη Του. ~ Όσιος Σεραφείμ του Σάρωφ ~ 

+ Τι εξαίσια λόγια εμπεριέχονται στο Ευαγγέλιο... Όποιο άλλο βιβλίο και να πιάσεις στα χέρια σου, ακόμα και του καλύτερου συγγραφέα, αν το διαβάσεις και το ξαναδιαβάσεις, μπορεί να το βαρεθείς. Ενώ το Ευαγγέλιο, όσο περισσότερο το διαβάζεις, τόσο μεγαλύτερη ανακούφιση αισθάνεσαι, μαζί με κάθε είδους καλά αισθήματα. ~ Όσιος Νίκων της Όπτινα ~ 

+ Για να κατανοήσεις τα Ιερά Κείμενα χρειάζεται ταπείνωση και προσευχή. Να διαβάζετε καθημερινά, ένα κεφάλαιο από τα Ευαγγέλια. ~ Άγιος Αμβρόσιος της Όπτινα ~ 

+ Συνιστώ να διαβάζεις συχνότερα και επί μακρόν το Ευαγγέλιο, ιδίως αυτό του Ιωάννη. Να το διαβάζεις, έτσι ώστε να το ακούν τα αυτιά σου. Είτε καταλαβαίνεις, είτε όχι, εσύ διάβαζε. Ο ευλογημένος λόγος του Ευαγγελίου, θα έχει την δύναμη να διώξει την θλίψη και την μελαγχολία και να σε ηρεμήσει. Διάβαζε το μόνο όσο γίνεται συχνότερα και για όσο γίνεται μεγαλύτερο διάστημα. ~ Άγιος Αμβρόσιος της Όπτινα ~

 + Η κατανόηση της Αγίας Γραφής εξαρτάται από τον βαθμό καθαρότητας της καρδιάς μας και από την ταπεινοφροσύνη μας. Αυτό το βάθος είναι δυσθεώρητο και άπειρο. Αν μελετάς μόνο την Αγία Γραφή και δεν διαβάζεις τους Πατέρες της Εκκλησίας, τότε δεν θα μάθεις τον τρόπο ζωής τους, πως διεξάγουν τον πνευματικό πόλεμο. Θα πιστέψεις πως μπορείς μόνος σου να τα βγάλεις πέρα και δεν θα ταπεινωθείς. ~ Άγιος Μακάριος της Όπτινα ~ 

+ Η Αγία Γραφή είναι το σύνταγμα του κόσμου. Όσοι περιφρονούν τη Βίβλο, περιφρονούν τη ζωή τους. ~ Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς ~

 + Η ανάγνωση του Ψαλτηρίου δαμάζει τα πάθη και η ανάγνωση του Ευαγγελίου κατακαίει τα ζιζάνια των αμαρτιών μας, γιατί ο λόγος του Θεού είναι "πυρ καταναλίσκον". Κάποτε επί 40 μέρες διάβαζα το Ευαγγέλιο, χάρη της σωτηρίας κάποιας ψυχής, που με είχε κάποτε ευεργετήσει. Και τι βλέπω στον ύπνο μου!... Σε ένα χωράφι γεμάτο ζιζάνια, πέφτει φωτιά από τον ουρανό και τα κατακαίει, ώστε το χωράφι να παρουσιαστεί καθαρό. Δεν μπορούσα να καταλάβω την σημασία του οράματος, οπότε ακούω την φωνή: "Τα ζιζάνια που σκέπαζαν το χωράφι είναι οι αμαρτίες της ψυχής, για την οποία παρακαλούσες και η φωτιά που τα έκαψε, είναι ο λόγος του Θεού, που για χάρη της μελετούσες". ~ Στάρετς Παρθένιος ~  

+ Μερικές φορές σκέφτεσαι και αναρωτιέσαι, γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν να διαβάζουν την Αγία Γραφή ή ακόμα και ιερά - πνευματικά βιβλία; Η απάντηση, προφανώς, είναι στα λόγια του Ιησού Χριστού: ''Το φως ήρθε στον κόσμο, οι άνθρωποι όμως αγάπησαν περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως, γιατί οι πράξεις τους ήταν πονηρές. Κάθε άνθρωπος που πράττει έργα φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως, γιατί φοβάται μήπως αποκαλυφτούν τα έργα του και κριθούν'' (Ιωάν. 3,19-20). ~ Στάρετς Ηλίας της Όπτινα ~

 + Η Αγία Γραφή είναι ανεκτίμητος θησαυρός για τον άνθρωπο, από τον οποίο μπορεί αυτός, να αντλεί και φως και ζωή: Φως, το οποίο μπορεί να φωτίσει και να σοφίσει κάθε άνθρωπο και Ζωή, η οποία μπορεί να ζωογονήσει, να παρηγορήσει και να γλυκάνει κάθε άνθρωπο. ~ Στάρετς Σάββας ο Παρηγορητής ~ 

+ Λέει ο Ψαλμωδός (ο Δαβίδ): ''Μακάριοι είναι εκείνοι που είναι άμεμπτοι στη ζωή τους και βαδίζουν σύμφωνα με τον νόμο του Κυρίου. Μακάριοι είναι εκείνοι που ερευνούν με ενδιαφέρον και μελετούν τους Θείους νόμους που μαρτυρούν γι' Αυτόν'' (Ψαλμοί 118,1-2). Δεν προτάσσει δηλ. ο Ψαλμωδός το: ''Μακάριοι είναι εκείνοι, που μελετούν με ενδιαφέρον τον Θείο Νόμο'', αλλά το: ''Μακάριοι είναι εκείνοι, που είναι άμεμπτοι στη ζωή τους'' και μετά προσθέτει τον προηγούμενο Μακαρισμό. Έβαλε λοιπόν σε θέση προτεραιότητας το: ''Μακάριοι είναι εκείνοι, που είναι άμεμπτοι στη ζωή τους''. Μ' αυτό θέλει να μας επισημάνει, ότι δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε στην βαθιά κατανόηση του λόγου του Θεού, αν δεν έχουμε πριν διανύσει το στάδιο της κάθαρσης της καρδιάς, ακολουθώντας την οδό των εντολών Του. ~ Αββάς Νισθερώ ~

 + Χωρίς το Ευαγγέλιο στα χέρια μας, δεν έχουμε οδηγό, δεν έχουμε πυξίδα, δεν έχουμε τίποτα και δεν μπορούμε να σωθούμε... ~ Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας ~

 + Σας συνιστώ με όλη μου την καρδιά, το Ευαγγέλιο να είναι η πρώτη σας μελέτη. Να εμβαθύνετε μέσα σε αυτό και θα βρείτε χρυσορυχείο χωρίς τέλος! Όσο θα ''σκάβεις'', τόσο και θα βρίσκεις θησαυρό, διότι ο Θεός δεν έχει τέλος, είναι άπειρος. Όταν το Ευαγγέλιο γίνει η ζωή μας, τότε ο ουρανός μας περιμένει... ~ Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας ~ 

+ Λοιπόν, θέλεις να σου πω και εμείς οι αγράμματοι, πώς διαβάζουμε την Αγία Γραφή; Αφού προσευχηθώ πέντε - έξι ώρες, κατόπιν διαβάζω Αγία Γραφή και κατά προτίμηση τετραυάγγελο. Σε διαβεβαιώνω ότι τόσο ανοίγει ο νους μου, τα καταλαβαίνω τόσο καθαρά, που από την πολλή συναίσθηση δεν αντέχω. Αφήνω το βιβλίο και κλαίω με συγκίνηση ώρα πολλή. ~ Γέροντας Χαράλαμπος ο Διονυσιάτης ~

 + Το Ψαλτήρι καθημερινή μου τροφή το έχω. Να το αγαπάς πολύ και να το διαβάζεις. Έστω ένα ή δύο ψαλμούς την ημέρα. Και όταν έχεις λύπη, όταν έχεις πειρασμό, διάβαζε με προσοχήν και αγάπην το Ψαλτήρι και θα νιώθεις μεταβολή μέσα σου. ~ Γέροντας Ιερώνυμος της Αιγίνης ~ 

+ Αν ξεκινούσα την ζωή μου τώρα, ένα θα πάσχιζα να κάνω: να αποστηθίσω το ψαλτήρι. Αυτή είναι η γονική μήτρα της νοεράς προσευχής. Αυτό είναι το εύφορο χώμα, όπου ευδοκιμεί ο σπόρος της ευχής. Αυτό μαστίζει τους δαίμονες. Όταν διάβαζα, στις αγρυπνίες μου, το ψαλτήρι, ερχόνταν ο δαίμονας, που μούγκριζε σαν αγριόχοιρος στο αυτί μου. Ειδικά, όταν έλεγα τον στίχο, «Αναστήτω ο Θεός...» και τον στίχο που λέει, «Εσύ είσαι Κύριος και Θεός  μου». Λυσσούσε, με έπιανε από τον λαιμό, με έπνιγε. Μπέρδευε τα λόγια μου, για να μην το πώ. Τόσο πολύ καιγόταν...». Να έχουμε την αγία του ευχή και ο Θεός να δώσει μιμητές της ασκητικής και ηγιασμένης του ζωής. ~ Γέροντας Θεόδωρος ο Αγιοφαραγγίτης ~

 + Από όλα τα Ιερά που προσκυνούμε εμείς οι Ορθόδοξοι, αυτό που προηγείται είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι ο γραπτός Χριστός, είναι ο ίδιος ο Χριστός ''τυπωμένος'' σε χαρτί!!! Το Ευαγγέλιο δεν είναι εγκυκλοπαίδεια, δεν είναι είναι ένα φιλοσοφικό βιβλίο, που μεταδίδει γνώσεις, αλλά είναι ένα βιβλίο που μεταδίδει Φως. Μελετούμε το Ευαγγέλιο, όχι για να κάνουμε τους δασκάλους στους άλλους, αλλά για να τα εφαρμόσουμε. Τα λόγια του Ευαγγελίου είναι αποκαλύψεις, που έχουν σχέση με σωτηρία ψυχής, με φωτισμό, αγιασμό και θέωση ψυχής. Είναι λόγια που μας αποκαλύπτουν την Αυτοαλήθεια, τον ίδιο τον Χριστό. Ο Χριστός αυτοαποκαλύπτεται σε κάθε λέξη του Ευαγγελίου... και κάθε λέξη έχει άπειρες αποκαλύψεις, διότι ο Χριστός είναι άπειρος!!! Αυτός είναι ο λόγος, που το Ευαγγέλιο έχει άπειρο θεολογικό βάθος. Το Ευαγγέλιο, είναι η πιο μεγάλη αποκάλυψη του Θεού πάνω στη γη. Δεν μπορεί ο Χριστός να κάνει πιο μεγάλη αποκάλυψη, με το να μας μιλήσει μέσω του Ευαγγελίου. Είναι πλήρες το Ευαγγέλιο (δεν χρειάζονται προσθαφαιρέσεις), άσχετα αν εμείς το καταλαβαίνουμε ή όχι... ~ Γέροντας Εφραίμ της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα ~

 + Ο ήλιος δεν είναι μόνο πηγή φωτισμού, αλλά είναι και πηγή τυφλώσεως. Έτσι και το Ευαγγέλιο δεν θα το διαβάσουμε, πριν βάλουμε τα μαύρα ''γυαλιά'' των Πατέρων. Γι' αυτό δεν ξεκινάμε κατευθείαν από την μελέτη της Αγίας Γραφής, αλλά από τους Πατέρες που Την ερμηνεύουν. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει και να ερμηνεύσει το Ευαγγέλιο, εάν πρώτα δεν μελέτησε για να καταλάβει τους Αγίους Πατέρες. Γιατί το Ευαγγέλιο, άλλα γράφει και άλλα εννοεί και άμα ο άνθρωπος δεν είναι επισκιασμένος από τη Χάρη του Θεού, κινδυνεύει να πλανεθεί και να γίνει αιρετικός. Δεν θα καταλάβουμε ποτέ το Ευαγγέλιο, αν δεν καταλάβουμε το πνεύμα του Ευαγγελίου και όχι το γράμμα του. Το πνεύμα του Ευαγγελίου ερμηνεύεται με τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος και όχι με τις διανοητικές μας ικανότητες. Γι' αυτό πριν μελετήσουμε την Αγία Γραφή, να προσευχόμαστε, ώστε να μας διευρύνει ο Κύριο τον νου μας με την Χάρη Του και να εννοήσουμε αυτό που θα μελετήσουμε. ~ Γέροντας Εφραίμ της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα ~ 

+ Μελετάμε τα Ιερά Κείμενα, όχι για να αυξήσουμε τη γνώση μας, αλλά για να αυξηθεί και να εμβολιαστεί η ψυχή μας, περισσότερο με τη Χάρη. Με τη Χάρη αυτή παίρνουμε ''πληροφορία'', αλλά και εξοπλιζόμαστε στον πόλεμο, που μας κάνει ο διάβολος. Δεν καταλαβαίνουμε τα κείμενα αυτά, γιατί είμαστε πονηροί και εμπαθείς και μας λείπει η απλότητα στην ψυχή μας. ~ Γέροντας Εφραίμ της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα ~

 + Ο Λόγος του Ευαγγελίου, ο Λόγος του Χριστού έχει άπειρο πλάτος αναπτύξεως!!! Κάθε λέξη του Ευαγγελίου, έχει άπειρες αποκαλύψεις, (από τον Ίδιο το Χριστό) διότι ο Χριστός είναι άπειρος!!! Αυτός είναι ο λόγος που το Ευαγγέλιο έχει άπειρο θεολογικό βάθος. ~ Γέροντας Εφραίμ της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα ~

 + Δεν υπάρχει καμμία γραπτή προσευχή στην Ορθοδοξία, ανωτέρα, από 45 τους ψαλμούς το Δαβίδ. Οι ψαλμοί του Δαβίδ περιέχουν συμπυκνωμένους τόνους Χάριτος και είναι μετά την ευχή στο όνομα του Χριστού και της Παναγίας, η πιο δυνατή προσευχή. ~ Γέροντας Εφραίμ της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα ~

 + Είναι πολύ επικίνδυνο να παίρνουμε κατ' ευθείαν τα λόγια της Γραφής και να τα ερμηνεύουμε, χωρίς πρώτα να μελετήσουμε τα Πατερικά κείμενα. Όλες οι Χριστιανικές παραφυάδες, που ονομάζονται δήθεν Εκκλησίες, πιστεύουν στην Αγία Γραφή, αν και όλοι αυτοί διαφέρουν μεταξύ τους· δεν πρόκειται βέβαια να συμφωνήσουν ποτέ, διότι θέλησαν να ερμηνεύσουν κατ' ευθείαν την Γραφή και πλανέθηκαν. Η Γραφή έχει πολλαπλές ερμηνείες και γίνεται κατανοητή μόνο από εκείνους, που έχουν γυμνασμένα τα πνευματικά αισθητήρια. ~ Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός ~ 

+ Η Αγία Γραφή, αν και είναι αποκάλυψη, δεν μας ωφελεί σε τίποτε, αν απλώς την γνωρίζουμε και εάν πρώτα εμείς δεν γίνουμε τηρητές της Θείας αποκαλύψεως· στο πως δηλαδή ο άνθρωπος θα ρυθμίσει βιωματικά τον εαυτό του, ούτως ώστε, να αμοιφθεί ή να παιδευτεί, εάν δεν πετύχει. ~ Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός ~ 

+ Αυτή η κάθαρση, αυτός ο φωτισμός, τον οποίον θα πάρεις διαβάζοντας τη Θεία Γραφή, θα σου κρατήσει όλη την ημέρα και τη νύχτα. ~ άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης ~ 

+ Η Γραφή είναι μία και αιώνια και αληθινή. Δεν μπορούμε να παίρνουμε κομμάτια και να την χρησιμοποιούμε, όπως μας βολεύει. Έχουμε κάνει τον δικό μας Θεό. Κόβουμε και ράβουμε, ό,τι μας συμφέρει... ~ Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης ~

 + Δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον κόσμο, ούτε στον Ουρανό, ούτε στη γη ωραιότερο από το Άγιο Ευαγγέλιο. Είναι ο ίδιος ο Λόγος του Θεού, το Άγιο Ευαγγέλιο. Τα ίδια τα λόγια, που είπε ο ίδιος ο Θεός, γράφτηκαν μέσα στο Ιερό Ευγγέλιο. Βγήκαν από το στόμα του ίδιου του Θεού. Δεν είναι ανθρώπινα λόγια, δεν τα είπαν άνθρωποι. ~ Γέροντας Ευμένιος Σαριδάκης ~ 

+ Η Αγία Γραφή είναι ένα πηγάδι από το οποίο ο σοφός άνθρωπος βγάζει νερό με τον κουβά. Παίρνει από τον κουβά με την κανάτα και από την κανάτα με το ποτήρι. Και έτσι με το μέτρο πίνει και δεν προσπαθεί να ρουφήξει με μια φορά ολόκληρο το πηγάδι, ή ολόκληρο τον κουβά. ~ Γέροντας Κλέοπας Ηλίε ~ 

+ Ο Μέγας Βασίλειος λέει, ότι είναι καλύτερο να σταματήσει ο ήλιος την τροχιά του, παρά να παραμένει το Ψαλτήριο αδιάβαστο στα σπίτια των Χριστιανών. Και, όπως ο ήλιος είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης ανάμεσα στους άλλους, έτσι και το Ψαλτήριο είναι ανάμεσα στα άλλα θεόπνευστα βιβλία. Να έχετε το Ψαλτήριο σαν ένα ηδύτατο γλυκό. Όταν πεινάτε, κόβετε μία φέτα και τρώτε λίγο. Κάνετε τις δουλειές σας. Μετά διαβάζετε πάλι ένα Κάθισμα, δύο, τρία, όσα μπορείτε. ~ Γέροντας Κλέοπας Ηλίε ~ 

+ Οι άνθρωποι σήμερα έκλεισαν το Ευαγγέλιο και άνοιξαν την τηλεόραση. ~ Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης ~ 

+ Ο λόγος του Θεού, τον οποίον περιέχει η Βίβλος, είναι μυστηριώδης σπόρος, ο οποίος κάνει να ανθίζει στην καρδιά του πιστού ο Παράδεισος του Θεού. Μέρα χωρίς φαϊ να περάσει, αλλά μέρα χωρίς μελέτη του Ευαγγελίου να μην περάσει. ~ Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης ~ 

+ Είναι αμαρτία εάν δεν διαβάζετε κάθε μέρα και ένα κεφάλαιο της Καινής Διαθήκης! Είναι περιφρόνηση προς τον Λόγο του Θεού, εάν δεν το κάνετε! Σας βάζω κανόνα από σήμερα! Κάθε μέρα θα διαβάζετε και ένα κεφάλαιο, ξεκινώντας από την αρχή, όσοι δεν το κάνετε ήδη. Ένα κεφάλαιο είναι δύο σελίδες... Και αν πάλι λείπετε, να την παίρνετε μαζί σας για να διαβάζετε. Εάν πάλι συμβεί, να μην μπορείτε για κάποιο σοβαρό λόγο, τότε θα διαβάσετε το κεφάλαιο την άλλη μέρα. Σας βάζω κανόνα. Είναι αμαρτία να μην διαβάζουμε κάθε μέρα το Ευαγγέλιο! ~ π. Κύριλλος Κεχαγιόγλου ~ 

+ Τα λόγια της Αγίας Γραφής κρύβουν χρυσάφι καθαρό μέσα τους. Θέλει μελέτη και ξανά μελέτη, μέρες, βδομάδες, ίσως και μήνες ολόκληρους και γόνατα μαζί για να μπορέσεις αυτό το θησαυρό να τον βγάλεις στην επιφάνεια!... ~ π. Ευσέβιος Ματθόπουλος ~

 + Ο Λόγος του Θεού, είναι το καθαρό, γάργαρο και κρυστάλλινο νερό, με το οποίο οι αθάνατες ψυχές σβήνουν την δίψα τους. Όποιος διψά την αλήθεια, όποιος διψά την αγάπη, όποιος διψά το δίκαιο και την αρετή, δεν έχει άλλη επιλογή, από την προσέλευσή του, στην πηγή του Ευαγγελίου. ~ π. Θεόφιλος Ζησόπουλος ~ 

+ Η Αγία Γραφή είναι μία περιγραφή των αποκαλύψεων του Χριστού προ (Παλαιά Διαθήκη) και μετά την Ενσάρκωση (Καινή Διαθήκη). Η Αγία Γραφή καταθέτει γραπτώς την περιγραφή εμπειριών, οι οποίες όμως ουσιαστικά δεν μπορούν να περιγραφούν, διότι είναι στην κυριολεξία απερίγραπτες, αφού είναι υπεράνω της λογικής του ανθρώπου. Η Αγία Γραφή δεν έχει ως σκοπό να περιγράψει τον Θεό, διότι ο Θεός είναι απερίγραπτος. Η Αγία Γραφή έχει σκοπό να οδηγήσει τον άνθρωπο σε ένωση με τον Θεό. Γι' αυτόν τον λόγο η γλώσσα της Αγίας Γραφής είναι συμβολική, όταν μιλάει για τον Θεό. ~ π. Ιωάννης Ρωμανίδης ~

 + Άμα απομονώσεις μια φράση από την Αγία Γραφή και δεν την διαβάσεις ολόκληρη, θα βγάλεις λάθος συμπέρασμα (και θα πλανηθείς). Άμα πάρεις για παράδειγμα τη φράση της Γραφής: ''Είπεν άφρων εν καρδία αυτού ουκ έστι Θεός'' (Ψαλμοί 13,1) και κόψεις το: ''είπεν άφρων εν καρδία αυτού'', θα βγάλεις το συμπέρασμα, ότι η Αγία Γραφή λέει, ότι δεν υπάρχει Θεός. ~ π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος ~ 

+ Η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι ιστορία των Εβραίων. Είναι η προϊστορία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Είναι η προϊστορία του Χριστιανισμού. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ μπορεί να είναι κατά σάρκα πρόγονοι των Ισραηλιτών, αλλά κατά πνεύμα είναι δικοί μας. Αυτό το λέγει ο Απόστολος Παύλος (Γαλ. 3, 7-9). ~ π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος ~

 + Ο Κύριος είπε στους Αποστόλους Του και ''υμείς καθαροί έστε δια τον λόγον ον λελάληκα υμίν'' (Ιωάν. 13,10). Η διδασκαλία Μου, τους λέει ο Χριστός, σας καθάρισε, σας αγίασε. Έχει καθαρτική δύναμη ο Λόγος του Θεού, αλλά όχι μόνος. Πρέπει να συμπληρώνεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Αγωγοί χάριτος είναι και ο λόγος του Θεού και τα μυστήρια της Εκκλησίας. ~ π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος ~ 

+ Παρατηρήσατε, ότι κατά την Θεία Λειτουργία, προτού να αναγνωστεί το Ευαγγέλιο, λέγονται τα απολυτικία των Αγίων; Γιατί άραγε; Διότι οι Άγιοι έγιναν Άγιοι με το Ευαγγέλιο. Επομένως και εμείς με το Ευαγγέλιο θα αποκτήσουμε την απαραίτητα αγιότητα και θα κερδίσουμε την Βασιλεία του Θεού. ~ Αρχ. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος ~ 

 + Με την ανάγνωση της Αγίας Γραφής, φωτίζεται ο νους πολύ και κατανοεί την Αλήθεια και ανάβει η θέληση για ευλάβεια και γίνεσαι δυνατότερος κατά της αμαρτίας και προθυμότερος στην αρετή. ~ Μοναχός Αγάπιος Λάνδος Κρήτης ~

 + Αν στίψεις όλη την Αγία Γραφή και όλα τα πνευματικά βιβλία, δύο σταγόνες θα βγουν... Η μία θα γράφει Ταπείνωση και η άλλη, Αγάπη!!! ~ Είπε Γέρων ~ 

+ Δεν είναι ανάγκη να διαβάσεις το Ευαγγέλιο, όπως διαβάζεις την εφημερίδα. Διάβασε μία σελίδα, διάβασε ένα κεφάλαιο. Δεν μπορείς τόσο; Διάβασε μια γραμμή, διάβασε μια λέξη. Αλλά εφάρμοσέ την! Μην διαβάζεις το Ευαγγέλιο για θεωρία. Στάσου σε εκείνη την λέξη εμβάθυνε και προσπάθησε να την εφαρμόσεις όσο δύσκολο και να σου φαίνεται. Μην προχωράς την μελέτη! ~ Δημήτριος Παναγόπουλος ~

 + Όλες οι γνώσεις μορφώνουν τους ανθρώπους, αλλά μόνο το Ευαγγέλιο τους μεταμορφώνει. Το Ευαγγέλιο ερμηνεύεται με βάση την ταπείνωση και όχι με βάση την μόρφωση. ~ Δημήτριος Παναγόπουλος ~ 

+ Πλανάσθε μη ειδότας τας Γραφάς, λέει ο Χριστός. Είναι όλα ειλημμένα μέσα στην Αγία Γραφή. Δεν υπάρχουν πουθενά στην Αγία Γραφή, σκοτεινά σημεία. Δυσνόητα ναι, άλυτα όχι γιατί οι Πατέρες της Εκκλησίας διαφώτισαν τα δυσνόητα σημεία. Αλλά οι άνθρωποι δυστυχώς δεν μελετούν την Αγία Γραφή, γι΄αυτό και ζουν πλανεμένα. ~ Δημήτριος Παναγόπουλος ~

 + Όταν μας ρωτάνε οι άλλοι για πνευματικά ζητήματα, οι απαντήσεις μας να είναι μέσα από την Αγία Γραφή και όχι ό,τι κατεβάσει το μυαλό μας. Εδώ ο ίδιος ο Χριστός, όταν πειράχτηκε από τον διάβολο, οι απαντήσεις Του ήταν μέσα από τη Βίβλο. Αυτό δείχνει, ότι η Αγία Γραφή έχει κύρος και είναι γραμμένη από το Θεό, αφού ο ίδιος ο Θεός την χρησιμοποιεί και ο σατανάς δεν αντικρούει την απάντηση του Χριστού, να πει, ότι δεν είναι γραμμένο αυτό και ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. ~ Δημήτριος Παναγόπουλος ~

 + Διαβάζετε το Ευαγγέλιο με ταπεινή καρδιά και μην το αφήσετε από τα χέρια σας, γιατί δεν έχει ο κόσμος άλλον στύλο, που να μην πέφτει κάτω. ~ Φώτης Κόντογλου ~

 + Κανένα βιβλίο δεν είναι τόσο απλό και τόσο καθαρό, όσο είναι το Ευαγγέλιο. Και μ' όλα ταύτα, κανένα βιβλίο δεν ημπορεί να εξηγηθεί στραβά τόσο εύκολα, όσο το Ευαγγέλιο, επειδή η ανθρώπινη καρδιά είναι πονηρή... Καλότυχοι όσοι είναι απλοί και αγαπάνε τα απλά και ήμερα πράγματα! Όλα τα ανθρώπινα μαραίνονται. Μονάχα το Ευαγγέλιο είναι πάντα δροσερό, "Ρόδον το αμάραντον"... ~ Φώτης Κόντογλου ~ 

+ Το Ευαγγέλιο είναι ο χάρτης, της επίγειας και της Ουράνιας Βασιλείας. Μόνο το Ευαγγέλιο έχει τη δύναμη να σώσει την Ελλάδα. ~ Αδαμάντιος Κοραής ~

 + Ο Λόγος του Θεού σε άλλους είναι νερό και σε άλλους είναι κρασί που ευφραίνει την καρδιά τους. ~ Ωριγένης ~ 

+ Δώσε μου άνδρα οργίλο και βλάσφημο και με πολύ λόγια του Θεού, θα τον κάνω ήμερο σαν πρόβατο. Δώσε μου άνθρωπο φιλάργυρο και ανελεήμων και αμέσως θα τον κάνω ελεήμων και φιλόδωρο. Δώσε μου άνθρωπο που να φοβάται τους κόπους και τον θάνατο και αυτός 48 αμέσως με τον λόγο του Θεού, θα αψηφήσει τα βάσανα, την φωτιά και τους άλλους κινδύνους. Δώσε μου άνθρωπο μέθυσο, άσωτο και κοιλιόδουλο και αμέσως με τον λόγο του Θεού, θα τον δεις νηστευτή, σώφρονα και εγκρατή. Δώσε μου φονιά, θυμώδη και άγριο και αμέσως εκείνος, θα μεταστραφεί η αγριότητά του σε αληθινή ημερότητα... ~ Λακτάντιος - Λατίνος Ρήτορας ~ 

+ Η Αγία Γραφή έχει αρκετό φως για εκείνους που θέλουν να δουν και αρκετό σκοτάδι, για εκείνους που δεν θέλουν να δουν. ~ Πασκάλ ~

 + Δεν υπάρχει ωραιότερο έργο, από του να παίρνει κανείς τις αλήθειες του Θεού και να τις σκορπά στις ψυχές των ανθρώπων. ~ Λουντβίχ Βαν Μπετόβεν ~ 

+ Το Ευαγγέλιο είναι το μεγαλύτερο δώρο που έκανε ο Θεός στον άνθρωπο. ~ Λίνκολν ~

 + Η απόδειξη ότι η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού, είναι το γεγονός, ότι θερμαίνει την ψυχή μου.

 + Η δύναμη του Ευαγγελίου, βρίσκεται στον Αναστημένο Χριστό.

 + Τα λόγια των Θείων Γραφών έχουν τέτοια δύναμη, που ανάβουν τον Θείο έρωτα σε εκείνον που τα μελετά και αγιάζουν τον άνθρωπο. 

+ Κράτα την Αγία Γραφή ανοικτή και δεν θα βρεις την πόρτα του ουρανού κλειστή. + 

Το Ευαγγέλιο συντρίβει σκληρές καρδιές και γιατρεύει συντρετριμμένες

 + Μελέτα της Αγία Γραφή, για να γίνεις σοφός. Πίστευέ την, για να γίνεις ασφαλής. Εφάρμοζέ την, για να γίνεις Άγιος. *

21) Το χρυσάφι της Αγίας Γραφής


Ο αείμνηστος πάτερ Ευσέβιος Ματθόπουλος (1859-1929) συνήθιζε να

πηγαίνει σε κάποιο καφενεδάκι του Μεσολογγίου και εκεί μελετούσε ή μάλλον βυθιζόταν στην Καινή Διαθήκη, που κρατούσε πάντα μαζί του.

Κάποιος Μεσολογγίτης, περνώντας μια μέρα από εκεί τον ρώτησε:

- Τι διαβάζεις, π. Ευσέβιε;

- Το λόγο του Θεού, παιδί μου, το Ευαγγέλιο.

- Και τι λέει αυτού, που διαβάζεις;

- ''Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι ότι αυτών εστίν...''.

Μετά από ημέρες ξαναπέρασε ο Μεσολογγίτης και τον βρήκε πάλι να

διαβάζει.

- Σήμερα τι διαβάζεις παππούλη, πού βρίσκεσαι;

- ''Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι...''

- Μα ακόμη εκεί είσαι; Τόσες μέρες το ίδιο διαβάζεις;

- Δεν διαβάζω, παιδί μου, μελετώ. Τα λόγια της Αγίας Γραφής κρύβουν

χρυσάφι καθαρό μέσα τους. Θέλει μελέτη και πάλι μελέτη και ξανά μελέτη, μέρες, βδομάδες, ίσως και μήνες ολόκληρους και γόνατα μαζί για να μπορέσεις αυτό το θησαυρό να τον βγάλεις στην επιφάνεια!...

+++

22) Ο Καποδίστριας επισκέπτεται ένα σχολείο

Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος, Ιωάννης Καποδίστριας, επισκέφτηκε κάποτε ένα σχολείο.

Είδε, μίλησε με τα παιδιά και τέλος θέλησε να δει και την βιβλιοθήκη του δασκάλου.

Ο δάσκαλος είχε πολλά βιβλία, αλλά δεν είχε Ένα.

Ο Καποδίστριας το διαπίστωσε, πικράθηκε και με αγανάκτηση, ράπισε το δάσκαλο, γιατί από την πλούσια βιβλιοθήκη του, έλειπε ο βασιλιάς των βιβλίων, η Αγία Γραφή.

- Είσαι ανάξιος δάσκαλος, του είπε, γιατί δεν έχεις στην βιβλιοθήκη σου, το βιβλίο του Θεού.

Αλήθεια, πόσοι άνθρωποι, που θέλουν να διαπαιδαγωγήσουν ανθρώπους και να γίνουν αναμορφωτές της κοινωνίας, στερούνται το βιβλίο του Θεού!

Το Ευαγγέλιο, δεν γράφτηκε για το μπαούλο, το εικονοστάσι ή το

δικαστήριο. Γράφτηκε, για να το μελετούμε, να φωτίζουμε τη σκέψη μας και να αγιάζουμε την καρδιά μας.

+++

23) Τα δυσνόητα χωρία του Ευαγγελίου

Ένας ορθολογιστής και ένας ευσεβής κληρικός που ταξίδευαν με το ίδιο πλοίο, βρέθηκαν κάποτε στο ίδιο τραπέζι την ώρα του φαγητού.

Ενώ τους σερβίριζαν ένα θαυμάσιο ψάρι, ο ορθολογιστής κοίταξε τον

κληρικό και του είπε:

- Τί κάνετε πάτερ;

- Καθώς βλέπεις παιδί μου, είμαι στην υπηρεσία του Κυρίου.

- Ασφαλώς θα κάνετε κηρύγματα.

- Φυσικά!

- Και το πιο φυσικό είναι, πως θα βρίσκετε μέσα στο παλιό αυτό βιβλίο - το Ευαγγέλιο - και πράγματα, που δεν τα καταλαβαίνετε.

- Καμμιά φορά βρίσκω...

- Και δεν μου λέτε, είπε θριαμβευτικά ο ορθολογιστής, τί κάνετε;

- Απλούστατα, κάνω αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, με το ψάρι. Αν

βρω κανένα κόκκαλο (στην Αγία Γραφή) το παραμερίζω και εξακολουθώ να απολαμβάνω τρώγοντας το ψάρι, αφήνοντας μερικούς ανόητους, να επιμένουν να πνιγούν με τα κόκκαλα!

+++

24) Η επιστολή ενός πατέρα

Το παιδί ενός πλουσίου, εγκατέλειψε το πατρικό του σπίτι σαν τον άσωτο υιό της παραβολής, πήγε στην Ινδία και εκεί σπατάλησε την περιουσία του.

Όταν πια δεν του έμεινε ούτε πεντάρα στην τσέπη, έγραψε στον πατέρα του να του στείλει χρήματα και περίμενε την απάντηση με ανυπομονησία.

Σε λίγο καιρό έρχεται και η απάντηση. Ο νέος ανοίγει την επιστολή, αλλά δεν βλέπει μέσα στον φάκελο χρήματα. Τον πιάνει ταραχή και απελπισία.

Έτσι χωρίς να διαβάσει την επιστολή, πηγαίνει σε έναν γκρεμό, πέφτει από εκεί και σκοτώνεται.

Μετά από το κακό ένας φίλος του βρίσκει το πεταμένο γράμμα, το διαβάζει και τί βλέπει;

Ο πατέρας του παιδιού του υπεδείκνυε κάποιο πρόσωπο, από το οποίο θα μπορούσε να ζητά χρήματα όποτε είχε ανάγκη...!!!

Πόσοι άνθρωποι παγιδεύονται στα πλοκάμια της απόγνωσης και

καταλήγουν στην απώλεια! Παθαίνουν δηλαδή, ό,τι και το παιδί της

παραπάνω ιστορίας, επειδή περιφρονούν ή αρνούνται να ανοίξουν και να διαβάσουν το Βασιλικό αυτό Γράμμα, την ουράνια αυτή επιστολή: ΤΟ ΑΓΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ!

Σ΄ αυτήν την Επιστολή, ο Θεός μας διδάσκει πως να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημά Του για να έχουμε μέσα στην ψυχή μας διαρκή ειρήνη, γαλήνη και χαρά. Επίσης μας φανερώνει τους τρόπους για να κερδίσουμε την αιώνια ζωή και να μπούμε στο Ουράνιο Βασίλειο της Αγάπης Του!

Ευλογημένοι είναι αυτοί που έχουν ως οδηγό στη ζωή τους το Άγιο

Ευαγγέλιο, το οποίο με αγάπη, απλότητα και ταπείνωση διαβάζουν και εφαρμόζουν στη ζωή τους!

+++

25) Το Βιβλίο που τρέφει, ψυχαγωγεί και παρηγορεί

Σε μια μάχη, ο στρατηγός του Ιουστινιανού, Βελισσάριος, έπιασε αιχμάλωτο τον βασιλιά των εχθρών, τον οποίο και φυλάκισαν.

Μια μέρα ο αιχμάλωτος βασιλιάς έστειλε σημείωμα στον Βελισσάριο,

ζητώντας του ψωμί να στομώσει την πείνα του, μια κιθάρα να ξεχνάει την λύπη του και μια πετσέτα να σκουπίζει τα δάκρυά του. Ο Βελισσάριος του έστειλε ένα Ευαγγέλιο και του είπε:

- Αυτό το βιβλίο, θα ικανοποιήσει και τα τρία αιτήματά σου. Και θα σε

τρέφει και θα σε ψυχαγωγεί και θα σε παρηγορεί. Θα σου μάθει γιατί ζεις, ποιό είναι το νόημα της ζωής και για που πρέπει να ετοιμάζεσαι...

+++

26) Έπρεπε να σε γνωρίσω πριν...

Κάποιος άπιστος Ευρωπαίος είχε πάει στην Αφρική και εκεί είδε μια μέρα κάποιον μαύρο να διαβάζει τη Βίβλο.

Και του λέει:

- Αυτά τα παραμύθια διαβάζετε και εσείς εδώ;

Ο μαύρος ενοχλήθηκε από το σχόλιο αυτό και του λέει:

- Έπρεπε να σε γνωρίσω, πριν αρχίσω να διαβάζω αυτά τα παραμύθια. Θα σε είχα φάει ολόκληρο!

Ο μαύρος ήταν πρώην ανθρωποφάγος, η μελέτη όμως της Αγίας Γραφής, τον μεταμόρφωσε και τον οδήγησε στην μετάνοια. Από τότε έπαψε να τρώει ανθρώπους.

Όλες οι γνώσεις μορφώνουν τους ανθρώπους, αλλά μόνο το Ευαγγέλιο τους μεταμορφώνει.

+++

27) Η δύναμη του Ψαλτηρίου

Ο Κυρ - Παντελής ταξίδευε με το τρένο προς Θεσσαλονίκη και διάβαζε το Ψαλτήριο. Ένα παράξενο γεγονός όμως σημάδεψε το ταξίδι του. Καθώς διάβαζε, μία κοπέλα που καθόταν τρία - τέσσερα καθίσματα πιο μπροστά, άρχισε να διαμαρτύρεται και να φωνάζει. Στην αρχή δεν έδωσε σημασία και

πίστεψε πώς κάποια παρεξήγηση έγινε με το διπλανό της. Όταν όμως ο κυρ - Παντελής είδε πώς ο ελεγκτής - εισπράκτορας ερχόταν προς το μέρος του απόρησε.

- Αγαπητέ κύριε, μπορείτε να σταματήσετε να διαβάζετε αυτό το βιβλίο γιατί ενοχλείτε;

- Μα το διαβάζω από μέσα μου! απάντησε εκείνος φανερά απορημένος.

Πώς είναι δυνατόν να ενοχλείται η κοπέλα; Έκπληκτοι και απορημένοι μαζί με τον κυρ - Παντελή ήταν και οι άλλοι επιβάτες. Ένας μάλιστα έξ αυτών φώναξε.

Πράγματι, η άγνωστη κοπέλα μεταφέρθηκε στα πίσω βαγόνια μην

αντέχοντας το Ψαλτήριο (βιβλίο από την Παλαιά Διαθήκη και γραμμένο από τον Προφήτη Δαβίδ).

Και λέει ο κυρ - Παντελής στους συνεπιβάτες του:

- Μέχρι προχθές και εγώ μαζί με εσάς, αγνοούσα τη δύναμη των Ψαλμών. Τώρα, και ιδιαίτερα μετά το περιστατικό τούτο, ένα σας λέγω: Το Ψαλτήρι λειτουργεί ως κόπανος που διώχνει τα κακούδια (δαιμόνια) από πάνω μας και από το περιβάλλον μας.

+++

28) Η μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης από τους Εβδομήκοντα

Ογδόντα περίπου χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού, ήταν κάποιος βασιλιάς Έλληνας ειδωλολάτρης και μαθηματικός που λεγόταν Πτολεμαίος.

Αυτός ήθελε να κάνει κάτι εξαιρετικό που κανένας βασιλιάς δεν το είχε κάνει μέχρι τότε, για να μείνει το όνομά του αθάνατο. Για να το πετύχει αυτό, κάποιοι φιλόσοφοι του πρότειναν να γράψει στους Εβραίους, να του στείλουν τα πέντε βιβλία που τους είχε παραδώσει ο Μωϋσής (την Πεντάτευχο) και τα υπόλοιπα δεκαεννέα βιβλία του εβραϊκού νόμου. Όμως τα βιβλία ήταν γραμμένα στα εβραϊκά και οι φιλόσοφοι πρότειναν στον Πτολεμαίο να γράψει και τρίτη επιστολή στους Εβραίους, για να του στείλουν διδασκάλους, για να τα εξηγήσουν στην ελληνική γλώσσα.

Τότε οι Εβραίοι έστειλαν εβδομήντα διδασκάλους που ήξεραν και τις δύο γλώσσες, εβραϊκά και ελληνικά για να εξηγήσουν τα βιβλία. Ο Πτολεμαίος τους υποδέχτηκε με τιμές και έπειτα τους έβαλε σε εβδομήντα δωμάτια, μαζί με εβδομήντα Έλληνες διδασκάλους, από δύο σε κάθε δωμάτιο, τον ένα Εβραίο και τον άλλο Έλληνα.

Στη συνέχεια πρόσταξε να τους δίνουν βασιλικά φαγητά και να μην

βλέπουν ο ένας τον άλλο, μέχρις ότου να μεταφράσουν τα βιβλία. Όταν μετά από αρκετό καιρό τελείωσαν τη μετάφραση, τα βιβλία αυτά των εβδομήντα ζευγών των διδασκάλων συμφωνούσαν σε όλα, κατά τρόπο θαυμαστό, χωρίς να έχουν μιλήσει καθόλου μεταξύ τους όσο χρόνο τα έγραφαν...!!!

Ανάμεσα σε αυτούς τους Εβραίους διδασκάλους ήταν και ο Άγιος Συμεών ο Θεοδόχος, αυτός που μετά από πολλά χρόνια δέχθηκε τον Χριστό στην αγκαλιά του. Καθώς επέστρεφαν οι διδάσκαλοι αυτοί στην πατρίδα τους, στο δρόμο μιλούσαν για το περιεχόμενο αυτών των βιβλίων και ο Συμεών είπε:

«Εγώ, ερμηνεύοντας τον Προφήτη Ησαΐα, είδα να λέει, ότι μία Παρθένος πρόκειται να γεννήσει υιό και θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ που σημαίνει ο Θεός μαζί μας. Όμως πως είναι δυνατό παρθένος να γεννήσει ή πως είναι δυνατόν Θεός να γεννηθεί; Δεν πιστεύω να γίνει αυτό, ποτέ».

Μάλιστα όταν έφτασε στο επίμαχο σημείο της προφητείας, αυτό του

προκάλεσε σύγχυση και στην αμηχανία του, πήρε ένα μαχαιρίδιο για να αφαιρέσει την λέξη ''παρθένο'' και να την αντικαταστήσει με την ελληνική λέξη ''νεάνις''. Αμέσως όμως άγγελος του Θεού παρουσιάστηκε και εμπόδισε τον Συμεών από το εγχείρημα αυτό, εξηγώντας του, ότι η Προφητεία ήταν αληθής και ορθά γραμμένη...

Τότε ξαφνικά δέχτηκε ράπισμα (χαστούκι) σαν ένα αόρατο χέρι, να τον έχει χτυπήσει και μια φωνή ακούστηκε να του λέει:

«Και θα τον δεις τον Χριστό και θα τον πιάσεις με τα χέρια σου».

Παίρνοντας οι Εβραίοι διδάσκαλοι το δρόμο της επιστροφής για την πατρίδα τους, έφθασαν στο Νείλο ποταμό και εκεί ο Άγιος Συμεών βγάζει το δαχτυλίδι του και το ρίχνει μέσα στο νερό λέγοντας:

«Αν είναι αλήθεια όλα αυτά, τότε και εγώ να βρω πάλι το δαχτυλίδι μου».

Την άλλη μέρα αγόρασαν ψάρια από μια πόλη που ήταν κοντά στο Νείλο ποταμό για να φάνε και μέσα στο ψάρι που πήρε ο Συμεών να κόψει, βρήκε το δαχτυλίδι του!

Τότε πια πίστεψε και από τότε περίμενε, πότε να δει το Χριστό βρέφος, για να Τον πάρει στην αγκαλιά του. Όταν γέρασε και έγινε πάνω από εκατόν δέκα χρονών τότε αξιώθηκε να δει Εκείνον, που επιθυμούσε και ζητούσε η ψυχή του...