Περί Θεού

 • Τα αδύνατα παρά ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ έστιν. [Τα αδύνατα για τους ανθρώπους, είναι κατορθωτά και δυνατά στον Θεό.] (ΚατάΛουκάν 18,27)
 • Χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν. [Χωρίς Εμένα, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε.] (Κατά Ιωάννην 15,5)
 • Όσοι γαρ Πνεύματι Θεού άγονται, ούτοι είσιν υιοί Θεού. [Διότι όσοι καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι παιδιά του Θεού.] (Προς Ρωμαίους 8,14)
 • Ει ο Θεός υπέρ ημών, τις καθ' ημών; [Εάν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιός μπορεί να είναι εναντίον μας;] (Προς Ρωμαίους 8,31)
 • Το μωρόν του Θεού σοφώτερον των ανθρώπων εστί, και το ασθενές του Θεού ισχυρότερον των ανθρώπων εστί. Τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός ίνα τους σοφούς καταισχύνη, και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατο ο Θεός ίνα καταισχύνη τα ισχυρά. [Εκείνο που προέρχεται από τον Θεό, και οι άνθρωποι του κόσμου το θεωρούν μωρόν, είναι σοφότερο από τους ανθρώπους αυτούς, όση γνώση και σοφία και αν έχουν αυτοί. Και το ασθενές φαινομενικώς κήρυγμα του Εσταυρωμένου, είναι ισχυρότερο από τους ισχυροτέρους κατά κόσμο ανθρώπους. Γι' αυτό ο Θεός διάλεξε, για την καλή τους προαίρεση, τους απλοϊκούς αυτούς ανθρώπους, τους οποίους ο κόσμος θεωρεί μωρούς, για να καταντροπιάσει έτσι τους σοφούς. Και διάλεξε τους αδυνάτους κατά κόσμο, για να καταντροπιάσει εκείνους που έχουν ισχύ και επιρροή.] (ΠροςΚορινθίους Α' 1,25 και 1,27)
 • Ο κολλώμενος τω Κυρίω εν πνεύμα έστι. [Εκείνος που προσκολλάται και ενώνεται με τον Κύριο, γίνεται κατά μυστηριώδη τρόπο ένα πνεύμα με Αυτόν, γεμίζει ολόκληρος και αγιάζεται από Αυτόν.] (ΠροςΚορινθίους Α' 6,17)
 • Εν τούτω φανερά έστι τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Πας ο μη ποιών δικαιοσύνην ουκ έστιν εκ του Θεού, και ο μη αγαπών τον αδελφόν αυτού. [Σ' αυτό ακριβώς το σημείο είναι φανερά και ξεχωρίζουν τα παιδιά του Θεού και τα παιδιά του διαβόλου. Καθένας δηλ. που δεν ζει ενάρετα, δεν είναι από τον Θεό, δεν έχει πατέρα τον Θεό, όπως επίσης και εκείνος που δεν αγαπά τον αδελφό του.] (Α' Ιωάννου 3,10)
 • Θεός ουδείς πώποτε τεθέαται. [Τον Θεό ποτέ κανένας δεν μπόρεσε να δει.] (Α' Ιωάννου 4,12)
 • Πας γαρ οίκος κατασκευάζεται υπό τινος, ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός. [Διότι κάθε σπίτι κατασκευάζεται από κάποιον. Και εκείνος που εδημιούργησε τα πάντα ορατά και αόρατα, είναι ο Θεός.] (Προς Εβραίους 3,4)
 • Ενώπιον γαρ εισί των του Θεού οφθαλμών οδοί ανδρός, εις δε πάσας τας τροχιάς αυτού σκοπεύει. [Διότι όλες οι πράξεις και οι δρόμοι της ζωής του κάθε ανδρός, βρίσκονται ολοφάνεροι ενώπιον των οφθαλμών του Θεού. Ο Θεός παρατηρεί με ακρίβεια όλες τις ενέργειες του κάθε ανθρώπου.] (Παροιμίες 5,21)
 • Οι μισούντές με αγαπώσι θάνατον. [Όσοι Με μισούν και Με αποστρέφονται, αγαπούν τον θάνατο.] (Παροιμίες 8,36)
 • Και μη είπης· ο οικτιρμός αυτού πολύς, το πλήθος των αμαρτιών μου εξιλάσεται· έλεος γαρ και οργή παρ' αυτού, και επί αμαρτωλούς καταπαύσει ο θυμός αυτού. [Μην πεις: ''Μέγα και πολύ είναι το έλεος του Θεού και οσονδήποτε πλήθος αμαρτιών και αν έχω διαπράξει, θα με συγχωρήσει ο Κύριος''. Μην λησμονείς όμως, ότι παρά τω Θεώ υπάρχει βεβαίως το έλεος άλλα και η οργή. Εναντίον εκείνων, οι οποίοι αφόβως αμαρτάνουν, θα επιπέσει η οργή του Θεού.] (ΣοφίαΣειράχ 5,6)
 • Τα δε πλείονα των έργων αυτού εν αποκρύφοις. [Τα περισσότερα άλλωστε από τα έργα του Θεού παραμένουν άγνωστα και μυστηριώδη για τον άνθρωπο.] (Σοφία Σειράχ 16,21)
 • Κράτος μεγαλωσύνης αυτού τίς εξαριθμήσεται; Και τίς προσθήσει εκδιηγήσασθαι τα ελέη αυτού; Ουκ έστιν ελαττώσαι ουδέ προσθείναι, και ουκ έστιν εξιχνιάσαι τα θαυμάσια του Κυρίου. [Ποιός μπορεί να μετρήσει την δύναμη της μεγαλοσύνης Του; Ποιός ποτέ θα έχει την τόλμη και την δύναμη να διηγηθεί ακριβώς τα ελέη Του; Κανείς δεν δύναται, ούτε να μειώσει, ούτε να προσθέσει στο μεγαλείον Του. Και δεν είναι δυνατόν ποτέ, να εξιχνιάσει και κατανοήσει ακριβώς κανείς τα θαυμάσια του Κυρίου.] (Σοφία Σειράχ 18,5-6)
 • Μετά οσίου όσιος έση, και μετά ανδρός αθώου αθώος έση, και μετά εκλεκτού εκλεκτός έση και μετά στρεβλού διαστρέψεις. [Συ, Κύριε, προς τον αφοσιωμένο σε Σένα, θα φέρεσαι με στοργή και αγάπη. Προς τον αθώο και ηθικώς άμεμπτον θα δείχνεσαι αθώος και άμεμπτος. Με τον εκλεκτό, θα είσαι Εσύ πάντοτε εκλεκτός. Απέναντι όμως του διεστραμμένου ανθρώπου, θα αλλάζεις τρόπο και θα φαίνεται στρεβλή η δική Σου ευθεία και δικαία συμπεριφορά.] (Ψαλμοί 17,26-27)
 • Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε· πάντα εν σοφία εποίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. [Πόσο μεγαλειώδη είναι Κύριε, τα έργα Σου! όλα τα δημιούργησες με άπειρη Σοφία. Η γη είναι γεμάτη από τα πολυάριθμα κτίσματά Σου, που μαρτυρούν την Πανσοφία, την Παντοδυναμία και την Αγαθότητά Σου.] (Ψαλμοί 103,24)
 • Οικτίρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. [Οικτίρμων και εύσπλαγχνος είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος.] (Ψαλμοί 144,8)
 • Ευρίσκεται τοις μη πειράζουσιν αυτόν, εμφανίζεται δε τοις μη απιστούσιν αυτώ. Σκολιοί γαρ λογισμοί χωρίζουσιν από Θεού. [(Ο Κύριος) βρίσκεται εν μέσω των ανθρώπων, που δεν αντιστέκονται στο θέλημά Του. Εμφανίζεται σε εκείνους, οι οποίοι δεν απιστούν προς Αυτόν. Διότι τα διεστραμμένα φρονήματα και συναισθήματα της καρδιάς, χωρίζουν τους ανθρώπους από τον Θεό.] (ΣοφίαΣολομώντος 1,2-3)
 • Ου δυνήση ιδείν το πρόσωπόν μου· ου γαρ μη ίδη άνθρωπος το πρόσωπόν μου και ζήσεται. [Δεν θα μπορέσεις να δεις το πρόσωπόν Μου· διότι κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να Με αντικρύσει σε όλην Μου την δόξα και να ζήσει.] (Έξοδος 33,20)
 • Ένας Θεός κατανοητός, δεν είναι Θεός. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Ο Θεός τα γνωρίζει όλα από πριν, αλλά δεν τα αποφασίζει όλα από πριν. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Γιατί ο Θεός τα δημιούργησε όλα τόσο ωραία; Για να καταστήσει γνωστή τη σοφία Του και τη μεγάλη δύναμη Του και για να γνωρίσουμε από παντού τη δόξα Του. Αν θελήσει κανείς να περιγράψει το σχήμα, τη χρησιμότητα, τον καρπό, τα φύλλα, τον καιρό της καρποφορίας και όλα τα σχετικά ενός μόνο δέντρου, θα βρει πολλές αφορμές διηγήσεως των μεγαλείων του Θεού. Αν μελετήσει κάποιος τον άνθρωπο, τη διάπλαση του σώματός του, θα βρει αμέτρητα πελάγη διηγημάτων... (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Δεν είναι το ίδιο να ανάψεις σβησμένο λυχνάρι, με το να παράγεις φωτιά από το πουθενά. Δεν είναι το ίδιο να αναστηλώσεις ένα πεσμένο σπίτι, με το να χτίσεις σπίτι από το πουθενά. Στην πρώτη περίπτωση τουλάχιστον υπάρχει το υλικό, ενώ στη δεύτερη, υπάρχει το τίποτα. Γι' αυτό ο Θεός έκανε πρώτα το δυσκολότερο, για να παραδεχτείς εσύ ύστερα το ευκολότερο. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Στο Θεό αρέσει περισσότερο η ταπείνωση για το κακό που κάναμε, παρά η υπερηφάνεια για το καλό που κατορθώσαμε. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Ο Θεός εμφανίζεται επιεικής στους αμαρτωλούς και αυστηρός στους δικαίους. Γιατί ως φτωχούς βλέπει τους αμαρτωλούς και τους ελεεί και ως πλούσιους βλέπει τους ενάρετους και τους αντιμετωπίζει απαιτητικά. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ο Θεός είναι βραδύς στην τιμωρία και γρήγορος στην σωτηρία και την συγχώρεση. Γιατί τίποτα δεν φροντίζει τόσο ο Θεός, όσο για την σωτηρία της ψυχής μας. Τίποτα για τον Θεό δεν είναι τόσο περιζήτητο, όσο η σωτηρία μιας ψυχής. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ο άνθρωπος γνωρίζει ότι υπάρχει Θεός, αγνοεί όμως ποιά είναι η ουσία Του. Γνωρίζει ότι είναι Σοφός, αγνοεί όμως το πόσο Σοφός είναι. Γνωρίζει ότι είναι Μεγάλος, αγνοεί όμως το πόσο Μεγάλο είναι. Γνωρίζει ότι είναι πανταχού παρών, αγνοεί όμως το πως. Γνωρίζει ότι προνοεί για τον κόσμο, αγνοεί όμως τον τρόπο της πρόνοιας Του. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Εάν κάποιος σε ρωτήσει: ''Από πού ξέρεις, ότι υπάρχει Θεός;'', να τον πεις: Από εκείνα τα οποία βλέπω, από την αρμονία και την ευταξία που υπάρχει σε όλη την κτίση... (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όσο είναι μια σταγόνα σε σύγκριση με το απέραντο πέλαγος, τόσο είναι η δική μας καλοσύνη σε σύγκριση προς την απερίγραπτη φιλανθρωπία του Θεού. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Τόσες μεγάλες είναι οι ευεργεσίες του Θεού που ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη προσδοκία και ελπίδα, ώστε σε πολλές περιπτώσεις και να μην γίνονται πιστευτές. Γιατί εκείνα που ούτε τα σκέφτηκε, ούτε τα περίμενε ανθρώπινος νους, αυτά μας χάρισε. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Θα μπορούσε να ήταν λογικό, τα τόσο πολλά στοιχεία και η τόσο αρμονική διάταξη του σύμπαντος, να διευθύνονται χωρίς κάποιος, που να κυβερνάει και να εξουσιάζει τα πάντα; Και ένα πλοίο δεν θα μπορούσε ποτέ χωρίς κυβερνήτη, να διασχίσει τα κύματα της θάλασσας, ούτε ένας στρατιώτης να κατορθώσει κάτι το γενναίο χωρίς να προϊσταται ο στρατηγός, ούτε ένα σπίτι θα μπορούσε να υπάρξει, χωρίς να είναι παρών ο οικοδόμος. Και ο άπειρος αυτός κόσμος και η αρμονική διάταξη των στοιχείων αυτών θα μπορούσε να κινείται απλά και τυχαία, χωρίς να υπάρχει κάποιος που θα μπορεί να συγκρατεί και να υποβαστάζει όλα τα ορατά σύμφωνα με την δική Του σοφία; (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ο Θεός πέρα από τους αμετανόητους, τρεις ανθρώπους βδελύσσεται: α) τον φτωχό που είναι υπερήφανος β) τον πλούσιο που είναι τσιγκούνης και γ) τον γέρο που είναι πόρνος. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ο Θεός άλλοτε δίνει, άλλοτε όμως δεν δίνει, αλλά και τα δύο γίνονται προς ωφέλειά μας. Ώστε και αν λάβεις και αν δεν λάβεις, έλαβες με το να μην λάβεις. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Όποιος προσπαθεί να δώσει ορισμό του Θεού, ομοιάζει με τυφλό που μετρά στην άβυσσο τους κόκκους της άμμου. (ΆγιοςΙωάννηςτηςΚλίμακος)
 • Άλλο πράγμα είναι η πρόνοια του Θεού, άλλο η βοήθεια Του, άλλο η προστασία Του, άλλο το έλεος Του και άλλο η παράκλησή Του. Το μεν πρώτο εκτείνεται σε όλη την κτίση, το δεύτερο μόνο στους πιστούς, το τρίτο στους πραγματικά πιστούς, το τέταρτο σε όσους Τον υπηρετούν και το πέμπτο σε όσους Τον αγαπούν. (ΆγιοςΙωάννηςτηςΚλίμακος)
 • Οι πνευματικά αδύνατοι ας γνωρίζουν, ότι τους επισκέπτεται ο Θεός, όταν παρουσιάζονται σωματικές ταλαιπωρίες και κίνδυνοι και εξωτερικοί πειρασμοί, ενώ οι τέλειοι ας το γνωρίζουν, από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και από την προσθήκη των χαρισμάτων. (ΆγιοςΙωάννηςτηςΚλίμακος)
 • Στις αδυναμίες του ανθρώπου, δείχνεται τέλεια η δύναμη του Χριστού. (ΆγιοςΙωάννηςοΚαρπάθιος)
 • Είναι αδύνατο να εκφράσει κανείς τον Θεό, αλλά είναι περισσότερο αδύνατο να Τον κατανοήσει. (ΆγιοςΓρηγόριοςοΘεολόγος)
 • Απόδειξη της άπειρης φιλανθρωπίας του Θεού είναι, το ότι μετρά κάθε προσφορά μας, όχι με την αξία εκείνου που προσφέρεται, αλλά με την δυνατότητα και την διάθεση εκείνου που προσφέρεται. (ΆγιοςΓρηγόριοςοΘεολόγος)
 • Είναι ευκολότερο να συμπεριλάβει κάποιος, σε ένα μικρό ποτήρι ολόκληρη τη θάλασσα, παρά να συλλάβει με το μυαλό του, τα απερίγραπτα μεγαλεία του Θεού... (Μέγας Βασίλειος)
 • Ούτε η ευσπλαχνία του Θεού είναι χωρίς κρίση, ούτε η κρίση Του άσπλαχνη. Αλλά και όταν ελεεί, με δικαιοσύνη κατανέμει στους άξιους την ευσπλαχνία Του και όταν δικάζει, εκφέρει την απόφασή Του, λαμβάνοντας υπόψη τις αδυναμίες μας. (Μέγας Βασίλειος)
 • Τα του Θεού, δεν λέγονται όλα με τη γλώσσα, για να μην συμβεί, θέλοντας ο νους σαν μάτι, να δει ολόκληρο τον ήλιο, χάσει και το φως που έχει. (Μέγας Βασίλειος)
 • Όσα κατορθώνουμε με τη Χάρη του Θεού, πρέπει να τα ανακοινώνουμε και σε άλλους, για να δοξάζεται ο Θεός. (Μέγας Βασίλειος)
 • Το μόνο, το οποίο αδυνατεί να πράξει ο παντοδύναμος Θεός, είναι να ενωθεί με τον ακάθαρτο άνθρωπο. (ΆγιοςΓρηγόριοςοΠαλαμάς)
 • Ο Θεός είναι αιώνιος και απέραντος και απεριόριστος και υποσχέθηκε αιώνια, απέραντα και ανέκφραστα αγαθά σ' εκείνους που υπακούουν σ' Αυτόν. (Όσιος Θαλάσσιος)
 • Κανείς ας μην νομίζει, ότι έγινε πράγματι παιδί του Θεού, αν δεν απόκτησε ακόμη τα Θεία χαρακτηριστικά. Παιδί του Θεού είναι εκείνος που ομοιώθηκε με το Θεό με την αγαθότητα, τη σοφία, τη δύναμη και τη δικαιοσύνη. Παιδί του Θεού είναι εκείνος που απεκδύθηκε τα πάθη. (Όσιος Θαλάσσιος)
 • Η ομοίωση του τρόπου μας με το καλό ή με το κακό, μας κάνει παιδιά του Θεού ή του σατανά. (Όσιος Θαλάσσιος)
 • Μακάριο δεν είναι τόσο, το να γνωρίζεις κάτι περί Θεού, αλλά το να έχεις μέσα σου τον Θεό. (ΆγιοςΓρηγόριοςο Νύσσης)
 • Ο Θεός δεν θέλει να είμαστε αδρανείς και γι' αυτό δεν κάνει το παν Αυτός· ούτε θέλει να είμαστε αλαζόνες, γι' αυτό δεν άφησε το παν σ' εμάς. Αλλά, αφού αφαίρεσε το βλαβερό και από τα δύο, μας άφησε το ωφέλιμο. (Άγιος Θεόδωρος Εδέσσης)
 • Να μην λατρεύεις το Θεό που εσύ δημιούργησες, αλλά το Θεό που δημιούργησε εσένα. (ΙερόςΑυγουστίνος)
 • Ο Θεός αγαπά τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και με όλη Του την αγάπη, σαν να μην υπάρχει κανείς άλλος για να αγαπήσει. (Ιερός Αυγουστίνος)
 • Ο Θεός είναι μέσα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως, πολλές φορές βρίσκεται έξω από τον εαυτόν του. (Ιερός Αυγουστίνος)
 • Όταν διαβάζεις το Ευαγγέλιο, ο Θεός μιλάει σε σένα.
  Όταν προσεύχεσαι, εσύ μιλάς στο Θεό.
  Όταν λες το ''Πάτερ ημών'' εσύ μιλάς στο Θεό και ο Θεός μιλάει σε σένα. (ΆγιοςΑυγουστίνος)
 • Όσοι τα έχουν όλα, εκτός από Σένα, Θεέ μου, είναι πάμφτωχοι, μπροστά σ'αυτούς που δεν έχουν τίποτα άλλο, παρά μονάχα Εσένα! (Ιερός Αυγουστίνος)
 • Ο Θεός όντας παντοδύναμος, έχει τη δύναμη, να κάνει άλλα τελειότερα κτίσματα, εκτός όμως απ' αυτά τα τρία, τα οποία δεν επιδέχονται ούτε αύξηση, ούτε προσθήκη: α) την ενανθρώπηση του Ιησού Χριστού β) την Θεομητορική αξία της Παρθένου Μαρίας και γ) την δόξα των Μακαρίων. (Ιερός Αυγουστίνος)
 • Το μυστήριο της Τριαδικότητας του Θεού, το πως δηλ. το ένα είναι τρία και τα τρία είναι ένα, μπορεί να γίνει περίπου κατανοητό από τον άνθρωπο, με παραδείγματα παρμένα από τη φύση. Ένα παράδειγμα είναι το νερό. Τώρα βλέπω το νερό ρευστό στο ποτήρι μου. Μετά το βλέπω σαν πάγο. Και το ίδιο νερό το βλέπω μετά σε αέρια μορφή να εξατμίζεται και να ξαναγίνεται νερό. (ΆγιοςΝεκτάριος)
 • Αν κανείς δεν ταπεινώσει υπερβολικά τον εαυτό του με τέλεια καταφρόνηση, δεν μπορεί να ομιλεί για την μεγαλειότητα του Θεού. (Άγιος Διάδοχος Φωτικής)
 • Δίψασε για το Χριστό και θα σε μεθύσει με την αγάπη Του. (ΆγιοςΙσαάκοΣύρος)
 • Ας βλέπουμε τον Θεό όπως είναι ο Ίδιος και όχι, όπως Τον θέλει το μυαλό μας. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Κοντά στον Θεό θα βρείς ειρήνη και χαρά, αρκεί να Τον αγαπήσεις μ' όλη τη δύναμη της ψυχής σου. Κοντά στον Θεό θ' απολαύσεις την αιώνια μακαριότητα στη Βασιλεία των Ουρανών. Αγάπησε αληθινά τον Θεό και τότε θα γίνεις ευτυχισμένος. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Ο Θεός για χάρη του ανθρώπου έπλασε τα πάντα, τον ουρανό με τα ουράνια σώματα που τον στολίζουν, όπως και τη γη που οι άνθρωποι καλλιεργούν για τον εαυτόν τους. Εκείνοι που δεν αισθάνονται την τόσο μεγάλη Πρόνοια του Θεού, είναι ανόητοι. (Μέγας Αντώνιος)
 • Γνωρίζει το Θεό και γνωρίζεται από το Θεό, ο άνθρωπος εκείνος, που προσπαθεί να είναι αχώριστος από το Θεό. Και αχώριστος του Θεού γίνεται αυτός, που είναι σε όλα ενάρετος και απέχει από κάθε ηδονή, όχι γιατί δεν έχει τα μέσα να την απολαύσει, αλλά γιατί το θέλει ο ίδιος από εγκράτεια. (Μέγας Αντώνιος)
 • Όσοι γνωρίζουν τον Θεό, ούτε σε πολλούς αρέσουν, ούτε αυτοί αρέσκονται σε πολλούς. Γι' αυτό όχι μόνο μισούνται, αλλά και κατακοροϊδεύονται από πολλούς. (Μέγας Αντώνιος)
 • Το να λέμε ότι ο Θεός αποστρέφεται τους κακούς ανθρώπους, είναι σαν να λέμε ότι ο ήλιος κρύβει το φως του από τους τυφλούς. (ΜέγαςΑντώνιος)
 • Μην ερευνάς το Θεό, αν θες να Τον βρεις. Κλείσε τα μάτια σου, αν θες να Τον δεις. Φράξε τα αυτιά σου, αν θες να Τον ακούσεις. (Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος)
 • Όπως ο πλεονέκτης και αν συνάξει αναρίθμητα χρήματα, δεν χορταίνει, αλλά όσα προσθέτονται κάθε μέρα, τόσο αυξάνουν την επιθυμία του για περισσότερα, ή όπως εκείνος που απομακρύνεται από ένα ποτάμι με γλυκύτατο νερό πριν ξεδιψάσει, νιώθει μεγαλύτερη δίψα, έτσι και στον καθένα η γεύση του Θεού, δεν έχει κόρο ή τέλος, αλλά όσο πλουτίζει κανείς με αυτόν τον πλούτο, τόσο νομίζει τον εαυτό του φτωχό... (ΆγιοςΜακάριοςοΑιγύπτιος)
 • Ο Θεός, που γνωρίζει τις δυνατότητες των ανθρώπων, επιτρέπει και τη δύναμη του διαβόλου να ενεργεί διαφορετικά σε κάθε άνθρωπο. (Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος)
 • Ο άνθρωπος συμβουλεύει τον πλησίον του, καθώς γνωρίζει. Ο Θεός πάλι ενεργεί σ' αυτόν που ακούει κατά την πίστη του. (Άγιος Μάρκος ο Ασκητής)
 • Ο Θεός είναι: Πιο στοργικός από κάθε φίλο.

Πιο δίκαιος από κάθε κυβερνήτη.

Πιο τρυφερός από κάθε πατέρα.

Πιο αναγκαίος από την ίδια την καρδιά μας. (Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας)

 • Αν βλέπαμε πόσο μας αγαπάει ο Χριστός και το τι κάνει για εμάς, θα τρελαινόμασταν από την χαρά μας! (Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης)
 • Όλα γύρω μας είναι σταλαγματιές της αγάπης του Θεού. Και τα έμψυχα και τα άψυχα και τα φυτά και τα ζώα και τα πουλιά και τα βουνά και η θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα και ο έναστρος ουρανός. Είναι οι μικρές αγάπες, μέσα απ' τις οποίες φθάνομε στη μεγάλη Αγάπη, τον Χριστό. Τα λουλούδια, για παράδειγμα, έχουν τη χάρη τους, μας διδάσκουν με το άρωμά τους, με το μεγαλείο τους. Μας μιλούν για την αγάπη του Θεού. Σκορπούν το άρωμα τους, την ομορφιά τους σε αμαρτωλούς και δικαίους. (Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης)
 • Ο Κύριος γνωρίζει εμάς, πριν γνωρίσουμε εμείς τον εαυτό μας. Γνωρίζει τις διαθέσεις μας και την παραμικρή μας σκέψη. Τους λογισμούς, τις αποφάσεις μας, πριν να τις πάρουμε. Αλλά και προ της συλλήψεώς μας και προ καταβολής κόσμου, μας γνώριζε καλά..!!!. (ΌσιοςΠορφύριοςοΚαυσοκαλυβίτης)
 • Ο Δίας ήταν στο θρόνο του και έριχνε τον κεραυνό στους ανθρώπους... Θαυμάζω το έργο του καλλιτέχνη, αλλά και το πλάσμα του Θεού, που τόσο τέλεια το δημιούργησε. Και καταλαβαίνω, πως ο καλλιτέχνης που το έφτιαξε, είχε μεγάλη αίσθηση του Θείου. Βλέπετε τον Δία, ενώ ρίχνει τον κεραυνό στους ανθρώπους, το πρόσωπό του είναι γαλήνιο. Δεν είναι οργισμένος. Είναι απαθής... (Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης)
 • Ο Θεός δεν ζητά εκείνα που γίνονται και νομίζονται καλά, αλλά εξετάζει το σκοπό για τον οποίο γίνονται. (Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός)
 • Ο Θεός είναι υπεράνω κάθε ιδέας και κάθε όντος και γι' αυτό είναι τελείως ασύλληπτος. (Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός)
 • Αν δεν υπήρχε Θεός, δεν θα μιλούσαν καν γι' Αυτόν στη γη. Οι άνθρωποι όμως θέλουν να ζουν σύμφωνα με το δικό τους θέλημα και γι' αυτό λένε πως δεν υπάρχει Θεός, βεβαιώνοντας έτσι μάλλον πως υπάρχει. (Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)
 • Πολλοί άνθρωποι λένε σήμερα πως δεν υπάρχει Θεός. Μιλούν έτσι, γιατί στην καρδιά τους ζει υπερήφανο πνεύμα, που τους υποβάλλει ψέματα εναντίον της Αλήθειας και της Εκκλησίας του Θεού. Νομίζουν πως είναι σοφοί, ενώ στην πραγματικότητα δεν αντιλαμβάνονται καν ότι τέτοιοι λογισμοί δεν είναι δικοί τους, αλλά προέρχονται από τον εχθρό. (ΆγιοςΣιλουανόςοΑθωνίτης)
 • Ο Θεός είναι σαν τα ραδιοφωνικά κύματα. Αν δεν έχεις ραδιόφωνο, νομίζεις ότι δεν υπάρχει. Αν έχεις όμως ραδιόφωνο, τον "πιάνεις" και τότε βλέπεις, και καταλαβαίνεις, και γνωρίζεις πλέον μετά λόγου γνώσεως ότι υπάρχει, διότι βλέπεις ότι η "κεραία" δεν έχει σύνδεση πουθενά και αυτά που το ραδιόφωνο "παίζει" έρχονται απ' έξω και όχι από μέσα. (Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)
 • Ο υπερήφανος ισχυρίζεται, πως θα γνωρίσει τα πάντα με τον νου του και την επιστήμη, αλλά η γνώση του Θεού παραμένει ανέφικτη γι' αυτόν, γιατί ο Θεός γνωρίζεται μόνο με αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Για να γνωρίσει κάποιος τον Κύριο, χρειάζεται να είναι εγκρατής, να έχει ταπεινό πνεύμα και να αγαπάει τον πλησίον του (Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)
 • Πάρτε σαν παράδειγμα το ψωμί που τρώμε κάθε μέρα. Ξέορυμε, πως έχει γίνει από σιτάρι, νερό και φωτιά. Αν και είναι ένα, αποτελείται από τρία στοιχεία, τρεις υποστάσεις. Το ίδιο συμβαίνει με την τρισυπόστατη Θεότητα. (Άγιος Επιφάνιος Πατριάρχης Κων/πόλεως)
 • Ο Θεός στους αμαρτωλούς χαρίζει και το κεφάλαιο, όταν μετανοούν, όπως στην πόρνη και τον τελώνη, ενώ από τους δικαίους ζητάει και τόκους. Και αυτό είναι ακριβώς εκείνο που έλεγε ο Κύριος στους Αποστόλους: εάν η ευσέβειά σας δεν ξεπεράσει την ευσέβεια των Γραμματέων και των Φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. (Άγιος Επιφάνιος Πατριάρχης Κων/πόλεως)
 • Όσο απομακρύνεται κανείς από τον Θεό, τόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα. Μπορεί να μην έχει κανείς τίποτα, άμα έχει τον Θεό, δεν θέλει τίποτε! Αυτό είναι! Ενώ, αν τα έχει όλα, άμα δεν έχει τον Θεό, είναι μέσα του βασανισμένος. Όπως το παιδάκι, όταν απομακρυνθεί από την μάνα του, υποφέρει, έτσι και ο άνθρωπος, όταν απομακρυνθεί από τον Θεό, υποφέρει, βασανίζεται. Η απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό είναι κόλαση. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Εκείνος που για να πιστέψει στο Θεό ζητά θαύματα, δεν έχει αρχοντιά. Για το Θεό αυτό έχει αξία: Να αγαπήσουμε τον Θεό μόνο και μόνο επειδή είναι αγαθός. Ο Χριστός αναπαύεται εκεί που υπάρχει η αρχοντιά, το πνεύμα της θυσίας, το αθόρυβο, η αφάνεια... (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Για τον Θεό δεν υπάρχει ούτε δύσκολο θέμα, ούτε δύσκολη λύση. Όλα είναι απλά για τον Θεό. Δεν χρησιμοποιεί μεγαλύτερη δύναμη για τα υπερφυσικά και μικρότερη για τα φυσικά, αλλά την ίδια δύναμη για όλα. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Το να συναισθανθεί κάποιος την αμαρτωλότητά του, είναι μεγάλη δύναμη! Μετά σιχαίνεται τον εαυτόν του, ταπεινώνεται, αποδίδει όλα τα καλά στην φιλανθρωπία και στην αγαθότητα του Θεού και αισθάνεται μεγάλη ευγνωμοσύνη. Γι' αυτό και ο Θεός αγαπάει περισσότερο τους αμαρτωλούς που αναγνωρίζουν την αμαρτωλότητά τους, μετανοούν και ζουν με ταπείνωση, παρά εκείνους που αγωνίζονται πολύ, αλλά δεν αναγνωρίζουν την αμαρτωλότητά τους και δεν έχουν μετάνοια. Αυτό θέλει ο Θεός από εμάς: την προαίρεσή μας, την αγαθή μας διάθεση, που θα την εκδηλώνουμε με τον έστω και λίγο φιλότιμο αγώνα μας και την συναίσθηση της αμαρτωλότητάς μας. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Ο Θεός από εμάς θέλει την προαίρεσή μας, την αγαθή μας διάθεση, που θα την εκδηλώνουμε με τον έστω και λίγο φιλότιμο αγώνα μας και την συναίσθηση της αμαρτωλότητός μας. Όλα τα άλλα, τα δίνει Εκείνος. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Ο Θεός δεν κάνει ποτέ ένα καλό μόνο του, αλλά τρία-τέσσερα καλά μαζί. Ούτε ποτέ επιτρέπει να γίνει ένα κακό, εάν δεν βγουν από αυτό πολλά καλά (μαζί). Όλα τα αξιοποιεί για όφελός μας και τα στραβά και τα επικίνδυνα. Το καλό με το κακό είναι ανακατεμένα· καλό θα ήταν να είναι χωρισμένα, αλλά μπαίνουν τα προσωπικά συμφέροντα και ανακατεύονται. Ο Θεός όμως και αυτό το μπερδεμένο το αξιοποιεί. Γι' αυτό πρέπει να πιστεύουμε, ότι ο Θεός επιτρέπει να γίνεται μόνο, ό,τι μπορεί να βγει σε καλό, γιατί αγαπά το πλάσμα Του. Και ό,τι επιτρέπει ο Θεός, ακόμη και να εξοντωθούν πχ. άνθρωποι, είναι φιλάνθρωπο, γιατί ο Θεός έχει ''σπλάχνα''. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Τότε μόνο κλείνει ο Θεός την πόρτα, όταν ανοίγει μία άλλη. (ΆγιοςΠαϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Όποιος νομίζει ότι μπορεί να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού, με την εξωτερική επιστημονική θεωρία, μοιάζει με τον ανόητο, που θέλει να δει τον Παράδεισο, με το τηλεσκόπιο. Που να χωρέσουμε εμείς οι ταλαίπωροι, την Θεία Του δικαιοσύνη, μέσα στο περιορισμένο μας μυαλό, όπως και την άπειρη ευσπλαχνία Του, μέσα στην περιορισμένη μας αγάπη; (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Ο Θεός δεν κοιτάζει το τι κάνουμε, αλλά το πως και το γιατί το κάνουμε. (ΆγιοςΠαϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Τον Θεό, δεν Τον ενδιαφέρει αυτή η ζωή, αλλά η άλλη. Πρώτα μας φροντίζει (να μας τακτοποιήσει) για την άλλη ζωή και ύστερα γι' αυτήν. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Μπορείς εσύ να κάνεις μια χελιδονοφωλιά; Τί έχει κάνει ο Θεός, με ένα Του λόγο! Τί αρμονία, τί ποικιλία! Όπου και να στραφεί κανείς βλέπει την σοφία και το μεγαλείο του Θεού. Δες τα ουράνια φώτα, τα αστέρια, με πόση απλότητα τα σκόρπισε το Θεϊκό Του χέρι, χωρίς να χρησιμοποιήσει μαστορικό ράμμα και αλφάδι. Πόσο ξεκουράζουν τους ανθρώπους! Ενώ τα κοσμικά φώτα, βαλμένα με τάξη στην σειρά, είναι πολύ κουραστικά. Με πόση αρμονία τα έχει κάνει όλα ο Θεός! Και ο οργανισμός του ανθρώπου είναι ολόκληρο εργοστάσιο. Την καρδιά, το συκώτι, τα πνευμόνια, όλα τα έχει με σοφία κανονισμένα ο Θεός. Και ολόκληρη υδρόγειο σφαίρα ο Θεός την γυρίζει χωρίς ρεύμα και ούτε η μπαταρία τελειώνει! Με τι ταχύτητα γυρίζει και ο άνθρωπος να μην το καταλαβαίνει! Φοβερό! Αν η γη στρεφόταν με λιγώτερη ταχύτητα, θα έκανε τούμπες ο άνθρωπος! Η θάλασσα να έχει τόσο νερό και να κινείται με τέτοια ταχύτητα και το νερό να μην χύνεται! Και τα αστέρια, που είναι ολόκληροι όγκοι, να γυρίζουν ιλιγγιωδώς και να μην εγγίζει το ένα το άλλο, αλλά να συγκρατεί το ένα το άλλο από μακριά! Και ο άνθρωπος φτιάχνει ένα αεροπλάνο και θαυμάζει και υπερηφανεύεται! Και αν του στρίψει λίγο το μυαλό, μετά λέει ανοησίες, δεν καταλαβαίνει... (ΆγιοςΠαϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Σε όλα μπορεί να κάνει κανείς οικονομία εκτός από την λατρεία στον Θεό. Στον Θεό θα προσφέρει το πιο καθαρό, το πιο καλό (π.χ. λάδι, λάδι). Όχι ότι έχει ο Θεός ανάγκη απ' αυτό, αλλά συγκινείται ο Θεός, γιατί είναι μια προσφορά, με την οποία εκφράζεται η ευγνωμοσύνη και η αγάπη του ανθρώπου προς Αυτόν. (ΆγιοςΠαϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Αυτό μόνο ζητεί ο Θεός από σένα: α) να πονέσει η καρδιά σου, για τη λύπη που Του προξένησες (με τις αμαρτίες σου) β) να μισήσεις περισσότερο από κάθε άλλο την αμαρτία, μικρή και μεγάλη γ) να προσφέρεις όλο τον εαυτόν σου σ' Αυτόν και να δοθείς με διάθεση και καρδιακή αγάπη πάντοτε και για κάθε πράγμα στο θέλημά Του και στην υποταγή Του και δ) να ελπίζεις και να έχεις σταθερή πίστη, ότι Αυτός θα σε συγχωρέσει, θα σε καθαρίσει και θα σε φυλάξει από όλους τους εχθρούς. (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Αν Θεέ μου, τα κτίσματά Σου είναι τόσο ωραία, τόσο χαροποιά, τόσο αρεστά, πόσο άραγε Ωραίος, πόσο Χαροποιός και Γλυκύτατος είσαι εσύ ο Κτίστης όλων αυτών! (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Όλος ο κόσμος και όλη η φύση (κτίσης) δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας νόμος και ένα όργανο κάτω από το οποίο αόρατα βρίσκεται ο Δημιουργός και Τεχνίτης, ενεργώντας και δείχνοντας την τέχνη του και με τα ορατά και υλικά, προβάλλοντας τις αόρατες και ασώματες ενέργειες και τελειότητές Του. (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Ο Θεός όντας κατά κάποιο τρόπο κατανοητός ως προς τις ενέργειες και τις τελειότητές Του, είναι ακατάληπτος, όχι μόνο ως προς την ουσία Του, αλλά και ως προς το άπειρο των Θείων Του τελειοτήτων. (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Ο Θεός δεν είναι τέτοιας φύσεως, ώστε να είναι δυνατόν να τον γνωρίζομε εμείς οι άνθρωποι. Δεν είναι ούτε αρχή, ούτε μεσότητα, ούτε τέλος, ούτε γενικά κάτι άλλο σχετικό, από αυτά που μπορούμε να παρατηρήσομε στη φύση. Γιατί ο Θεός είναι απροσδιόριστος, αμετάβλητος και άπειρος, επειδή είναι απείρως πέρα από κάθε ουσία και δύναμη και ενέργεια. (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής)
 • Ο Θεός μας έπλασε για να γίνουμε κοινωνοί της Θείας φύσεως και μέτοχοι της αιωνιότητάς Του, και να φανούμε όμοιοι με Αυτόν, θεούμενοι μέσω της Θείας Χάρης. (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής)
 • Καθάρισε το νου σου από την οργή, τη μνησικακία και τους αισχρούς λογισμούς και τότε θα νιώσεις, ότι ο Θεός κατοικεί μέσα σου. (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής)
 • Τις δυνάμεις για αναζήτηση και εξερεύνηση των Θείων, η ανθρώπινη φύση τις έχει μέσα της από το Θεό, ενώ τις αποκαλύψεις των Θείων τις προξενεί κατά χάρη η δύναμη του Παναγίου Πνεύματος με την επιφοίτησή της. Όμως στην αρχή ο διάβολος, μέσω της αμαρτίας, προσήλωσε τις δυνάμεις αυτές στη φύση των ορατών, και δεν ήταν κανείς που να εννοεί ή να αναζητεί το Θεό (Ψαλμ. 52,3), καθώς όλοι όσοι μετείχαν στην ανθρώπινη φύση είχαν τη νοερή και λογική δύναμή τους περιορισμένη στην επιφάνεια των αισθητών και δεν είχαν καμμιά έννοια, για όσα είναι πάνω από την αίσθηση. Εύλογα λοιπόν η Χάρη του Παναγίου Πνεύματος, εκείνους που βρέθηκαν μέσα σ' αυτή την απάτη, χωρίς ενδιάθετη πρόθεση, αφού τους αποσύνδεσε από τα υλικά, αποκατάστησε τη δύναμη που είχε προσηλωθεί σ' αυτά. Και αφού ξαναπήραν καθαρή αυτή τη δύναμη από τη Χάρη, ζήτησαν πρώτα και ερεύνησαν για τα Θεία, και τότε εκζήτησαν και εξερεύνησαν μέσω της ίδιας της Χάρης του Πνεύματος. (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής)
 • Ο Θεός στους αμαρτωλούς χαρίζει και το κεφάλαιο όταν μετανοούν, όπως στην πόρνη και τον τελώνη, ενώ από τους δικαίους ζητάει και τόκους. (Άγιος Επιφάνιος)
 • Όποιος αλήθεια γνωρίσει την απέραντη αγαθότητα του Θεού, δεν μπορεί παρά να ταπεινωθεί βαθιά, μπροστά στην μακροθυμία Του. (Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος)
 • Πέντε είναι τα είδη της Θεογνωσίας: α) ότι ο Θεός δεν είναι κανένα από όλα τα όντα, όσα βλέπονται ή λέγονται, ή νοούνται β) ότι κάθε πράγμα που βλέπεται, ή λέγεται, ή νοείται, έγινε από τον Θεό και πριν γίνει δεν υπήρξε γ) ότι ο Θεός έκανε όλα τα πάντα, εκ του μη όντος εις το είναι, όχι γιατί χρειαζόταν κανένα απ' αυτά, αλλά για την αγαθότητά Του, ώστε να απολαμβάνουν αυτά την δόξαν Του και την δυναμή Του και να διαμένουν πάντοτε μ' Αυτόν δ) ότι είναι φυσικά Αγαθός και θέλει κάθε αγαθό και καλόν και μισεί κάθε πονηριά και κακία και ε) ότι κάθε ενάρετη ζωή και θεοπρεπής κατορθώνεται μόνο με την δύναμη του Θεού. (Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος)
 • Όποιος φαντάστηκε πως είδε τον Θεό, αυτός είδε μόνο τις φαντασίες του. (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Ο Θεός μεταβάλλει κάθε δύση σε ανατολή. (Άγιος Κλήμης Αλεξανδρείας)
 • Ο Θεός είναι αγαθός και φιλάνθρωπος και από εμάς ζητάει να είμαστε ελεήμονες και να κάνουμε έργα αγάπης. (Άγιος Λουκάς ο Ιατρός)
 • Πιστέψτε, ότι μπορούν οι άνθρωποι του Θεού, να ακούνε τη φωνή του Θεού, όχι όπως ακούμε εμείς τους γύρω ανθρώπους, αλλά με έναν τρόπο διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό. Ξαφνικά, χωρίς να το περιμένουν, η φωνή του Θεού ακούγεται μέσα στην καρδιά των Αγίων, σαν να γεννιέται, σχηματίζονται λέξεις και από τις λέξεις ολόκληρες φράσεις. Και έτσι ο άνθρωπος, ακούει την απάντηση του Θεού στην προσευχή του. Το γνωρίζουν καλά οι άγιοι. Αυτοί ακούνε το Άγιον Πνεύμα, χωρίς να ξέρουν, από που έρχεται και που πηγαίνει, διότι Αυτό έρχεται και μετά φεύγει. Έτσι συμβαίνει με τον καθένα που αναγεννιέται από το Άγιο Πνεύμα, έτσι συμβαίνει και με όλους τους Αγίους. (Άγιος Λουκάς ο Ιατρός)
 • Ο Θεός είναι ο αέρας της ψυχής σου. Έξω απ' αυτόν τον αέρα, η ψυχή σου αναγκαστικά θα πέσει στην σκόνη και σαν το φίδι θα σέρνεται στην σκόνη. (Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)
 • Αν θέλεις να βρεις δύναμη, βρες καταφύγιο στον Θεό.

Αν θέλεις να αποκτήσεις σοφία, στάσου ενώπιον του Θεού.

Αν αναζητάς καλοσύνη και αγάπη, προσκολλήσου στον Θεό. (ΆγιοςΝικόλαος

Βελιμίροβιτς)

 • Να ξέρεις και να θυμάσαι, ότι μόνο οι αδύναμοι, οι παρανοϊκοί και οι κακοί στρέφονται εναντίον του Θεού. Και όλοι όσοι στρέφονται εναντίον του Θεού, είναι καταδικασμένοι να γευτούν την ήττα και την καταστροφή. Ενώ όποιος απευθύνεται προς τον Θεό, στο τέλος θριαμβεύει, χαίρεται και ζει αιώνια... (ΆγιοςΝικόλαοςΒελιμίροβιτς)
 • Όποιος χάνει τον Θεό από τον νου και την καρδιά του, αισθάνεται ξαφνικά, απολυμένος από τα καθήκοντά του, απογυμνωμένος από όλες τις ελπίδες του, συσκοτισμένος στον νου και δηλητηριασμένος στην καρδιά. (Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)
 • Χωρίς τον Θεό όλα είναι αμάθεια.
  Χωρίς τον Θεό όλα είναι στεναχώρια.
  Χωρίς τον Θεό όλα είναι απελπισία. (Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)
 • Όσο πιο κοντά είναι ο άνθρωπος στον Θεό, τόσο του φαίνεται μεγαλύτερος ο Θεός και ο άνθρωπος μικρότερος. Όσο είναι πιο μακριά ο άνθρωπος από τον Θεό, τόσο του φαίνεται μεγαλύτερος ο άνθρωπος και ο Θεός μικρότερος... (ΆγιοςΝικόλαοςΒελιμίροβιτς)
 • Μπορώ άραγε να υπερασπιστώ το δίκαιο του Θεού, εάν ο Θεός, δεν το θέσει υπό την προστασία Του; Μπορώ να αποδείξω τον Θεό στους άθεους, εάν ο Θεός κρύβεται; Όχι. Οι λέξεις μου δεν έχουν φτερά, για να μπορούν να υψώσουν στον Θεό, όλους τους πεσμένους και ξεπερασμένους από τον Θεό. Ούτε έχουν φωτιά, για να ζεστάνουν τις παγωμένες καρδιές των παιδιών, έναντι του Πατέρα τους. Οι λέξεις μου, δεν είναι τίποτα... Πώς θα δει τον Θεό στα λόγια μου, εκείνος που δεν μπορεί να Τον δει στη φύση και στη ζωή; Πώς οι αδύναμες ανθρώπινες λέξεις, μπορούν να πείσουν εκείνον, που ούτε οι κεραυνοί δεν είναι σε θέσει να τον πείσουν; Πώς θα ζεσταθεί με μία σπίθα εκείνος, που άφησε την φωτιά πίσω του; Δεν σιωπά ο Θεός αδελφοί μου, αλλά μιλά δυνατότερα, από όλες τις θύελλες και τους κεραυνούς... (Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)
 • Όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι και αν κάνεις, μένε απολύτως βέβαιος, ότι ο Θεός σε βλέπει από έξω και από μέσα, με όλους τους λογισμούς σου, με όλες τις επιθυμίες σου, με όλα τα έργα, σε όποια κατάσταση και αν είσαι, σε κάθε στιγμή της ζωής σου. (ΆγιοςΙωάννηςτηςΚροστάνδης)
 • Ο Κύριος ακατάπαυστα ενεργεί με την δικαιοσύνη και το έλεός Του, στις καρδιές των ανθρώπων. Ταπεινώνει τον εγωιστή με ποικίλες περιστάσεις της ζωής, αρρώστιες, στερήσεις κ.ά. Και υψώνει τον ταπεινό. (Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)
 • Μην λησμονείς ποτέ, ότι κάθε στιγμή και για αναρίθμητα πράγματα, είσαι χρεώστης στον Θεό. (Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)
 • Κύριε!

Το όνομα Σου είναι Αγάπη; μη με αποδοκιμάσεις για τις αμαρτίες μου.
Το όνομα Σου είναι Δύναμη; ενίσχυσε με για να μην πέφτω στο κακό.
Το όνομα Σου είναι Ειρήνη; πράϋνε την ταραγμένη μου ψυχή.
Το όνομά Σου είναι έλεος; μην παύσεις να με συγχωρείς...

(Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)

 • Ο άνθρωπος καταδίκασε το Θεό σε θάνατο, αλλά ο Θεός καταδίκασε τον άνθρωπο σε αθανασία. (ΆγιοςΙουστίνοςΠόποβιτς)
 • Κάθε πράγμα σε αυτό τον κόσμο, είναι ένα κάδρο στο οποίο ο Θεός έχει κορνιζώσει και από μία σκέψη του. Όλα τα πράγματα μαζί, συναποτελούν το πολύχρωμο μωσαϊκό των σκέψεων του Θεού. Βαδίζοντας από πράγμα σε πράγμα, διαβαίνουμε από την μια σκέψη του Θεού στην άλλη, από την μια αγιογραφία του Θεού στην επόμενη. Βαδίζοντας από άνθρωπο σε άνθρωπο, προχωρούμε από την μια εικόνα του Θεού στην άλλη. Ενώ ο Θεός στα πράγματα έχει κορνιζώσει τις σκέψεις Του, στον άνθρωπο κορνίζωσε την μορφή Του, την δική Του εικόνα. (Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς)
 • Από τον ταπεινό, ο Κύριος και το πιο ασήμαντο δώρο το δέχεται, από τον υπερήφανο και το πιο μεγάλο το αποστρέφεται. Πιο αρεστός είναι στον Θεό ο ταπεινός αμαρτωλός, από τον υπερήφανο δίκαιο. (Άγιος Δημήτριος του Ροστώφ)
 • Την ολοκληρωτική ένωσή σου με τον Κύριο θα πετύχεις, καλλιεργώντας την αδιάκοπη επικοινωνία μαζί Του, δια της προσευχής. Ξέχασε όλα τα γήινα και μάταια και στρέψε όλες τις επιθυμίες και τις διαθέσεις σου προς Αυτόν, ζήτα το έλεος Του αδιάλειπτα, κράτα τη μνήμη Του συνεχώς στον νου σου και βυθίσου όλος μέσα στο πέλαγος της αγάπης Του. Αυτός είναι ο Θεός σου, Αυτός ο δημιουργός σου, Αυτός η δόξα σου, Αυτός η σωτηρία και η αιώνια ζωή σου. (ΆγιοςΔημήτριοςτουΡοστώφ)
 • Χωρίς το Θεό, κάθε ευτυχία είναι καταραμένη και φτωχή, η ζωή θάνατος, η χαρά και η γλυκύτητα πίκρα. Με το Θεό και η δυστυχία είναι ευτυχία, η φτώχεια πλούτος, η αδοξία δόξα, η ατιμία τιμή, οι δοκιμασίες γεμάτες παρηγοριά. Χωρίς το Θεό, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αληθινή ανάπαυση, ειρήνη και παρηγοριά. (Άγιος Τύχων του Ζαντόνσκ)
 • Τον Θεό να Τον τιμάς όχι με υλικά πράγματα και επιφανειακές εκδηλώσεις, αλλά με την ευγνωμοσύνη, την προσευχή, την πίστη. Διότι ο Θεός δεν τιμάται παρά μόνο ''εν πνεύματι και αληθεία''. (Άγιος Τύχων του Ζαντόνσκ)
 • Ο Θεός φανερώνει την φιλανθρωπία Του, όχι μόνο όταν κάνουμε το καλό, αλλά και όταν Τον προσβάλλουμε και Τον παροργίζουμε με τις αμαρτίες μας. Πόσο μακρόθυμα υπομένει τα παραπτώματά μας! Αλλά και όταν τιμωρεί, με πόση συμπάθεια τιμωρεί...! (ΌσιοςΣεραφείμτουΣάρωφ)
 • Ο Θεός είναι φωτιά που θερμαίνει και φλογίζει την καρδιά. Αν νοιώσουμε λοιπόν στην καρδιά μας ψυχρότητα, ας επικαλεστούμε τον Κύριο για να έρθει, να μας θερμάνει εμπνέοντάς μας αγάπη προς Αυτόν και προς τον πλησίον. (ΌσιοςΣεραφείμτουΣάρωφ)
 • Όπου βρίσκεται ο Θεός, εκεί δεν υπάρχει κακό. Όλα όσα απορρέουν από τον Θεό, έχουν μέσα τους την ειρήνη και οδηγούν τον άνθρωπο προς την αυτοκατάκριση και την ταπείνωση. (ΌσιοςΣεραφείμτουΣάρωφ)
 • Η τάξη, η αρμονία του σύμπαντος, το θαύμα της ζωής, όλα τα άλλα υπερφυσικά και εξαίσια θαύματα του Κυρίου και των Αγίων Του, πάνω από όλα όμως η μαρτυρία της συνειδήσεως των καλοπροαίρετων και αγνών ψυχών μαρτυρούν, για την ύπαρξη του Θεού. (Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος)
 • Θέλετε να σας δείξω τον Θεό; Να μου δείξετε εσείς πρώτα τον αέρα και ύστερα θα σας δείξω τον Θεό. (Άγιος Γαβριήλ ο δια Χριστόν Σαλός)
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!