Περί συναναστροφής

 • Προσέχετε από των ανθρώπων. [Να φυλάγεστε από τους ανθρώπους.] (Κατά Ματθαίον 10,17)
 • Ειδεοοφθαλμόςσουοδεξιόςσκανδαλίζεισε, έξελεαυτόνκαιβάλεαπόσου·συμφέρειγαρσοιίνααπόληταιεντωνμελώνσουκαιμηόλοντοσώμασουβληθήειςγέενναν.Καιειηδεξιάσουχειρσκανδαλίζεισε, έκκοψοναυτήνκαιβάλεαπόσου·συμφέρειγαρσοιίνααπόληταιεντωνμελώνσουκαιμηόλοντοσώμασουβληθήειςγέενναν. [Εάν δε ο δεξιός σου οφθαλμός νοσεί και σε ενοχλεί και υπάρχει φόβος να βλάψει όλον το σώμα, βγάλε τον και πέταξέ τον μακρυά από σένα. Διότι συμφέρει σε σένα να χαθεί ένα μέλος του σώματος, παρά να ριχτείς μαζί με όλο το σώμα εις την γέενναν του πυρός. (Δηλαδή εάν ένα πρόσωπον πολύτιμο και αγαπητό, όπως ο δεξιός οφθαλμός, σε εξερεθίζει προς αμαρτία, χωρίσου οριστικώς απ' αυτό και κόψε την επικοινωνία μαζί του, διότι σε συμφέρει να το στερηθείς το πρόσωπο αυτό, παρά να ριχτείς μαζί του στο άσβεστο πυρ της κολάσεως). Και εάν πρόσωπο χρήσιμον σε σένα, όπως το δέξι σου χέρι, γίνεται πειρασμός να πέσεις στην αμαρτία, κόψε κάθε σχέση μαζί του και χωρίσου απ' αυτό, όπως θα έκοπτες και θα πετούσες το δέξι σου χέρι, εάν αυτό αποτελούσε κίνδυνο για όλο το σώμα· διότι σε συμφέρει να χαθεί ένα από τα μέλη σου (να στερηθείς δηλαδή τις υπηρεσίες του φίλου σου) και να μη ριχτείς μαζί με εκείνον στο πυρ της κολάσεως.] (ΚατάΜατθαίον 5,29-30)
 • Ειδεηχείρσουήοπουςσουσκανδαλίζεισε, έκκοψοναυτάκαιβάλεαπόσου·καλόνσοιέστινεισελθείνειςτηνζωήνχωλόνήκυλλόν, ήδύοχείραςήδύοπόδαςέχονταβληθήναιειςτοπυρτοαιώνιον. Καιειοοφθαλμόςσουσκανδαλίζεισε, έξελεαυτόνκαιβάλεαπόσου·καλόνσοίέστιμονόφθαλμονειςτηνζωήνεισελθείν, ήδύοοφθαλμούςέχονταβληθήναιειςτηνγέενναντουπυρός. [Εάν το χέρι σου, ή το πόδι σου (δηλαδή ένα πρόσωπο που σου είναι πολύτιμο και χρήσιμο) γίνεται αφορμή να παρασυρθείς στην αμαρτία, κόψε το και ρίξε το μακρυά· είναι καλό για σένα να εισέλθεις στην ζωή χωλός η κουλός, παρά με δύο χέρια ή δύο πόδια να ριχτείς στο πυρ το αιώνιο. Και εάν το μάτι σου σε σκανδαλίζει και σε παραπλανά στην αμαρτία, βγάλε το και πέταξέ το· είναι καλό για σένα να εισέλθεις στην ζωή μονόφθαλμος παρά έχων δύο μάτια να ριχτείς στην γέννεαν του πυρός. (Κόψε δηλαδή τον δεσμόν και την επικοινωνίαν με πρόσωπα, που σου είναι μεν πολύτιμα και χρήσιμα σαν το μάτι, αλλά σε παρασύρουν στην αμαρτία, για να αποφύγεις έτσι την γέενναν του πυρός (κόλαση) και να εισέλθεις στην Βασιλείαν των Ουρανών, δηλ τον Παράδεισο). (Κατά Ματθαίον 18,8-9)
 • Μησυναμίγνυσθαιεάντιςαδελφόςονομαζόμενοςήπόρνοςήπλεονέκτηςήειδωλολάτρηςήλοίδοροςήμέθυσοςήάρπαξ, τωτοιούτωμηδέσυνεσθίειν. [Να μην συναναστρέφεστε και να μην έχετε επικοινωνίαν μαζί του, εάν κάποιος έχει το όνομα του αδελφού, είνα εν τούτοις πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή υβριστής ή μέθυσος ή άρπαξ. Με τέτοιον αδελφόν, δεν πρέπει ούτε να συντρώγετε.] (Προς Κορινθίους Α' 5,11)
 • Εξαρείτετονπονηρόνεξυμώναυτών. [Έχετε καθήκον να καταδικάσετε στην συνείδησή σας τον πονηρό και φαύλο αδελφό σας και να τον απομακρύνετε έξω από την κοινωνία σας, από το περιβάλλον σας.] (ΠροςΚορινθίους Α' 5,13)
 • Φθείρουσιν ήθη χρηστά ομιλίαι κακαί. [Οι κακές συναναστροφές καταστρέφουν τον καλό χαρακτήρα.] (Προς Κορινθίους Α' 15,33)
 • Μηγίνεσθεετεροζυγούντεςαπίστοις·τιςγαρμετοχήδικαιοσύνηκαιανομία; Τίςδεκοινωνίαφωτίπροςσκότος; ΤιςδεσυμφώνησιςΧριστώπροςΒελίαλ; Ήτιςμερίςπιστώμετάαπίστου; [Μην συνδέεστε στενά και μην συνοδοιπορείτε με τους απίστους (με τους οποίους, ως εκ της απιστίας τους, είναι αδύνατη η καλή συνεννόηση και συνεργασία σας). Διότι ποιά συνάφεια και ανάμιξη μπορεί να υπάρχει μεταξύ της δικαιοσύνης και της παρανομίας; Ποιά επικοινωνία μεταξύ φωτός και σκότους; Ποιά συννενόηση και συμφωνία μεταξύ Χριστού και διαβόλου; Τι κοινό μπορεί να έχει ένας πιστός με έναν άπιστο;] (ΠροςΚορινθίουςΒ' 6,14-15)
 • Eιτιςέρχεταιπροςυμάςκαιταύτηντηνδιδαχήνουφέρει, μηλαμβάνετεαυτόνειςοικίαν, καιχαίρειναυτώμηλέγετε·ογαρλέγωναυτώχαίρεινκοινωνείτοιςέργοιςαυτούτοιςπονηροίς. [Εάν κανείς έρχεται προς σας και δεν έχει μαζί του ως ακλόνητο πίστη την διδασκαλία (του Χριστού), μην τον παίρνετε στο σπίτι σας και ούτε χαιρετισμόν να του απευθύνετε. Διότι εκείνος που τον χαιρετά και τον συναναστρέφεται με οικειότητα, είναι σαν να τον αμνηστεύει και να τον εθαρρύνει στα πονηρά έργα και να γίνεται συμμέτοχος σ' αυτά.] (Β' Ιωάννου 1,10-11)
 • Τοιςταπεινοίςσυναπαγόμενοι. [Να συναναστρέφεστε τους ταπεινούς ανθρώπους.] (Προς Ρωμαίους 16,21)
 • ΕιτιςετεροδιδασκαλείκαιμηπροσέρχεταιυγιαίνουσιλόγοιςτοιςτουΚυρίουημώνΙησούΧριστούκαιτηκατ' ευσέβειανδιδασκαλία, τετύφωται, μηδένεπιστάμενος. Αφίστασοαπότωντοιούτων. [Εάν κάποιος διδάσκει διαφορετικά από την αλήθεια του Ευαγγελίου και δεν ακολουθεί σωστά τα λόγια που είπε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και την ευσεβή διδασκαλία, αυτός είναι γεμάτος εγωισμός και δεν ξέρει τίποτα. Φεύγε μακρυά από κάτι τέτοιους ανθρώπους.] (Προς ΤιμόθεονΑ' 6,3-5)
 • Έσονταιγαροιάνθρωποιφίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσιναπειθείς, αχάριστοι, ανόσιοι, άστοργοι, άσπονδοι, διάβολοι, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, προδόται, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλήδονοιμάλλονηφιλόθεοι, έχοντεςμόρφωσινευσεβείας, τηνδεδύναμιναυτήςαρνημένοι. καιτούτουςαποτρέπου. [Διότι οι άνθρωποι θα είναι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζονικοί, υπερήφανοι, φιλοκατήγοροι και υβριστές, ανυπάκουοι στους γονείς, αχάριστοι, χωρίς ιερό και όσιο, γυμνοί και από την στοιχειώδη στοργήν προς τους οικείους, αδιάλλακτοι και ασυμβίβαστοι, διαβολείς και συκοφάντες, άγριοι και σκληροί, χωρίς καμμία αγάπη προς το αγαθό, προδότες, παράφοροι και αυθάδεις, φουσκωμένοι και σκοτισμένοι από οίηση, θα αγαπούν περισσότερο τις ηδονές παρά τον Θεό· άνθρωποι που θα έχουν το εξωτερικό σχήμα και την εμφάνιση της ευσεβείας, θα έχουν όμως αρνηθεί την δύναμή της. Φεύγε μακρυά απ' αυτούς.] (Προς Τιμόθεον Β' 3,2-5)
 • Ειδετιςουχυπακούειτωλόγωημώνδιατηςεπιστολής, τούτονσημειούσθε, καιμησυναναμίγνυσθεαυτώ, ίναεντραπή·καιμηωςεχθρόνηγείσθε, αλλάνουθετείτεωςαδελφόν. [Εάν κάποιος δεν υπακούει στους λόγους μας, που περιέχει η επιστολή αυτή, αυτόν να τον έχετε υπ' όψιν σας και να μη τον συναναστρέφεστε, για να αισθανθεί το σφάλμα του, για να ντραπεί και να διορθωθεί. Και μην τον θεωρείτε ως εχθρό, αλλά να τον συμβουλεύετε με αγάπη ως αδελφό.] (ΠροςΘεσσαλονικείςΒ' 3,14-15)
 • Τιςελεήσειεπαοιδόνοφιόδηκτονκαιπάνταςτουςπροσάγονταςθηρίοις; Ούτωςτονπροσπορευόμενονανδρίαμαρτωλώκαισυμφυρόμενονενταιςαμαρτίαιςαυτού. [Ποιός θα λυπηθεί και θα δείξει οίκτον προς τον μάγο, που γοητεύει τα φίδια με τα άσματά του, όταν τον δαγκώσει το φίδι ή προς τους θηριοδαμαστές, οι οποίοι πλησιάζουν τα θηρία; Έτσι συμβαίνει και με εκείνον, που συναναστρέφεται και πορεύεται μαζί με αμαρτωλόν άνθρωπον και συμφύρεται με τις αμαρτίας εκείνου.] (ΣοφίαΣειράχ 12,13-14)
 • Ο απτόμενος πίσσης μολυνθήσεται, και ο κοινωνών υπερηφάνω ομοιωθήσεται αυτώ. [Εκείνος που αγγίζει την πίσσα, θα πασαλειφθεί με την ακαθαρσία της και εκείνος που συναναστρέφεται άνθρωπο υπερήφανο, θα γίνει όμοιος μ' αυτόν.] (Σοφία Σειράχ 13,1)
 • Ισχυροτέρωσουκαιπλουσιωτέρωμηκοινώνει. Τίκοινωνήσειχύτραπροςλέβητα; Αύτηπροσκρούσει, καιαύτησυντριβήσεται. [Με άνθρωπο, που είναι ισχυρότερος και πλουσιώτερος από σένα, μην έχεις πολλή επικοινωνία. Ποιά σχέση μπορεί να έχει μία πηλίνη χύτρα με τον χάλκινο λέβητα; Εάν προσκρούσει σε εκείνον, τότε εκείνη θα συντριβεί.] (ΣοφίαΣειράχ 13,2)
 • Οκολλώμενοςπόρναιςτολμηρότεροςέσται. [Εκείνος που προσκολλάται στους πόρνους, γίνεται θρασύς και αναιδής.] (ΣοφίαΣειράχ 19,2)
 • Μετά άφρονος μη πληθύνης λόγον, και προς ασύνετον μη πορεύου· φύλαξαι απ' αυτού, ίνα μη κόπον έχης, και ου μη μολυνθής εν τω εντιναγμώ αυτού· έκκλινον απ' αυτού και ευρήσεις ανάπαυσιν και ου μη ακηδιάσης εν τη απονοία αυτού. [Με μωρό και ασύνετο μην ανοίγεις μακρές συνομιλίες και στο σπίτι απερίσκεπτου ανθρώπου, μη πορευθείς φυλάξου από αυτόν και την συναναστροφήν του, για να μην κουραστείς ψυχικώς και για να μην μολυνθείς, από όσα εκτινάσσονται από το στόμα του. Παραμέρισε και φύγε απ' αυτόν και έτσι θα βρεις ανάπαυση· δεν θα αθυμήσεις από τις ανοησίες του.] (Σοφία Σειράχ 22,13)
 • Οσυμπορευόμενοςσοφοίςσοφόςέσται, οδεσυμπορευόμενοςάφροσιγνωσθήσεται.[Εκείνος που συναναστρέφεται με σοφούς και εναρέτους, θα γίνει και αυτός σοφός και ενάρετος. Εξ αντιθέτου εκείνος ο οποίος συναναστρέφεται με αμαρτωλούς, θα γίνει και αυτός όμοιος μ' αυτούς.] (Παροιμίες 13,20)
 • Μηίσθιεταίροςανδρίθυμώδει, φίλωδεοργίλωμησυναυλίζου. [Μην γίνεσαι σύντροφος και μην συνεταιρίζεσαι με άνθρωπο θυμώδη. Μην συγκατοικείς και μην συναναστρέφεσαι με φίλον ευέξαπτον.] (Παροιμίες 22,24)
 • Υπερηφάνωοφθαλμώκαιαπλήστωκαρδία, τούτωουσυνήσθιον. [Με άνθρωπο, ο οποίος είχε αλαζονικούς τους οφθαλμούς και εφέρετο με περιφρόνηση προς τους άλλους, είχε δε και άπληστη καρδία, ποτέ δεν συνέτρωγα, ποτέ δεν τον είχα σύντροφό μου.] (Ψαλμοί 100,5)
 • Πεσούνταιεναμφιβλήστρωαυτώνοιαμαρτωλοί·κατάμόναςειμίεγώέωςανπαρέλθω. [Οι αμετανόητοι αμαρτωλοί θα πέσουν και θα περιπλακούν στα δίκτυα της δολιότητάς τους, τα οποία είχαν κατασκευάσει και στήσει για τους άλλους. Εγώ όμως θα ζω απομονωμένος, χωρισμένος από αυτούς, έως ότου προσπεράσω σώος και αβλαβής από τα πονηρά διαβούλιά τους.] (Ψαλμοί 140,10)
 • Αν φυτέψουμε δίπλα σε μια καρπουζιά, μια κολοκυθιά, τότε θα συμβεί το εξής: Το κολοκύθι θα αρχίσει να παίρνει όλη τη γλυκύτητα από το καρπούζι, με αποτέλεσμα το καρπούζι να καταντήσει άνοστο και γλυκό, ενώ το κολοκύθι όσο γλυκύτητα και αν πάρει, πάλι κολοκύθι θα μείνει. (ΆγιοςΠαϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Τα πεπόνια χάνουν την νοστιμιά τους, όταν η πεπονιά βρεθεί κοντά σε καμμιά κολοκυθιά. (ΆγιοςΠαϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Εάν σε κάποια συντροφιά που θα τύχουμε, δεν συζητούν πνευματικά, εμείς θα σιωπούμε, δεν θα δίνουμε σημασία σ' αυτά που λένε, μόνο θα λέμε την Ευχή. Έτσι και προσευχή γίνεται γι' αυτούς που αργολογούν και εμείς δεν έχουμε βλάβη. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Ο πνευματικός άνθρωπος από τον Άγιο αλλοιώνεται με την καλή έννοια και από τον σαρκικό άνθρωπο δεν ερεθίζεται. Τον βλέπει, τον πονάει αλλά δεν παθαίνει κακό. Ένας άνθρωπος σε μέση πνευματική κατάσταση, από έναν πνευματικό άνθρωπο αλλοιώνεται προς το καλό και από έναν σαρκικό, αλλοιώνεται προς το κακό. Ο σαρκικός άνθρωπος τον Άγιο δεν τον καταλαβαίνει και από τον σαρκικό ερεθίζεται. Και ενώ ο δαιμονισμένος βλέπει τον Άγιο και φεύγει, ο σαρκικός άνθρωπος πάει προς τον Άγιο, για να τον πειράξει και να τον σκανδαλίσει. Ένας που έχει φθάσει σε κατάσταση Σοδομιτών σκανδαλίζεται και από τους Αγγέλους ακόμη. Τέλος ο εγωιστής και σαρκικός, εκτός που πλανιέται εύκολα από τον πονηρό διάβολο, μεταδίδει και αυτός πονηριά και προκαλεί με την σαρκικότητά του και βλάπτει τις φιλάσθενες ψυχές με τα πνευματικά του μικρόβια. (ΆγιοςΠαϊσιοςοΑγιορείτης)
 • Αν ένας Χριστιανός που δεν είναι πολύ προοδευμένος πάει κοντά σε έναν πνευματικά προοδευμένο άνθρωπο, μπορεί να κουραστεί ο δεύτερος, να ζημιωθεί λίγο, αλλά ωφελείται ο πρώτος. Αν όμως ένας κοσμικός άνθρωπος, που δεν πιστεύει, πάει κοντά σε έναν πνευματικό άνθρωπο, θα πάει χαμένος ο κόπος που θα διαθέσει ο πνευματικός άνθρωπος. Το πολύ-πολύ ο κοσμικός να συγκινηθεί από μερικά πνευματικά που θα του πει ο άλλος και να τα φιλοσοφήσει κοσμικά. Θα τα πάρει δηλαδή με το κοσμικό πνεύμα και δεν θα ωφεληθεί. (ΆγιοςΠαϊσιοςοΑγιορείτης)
 • Η συναναστροφή με πνευματικούς ανθρώπους πολύ βοηθάει - περισσότερο και από την πνευματική μελέτη -, διότι αυτή η χαρά του πνευματικού συνδέσμου, δίνει όρεξη μεγάλη, για να αγωνίζεται κανείς πνευματικά. Ακόμη και στην εργασία, σε μια δημόσια υπηρεσία κ.λπ., καλά είναι να γνωρίζονται μεταξύ τους οι πνευματικοί άνθρωποι, για να αλληλοβοηθιούνται. (ΆγιοςΠαϊσιοςοΑγιορείτης)
 • Καλύτερα να ζεις αποξενωμένος από κοσμικό περιβάλλον και να βρίσκεσαι κοντά στον Θεό, παρά να συναναστρέφεσαι με περιβάλλον κοσμικό, για να μην σε θεωρήσουν δήθεν ακοινώνητο και αποξενωθείς, χωρίς να το καταλάβεις από τον Θεό. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Όταν ήμουν στον κόσμο, γνώριζα έναν καθυστερημένο διανοητικά, που οι συγγενείς του, όταν πήγαιναν κάπου με καμμιά συντροφιά, δεν τον έπαιρναν μαζί τους, για να μη ντροπιαστούν! Και εμένα με κορόϊδευαν, επειδή καταδεχόμουν να συζητάω μαζί του. Εγώ όμως τον είχα σε καλύτερη θέση στην καρδιά μου από ότι εκείνους. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Οι παρέες πολύ επηρεάζουν τα παιδιά. Εγώ, όταν ήμουν μικρός, είχα μέσα στη φύση μου την αγάπη. Ξεκινούσα να πάω κάπου με τα ζώα και κοίταζα να βάλω και τον έναν πάνω στο ζώο, να βάλω και τον άλλον, να πάρω και τον μικρό μου αδελφό στον ώμο. Μια φορά ένας αδελφός μου σκότωσε ένα πουλάκι και εγώ στενοχωρέθηκα πολύ και τον μάλωσα. Πήρα μετά το πουλάκι και το έθαψα με κλάματα. Εκείνο το διάστημα έκανα παρέα με παιδιά της ηλικίας μου. Πηγαίναμε στο δάσος, προσευχόμασταν, διαβάζαμε Συναξάρια, νηστεύαμε. Μετά οι μητέρες τους άρχισαν να μην τα αφήνουν να έρχονται μαζί μου. «Μην κάνετε παρέα με αυτόν, τους έλεγαν, θα σας χτικιάσει». Οπότε με άφησαν και ένιωθα μόνος. Με κορόϊδευαν κιόλας, «καλόγερο από εδώ, με έλεγαν, καλόγερο από εκεί», μου είχαν κάνει την ζωή μαρτύριο... Έφτασα κάποτε σε σημείο, που δεν μπορούσα να αντέξω την κοροϊδία. Τότε είπα και εγώ: «Θα πάω με τα μεγαλύτερα παιδιά και θα υποκρίνομαι». Άρχισα λοιπόν να κάνω παρέα με μεγαλύτερα παιδιά. Πήρα λάστιχα και έκανα σφεντόνα. Πρώτα έβαζα δήθεν σημάδι μόνο με την σφεντόνα. Ύστερα πήρα σκάγια και είχα γίνει ο καλύτερος σκοπευτής. Μια φορά, μόλις σκότωσα ένα πουλάκι και το είδα σκοτωμένο, συνήλθα. Πέταξα και τα λάστιχα, και τα σκάγια. «Εσύ έκλαιγες, είπα, όταν ο αδελφός σου σκότωσε ένα πουλάκι και τον μάλωσες, που το σκότωσε και τώρα πού έφτασες; Σκοτώνεις πουλιά και σιγά - σιγά θα φτάσεις να σκοτώνεις και ζώα». Πράγματι, αν συνέχιζα έτσι, θα προχωρούσα στο κυνήγι ζώων και μετά θα τα έγδερνα κιόλας. Από μία ευαισθησία σε τί κακότητα μπορεί να φτάσει κανείς, αν δεν προσέξει και παρασυρθεί από κακές παρέες! Ενώ, οι καλές συντροφιές πολύ βοηθούν. Ο Θεός γέμισε τους ανθρώπους με διάφορα χαρίσματα. Ο άνθρωπος, όπως βλέπει την διαστροφή των άλλων, έτσι μπορεί να δει και την αρετή τους και να την μιμηθεί... (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Πρέπει όχι μόνο να μένουμε μακριά από το κακό, αλλά και να αποστρεφόμαστε αυτούς που το κάνουν. (ΜέγαςΑθανάσιος)
 • Ο Θεός οικονόμησε τα πράγματα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε όλοι να ζούμε στον ίδιο κόσμο και να συναναστρέφονται οι πονηροί με τους αγαθούς, για να αποκόπτεται η κακία των πονηρών και να εμφανίζεται λαμπρότερη η αρετή των αγαθών και να ωφελούνται όσο το δυνατό περισσότερο οι ράθυμοι, εάν θέλουν, από την συναναστροφή τους με τους καλούς. Όπως οι καλοί και αγαθοί είναι άξιοι διπλής τιμής, διότι και χρήσιμοι έγιναν και καθόλου δεν ζημιώθηκαν από την συναναστροφή τους με τους πονηρούς, έτσι και οι φαύλοι είναι άξιοι διπλής τιμωρίας, διότι και πονηροί έγιναν, ενώ μπορούσαν να γίνουν καλοί και τίποτε δεν ωφελήθηκαν, από την συναναστροφή τους με τους καλούς. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Εάν αποκόπτουμε από τα μέλη μας εκείνο το μέρος του σώματος το οποίο σαπίζει και δεν επιδέχεται καμμία θεραπεία, επειδή φοβόμαστε μήπως η μόλυνση μεταδοθεί σε ολόκληρο το σώμα και το κάνουμε αυτό, όχι διότι περιφρονούμε το αποκοπτόμενο μέλος, αλλά επειδή θέλουμε να διαφυλάξουμε το υπόλοιπο σώμα, πολύ περισσότερο δεν είναι ανάγκη να πράττουμε το ίδιο και σε εκείνους, οι οποίοι μας συναναστρέφονται, όταν αυτοί τυγχάνει να είναι κακοί; Εάν βεβαίως μπορούμε και εκείνους να διορθώσουμε και εμείς να μην πάθουμε βλάβη, πρέπει να κάνουμε, ό,τι είναι δυνατόν. Εάν όμως και εκείνοι μένουν αδιόρθωτοι και εμάς είναι δυνατόν να βλάψουμε, είναι ανάγκη να τους αποκόπτουμε και αυτούς και να τους απορρίπτουμε ως άχρηστα μέλη... (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ας έχουμε κοντά μας τους Αγίους και δεν πρόκειται να μας συμβεί τρικυμία ή και αν συμβεί, γρήγορα θα έρθει καλοκαιρία και γαλήνη και απαλλαγή από τους κινδύνους. Εκείνη η χήρα στην Παλαιά Διαθήκη, επειδή φιλοξένησε Άγιο (τον Προφήτη Ηλία), είδε το θαύμα. Καταργήθηκε ο θάνατος του παιδιού της και το ξαναείδε ζωντανό. Όπου πατούν πόδια Αγίων, κανένα λυπηρό δεν πρόκειται να συμβεί... Ας φιλοξενήσουμε στα σπίτια μας τα λιοντάρια του πνεύματος (τους Αγίους) και τότε όλα τα θηρία θα τραπούν σε φυγή. Ο βρυχηθμός ενός λιονταριού δεν φυγαδεύει τα θηρία, όπως φυγαδεύουν τους δαίμονες οι προσευχές του Αγίου. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Τόσο γρήγορα δεν προσβάλλει και δεν μεταδίδεται μια μεταδοτική αρρώστια σε κάποιον άνθρωπο, όσο γρήγορα μεταδίδεται σε κάποιον η κακία των διεφθαρμένων ανθρώπων. Κανένας λοιπόν να μην έχει φιλία με το κακό, γιατί είναι μεγάλο κακό, η συναναστροφή με τους κακούς ανθρώπους. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Συνήθως δεν ενοχλεί τόσο τα μάτια ο καπνός και η ακαθαρσία, όσο ταράσσει τις ψυχές, η συναναστροφή με πονηρούς ανθρώπους. Τους πονηρούς ανθρώπους, πρέπει πάντα να τους αποφεύγουμε και ποτέ να μην συναναστρεφόμαστε μαζί τους, ακόμα και στις περιπτώσεις που μας φαίνονται ευσπλαχνικοί. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Είναι εξωφρενικό να βλέπεις ανθρώπους που προσκυνούν τον Εσταυρωμένο, να συναναστρέφονται και να συνεορτάζουν με εκείνους που βλασφημούν τον ίδιο τον Θεό. Αυτό δεν είναι απλώς δείγμα ανοησίας, αλλά δείγμα της πιο φοβερής μανίας. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Πώς δεν φρίττεις, όταν από το ένα μέρος πηγαίνεις και συναναστρέφεσαι με εκείνους που Σταυρώνουν και χύνουν το Αίμα του Χριστού και από το άλλο μετέχεις στην Ιερά Τράπεζα των Χριστιανών και Κοινωνείς το τίμιο Αίμα του Χριστού; Δεν φοβάσαι, κάνοντας τέτοιες απρέπειες; Δεν σέβεσαι την Ιερά Τράπεζα του Κυρίου; (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Αν ανεβείς στο θέατρο και ακούσεις ανήθικα τραγούδια, τέτοια λόγια οπωσδήποτε θα εκστομίσεις και στον πλησίον σου. Αν όμως έρθεις στην Εκκλησία και πάρεις μέρος σε πνευματική ακρόαση, τέτοια θα είναι και τα λόγια που θα εκστομίσεις. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Πήγαινε κοντά στους δίκαιους, και δια μέσου αυτών θα πλησιάσεις το Θεό. Να συναναστρέφεται αυτούς που έχουν ταπείνωση και θα μάθεις τους τρόπους τους, ενώ όποιος ακολουθεί τον άδικο και υπερήφανο θα απομακρυνθεί από τον Θεό και θα μισηθεί από τους φίλους του. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Στο σπίτι σου να δέχεσαι μόνο τους όμοιούς σου κατά τους τρόπους, τη γνώμη, το φρόνημα και την αρετή. Με άνθρωπο υπερήφανο, να μην συγκατοικήσεις, για να μην χάσει η ψυχή σου την ενέργεια και τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος και γίνει κατοικητήριο παντός πονηρού πάθους. (ΆγιοςΙσαάκοΣύρος)
 • Περιόρισε τον εαυτόν σου, από την μη απαραίτητη συναναστροφή με ανθρώπους και φρόντισε για την ψυχή σου, για να σώσεις την εσωτερική γαλήνη από τον διασκορπισμό. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Καλύτερα να κατοικήσεις με τα θηρία παρά με αυτούς που έχουν κακή ζωή. Κάθισε μαζί με γύπες, παρά με πλεονέκτη και άπληστο. Κάνε συντροφιά με λεπρούς, παρά με υπερήφανους ανθρώπους. (ΆγιοςΙσαάκοΣύρος)
 • Απόφευγε τους φιλοκτήμονες, καθώς και τον πόθο της αποκτήσεως πραγμάτων. Απομάκρυνε τον εαυτό σου από τους σπάταλους, όπως και από τη σπατάλη. Φεύγε τους ακόλαστους, όπως και την ακολασία. Μην πλησιάσεις τους φιλόνικους, για να μη αναγκαστείς να χάσεις την γαλήνη σου. Διότι, αν η απλή μνήμη των παραπάνω διαταράσσει τη διάνοια, πόσο μάλλον η θέα και η συμβίωση με αυτούς; Πλησίασε τους δικαίους και δι' αυτών θα πλησιάσεις τον Θεό. Συναναστρέφου με αυτούς που έχουν ταπείνωση και θα μάθεις τους τρόπους τους. Διότι, αν η θέα των παραπάνω είναι ωφέλιμη, πόσο μάλλον η διδασκαλία του στόματός τους; (ΆγιοςΙσαάκοΣύρος)
 • Μην αποκτήσεις φίλους ούτε έμπιστους, αν δεν είναι ενάρετοι, ώστε να μην δημιουργήσεις πρόσκομμα στην ψυχή σου και παρεκκλίνεις από την οδό του Κυρίου. (ΆγιοςΙσαάκοΣύρος)
 • Η συναναστροφή, συνομιλία και πολυλογία με κοσμικούς, ψυχραίνουν την μέσα στην καρδιά μας φωτιά του Αγίου Πνεύματος! (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Να προφυλάγεσαι από την συναναστροφή με τους δικούς σου, για να μην ψυχρανθεί η καρδιά σου απέναντι στην αγάπη του Θεού. Απόφευγε τα ξεθαρρεύματα και τις συναντήσεις με νεαρούς, σαν φιλία με τον διάβολο. Να έχεις ένα μόνο σύντροφο και συμμύστη, τον φοβούμενο τον Θεό και προσέχοντα πάντοτε τον εαυτό του, φτωχό βέβαια στο κατάλυμά του, αλλά πλούσιο στα μυστήρια του Θεού. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Ένας ευφυής και πολύ σοφός γέροντας μου είπε: Με άνθρωπο που αγαπάει τη φιλονικία και θέλει σώνει και καλά να επιβάλλει τη γνώμη του, που έχει πονηρή σκέψη και είναι αδιάντροπος στις αισθήσεις του, όπως στην όραση και στην ακοή, (με τέτοιον άνθρωπο) να μην έχεις καμιά δοσοληψία, για να μην χάσεις την ψυχική σου καθαρότητα, που απέκτησες με πολύ κόπο και για να μην γεμίσεις την καρδιά σου με σκοτάδι και ταραχή. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Εάν κάποιος μου είναι υπερβολικά αγαπητός αλλά καταλάβω ότι με παρασύρει σε κάποιο ελάττωμα, κόβω αμέσως τις σχέσεις μου μαζί του. (ΌσιοςΑγάθων)
 • Πρέπει να αποφεύγει κανείς και να βδελύσσεται (σιχαίνεται) αυτόν που εμποδίζει την εντολή του Κυρίου ή αυτόν που μας ενθαρρύνει να πράξουμε το υπό του Κυρίου απαγορευμένο, έστω και αν αυτός είναι στενός συγγενής ή μεγάλη προσωπικότητα. (ΜέγαςΒασίλειος)
 • Να μην πηγαίνουμε σε συναθροίσεις ασεβών. Να μην στεκόμαστε σε συναθροίσεις αμαρτωλών. Και να μην καθόμαστε σε κάθισμα διεφθαρμένων. (ΜέγαςΒασίλειος)
 • Όπως στους χώρους όπου γεννιέται η αρρώστια, ο αέρας που αναπνέεται στο μέρος αυτό, μεταδίδει χωρίς να γίνεται αντιληπτό, την αρρώστια στους κατοίκους, έτσι και η συναναστροφή με φαύλους ανθρώπους, μεγάλα κακά φέρνει στην ψυχή και αν προς στιγμή, δεν το καταλαβαίνουμε. (Μέγας Βασίλειος)
 • Είδα μικρά παιδιά αθώα και εκλεκτά, που πήγαν στο σχολείο για σοφία και μόρφωση και ωφέλεια και δυστυχώς σε τίποτε δεν πρόκοψαν, παρά μόνο στην σκληρότητα, την πονηριά και την κακία, εξαιτίας της συναναστροφής με τους άλλους μαθητές. (ΆγιοςΙωάννηςτηςΚλίμακος)
 • Δεν αποφεύγουμε τους συγγενείς μας, επειδή τους μισούμε. Μη γένοιτο! Αλλά για να αποφύγουμε την βλάβη που μας προκαλούν. (Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος)
 • Είδα ανθρώπους ευθείς που έμαθαν από τους πονηρούς να πονηρεύονται και θαύμασα, πως τόσο γρήγορα, κατόρθωσαν να χάσουν το φυσικό τους ιδίωμα και προτέρημα. (Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος)
 • Η κακή συναναστροφή είναι σαν καρφί μπηγμένο σε ξύλο το οποίο μετά από ένα ή δύο χτυπήματα βγαίνει με κάποια δυσκολία. Σαν χτυπηθεί όμως βαθύτερα, είναι πια αδύνατον να βγει από εκεί, παρά μόνο αν καταστραφεί μαζί του και το ξύλο. (Ιερός Αυγουστίνος)
 • Να αποφεύγεις αυτούς που αγαπούν τα συμπόσια και λένε: εγώ θα σου κάνω σήμερα το τραπέζι και εσύ θα μου το κάνεις αύριο. Διότι εάν συμφωνήσεις μ' αυτά, δεν θα σου μείνει καιρός να ζήσεις ενάρετα. Αλλά η ψυχή σου θα γίνει κατοικητήριο όλων των παθών· να μιμείσαι αυτούς που είναι θερμοί στα πνευματικά και βαδίζουν την στενήν και στενόχωρο οδό, για να φτάσεις στην αιώνια ζωή. (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Να αρνείσαι τη συναναστροφή με αιρετικούς και φιλήδονους ανθρώπους, που δεν συζητούν τίποτε πνευματικό, διότι τα λόγια τους πληγώνουν τις καρδιές, όπως πληγώνουν τα βέλη το σώμα. (ΆγιοςΕφραίμοΣύρος)
 • Αγάπα την καλή συναναστροφή και απόφευγε την κακή. Γιατί ούτε ο μάγος, ούτε ο ληστής, ούτε ο τυμβωρύχος γεννήθηκαν τέτοιοι, αλλά έμαθαν τα εγκλήματα από ανθρώπους, που ο διάβολος τους διέστρεψε την διάνοια. Ο Θεός όλα τα έκανε πολύ καλά (Γέν. 1,31). Να κόβεις τις βλαβερές συναναστροφές, για να έχεις εσωτερική ηρεμία. (ΆγιοςΕφραίμοΣύρος)
 • Όπως το σφουγγάρι, πλησιάζοντας τα υγρά, απορροφά και δέχεται την υγρασία που υπάρχει κάτω απ' αυτό, έτσι και εκείνος που είναι ασθενής, ως προς το λογισμό, πλησιάζοντας αυτούς που έχουν σαρκικό φρόνημα ή κάνοντας συντροφιά μ' αυτούς για πολύ διάστημα, γίνεται συμμέτοχος στη βλάβη. (ΆγιοςΕφραίμοΣύρος)
 • Όπως εκείνος που φυσάει τη φωτιά, ανάβει τη φλόγα, έτσι και οι κοσμικές συναναστροφές ανάβουν τα πάθη μέσα στην καρδιά. Οι κοσμικές συναναστροφές, χωρίζουν τον νου από τον Θεό. (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Περισσότερο και από φωτεινό παράθυρο, πρέπει να κυνηγάει κανείς τις συναναστροφές ενάρετων ανθρώπων, γιατί με τη βοήθειά τους θα μπορέσει να δει την καρδιά του, σαν ένα καθαρογραμμένο βιβλίο και συγκρίνοντας τη ζωή του με τη ζωή εκείνων, να διαπιστώσει τη δική του ραθυμία ή επιμέλεια. Γιατί στους ενάρετους υπάρχουν πολλά, και εξωτερικά ακόμα στοιχεία, που φανερώνουν την καθαρότητα της ψυχής τους: το χρώμα, που απλώνεται αυτοπρόσωπο με τη θεάρεστη πολιτεία, ο τρόπος της ενδυμασίας, η απλότητα του ήθους, η σεμνότητα στα λόγια, το απέριττο στις λέξεις, η σύνεση στις σκέψεις, η προσοχή στις εκδηλώσεις. Όλα τούτα, ωφελούν υπερβολικά όσους τα παρατηρούν και αποτυπώνουν στις ψυχές τους, αναλλοίωτα πρότυπα αρετής. (Όσιος Παλλάδιος)
 • Αν είμαστε πνευματικά αδύναμοι και η συμπεριφορά του άλλου μας επηρεάζει αρνητικά, τότε πρέπει να μην τον κατηγορούμε, αλλά να τον αποφεύγουμε και να μην έχουμε μαζί του συναναστροφές. Και αν είναι αιρετικός, τότε να τον αποφεύγουμε τελείως και να μην τον δεχόμαστε. Γιατί η συναναστροφή με αιρετικούς είναι επικίνδυνη και μπορεί να μας δηλητηριάσει και να μας θανατώσει πνευματικά. (Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης)
 • Μερικοί ζουν με εγκράτεια, όμως δεν ξεκολλούν από κάποιες συναναστροφές που τους αρέσουν και οι οποίες προξενούν μεγάλο εμπόδιο στην πνευματική τους ζωή και στην ένωσή τους με το Θεό. (ΆγιοςΝικόδημοςοΑγιορείτης)
 • Στις θύρες των σοφών να πηγαινοέρχεσαι και να στέκεσαι με επιμονή, όμως μακρυά από τις θύρες των πλουσίων. (Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος)
 • Να συναναστρέφεστε με φτωχούς και με ανθρώπους που οι άλλοι τους ταπεινώνουν. (Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης)
 • Όσοι φορούν ρούχα λερωμένα με βρωμερή λάσπη, λερώνουν εκείνους που τους πλησιάζουν. Παρόμοια οι κακοπροαίρετοι άνθρωποι που δεν ζουν με ευσέβεια, όταν συναναστρέφονται με απλούς και άκακους ανθρώπους, μολύνουν την ψυχή τους με τα βρωμερά και άπρεπα λόγια τους. (ΜέγαςΑντώνιος)
 • Όπως και το καλύτερο κρασί το διαφθείρει το βλαβερότατο νερό, έτσι και οι κακές συναναστροφές διαφθείρουν τους ενάρετους κατά τη ζωή και το φρόνημα. (ΜέγαςΑντώνιος)
 • Οι αδιόρθωτοι άνθρωποι, δεν είναι άνθρωποι, αλλά απάνθρωποι και πρέπει να αποφεύγονται. Και αυτό γιατί ζουν με την κακία και δεν είναι δυνατόν να αποκτήσουν την αθάνατη ζωή. (Μέγας Αντώνιος)
 • Καλή παρέα δεν είναι η ευχάριστη και η φαιδρή, αλλά η ψυχικά ωφέλιμη. (Όσιος Ποιμήν)
 • Ξέρεις αδελφέ μου, πώς σε θέλει ο Θεός; Καθώς δεν θέλεις εσύ να έχει η γυναίκα σου καμμία συναναστροφη με άλλον, έτσι σε θέλει και ο Θεός, να μην έχεις καμμία μερίδα (σχέση) με τον διάβολο. Ευχαριστείσαι η γυναίκα σου, να πορνεύει με άλλον; Όχι. Να την φιλήσει άλλος την γυναίκα σου; Μήτε και αυτό δεν θέλεις. Έτσι θέλει και εσένα ο Θεός αδερφέ μου, να μην έχεις καμμία συναναστροφή με τον διάβολο. (Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός)
 • Με όλους να έχεις αγάπη και απ΄όλους να βρίσκεσαι σε απόσταση. (Μέγας Αρσένιος)
 • Αν συναναστραφείς με πονηρό άνθρωπο απρόσεκτα, είναι σαν να κόλλησες λέπρα και θα οδηγηθείς σε ναυάγιο. (Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος)
 • Η επικοινωνία και η συνεργασία μας με τους κοσμικούς ανθρώπους, ας περιορίζεται στις αναγκαίες βιοτικές υποθέσεις. Και στην περίπτωση αυτή πάντως, αν μας βλάπτουν ψυχικά, ας διακόπτουμε κάθε σχέση μαζί τους. (Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος)
 • Το κακό μεταδίδεται τόσο εύκολα, όσο μιά κολλητική αρρώστια. Άν συναναστρέφεσαι συχνά με ανθρώπους που φλυαρούν, που συκοφαντούν, που αγαπούν τα κοσμικά πράγματα, τότε και σύ χωρίς να το καταλάβεις, θα πέσεις στα ίδια πάθη. Και αντίθετα, αν συναναστρέφεσαι με ανθρώπους Πνευματικούς και φίλους της προσευχής, τότε οι αρετές τους θα μεταδοθούν και σ' εσένα. (Στάρετς Παρθένιος του Κιέβου)
 • Εάν κάποιος μου είναι υπερβολικά αγαπητός, αλλά καταλάβω ότι με παρασύρει σε κάποιο ελάττωμα, κόβω αμέσως τις σχέσεις μου μαζί του. (Αββάς Αγάθων)
 • Και μόνος του να είναι κανείς ανάμεσα στους κοσμικούς, αν είναι σωστός χριστιανός, μεταβάλλει το κοσμικό αυτό περιβάλλον σ ένα κομμάτι του Παραδείσου. (ΓέρονταςΕυσέβιοςΓιαννακάκης)
 • Θα μιλάς σε όλους με αγάπη, αλλά θα κάνεις παρέα με ανθρώπους, που είσαι στην ίδια συχνότητα. (Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης)
 • Ο άνθρωπος που δεν έχει ειρήνη, εκπέμπει νευρικότητα και την ακτινοβολεί τριγύρω του, έτσι που στη συναναστροφή με έναν τέτοιο άνθρωπο, να νοιώθουμε και εμείς αναστατωμένοι και νευρικοί. Το καλύτερο είναι να κάνουμε παρέα με ήσυχους και χαρούμενους ανθρώπους. Έτσι γινόμαστε και εμείς πιο ήσυχοι και πιο χαρούμενοι. (Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσας)
 • Το Άγιος Πνεύμα δεν αγαπά ούτε πολλές συναναστροφές, ούτε πολλές φιλίες! Όλα αυτά να τα αποφεύγεις. Θέλεις να αγαπάς πολύ τους ανθρώπους; Αγάπησε πολύ τον Χριστό μας και θα δεις πόσο θα αγαπάς και τους ανθρώπους και ας μην τους βλέπεις. Πάντοτε και τον κάθε άνθρωπον, ολίγον σε απόστασιν να κρατάς. Ήλθε; Καλώς ήλθε! Δεν ήλθε; Καλώς δεν ήλθε. Δηλ. να είσαι απαθής. Σε κανέναν μην λες το μυστικό σου ή τι κάνεις. Με δύο τρία λόγια... Όταν σε ρωτούν, να κόβεις, να τελειώνεις. Μην δένεις τον νου σου με άνθρωπο. Μην λέγεις τους λογισμούς σου και το μυστικό σου εις κανένα! Οι άνθρωποι μεταβολή παίρνουν. Το μυστικό σου σε κανέναν! Διότι οι άνθρωποι μεταβάλλονται. (Γέροντας Ιερώνυμος της Αιγίνης)
 • Τις παρέες σας να προσέχετε. Καλό είναι να έχετε φίλους, αλλά να αποφεύγετε τις συχνές συναντήσεις. Όσο και να ομιλείτε πνευματικά και ψυχωφελή, δεν μπορεί, στην φλυαρία θα πέσετε και την ησυχία θα χάσετε. Να αγαπάτε τους άλλους, αλλά με διάκριση, όχι υπερβολικά. Όταν η βρύση τρέχει πολύ και δεν σταματάει, θέλει φτιάξιμο. Να έχετε διάκριση. Το αλάτι είναι εκείνο που κάνει το φαγητό νόστιμο. Αν ρίξετε παραπάνω, θα γίνει αλμυρό και δεν τρώγεται. Αν δεν ρίξετε καθόλου, θα είναι άνοστο και πάλι δεν τρώγεται. Να έχετε σε όλα τα πράγματα το μέτρο. (Γέροντας Ιερώνυμος της Αιγίνης)
 • Αδύνατο είναι να πας στον αλευρόμυλο και να μην αλευρωθείς. Αδύνατο είναι να κρατάς πίσσα και να μην κολλήσει στα χέρια σου. Το ίδιο αδύνατο είναι, να συναναστρέφεσαι με ανθρώπους κοσμικούς, ανθρώπους αμαρτωλούς και σαρκολάτρες και να μην μολυνθείς. (Μοναχός Αγάπιος Λάνδος Κρήτης)
 • Όπως ξεπερνά την ανθρώπινη φύση, να έχεις στο στήθος σου κάρβουνα και να μην καείς, έτσι είναι αδύνατο να συναντιέσαι με γυναίκα, να συνομιλείς με αυτήν και να μην θελχτείς από την φωτιά της φιληδονίας. (Μοναχός Αγάπιος Λάνδος Κρήτης)
 • Πρέπει να φεύγουμε μακριά απ' όλους όσους δουλεύουν στην αμαρτία, έστω και αν είναι φίλοι ή συγγενείς μας, έστω ακόμα και αν έχουν το ιερατικό ή το βασιλικό αξίωμα. Γιατί η απομάκρυνση απ' όσους δουλεύουν στην αμαρτία, μας χαρίζει την παρρησία στο Θεό και τη φιλία Του. (Είπε Γέρων)
 • Να αποφεύγεις με όλη σου τη δύναμη τη συναναστροφή με ανθρώπους που δεν έχουν να σου προσφέρουν καμιά πνευματική ωφέλεια. (Είπε Γέρων)
 • Να έχεις αγάπη προς όλους, αλλά ιδιαίτερες σχέσεις με κανέναν. (Είπε Γέρων)
 • Οι άνθρωποι που ζούνε κατά Χριστώ, είναι ''καρφί'' στο μάτι των άλλων που είναι ασεβείς και είναι μακριά από τον Θεό, διότι: α) Η ζωή εκείνων, τους ελέγχει τη συνείδηση και επειδή καίγονται και δεν αντέχουν αυτόν τον έλεγχο, τους κάνουν πόλεμο, τους κοροϊδεύουν κ.ά. και β) ο σατανάς που είναι μέσα τους, τους υποκινεί να τους μισήσουν, να τους κάνουν κακό και να τους ρίξουν και αυτούς στην αμαρτία. Θέλουν δηλ. το περιβάλλον τους να είναι σαν το δικό τους, ώστε να αναπαύονται. (Παναγόπουλος)
 • Ένας φαύλος άνθρωπος δίπλα σου, είναι πάντα επιζήμιος, είτε μιλάει, είτε σωπαίνει. Είναι σαν το κάρβουνο, που αν δεν σε κάψει, θα σε μουτζουρώσει. (Τρεμπέλας)
 • Να τα έχεις καλά με όλους, αλλά να συναναστρέφεσαι μόνο με τους αρίστους. (Ισοκράτης)
 • Ο άνθρωπος αρέσκεται εκ φύσεως να συναναστρέφεται με τους όμοιούς του. (Πλάτων)
 • Από ενάρετους ανθρώπους μαθήματα αρετής θα μάθεις, αν όμως συναναστρέφεσαι κακούς ανθρώπους, θα χάσεις και το μυαλό που έχεις. (Θέογνις)
 • Να αποφεύγεις πάντοτε την συντροφιά του πονηρού ανθρώπου. (Μένανδρος)
 • Η μεν συναναστροφή με ενάρετους ανθρώπους, είναι άσκηση της αρετής, η δε συναναστροφή με κακούς, είναι καταστροφή. (Ξενοφώντας)
 • Καθένας χαρακτηρίζεται ό,τι είναι, ανάλογα με εκείνους τους οποίους συναναστρέφεται. (Αίσωπος)
 • Μικρός ανάμεσα σε μικρούς, θα γίνω μεγάλος ανάμεσα σε μεγάλους. (Πίνδαρος)
 • Τον απασχολημένο άνθρωπο δεν τον επισκέπτονται οι τεμπέληδες. Οι μύγες δεν πετάνε πάνω από την κατσαρόλα που βράζει. (Φραγκλίνος)
 • Κάποιος καρβουνιάρης, διηγείται ο Αίσωπος, προσκάλεσε έναν λευκαντή υφασμάτων να έρθει να συγκατοικήσουν στο ίδιο σπίτι. ''Λυπούμαι'', απάντησε ο λευκαντής, ''αυτό μου φαίνεται μάλλον αδύνατον. Φοβούμαι μήπως όσα εγώ λευκαίνω, εσύ θα τα μαυρίζεις''. Γι' αυτό η Αγία Γραφή συμβουλεύει σχετικά: ''Μην συνάπτετε στενό σύνδεσμο με τους απίστους, με τους οποίους δεν μπορείτε να γίνετε ταιριαστό ζευγάρι, ώστε να μπείτε κάτω από τον ίδιο ζυγό. Γιατί ποιά συμφωνία μπορεί να υπάρξει μεταξύ διακιοσύνης και ανομίας; Και ποιά επικοινωνία ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι;'' (Β' Κορινθίους 5,14)
 • Όποιος μπαίνει σε μυροπωλείο, ακόμη και αν δεν αγοράσει κανένα άρωμα, βγαίνει έξω γεμάτος ευωδία. Το ίδιο συμβαίνει σε εκείνους που συναναστρέφονται Αγίους ανθρώπους. Παίρνει επάνω του το πνευματικό άρωμα της αρετής τους.
 • Να αποφεύγεις με όλη σου τη δύναμη, τη συναναστροφή με ανθρώπους που δεν έχουν να σου προσφέρουν καμμιά ωφέλεια.
 • Αν συναναστρέφεσαι συχνά με ανθρώπους που φλυαρούν, που συκοφαντούν, που αγαπούν τα κοσμικά πράγματα, τότε και εσύ, χωρίς να το καταλάβεις, θα πέσεις στα ίδια πάθη. Και αντίθετα, αν συναναστρέφεσαι με ανθρώπους πνευματικούς και φίλους της προσευχής, τότε οι αρετές τους θα μεταδοθούν και σ' εσένα.
 • Οι χημικοί λένε, ότι μια σταγόνα ιωδίου μπορεί να βάψει 7.000 σταγόνες νερού! Τόση είναι η δύναμή της. Άπειρα πιο μεγάλη είναι η δύναμη της αμαρτίας και η επίδρασή της σε μια συντροφιά, μέσα στην οποία φιλοξενείται έστω και ένα φθοροποιό στοιχείο. Μια σταγόνα - ας το θυμόμαστε αυτό - μπορεί να δώσει το χρώμα της σε 7.000 άλλες σταγόνες. Ας φυλαγόμαστε από τις κακές συναναστροφές.
 • Η αμαρτία όπως και η αρρώστια είναι κολλητική. Ας προσέχουμε λοιπόν, με ποιούς συναναστρεφόμαστε.
 • Μην κρατάς κακία σ΄αυτούς που σε στενοχωρούν. Να κρατάς απόσταση...
 • Υπάρχουν άνθρωποι που μαζί τους, χάνουμε το χρόνο μας... Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, που μαζί τους χάνουμε την αίσθηση του χρόνου. Η επιλογή είναι δική μας.
 • Όποιος μπαίνει στον μύλο αλευρωμένος βγαίνει.
 • Αν το κοράκι σε οδηγεί, σε ψοφίμι θα σε πάει.
 • Το σάπιο μήλο, σαπίζει και το γερό.
 • Όμοιος τον όμοιο αγαπά και ο ψεύτης τον ψεύτη θέλει.
 • Να έχεις ή καλές συναναστροφές ή καμμία!
 • Με στραβό αν κοιμηθείς το πρωϊ θε αλλοθωρίζεις
 • Όποιος κάνει παρέα με λύκους, μαθαίνει να ουρλιάζει.
 • Αν καθίσεις με κουτσό θα μάθεις να κουτσαίνεις.
 • Τυφλός, τυφλόν οδήγαγε και οι δύο σε λάκκο πέσανε.
 • Ο ταβερνιάρης, μπορεί να έχει φίλο τον μπεκρή, αλλά γαμπρό δεν τον κάνει στην κόρη του.
 • Μακριά από τις σιγανοπαπαδιές και τις κρυμμένες τις φωτιές.
 • Όμοιος τον όμοιο αγαπά, όμοιος τον όμοιο θέλει.
 • Κάλλιο σε μοναξιά, παρά με συντροφιά κακιά.
 • Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις.
 • Ο άνθρωπος διορθώνεται με τον άνθρωπο.
 • Πες μου τους φίλους σου να σου πω ποιός είσαι.
 • Όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα, τον τρώνε οι κότες. (Οι κακές συναναστροφές δημιουργούν μπελάδες)
 • Αν πάρεις οδηγό σου το κοράκι, θα σε οδηγήσει σε ψοφίμια.
 • Γαϊδαρο λαλείς, πορδές ακούς. (Όταν κάνεις κακές παρέες, να ανέχεσαι και την κακή συμπεριφορά τους.)
 • Έλεγε μια νέα στην μητέρα της, που της είχε απαγορεύσει ορισμένες συναναστροφές: ''Μητέρα, πρέπει να με νομίζεις μικρό παιδί, για να μου απαγορεύεις να συναναστρέφομαι τις άλλες κοπέλες της γειτονιάς;''. Η συνετή μητέρα σκεπτική, πήρε ένα μαύρο κάρβουνο από το τζάκι και της έδωσε, λέγοντάς της: ''Κράτησέ το, δεν θα σε κάψει...''. Η νέα το πήρε μηχανικά. Μόλις όμως το έπιασε, είδε ότι λερώθηκε και το πέταξε. Απρόσεκτη όπως ήταν, ακούμπησε και στο άσπρο φόρεμά της και το λέρωσε. ''Βλέπεις κόρη μου, της λέει η μητέρα της. Τα κάρβουνα έστω και αν δεν καίνε, μουντζουρώνουν. Έτσι συμβαίνει και με τις κακές παρέες. Αν δεν σε επηρεάζουν στα αισθήματα και στα φρονήματά σου, αμαυρώνουν όμως τη φήμη και το καλό σου όνομα''.