Περί επιθυμίας

 • ΖητείτεδεπρώτοντηνβασιλείαντουΘεούκαιτηνδικαιοσύνηναυτού, καιταύταπάνταπροστεθήσεταιυμίν. [Ζητείτε δε κατά πρώτο και κύριο λόγο την Βασιλεία του Θεού και την αρετή που θέλει από σας ο Θεός και όλα αυτά τα επίγεια αγαθά θα σας δοθούν μαζί με τα αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών.] (Κατά Ματθαίον 6,33)
 • Έκαστοςδεπειράζεταιυπότηςιδίαςεπιθυμίαςεξελκόμενοςκαιδελεαζόμενος. Είταηεπιθυμίασυλλαβούσατίκτειαμαρτίαν. [Καθένας μπαίνει σε πειρασμό από τη δική του κακή επιθυμία, η οποία τον παρασέρνει και τον εξαπατάει. Έπειτα, η επιθυμία είναι αυτή, που συλλαμβάνει το κακό και γεννάει την αμαρτία.] (Ιακώβου 1,14-15)
 • Ου γαρ ο θέλω τούτο πράσσω, αλλ' ο μισώ τούτο ποιώ. [Δεν κάνω εκείνο που θα ήθελα να κάνω, αλλά κάνω εκείνο που μισώ και δεν το θέλω.] (Προς Ρωμαίους 7,15)
 • Οιγαρκατάσάρκαόντεςτατηςσαρκόςφρονούσιν, οιδεκατάπνεύματατουπνεύματος. Τογαρφρόνηματηςσαρκόςθάνατος, τοδεφρόνηματουπνεύματοςζωήκαιειρήνη·διότιτοφρόνηματηςσαρκόςέχθραειςΘεόν. [Διότι όσοι βρίσκονται ακόμη υπό την κυριαρχία της σαρκός, φρονούν και επιθυμούν όσα θέλει η σάρκα· όσοι όμως κατευθύνονται από την Χάρη και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, σκέπτονται και φρονούν και θέλουν, όσα το Άγιο Πνεύμα τους υπαγορεύει. Οι σκέψεις, τα φρονήματα και οι επιθυμίες της σαρκός προκαλούν τον πνευματικό θάνατο. Το φρόνημα που υπαγορεύει το Πνεύμα το Άγιο και η αγία κατάσταση που δημιουργεί, οδηγεί στην αληθινή ζωή και ειρήνη. Διότι η σαρκική κατάσταση και επιθυμία, είναι έχθρα στον Θεό και φέρει τον θάνατο.] (ΠροςΡωμαίους 8,5-6)
 • Ει γας κατά σάρκα ζήτε, μέλλετε αποθνήσκειν, ει δε Πνεύματι τας πράξεις του σώματος θανατούτε, ζήσεσθε. [Διότι, εάν ζείτε σύμφωνα με τις επιθυμίες του σαρκικού ανθρώπου, σίγουρα θα πεθάνετε. Εάν όμως, με την βοήθεια του Πνεύματος, νεκρώσετε τις επιθυμίες της σάρκας, θα ζήσετε.] (Προς Ρωμαίους 8,13)
 • Πάνταμοιέξεστιν, αλλ' ουπάντασυμφέρει·πάνταμοιέξεστιν, αλλ' ουκεγώεξουσιασθήσομαιυπότινός. [Όλα μου επιτρέπεται να τα κάνω, όπως π.χ. να τρώω και να πίνω χωρίς διακρίσεις, αλλά δεν είναι συμφέρον να τα πράττω όλα. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά εγώ δεν θα εξουσιαστώ και δεν θα υποδουλωθώ σε τίποτε απ' αυτά.] (Προς Κορινθίους Α' 6,12)
 • Μηδείςτοεαυτούζητείτω, αλλάτοτουετέρουέκαστος. [Κανείς, παρασυρόμενος από την φιλαυτία του, να μη επιζητεί ό,τι του αρέσει ή ό,τι τον εξυπηρετεί, αλλά ας επιδιώκει και ας ενδιαφέρεται ο καθένας και για το καλό του άλλου.] (ΠροςΚορινθίους Α' 10,24)
 • Οπίσωτωνεπιθυμιώνσουμηπορεύουκαιαπότωνορέξεώνσουκωλύου. Εάνχορηγήσηςτηψυχήσουευδοκίανεπιθυμίας, ποιήσεισεεπίχαρματωνεχθρώνσου. [Μην παρασύρεσαι και μην ακολουθείς τις κακές επιθυμίες σου. Και από τις αμαρτωλές ορέξεις σου να εμποδίζεις τον εαυτόν σου. Εάν χορηγήσεις στην ψυχή σου την συγκατάθεσή σου στην εκπλήρωση των ατόπων επιθυμιών σου, θα γίνεις περίγελως των εχθρών σου.] (ΣοφίαΣειράχ 18,30-31)
 • ΔώησοιΚύριοςκατάτηνκαρδίανσουκαιπάσαντηνβουλήνσουπληρώσαι. [Ο Κύριος να σου δώσει σύμφωνα με τις αγίες επιθυμίες της καρδιάς σου και να εκπληρώσει κάθε αγαθή επιθυμία και απόφασή σου.] (Ψαλμοί 19,5)
 • Ουκεπιθυμήσειςτηνγυναίκατουπλησίονσου. Ουκεπιθυμήσειςτηνοικίαντουπλησίονσουούτετοναγρόναυτούούτετονπαίδααυτούούτετηνπαιδίσκηναυτούούτετουβοόςαυτούούτετουυποζυγίουαυτούούτεπαντόςκτήνουςαυτούούτεόσατωπλησίονσουεστί. [Δεν θα επιθυμήσεις την γυναίκα του πλησίον σου. Δεν θα επιθυμήσεις το σπίτι του πλησίον σου, ούτε τον αγρόν του, ούτε τον δούλον του, ούτε την δούλην του, ούτε το βόδι του, ούτε το υποζύγιόν του, ούτε κανένα άλλο από τα ζώα του και γενικώς τίποτε, από όσα ανήκουν στον πλησίον σου.] (Έξοδος 20,17)
 • Το να ικανοποιείς τις επιθυμίες σου, αυτό δεν είναι ελευθερία, αλλά η κυριαρχία της αμαρτίας πάνω σου... (ΆγιοςΣιλουανός ο Αθωνίτης)
 • Παρατηρήστε εκείνον που αγαπάει το θέλημά του: Δεν έχει ποτέ ειρήνη στη ψυχή του και δεν ευχαριστιέται με τίποτα. Γι' αυτόν, όλα γίνονται όπως δεν θα έπρεπε. (Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)
 • Όποιος επιθυμεί τα επίγεια πράγματα και αγαθά, επιθυμεί ή φαγητά ή όσα ικανοποιούν τις χαμηλές του ορμές ή δόξα ή χρήματα ή κάτι σχετικό μ΄αυτά. Και αν ο νους του, δεν βρει κάτι ανώτερο απ' αυτά, για να μεταφέρει την επιθυμία του, δεν θα μπορέσει τελικά να πειστεί, να περιφρονήσει όλα αυτά (τα επίγεια αγαθά). (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής)
 • Η πονηρή επιθυμία είναι κόρη του διαβόλου. Πρέπει να απέχετε από τις πονηρές επιθυμίες, για να ζήσετε κατά Θεό. Όσοι όμως κυριευτούν και δεν αντισταθούν σ' αυτές, θα πεθάνουν στο τέλος. Γιατί οι επιθυμίες αυτές, οδηγούν στον θάνατο. (Άγιος Ερμάς ο Απόστολος)
 • Εάν υπηρετήσεις την καλή επιθυμία και υποταχθείς σ' αυτήν, θα μπορέσεις να επιβληθείς κάθε πονηρής επιθυμίας και να την υποτάξεις όπως θέλεις. (Άγιος Ερμάς ο Απόστολος)
 • Ο Θεός που εξετάζει τα απόκρυφα βάθη της ψυχής σας, γνωρίζει και τις δικές σας επιθυμίες και έχει τη δύναμη να τις εκπληρώσει όπως αυτός γνωρίζει. Αυτός που ελέγχει σωστά τις επιθυμίες του και τις ηδονές, είναι πραγματικά ανδρείος. (Άγιος Νεκτάριος)
 • Ας ασκηθούμε, ώστε να μην επιθυμούμε περισσότερα και μεγαλύτερα. Για τα Ουράνια όμως πράγματα και τα πνευματικά, να μην έχει σταματημό η επιθυμία μας. Όλο και περισσότερα να λαχταράμε. Στα γήινα όμως, να αρκούμαστε στα απαραίτητα, στα αναγκαία. Να μην ζητάμε υλικό τίποτε περισσότερο. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Εάν δεις κάποιον να επιθυμεί πολλά, να τον θεωρείς πιο φτωχό από όλους. Εάν πάλι δεις κάποιον να μη θέλει πολλά, να τον κατατάσσεις στους πλουσιότερους, ακόμη και αν δεν έχει τίποτε δικό του. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Αν και είναι τυραννική η δύναμη της επιθυμίας, τη μανία της την εξαφανίζεις, αν περιτειχιστείς με τον φόβο του Θεού. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Τίποτε δεν είναι τόσο κακό, όσο η παράλογη επιθυμία. Λέγοντας παράλογη επιθυμία εννοώ, την επιθυμία της καλοπεράσεως, την επιθυμία της άκαιρης δόξας και την επιθυμία της εξουσίας και την επιθυμία όλων γενικά, που δεν είναι απαραίτητα. Διότι εκείνος που ζει πλαδαρή και φιλήδονη ζωή, νομίζει, ότι είναι ο πιο ευτυχισμένος. Στην πραγματικότητα όμως, είναι ο πιο δυστυχισμένος, αφού δέχεται την πιο φοβερή τυραννία και καταδυναστεία για την ψυχή του. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Η εμπαθής και παράλογη επιθυμία, έχει τρεις κόρες: τη φιληδονία, τη φιλοδοξία και τη φιλαργυρία. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Ποιές είναι οι βλαβερές τους επιθυμίες; Όταν επιθυμούν έρωτες αισχρούς. Όταν θέλουν να αρπάξουν πράγματα του άλλου. Όταν έχουν μανία για ακολασία. Όταν διψάνε για μεθύσι. Όταν ακόμα και τον θάνατο των άλλων επιθυμούν. Πολλοί εξαιτίας τέτοιων ερώτων, φορτώθηκαν τυραννία. Πραγματικά, ένας τέτοιος άνθρωπος κοπιάζει για ανώφελα, ή καλύτερα για βλαβερά... (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Ένας σκορπιός ή ένα φίδι, που θα εγκατασταθεί στα σπλάχνα μας, δεν προξενεί τόσο κακό, όσο προξενεί η επιθυμία των υλικών απολαύσεων. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όπως ο καπνός τυφλώνει τα μάτια, παρόμοια και η παράλογη επιθυμία τυφλώνει τον νου. Και όποιος έχει ανάγκη από τα πολλά, εκείνος είναι δούλος και μάλιστα χειρότερος από αιχμάλωτο. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Οι απολαύσεις, ο πλούτος, η τεμπελιά, η αποφυγή της εργασίας, η ραστώνη και όλα τα παρόμοια, μας παρασέρνουν σε ακάθαρτες επιθυμίες. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Δεν υποχωρεί εύκολα η κακή επιθυμία. Είναι τυραννία. Εγώ όμως προσπαθώ να την χαλιναγωγώ. Δεν παραδίνομαι στο πάθος. Με κάθε τρόπο και αγώνα, προσπαθώ να μην παρασυρθώ. Δεν είναι εύκολο...! Είναι αγώνας δρόμου. Είναι πάλη και πυγμαχία. Είναι τυραννική η φύση. Όμως καταστέλλω τις ορμές και τις υποτάσσω με πολλούς κόπους και ιδρώτες. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Αγκάθια είναι οι επιθυμίες. Και όπως τα αγκάθια, όπου και αν τα αγγίξει κανείς, ματώνει τα χέρια του και τραυματίζεται, έτσι και από τις επιθυμίες, το ίδιο παθαίνει εκείνος που έπεσε σ' αυτές και περιβάλλει την ψυχή του με πόνους. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Η πονηρή επιθυμία είναι βέλος του διαβόλου. Όπως το βέλος που ρίχνεται από τους ανθρώπους, χτυπά το στόχο, έτσι και το βέλος του διαβόλου. Πρέπει οπωσδήποτε να χτυπήσει τον στόχο. Και αν δεν πετύχει εκείνον, εναντίον του οποίου εξακοντίζεται (διότι δεν δέχτηκε ο άνθρωπος την πονηρή επιθυμία που του έσπειρε ο διάβολος), οπωσδήποτε θα χτυπήσει αυτόν που το εξσφενδόνησε. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Πηγή κακών είναι η έλλειψη μέτρου στις επιθυμίες μας. Σ' αυτήν οφείλονται οι πορνείες, οι πλεονεξίες, οι κλεψιές, οι φόνοι, οι ληστείες, όλη η διαφθορά της ψυχής. Ας μην επιζητούμε λοιπόν περισσότερα από τα απαραίτητα και στην τροφή και στα ενδύματα και στα σπίτια και στις άλλες σωματικές ανάγκες. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Φωτιά είναι η σαρκική επιθυμία, φωτιά άσβεστη και διαρκής. Σκυλί λυσσασμένο... Στη ζωή αυτή δεν έχουμε ανακωχή. Παντοτινός αγώνας... (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Λένε οι γιατροί, ότι η γενετήσια ορμή μετά το 15ο έτος της ηλικίας γίνεται πάρα πολύ δυνατή. Πώς λοιπόν θα δαμάσουμε αυτό το θηρίο; Τί μέτρα θα λάβουμε; Ποιό χαλινάρι θα του βάλουμε; Δεν βλέπω άλλο κανένα, εκτός από τον φόβο της κολάσεως. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ευκολότερα θα μπορέσει κάποιος να νικήσει την επιθυμία για γυναίκες, όταν δεν βλέπει όμορφη γυναίκα, παρά όταν την έχει συνεχώς μπροστά του. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ο Κύριος βλέποντας την επιθυμία μας για τα πνευματικά πράγματα, δεν θα μας παραβλέψει, αλλά θα μας παράσχει την εκ των άνω φώτιση και θα μας φωτίσει το νου μας. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όπως ακριβώς το πτηνό, καθόλου δεν το ωφελούν τα φτερά, όταν συλληφθεί από την παγίδα, αλλά ματαίως κουνάει τα φτερά για να φύγει, έτσι και σε σένα καμμία ωφέλεια δεν υπάρχει από το λογικό σου (νου), εάν κυριευτείς εξολοκλήρου από την πονηρή επιθυμία, αλλά όσο και αν προσπαθήσεις να ελευθερωθείς, έχεις ήδη συλληφθεί αιχμάλωτος... (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Αν επιθυμείς να πλουτίζεις, ποτέ δεν θα σταματήσεις να βασανίζεσαι. Διότι το χρήμα είναι έρωτας ατελέστατος... Από την αρχή να απομακρυνθούμε από τα κακά. Ή μάλλον, ούτε καν να δοκιμάσουμε τέτοια επιθυμία. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Η επιθυμία κατευθύνεται προς 3 πράγματα: ή προς την σαρκική ηδονή, ή προς την μάταιη δόξα ή προς την απόκτηση χρημάτων. (Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός)
 • Ρίζα κάθε αισχρής επιθυμίας στον άνθρωπο είναι ο έπαινος των συνανθρώπων μας, ενώ ρίζα σωφροσύνης ο έλεγχος των κακών μας. (Άγιος Μάρκος ο Ασκητής)
 • Εκείνος που επιθυμεί τα ξένα, σύντομα θα κλάψει, επειδή θα χάσει και τα δικά του. (Μέγας Βασίλειος)
 • Δεν μπορεί κανείς να βρει σφοδρότερη και βιαιότερη επιθυμία στον άνθρωπο, απ' αυτήν της γενετήσιας ορμής. (Μέγας Βασίλειος)
 • Κανένας πλούτος δεν αρκεί να εξυπηρετήσει τις γυναικείες επιθυμίες, ούτε ακόμα και αν τρέχει σαν ποτάμι! (Μέγας Βασίλειος)
 • Δεν μπορώ να παραβλέψω, το παράδειγμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτός όταν συνέλαβε αιχμάλωτες τις θυγατέρες του Δαρείου, οι οποίες φημίζονταν για την θαυμαστή ομορφιά τους, δεν καταδέχτηκε ούτε καν να τις κοιτάξει, γιατί θεώρησε ότι είναι αισχρό πράγμα, αυτός που νίκησε τους άντρες, να νικηθεί από τις γυναίκες. Είναι αυτό που λέγεται στην Γραφή, ότι αυτός που θα επιθυμήσει να κοιτάξει γυναίκα με σκοπό την ηδονή, διαπράττει μοιχεία, άσχετα αν έμπρακτα έμεινε άπραγος. (Μέγας Βασίλειος)
 • Μην επιθυμείς να λάβεις μεγάλα πράγματα, ενώ εσύ λυπήθηκες να δώσεις τα πολύ μικρά. (Μέγας Βασίλειος)
 • Όποιος θέλει να καταπολεμήσει τις επιθυμίες της σάρκας, πρέπει να ικανοποιήσει τις πνευματικές επιθυμίες της ψυχής του. Ποιές είναι αυτές; Είναι η εργασία των ζωοποιών εντολών του Κυρίου, η αδιάλειπτη προσευχή, η ανάγνωση των Αγίων Γραφών και των ψυχωφελών βιβλίων, η αγάπη, η φιλαδελφία, τα Θεία νοήματα, η νηστεία, η εγκράτεια και γενικά όλες οι αρετές. (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Προσπάθησε να ξεριζώσεις από την καρδιά σου κάθε εμπαθή επιθυμία που ευχαριστεί την σάρκα. Μην ξεχνάς, ότι είναι δεμένη με το φοβερό θηρίο της λαιμαργίας. (Άγιος Μάξιμος ο Γραικός)
 • Εύκολα, ευκολότατα ο Χριστός μπορεί να μας δώσει ό,τι επιθυμούμε. Και κοιτάξτε το μυστικό. Το μυστικό είναι, να μην το έχετε στο νου σας καθόλου να ζητήσετε το συγκεκριμένο πράγμα. Το μυστικό είναι να ζητάτε την ένωσή σας με τον Χριστό ανιδιοτελώς, χωρίς να λέτε, «δώσ' μου τούτο, εκείνο...». Είναι αρκετό να λέμε, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Δεν χρειάζεται ο Θεός ενημέρωση από εμάς για τις διάφορες ανάγκες μας. Εκείνος τα γνωρίζει όλα ασυγκρίτως καλύτερα από εμάς και μας παρέχει την αγάπη Του. Το θέμα είναι ν' ανταποκριθούμε σ' αυτή την αγάπη με την προσευχή και την τήρηση των εντολών Του. Να ζητάμε να γίνει το θέλημα του Θεού· αυτό είναι το πιο συμφέρον, το πιο ασφαλές για εμάς και για όσους προσευχόμαστε. Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα πλούσια. Όταν υπάρχει έστω και λίγος εγωισμός, δεν γίνεται τίποτα. (Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης)
 • Άλλο πράγμα είναι η επιθυμία και άλλο η ανάγκη. Άλλο είναι να θέλω να ευχαριστήσω το σώμα και άλλο να δώσω στο σώμα, αυτό που έχει ανάγκη. Ας υποθέοσυμε, ότι έχω μπροστά μου δύο φαγητά ίδια σε βιταμίνες, αλλά το ένα είναι πιο νόστιμο από το άλλο. Αν προτιμήσω το νοστιμότερο, αυτό έχει φιλαυτία. Αν όμως έχω ανορεξία, επειδή είμαι φιλάσθενος και προτιμήσω το νοστιμότερο, για να μπορέσω να το φάω, αυτό έχει διάκριση. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Και καλή να είναι μια επιθυμία, έχει θέλημα (εγωισμό) μέσα και το θέλημα δεν σε βοηθάει, δεν σε ελευθερώνει, για να ενωθείς με τον Χριστό. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Η επιθυμία της καρδιάς, αυτή καθ' εαυτή, δεν κακή. Αλλά, όταν μου παίρνουν ένα κομμάτι της καρδιάς μου πράγματα, έστω και μη αμαρτωλά, τότε μου ελαττώνουν την αγάπη μου προς τον Χριστό. Αυτή η επιθυμία πάλι είναι κακή, γιατί ο εχθρός μου κόβει την αγάπη μου από τον Χριστό. Όταν ο άνθρωπος δώσει την καρδιά του στο Θεό, μετά ο Θεός του δίνει και ό,τι (επιθυμεί) αγαπά η καρδιά του, αρκεί να μην τον βλάψει. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Οι απλές επιθυμίες, όσο και αμαρτωλές να μην είναι, είναι χειρότερες από τις αμαρτωλές. Γιατί μια αμαρτωλή επιθυμία θα τον συγκλονίσει τον άνθρωπο κάποια φορά και θα τον πειράξει η συνείδηση, οπότε θα κάνει μια προσπάθεια, θα μετανοήσει, θα πη: ''ήμαρτον, Θεέ μου!''. Ενώ αυτές, οι ΄΄καλές'' επιθυμίες, δεν τον ανησυχούν. Νομίζει ότι πάει καλά. ''Αγαπώ το καλό, αγαπώ το όμορφο, λέει. Άλλωστε και ο Θεός τα έκανε όλα όμορφα''. Ναι, αλλά δεν πάει στον Κτίστη η αγάπη του, πάει στο κτίσμα. Γι' αυτό καλά είναι να κόβουμε κάθε επιθυμία. Όταν κανείς κάνει μια προσπάθεια για τον Χριστό και θυσιάζει αυτό που αγαπάει και κάνει κάτι που δεν το αγαπάει - όσο καλό και να είναι αυτό που αγαπάει -, τότε ο Θεός του δίνει μεγαλύτερη ανάπαυση. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Αυτός είναι ο σκοπός: να αποκτήσουμε την Θεία Χάρη. Για να αποκτήσεις όμως την Θεία Χάρη, πρέπει να κοπούν οι επιθυμίες, (ακόμα) και καλές να είναι, να κοπεί το θέλημα. Τότε ταπεινώνεται ο άνθρωπος και όταν ταπεινωθεί, έρχεται μετά η Θεία Χάρις. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Πρέπει ο άνθρωπος να στερεί τον εαυτόν του, γιατί αν έχει το ένα, θα θελήσει και το άλλο και το άλλο... και δεν θα έχει τελειωμό... (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Εκπληρώνοντας τις κοσμικές επιθυμίες της καρδιάς, δεν έρχεται η πνευματική χαρά, άγχος έρχεται... (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Όταν μας πειράζει σαρκική επιθυμία, δεν φταίει πάντα η σάρκα. Διότι μπορεί ο σαρκικός πόλεμος να προέρχεται από λογισμούς κατακρίσεως και υπερηφανείας. Πρώτα να βρούμε την αιτία του πειρασμού και μετά να ενεργήσουμε ανάλογα. Όχι να αρχίσουμε αμέσως νηστεία, αγρυπνίες κ.λ.π. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Εκείνος που παρασύρεται από τις επιθυμίες του και τις απολαύσεις, εύκολα θα κυριευτεί από τους λογισμούς, ενώ εκείνος που εγκρατεύεται, θα γλυτώσει απ' αυτούς. (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Το νερό σβήνει τη φωτιά που έχει ανάψει σε ένα σπίτι και τα δάκρυα στην προσευχή, σβήνουν τις πονηρές επιθυμίες. (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Ας αποφύγουμε αδελφοί την κακή επιθυυμία. Διότι αυτή απογύμνωσε την Έυα από την δόξα, για να επιθυμήσει τη γεύση μιας τροφής. Αυτή έφερε τον κατακλυσμό στον κόσμο (επί εποχής Νώε), γιατί έστρεψαν το βλέμμα τους οι υιοί του Θεού προς τις γυναίκες και μολύνθηκαν αισχρά. Αυτή (η κακή επιθυμία) έκανε την Αιγυπτία να κυριευτεί από παράφορη επιθυμία για τον συνετό Ιωσήφ. Αυτή έκανε τον Δαβίδ να σφάξει τον Ουρία και τον Ιούδα να προδώσει το Χριστό. (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Μην νομίζετε ότι ο Θεός σας πειράζει. Οι δικές σας επιθυμίες είναι αυτές που σας πειράζουν. (Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης)
 • Όπως οι ξένοι χάνουν τον δρόμο τους σε κάποιο ξένο τόπο, έτσι και όσοι δεν φροντίζουν την ενάρετη ζωή, χάνουν τον δρόμο τους, επειδή τους ξεγελά η επιθυμία. (Μέγας Αντώνιος)
 • Την επιθυμία, την σταματά η εγκράτεια και ο κόπος. Την ελαττώνει η ησυχία και ο Θείος έρωτας. (Όσιος Θαλάσσιος)
 • Εκείνος που έχει επιθυμίες και θέλημα, αντιλέγει, θυμώνει, γογγύζει, δεν έχει υπομονή και όλο πέφτει. (Όσιος Άνθιμος της Χίου)
 • Κοίταζε με καθαρά μάτια και δεν θα έχεις κακή επιθυμία. (Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων)
 • Μην αγανακτείς που τα πράγματα δεν έρχονται πάντοτε όπως τα θέλεις εσύ στη ζωή σου. Δεν είναι δυνατόν, αλλά και συμφέρον σου δεν είναι, να γίνονται όλα κατά τη σκέψη σου, κατά την επιθυμία σου, κατά το θέλημά σου. Η σκέψη σου πολύ συχνά είναι πλανεμένη, η επιθυμία σου εμπαθής, το θέλημά σου ολότελα εγωιστικό. Και ο παντογνώστης Θεός φυσικά το γνωρίζει αυτό, έστω και αν εσύ δεν το συνειδητοποιείς. Γι' αυτό και δεν επιτρέπει να εκπληρώνονται πάντα οι επιθυμίες σου, για να μη βλαφθεί η ψυχή σου, ο πιο πολύτιμος θησαυρός που διαθέτεις. (Άγιος Δημήτριος του Ροστώφ)
 • Δεν έχει σημασία το πόσο έντεχνα καμουφλάρουμε τις επιθυμίες μας, γεγονός είναι ότι πίσω τους στέκει πάντα ο εγωισμός, που πασχίζει να μας μπλέξει στα θελήματά του ή να μας χρησιμοποιήσει ως όργανά του. (Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος)
 • Από τις αμαρτωλές επιθυμίες βλαστάνουν τα αμαρτωλά έργα. (ΆγιοςΝικόλαοςΒελιμίροβιτς)
 • Άλλο πράγμα είναι η ανάγκη και άλλο πράγμα είναι η επιθυμία. Πρέπει να διαχωριστούν αυτά, διαφορετικά αν ταυτιστούν, υποτάσσεται η ελευθερία, η θέληση και ολόκληρη η προσωπικότητα του ανθρώπου. (Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός)
 • Η επιθυμία είναι έμφυτη στον άνθρωπο, με σκοπό να επιθυμήσει το Θεό. Ο διάβολος όμως, διαστρέφει αυτήν την επιθυμία και κάνει τον άνθρωπο να επιθυμεί την αμαρτία. (Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα)
 • Να μην επιθυμούμε κανένα πράγμα περισσότερο από τον Θεό. (Γέροντας Κλέοπας Ήλιε)
 • Να μην θέλεις ποτέ τίποτε, παρά μόνο το Θέλημά Του και να δέχεσαι με αγάπη τα κακά που σου έρχονται. (Γερόντισσα Γαβριηλία Παπαγιάννη)
 • Η κακή επιθυμία είναι η πηγή όλων των κακιών. Όλες οι αμαρτίες, έχουν κοινή ρίζα: την επιθυμία. Όταν δεν υπάρχει αυτή η επιθυμία, δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί η αμαρτία, όπως δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί το φυτό, εάν δεν έχει ρίζα. (π. Αθανάσιος Μυτιληναίος)
 • Όσα περισσότερα ζητούμε και επιθυμούμε, τόσο λιγότερη ανάπαυση θα έχουμε. (π. Αθανάσιος Μυτιληναίος)
 • Αν αγαπάς τον άλλον, μπορείς και ελέγχεις τις επιθυμίες σου. Αν αγαπάς τις επιθυμίες σου πάνω από τον άλλον, δεν ελέγχεις τις επιθυμίες σου. (π. Βαρνάβας Γιάγκου)
 • Ποιά είναι η πιο συχνή αιτία που χάνουμε την χαρά μας; Το ότι έχουμε επιθυμίες. Θα πεις: ''δεν πρέπει να έχω επιθυμίες; Δεν πρέπει να θέλω; Δεν πρέπει να επιθυμώ;''. Πρέπει να θέλεις αυτό που θέλει ο Θεός... Γι' αυτό μας παρέδωσε ο Χριστός μας να λέμε στο ''Πάτερ υμών'' τόσο συχνά ''γενηθήτω το θέλημά Σου'', αλλιώς θα μας έλεγε να λέμε, για να είμαστε ευτυχισμένοι ''γενηθήτω το θέλημά σας''. Δεν μας είπε έτσι. Μας είπε, αν θέλετε να είστε χαρούμενοι, να λέτε ''γενηθήτω το θέλημά Μου''. Όταν γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, ο άνθρωπος γίνεται ευτυχισμένος. Αν λοιπόν ο άνθρωπος έχει άλλα θελήματα, αντίθετα με το θέλημα του Θεού, τότε αυτός ο άνθρωπος έχει λύπη. Επειδή ακριβώς είναι καταστροφικά, ο Θεός δεν του ικανοποιεί αυτά τα θελήματα και πολύ καλά κάνει. Διότι ως Πατέρας, μας αγαπάει. Ο άνθρωπος θυμώνει, οργίζεται, απογοητεύεται, γιατί; Γιατί δεν του έχουν γίνει τα θελήματά του... (π. Σάββας ο Αγιορείτης)
 • Δεν μπορεί κανείς να επιθυμήσει ό,τι δεν γνωρίζει. (Πλάτωνας)
 • Τα μεγαλύτερα αδικήματα, γίνονται από τις υπερβολικές μας επιθυμίες και όχι για την απόκτηση των αναγκαίων και απαραιτήτων. (Αριστοτέλης)
 • Αν θέλεις να κάνεις κάποιον πλούσιο, μην του προσθέτεις χρήματα, να του αφαιρείς επιθυμίες. (Επίκουρος)
 • Ο άνθρωπος που έχει χαλινό στις επιθυμίες του, ποτέ δεν είναι φτωχός. (Σολωμός)
 • Αν δεν επιθυμείς πολλά, τα λίγα θα σου φαίνονται πολλά. (Δημόκριτος)
 • Πρέπει ο συνετά σκεπτόμενος, να κάνει πάντοτε την σκέψη του ανώτερη από τις επιθυμίες του. (Δημοσθένης)
 • Ένα πράγμα που έχεις αποκτήσει, σπάνια διατηρεί τη γοητεία που είχε, όταν το επεδίωκες... (ΠλίνιοςοΠρεσβύτερος)
 • Τα πάντα έχει, όποιος δεν επιθυμεί τίποτα (Βαλεριανός)
 • Όταν οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν την πραγματικότητα, οι επιθυμίες τους, τους οδηγούν να πιστέψουν, σε ό,τι τους είναι πιο ευχάριστο. (Αρριανός Φλάβιος)
 • Δεν έχεις επιθυμία για κάτι που δεν γνωρίζεις. (Οβίδιος)
 • Εκείνος που έχει λιγότερα απ' όσα επιθυμεί, πρέπει να ξέρει πως έχει περισσότερα απ' όσα του αξίζουν. (Λίχτενμπεργκ)
 • Όποιος δεν ελέγχει το στομάχι του, αυτός δεν μπορεί να ελέγξει και τις επιθυμίες του.
 • Ένα από τα συνηθισμένα μας λάθη είναι, ότι συγχέουμε το θέλημα του Θεού, με τη δική μας επιθυμία.
 • Καθώς η πείνα είναι απόδειξη σωματικής ευεξίας, έτσι και η επιθυμία στα θεία και ιερά λόγια, είναι σημείο ψυχικής υγείας.
 • Οι άνθρωποι που δεν ζητάνε τίποτα, είναι αυτοί που δίνουν τα περισσότερα!
 • Όπως στο σπίτι με κακή στέγη διεισδύει το νερό, έτσι και στο αδύνατο μυαλό, διεισδύει η επιθυμία.
 • Τέτοια είναι η κακή επιθυμία: είναι μια τυραννική δύναμη, ικανή να πείσει αυτόν που κυρίευσε, να πάθει και να υποφέρει ο,τιδήποτε για την ικανοποίησή της.
 • Εκείνος που πιστεύει πως θα πνίξει τις επιθυμίες του ικανοποιώντας τις, είναι σαν εκείνον τον τρελό που προσπαθεί να σβήσει την πυρκαγιά με το άχυρα.
 • Η επιθυμία είναι η ρίζα του κακού.
 • Το βαρύτερο φορτίο είναι να κουβαλάς πολλές επιθυμίες.
 • Το να θέλεις να ικανοποιήσεις με μιας όλους σου τους πόθους, είναι σαν να επιχειρείς να πιεις νερό από κρουνό πυροσβεστικής.
 • Αν σε ένα δωμάτιο υπάρχουν δέκα κουνούπια και εσύ σκοτώσεις τα εννιά, το δέκατο κουνούπι δεν θα σε αφήσει να κοιμηθείς. Έτσι είναι και οι επιθυμίες. Όσες και να ικανοποιήσεις, πάντα θα υπάρχει κάποια, που δεν θα σε αφήνει να κοιμηθείς.
 • Η πολλές επιθυμίες φέρνουν πολλές απογοητεύσεις.
 • Όταν επιθυμείς κάποιον: περιμένεις... υπομένεις...επιμένεις... Πρόσεξες κάτι; Μένεις!
 • Ω Κύριε Ιησού μου, Πράε και Ταπεινέ τη καρδία, σε παρακαλώ και σε ικετεύω με όλη μου την καρδιά, ελευθέρωσέ με:
  Από την επιθυμία να με εκτιμούν.
  Από την επιθυμία να με αγαπούν.
  Από την επιθυμία να με αναζητούν.
  Από την επιθυμία να με τιμούν.
  Από την επιθυμία να με επαινούν.
  Από την επιθυμία να με προτιμούν.
  Από την επιθυμία να με συμβουλεύονται.
  Από την επιθυμία να με επιδοκιμάζουν.
  Από την επιθυμία να με φροντίζουν....
 • Περισσότερες επιθυμίες, λιγότερη ευτυχία.
 • Θέλει και ο κόρακας τη φωνή του αηδονιού.
 • Ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται.
 • Φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο. (Για όσους αδυνατούν να απολαύσουν κάτι που επιθυμούν.)
 • Εκείνος που πιστεύει πως θα πνίξει τις επιθυμίες του ικανοποιώντας τες, είναι σαν εκείνον τον τρελό που προσπαθεί να σβήσει την πυρκαγιά με το άχυρο. (Περσική παροιμία)
 • - Αν εμφανιστεί ο Κύριος, πρόθυμος να ικανοποιήσει μια επιθυμία σου, εσύ τί θα Του ζητούσες;
  - Να είναι όλοι άξιοι της Βασιλείας των Ουρανών, απάντησα. Εκείνη την ώρα ο Άγιος Γαβριήλ ο δια Χριστόν Σαλός, βρισκόταν μπροστά στον Εσταυρωμένο.
  Έσκυψε το κεφάλι, δείχνοντας με την κίνηση αυτή, πως πιο μεγάλη ευχή δεν υπάρχει.
 • Ένα όμορφο ανοιξιάτικο πρωϊνό, η μικρή Ιουλιέττα είχε βγει να κάνει έναν περίπατο στα γειτονικά λιβάδια του χωριού, για να κόψει λουλούδια και να τα κάνει μπουκέτα. Γύρω από έναν κήπο, διέκρινε μερικές βιολέττες και άλλα λουλούδια που έλαμπαν στον ήλιο. Γοητευμένη από τη θέα τους, άρχισε να κόβει για να κάνει ένα μπουκέτο. ''Δεσποινίς, της φώναξε από μακριά ένας ηλικιωμένος του χωριού, απομακρυνθείτε απ' αυτόν τον κήπο, διότι εκεί υπάρχουν δηλητηριώδη φίδια''. Η Ιουλιέττα στην αρχή φοβήθηκε, αλλά καθώς δεν έβλεπε τίποτε, η επιθυμία να αποκτήσει αυτά τα όμορφα άνθη, την έκανε να συνεχίσει τη δουλειά της. Είπε μέσα της: ''Πρέπει να έχω ακόμη και αυτήν την ωραία μαργαρίτα, που διακρίνω εκεί και η οποία λάμπει ανάμεσα από όλες...'', αλλά την στιγμή που πήγαινε να την κόψει, ένα φίδι πετάχτηκε πάνω της, τυλίχτηκε γύρω από την παλάμη της και της έκανε μια πληγή τρομερή... Μετά από μερικές στιγμές, η μικρή Ιουλιέττα, τόσο νέα, τόσο ωραία, τόσο υπέροχη, δεν ήταν παρά ένα κρύο λείψανο. Πρέπει να μπορούμε να ελέγχουμε και να καθησυχάζουμε τις επιθυμίες μας, διαφορετικά θα βρούμε το χαμό μας, στη αναζήτηση για στιγμιαίες απολαύσεις...