Περί ασεβείας

 • Καιειοδίκαιοςμόλιςσώζεταιοασεβήςκαιαμαρτωλόςπουφανείται; [Και εάν ο δίκαιος με πολλή δυσκολία σώζεται, ο αμαρτωλός και ασεβής που θα φανεί; (Αυτός θα καταδικαστεί σε όλεθρον)] (Α' Πέτρου 4,18)
 • Αι δε οδοί των ασεβών σκοτειναί, ουκ οίδασι πως προσκόπτουσιν. Βδέλυγμα Κυρίω οδοί ασεβούς. [Οι δρόμοι όμως και η συμπεριφορά των ασεβών είναι σκοτεινοί και σκοντάπτουν συνεχώς, χωρίς και οι ίδιοι να καταλάβουν πως. Σιχαμερές και μισητές ενώπιον του Κυρίου, είναι οι πορείες της ζωής του ασεβούς.] (Παροιμίες 4,19 - 15,9)
 • Οιγαρμηυπνώσωσιν, εάνμηκακοποιήσωσιν, αφήρηταιούπνοςαυτών, καιουκοιμώνται·[Διότι οι ασεβείς δεν θα κλείσουν μάτι, εάν δεν κάνουν το κακό. Εξαιτίας των ελέγχων της συνειδήσεώς τους και της νοσηρής επιθυμίας τους για το κακό, ο ύπνος έχει χαθεί από αυτούς και δεν κοιμούνται.] (Παροιμίες 4,16)
 • Οι δεαμαρτάνοντεςειςεμέασεβούσινειςταεαυτώνψυχάς. [Όσοι αμαρτάνουν απέναντί Μου, ασεβούν στην πραγματικότητα και βλάπτουν την αθάνατη ψυχή τους.] (Παροιμίες 8,36)
 • Λαμπτήρδεασεβώναμαρτία. [Οι ασεβείς θεωρούν ως φως και χαρά της ζωής τους την αμαρτία.] (Παροιμίες 21,4)
 • Ουκ έστι σοφία, ουκ έστιν ανδρεία, ουκ έστι βουλή προς τον ασεβή. [Δεν υπάρχει σοφία, δεν υπάρχει ανδρεία, δεν υπάρχει συνετή και φωτισμένη σκέψη και απόφαση σε άνθρωπο ασεβή.] (Παροιμίες 21,30)
 • Φεύγειασεβήςμηδενόςδιώκοντος, δίκαιοςδεώσπερλέωνπέποιθε. Δι'αμαρτίαςασεβώνκρίσειςεγείρονται. [Φεύγει πανικόβλητος ο ασεβής, χωρίς να υπάρχει κανείς, που να τον καταδιώκει. Ενώ ο δίκαιος, σαν λέων απτόητος, μένει ακλόνητος σε ώρα κινδύνου έχοντας πεποίθηση στο δίκαιό του και την συμπαράσταση του Θεού. Εξαιτίας των αμαρτιών και παρανομιών, που διαπράττουν οι ασεβείς, συγκροτούνται δικαστήρια και γίνονται δίκες.] (Παροιμίες 28,1-2)
 • Ανδρείοςενασεβείαιςσυκοφαντείπτωχούς. Ώσπερυετόςλάβροςκαιανωφελής. [Ο ασεβής άνθρωπος, θρασύς και εκβιαστής, καταπιέζει τους πτωχούς και αδυνάτους. Όπως η ορμητική βροχή είναι ανωφελής και επιβλαβής.] (Παροιμίες 28,3)
 • Πας ο βίος ασεβούς εν φροντίδι. Ο δε φόβος αυτού εν ώσίν αυτού· όταν δοκή ήδη ειρηνεύειν, ήξει αυτού η καταστροφή. [Ολόκληρος η ζωή του ασεβούς δαπανάται στο βρίσκεται συνεχώς υπό το κράτος της αγωνίας και της φροντίδος. Ο φόβος, που τον συνέχει και τον κάνει να αγωνιά, βρίσκεται πάντοτε στα αυτιά του. Και όταν φαίνεται ότι έχει πλέον ειρηνεύσει και ασφαλιστεί, αιφνιδίως θα ξεσπάσει εναντίον του η καταστροφή.] (Ιώβ 13,20-21)
 • Φωςασεβώνσβεσθήσεται, καιουκαποβήσεταιαυτώνηφλόξ. [Το φως της ευτυχίας των ασεβών τελικώς θα σβήσει και αυτή η φλόγα της ευημερίας τους, δεν πρόκειται να διατηρηθεί για πολύ.] (Ιώβ 18,5)
 • Διατίασεβείςζώσι, πεπαλαίωνταιδεκαιενπλούτω; Οσπόροςαυτώνκατάψυχήν, ταδετέκνααυτώνενοφθαλμοίς. Οιοίκοιαυτώνευθηνούσι, φόβοςδεουδαμού, μάστιξδεπαράΚυρίουουκέστινεπ' αυτοίς. Ηβουςαυτώνουκωμοτόκησε, διεσώθηδεαυτώνενγαστρίέχουσακαιουκέσφαλε. Μένουσιδεωςπρόβατααιώνια, ταδεπαιδίααυτώνπροσπαίζουσιναναλαβόντεςψαλτήριονκαικιθάρανκαιευφραίνονταιφωνήψαλμού. Συνετέλεσανδεεναγαθοίςτονβίοναυτών, ενδεαναπαύσειάδουεκοιμήθησαν. ΛέγειδεΚυρίω·απόστααπ' εμού, οδούςσουειδέναιουβούλομαι·τιικανός, ότιδουλεύσομεναυτώ; Καιτιςωφέλεια, ότιαπαντήσομεναυτώ; Ενχερσίγαρηναυτώντααγαθά, έργαδεασεβώνουκεφορά. Ουμηνδεαλλάκαιασεβώνλύχνοςσβεσθήσεται, επελεύσεταιδεαυτοίςηκαταστροφή, ωδίνεςδεαυτούςέξουσιναπόοργής. έσονταιδεώσπεράχυραυπ' ανέμουήώσπερκονιορτός, ονυφείλετολαίλαψ. Εκλίποιυιούςταυπάρχοντααυτού, ανταποδώσειπροςαυτόνκαιγνώσεται. [Γιατί οι ασεβείς, αντί να τιμωρηθούν από τον Θεό για τις ασέβειές τους, απεναντίας ζουν κατά κανόνα μακράν ζωή, φθάνουν σε βαθύ γήρας και απολαμβάνουν τα αγαθά του πλούτου τους; Οι απόγονοί τους προοδεύουν όπως θέλει η ψυχή τους, βλέπουν τα τέκνα τους ολόγυρά τους και χαίρονται τα μάτια τους. Τα σπίτια τους είναι γεμάτα από αγαθά. Δεν υπάρχει κανένας φόβος πουθενά γι' αυτούς. Ούτε και καμμία τιμωρία στέλλεται εκ μέρους του Κυρίου εναντίον τους. Καμμία από τις αγελάδες τους δεν αποβάλλει. Έγκυος διασώζεται κατά κανόνα από κάθε κίνδυνον, γεννά ομαλώς και δεν αποτυγχάνει. Η οικογένειά τους με τα παιδιά τους, σαν πρόβατα, ζει και ανανεώνεται. Τα παιδιά τους χαρούμενα παίζουν ολόγυρά τους. Αυτοί αφού πάρουν μουσικά όργανα, ψαλτήριον και κιθάραν, διασκεδάζουν και γλεντούν με τα χαρούμενα τραγούδια τους την συνοδεία των μουσικών οργάνων. Έτσι διέρχονται την ζωή τους, φθάνουν στο τέλος του βίου τους βυθισμένοι μέσα στα αγαθά, και αναπαυμένοι κοιμούνται τον ύπνο του θανάτου και κατέρχονται στον άδην. Ασεβείς καθώς είναι, λέγει ο καθένας από αυτούς προς τον Θεόν· Φύγε μακριά από εμένα. Δεν θέλω να γνωρίσω τα θελήματά Σου και τις εντολές Σου. Ποιά ωφέλεια είναι ικανός να μας δώση ο Θεός, ώστε να γίνουμε δούλοι σε Αυτόν; Ποιά ωφέλεια έχουμε να αποκομίσουμε, εάν σπεύσουμε εις απάντηση και υποταγή προς Αυτόν; Αυτά σκέπτονται και λένε οι ασεβείς, διότι έχουν στα χέρια τους άφθονα τα υλικά αγαθά και γιότι φρονούν, ότι ο Θεός δεν επιβλέπει στα άνομα έργα τους και δεν τιμωρεί τους ασεβείς γι' αυτά. Δεν θα μείνουν όμως αιώνιοι και ατιμώρητοι. Ασφαλώς και ανυπερθέτως ο λύχνος της ζωής τους, η ευτυχία και η χαρά τους, θα σβήσουν και θα εκλείψουν. Θα επέλθει εναντίον αυτών η καταστροφή. Θα τους κυριεύσουν ισχυροί πόνοι και ωδίνες από την επερχομένη εναντίον τους Θεία οργή. Θα γίνουν σαν τα άχυρα, τα οποία αφαρπάζει και διασκορπίζει ο άνεμος, η σαν κονιορτός (σκόνη), που τον αφήρπασε και τον διεσκόρπισεν η καταιγίδα. Θα εξανεμιστούν και θα χαθούν τα υπάρχοντά τους. Τίποτε δεν θα απολειφθεί για τα παιδιά τους. Διότι ο Κυριος θα τιμωρήσει τον ασεβή στην παρούσα και στην μέλλουσα ζωή.] (Ιώβ 21,7-19)
 • Ουκέστιχαίρειντοιςασεβέσιν, είπεΚύριοςοΘεός.[Στους ασεβείς δεν υπάρχει χαρά, είπε ο Κύριος ο Θεός.] (Ησαϊας 57,21)
 • Ασεβείςδεταιςχερσίκαιτοιςλόγοιςπροσεκαλέσαντοαυτόν, φίλονηγησάμενοιαυτόνετάκησανκαισυνθήκηνέθεντοπροςαυτόν, ότιάξιοίείσιτηςεκείνουμερίδοςείναι. Είπονγαρενεαυτοίςλογισάμενοιουκορθώς·ολίγοςεστίκαιλυπηρόςοβίοςημών, καιουκέστινίασιςεντελευτήανθρώπου, καιουκεγνώσθηοαναλύσαςεξάδου. Ότιαυτοσχεδίωςεγεννήθημεν, καιμετάτούτοεσόμεθαωςουχυπάρξαντες. Δεύτεουνκαιαπολαύσωμεντωνόντωναγαθώνκαιχρησώμεθατηκτίσειωςεννεότητισπουδαίως. [Οι ασεβείς με τα ίδια τους τα χέρια και με τα λόγια τους επέσυραν εναντίον τους τον θάνατο. Τον θεώρησαν φίλο τους και έλυωσαν κάτω από το βάρος της αμαρτίας. Σύναψαν συνθήκη με αυτόν και υπεδουλώθηκαν. Έτσι έδειξαν, ότι είναι άξια θύματα και κτήματα του θανάτου. Οι ασεβείς, εσφαλμένως σκέφτηκαν και είπαν από μέσα τους: ''σύντομη, γεμάτη λύπες και κόπους είναι η ζωή μας. Δεν υπάρχει ελπίδα, ότι θα ζήσουμε πέρα από τον τάφο. Άλλωστε κανείς δεν επανήλθεν από τον άδη, για να γνωστοποίησει σε εμάς τα εκεί. Αυτομάτως και τυχαίως γεννηθήκαμε στον κόσμο. Μετά τον θάνατο θα επανέλθουμε σε τέτοια κατάσταση, σαν μην υπήρξαμε ποτέ. Εμπρός λοιπόν, ας απολαύσουμε τα αγαθά, που υπάρχουν γύρω μας, όσο μπορούμε περισσότερο και σαν με νεανική ορμή, ας χαρούμε τον κόσμο...''] (ΣοφίαΣολομώντος 1,16 και 2,1-2 και 2,6)
 • Ασέβεια είναι η θεωρητική αμαρτία προς τον Θεό. Ασέβεια είναι η άγνοια του Θεού, που καταλήγει στον θάνατο της ψυχής. Αιτία της ασέβειας είναι η λήθη του Θεού. Ο ασεβής δεν θυμάται ότι υπάρχει Θεός, ο οποίος βλέπει τα πάντα και έπεισε τον εαυτόν του, ότι κανένα απ' αυτά που πράττει δεν πέφτει στην αντίληψη του Θεού, προχωρώντας έτσι στην παρανομία. (Άγιος Νεκτάριος)
 • Η ασέβεια αποτελεί αχαριστία και αγνωμοσύνη προς τον Θεό. Είναι το μεγαλύτερο όλων των κακών. Οι σκέψεις του ασεβή είναι πονηρές και οι λογισμοί του σκοτεινοί. Ο ασεβής όλη την ημέρα έχει επιθυμίες κακές και θέτει πάνω από όλα το συμφέρον του. Είναι μολυσμένος και απαίσιος και ο Θεός τον αποστρέφεται. (Άγιος Νεκτάριος)
 • Τα ίδια αμαρτήματα μπορεί να κάνουμε στον Θεό, σαν και αυτά που κάνουμε στους ανθρώπους. Η βαρύτητα όμως δεν είναι η ίδια. Όση διαφορά υπάρχει μεταξύ Θεού και ανθρώπου, τόση διαφορά υπάρχει και στα αμαρτήματα που γίνονται κατά του Θεού και κατά των ανθρώπων. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Εκείνος που ζει με ασέβεια, αγνοεί τον Θεό και ο Θεός τον αγνοεί. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Οι ασεβείς άνθρωποι, ούτε βλέπουν σωστά, ούτε ακούνε ειλικρινά, ούτε μιλάνε καθαρά. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Εχθρός στον κλέφτη είναι το φως και εχθρός του ασεβούς και αμετανόητου αμαρτωλού, είναι ο ενάρετος και άγιος άνθρωπος, που γίνεται ανυπόφορος γι' αυτόν, μόνο που τον βλέπει... (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ότι δια της αμαρτίας εισάγεται η ασέβεια, η απόδειξη παρέχεται από πολλούς που το έπαθαν αθλίως. Ο Σολομώντας εκείνος, αφού παρέδωσε τον εαυτόν του σε σαρκικές επιθυμίες, ολίσθησε σε ειδωλολατρεία. Ο προδότης Ιούδας αρρωστημένος από φιλαργυρία, περιέπεσε σε Θεοκτονία. (Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)
 • Η ασέβεια δεν είναι μια απλή αμαρτία. Είναι μια αμαρτία κατά του Θεού.
 • Αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, ότι ο αυτοκράτορας Οζίας, πάνω στην αλαζονεία του, μπήκε στο ναό του Σολομώντα και πήρε το θυμιατήρι, να θυμιατίσει ως ιερέας. Και την ώρα που θυμιάτιζε, εμφανίστηκαν ξαφνικά, σημάδια λέπρας στο μέτωπό του.
 • Ο λύχνος της ευτυχίας και της ζωής των ασεβών θα σβήσει και θα τους έρθει η καταστροφή και θα είναι όπως τα άχυρα στον άνεμο.
 • Όταν ο ασεβής φτάσει στο βάθος του κακού, πωρωμένος καταφρονεί τα πάντα και δεν νιώθει την δυσωδία της αμαρτίας.
 • Το 2010 ένας μουσουλμάνος μετανάστης, μετέφερε τη γυναίκα του σε ένα μαιευτήριο της Πάτρας για να γεννήσει. Μόλις έβαλαν τη γυναίκα του στον θάλαμο για να γεννήσει, πρόσεξε ο μουσουλμάνος την εικόνα της Παναγίας στον τοίχο και αμέσως είπε στον υπεύθυνο γιατρό: ''Αυτό το κάδρο (εννοούσε το εικόνισμα) κατέβασέ το αμέσως από κει. Δεν θέλω μόλις γεννηθεί το παιδί μου να δει αυτό το <<πράμα>>!''. Έγινε μια σχετική φασαρία, η γυναίκα αγχώθηκε και για να μην χειροτερέψουν τα πράγματα, οι υπεύθυνοι δέχθηκαν να κατεβάσουν την εικόνα της Παναγίας (κακώς) με σκοπό να την ανεβάσουν αμέσως μετά. Ο μουσουλμάνος έμεινε να περιμένει στην αίθουσα αναμονής, μέχρι που θα τελείωνε ο τοκετός της γυναίκας του. Μετά από ώρες, βγήκε ο γιατρός και του ανακοίνωσε: ''Η γυναίκα σου γέννησε φυσιολογικά. Εκείνη είναι καλά. Το παιδί σου όμως, γεννήθηκε τυφλό! Όχι μόνο εικόνα της Παναγίας δεν θα δει, αλλά ούτε και τίποτα άλλο στον κόσμο!''...