Περί υπακοής

 • Παςουνόστιςακούειμουτουςλόγουςτούτουςκαιποιείαυτούς, ομοιώσωαυτόνανδρίφρονίμω, όστιςωκοδόμησετηνοικίαναυτούεπίτηνπέτραν·καικατέβηηβροχήκαιήλθονοιποταμοίκαιέπνευσανοιάνεμοικαιπροσέπεσοντηοικίαεκείνη, καιουκέπεσε·τεθεμελίωτογαρεπίτηνπέτραν. Καιπαςοακούωνμουτουςλόγουςτούτουςκαιμηποιώναυτούςομοιωθήσεταιανδρίμωρώ, όστιςωκοδόμησετηνοικίαναυτούεπίτηνάμμον·καικατέβηηβροχήκαιήλθονοιποταμοίκαιέπνευσανοιάνεμοικαιπροσέκοψαντηοικίαεκείνη, καιέπεσε, καιηνηπτώσιςαυτήςμεγάλη. [(Λέει ο Κύριος:) Καθένας, ο οποίος ακούει με προσοχή αυτούς τους λόγους Μου και τους εφαρμόζει στην ζωή του, τον παρομοιάζω με άνδρα συνέτο και φρόνιμο, που έχτισε το σπίτι του πάνω στην πέτρα (σε θεμέλιο στερεό και ασάλευτο δηλ. θεμέλιο της διδασκαλίας Μου)· και έπεσε η βροχή και ξεχύθηκαν τα ποτάμια της νεροποντής και φύσησαν οι ισχυροί άνεμοι και έπεσαν με ορμή όλα πάνω στο σπίτι αυτό και αυτό δεν γκρεμίστηκε, διότι ήταν στερεά θεμελιωμένο πάνω στην πέτρα της αληθινής και ζωντανής πίστεως. Και καθένας που ακούει αυτούς τους λόγους Μου και δεν τους εφαρμόζει, θα είναι όμοιος με μωρό άνθρωπο, ο οποίος έκτισε το σπίτι του στην άμμον· και έπεσε η βροχή και ήρθαν τα ποτάμια και φύσησαν ισχυροί οι άνεμοι και έπεσαν με ορμή στο σπίτι εκείνο και το σπίτι γκρεμίστηκε και η πτώση του ήταν ολακληρωτική.] (ΚατάΜατθαίον 7,24-27)
 • Τίδεμεκαλείτε, ΚύριεΚύριε, καιουποιείτεαλέγω; Παςοερχόμενοςπροςμεκαιακούωνμουτωνλόγωνκαιποιώναυτούς, υποδείξωυμίντίνιεστίνόμοιος·όμοιοςέστινανθρώπωοικοδομούντιοικίαν, οςκαιέσκαψεκαιεβάθυνεκαιέθηκεθεμέλιονεπίτηνπέτραν·πλημμύραςδεγενομένηςπροσέρρηξενοποταμόςτηοικίαεκείνη, καιουκίσχυσεσαλεύσαιαυτήν·τεθεμελίωτογαρεπίτηνπέτραν. Οδεακούσαςκαιμηποιήσαςόμοιοςέστινανθρώπωοικοδομήσαντιοικίανεπίτηνγηνχωρίςθεμελίου·ηπροσέρρηξενοποταμός, καιευθύςέπεσε, καιεγένετοτορήγματηςοικίαςεκείνηςμέγα. [Γιατί με καλείτε, Κύριε, Κύριε και δεν πράττετε αυτά που λέω; Γιατί άλλα ομολογείτε με το στόμα και άλλα παρουσιάζεται με τα έργα σας; Καθένας που έρχεται κοντά μου και ακούει το λόγιά μου και τηρεί αυτά, θα σας δείξω εγώ με τι είναι όμοιος. Είναι όμοιος με συνέτο άνθρωπο, που χτίζει σπίτι και ο οποίος έσκαψε και προχώρησε βαθειά και το θεμελίωσε σε βράχο. Έτσι όταν έγινε πλημμύρα, έπεσε ορμητικά το ποτάμι στο σπίτι εκείνο και δεν μπόρεσε να το κλονίσει, διότι είχε θεμελιωθή πάνω στον ασάλευτο βράχο. Εκείνος όμως που άκουσε τα λόγια Μου και δεν τα εφάρμοσε, είναι όμοιος με ασύνετο άνθρωπο, που οικοδόμησε το σπίτι του στο χώμα, χωρίς θεμέλιο. Έτσι όταν πέσανε τα ορμητικά νερά πάνω του, γκρεμίστηκε και η ζημιά στο σπίτι ήταν ανεπανόρθωτη.] (Κατά Λουκάν 6,46-49)
 • Οακούωνυμώνεμούακούει, καιοαθετώνυμάςεμέαθετεί. Οδεεμέαθετώναθετείτοναποστείλαντάμε. [Εκείνος που υπακούει σε εσάς (τους πνευματικούς πατέρες-κληρικούς), υπακούει σε Εμένα και εκείνος που παρακούει εσάς, παρακούει Εμένα. Εκείνος που παρακούει Εμένα, παρακούει τον Θεό, που Με έστειλε σωτήρα στον κόσμο.] (ΚατάΛουκάν 10,16)
 • Οαθετώνεμέκαιμηλαμβάνωνταρήματάμου, έχειτονκρίνοντααυτόν·ολόγοςονελάλησα, εκείνοςκρινείαυτόνεντηεσχάτηημέρα. [Αυτός, που παρακούει σε Μένα και δεν δέχεται τα λόγια Μου, έχει Εκείνον, ο Οποίος μέλλει να τον κρίνει. Εκείνος δηλαδή που θα τον κρίνει και θα τον δικάσει κατά την μεγάλην ημέραν της Κρίσεως, θα είναι ο λόγος τον οποίον Εγώ κήρυξα.] (ΚατάΙωάννην 12,48)
 • ΠειθαρχείνδειΘεώμάλλονηάνθρώποις. [Πρέπει να υπακούουμε στον Θεό μάλλον (και περισσότερο) παρά στους ανθρώπους.] (ΠράξειςτωνΑποστόλων 5,29)
 • ΥποτάγητεουνπάσηανθρωπίνηκτίσειδιατονΚύριον, είτεβασιλεί, ωςυπερέχοντι. [Υποταχθείτε, λοιπόν, κατά το θέλημα του Κυρίου σε κάθε άνθρωπο, που κατέχει κάποια αρχή και εξουσία, είτε στον βασιλέα ως προς ανώτερον άρχοντα.] (Α' Πέτρου 2,13)1
 • Πάντες δε αλλήλοις υποτασσόμενοι την ταπεινοφροσύνην εγκομβώσασθε. [Όλοι μαζί να υπακούετε με ταπείνωση ο ένας τον άλλο.] (Α' Πέτρου 5,5)
 • ΥποτασσόμενοιαλλήλοιςενφόβωΧριστού. [Να υποτάσσεστε και να υπακούετε ο ένας στον άλλον, με σεβασμόν και ιερό δέος Χριστού.] (ΠροςΕφεσίους 5,21)
 • Πάσα ψυχή εξουσίαις υπερεχούσαις υποτασσέσθω. Ου γαρ έστιν εξουσία ει μη υπό Θεού· αι δε ούσαι εξουσίαι υπό του Θεού τεταγμέναι εισίν. Ώστε ο αντιτασσόμενος τη εξουσία τη του Θεού διαταγή ανθέστηκεν· οι δε ανθεστηκότες εαυτοίς κρίμα λήψονται. Απόδοτεουνπάσιταςοφειλάς, τωτονφόροντονφόρον, τωτοτέλοςτοτέλος.[Κάθε άνθρωπος, ας υποτάσσεται στις ανωτέρες εξουσίες της πολιτείας, τους άρχοντες δηλαδή, που είναι φορείς αυτής της εξουσίας, (εφόσον οι εντολές τους δεν αντίκεινται στο θέλημα του Θεού)· διότι δεν υπάρχει εξουσία μέσα στην κοινωνίαν, που να μην απορρέει από τον Θεό. Οι άρχοντες, που ασκούν σήμερα τις εξουσίες, έχουν ταχθεί από τον Θεό (έστω και κατ' ανοχήν). Ώστε εκείνος που αντιτάσσεται στην εξουσία, αντιτίθεται στην διαταγή του Θεού. Γι' αυτό και όσοι αντιτάσσονται σ' αυτήν, θα επισύρουν πάνω τους την τιμωρία, που τους αρμόζει. Λοιπόν να αποδίδετε σε όλους αυτούς, που κατέχουν εξουσίες, τις οφειλές σας· σε εκείνον που εισπράττει τον φόρο, αποδώσατε τον φόρο· σε εκείνον που έχει καθήκον να εισπράττει τον τελωνειακόν δασμόν, αποδώσατε αυτόν τον δασμό.] (Προς Ρωμαίους 13,1-2 και 13,7)
 • Ειολαόςμουήκουσέμου, Ισραήλταιςοδοίςμουειεπορεύθη, εντωμηδενίαντουςεχθρούςαυτώνεταπείνωσακαιεπίτουςθλίβονταςαυτούςεπέβαλοναντηνχειράμου.[Εάν ο λαός μου με άκουγε, εάν ο Ισραηλιτικός λαός επορεύετο στους δρόμους Μου, αμέσως και στο μηδέν θα είχα ταπεινώσει τους εχθρούς τους και θα άπλωνα βαρειά και τιμωρό την χείρα Μου εναντίον εκείνων, οι οποίοι τους καταθλίβουν και τους ταπεινώνουν.] (Ψαλμοί 80,14-15)
 • Τί μεγάλο πράγμα που είναι η υπακοή! Αξίζει περισσότερο από την προσευχή και την νηστεία. (Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)
 • Άσκηση χωρίς υπακοή, γεννά κενοδοξία. Η υπακοή φυλάει τον μοναχό (και κάθε πιστό), από την υπερηφάνεια. Για την υπακοή δίνεται ως δώρο η προσευχή. Για την υπακοή δίνεται η Χάρη του Αγίου Πνεύματος. Να γιατί η υπακοή είναι ανώτερη της νηστείας και αυτής της προσευχής. (Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)
 • Την ψυχή του υπάκουου, πολύ την αγαπά το Άγιο Πνεύμα και γι' αυτό δεν θα αργήσει η ψυχή αυτή, να γνωρίσει τον Κύριο. Στην ψυχή του υπάκουου, ανεμπόδιστα εισέρχεται η Χάρη του Αγίου Πνεύματος και παρέχει σε αυτόν ειρήνη και χαρά και η ψυχή αισθάνεται αγάπη για όλους. (ΆγιοςΣιλουανόςοΑθωνίτης)
 • Ο αληθινός υποτακτικός μισεί το θέλημα του και αγαπά τον πνευματικό πατέρα και γι' αυτό λαμβάνει την ελευθερία να προσεύχεται στον Θεό με καθαρό νου ακι η ψυχή του θεωρεί τον Θεό, χωρίς λογισμούς και αναπαύεται κοντά Του... (ΆγιοςΣιλουανόςοΑθωνίτης)
 • Ο διάβολος με κανένα άλλο ελάττωμα δεν οδηγεί τόσο στο βάραθρο της απώλειας τον άνθρωπο, όσο με το να τον πείσει να μην καταδέχεται να ρυθμίζει τη ζωή του σύμφωνα με τη διδασκαλία και τις υποδείξεις των Πατέρων, αλλά ν' ακολουθεί το δικό του θέλημα. Γιατί αυτός που πορεύεται σύμφωνα με τη δική του κρίση και γνώμη, ποτέ δεν θα προχωρήσει με ασφάλεια, αλλά πολλές φορές θα σκοντάψει και θα πλανηθεί, και, βαδίζοντας λες συνεχώς μέσα στο σκοτάδι, θα αντιμετωπίσει κινδύνους πολλούς και φοβερούς. (ΆγιοςΚασσιανός ο Ρωμαίος)
 • Να υπακούεις σε όλους για κάθε αγαθό έργο, εκτός από τους φιλοκτήμονες ή φιλάργυρους ή κοσμικούς που δεν πρέπει ν' ακολουθήσεις, για να μην συνεργήσουν σε διαβολικό έργο. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Ο πιο εύκολος και πιο σύντομος δρόμος είναι η υπακοή. Είναι το κλειδί του Παραδείσου. Με αυτήν κόβεται το θέλημα, ο εγωισμός, τα πάθη, έρχεται η Χάρις του Θεού και γίνεται η ζωή Παράδεισος. Στην υπακοή η Χάρις καθοδηγεί. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Έχω καταλάβει, ότι η υπακοή πολύ βοηθάει. Και λίγο μυαλό να έχει κανείς, αν κάνει υπακοή, γίνεται φιλόσοφος. Είτε έξυπνος, είτε κουτός, είτε υγιής, είτε άρρωστος πνευματικά ή σωματικά είναι κανείς και βασανίζεται από λογισμούς, αν κάνει υπακοή, ελευθερώνεται. Λύτρωση είναι η υπακοή... Αν κάποιος είναι τετραπέρατος, αλλά δεν κάνει υπακοή, θα καταστραφεί... (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Η υπακοή σημαίνει, ότι δεν έχεις δικό σου θέλημα και υπακούς στο θέλημα του άλλου. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Δεν πρέπει να κάνουμε υπακοή αδιάκριτα σε όλους. Έρχονται πολλοί Επίσκοποι και μου λένε: "Σε δεσμεύουμε με την αρχιερατική μας ιδιότητα, όταν βγεις έξω (από το Άγιο Όρος) στον κόσμο, να έρθεις στην Μητρόπολή μου". Αν κάνω υπακοή, δεν θα επιστρέψω ποτέ στο Άγιο Όρος! (ΆγιοςΠαϊσιοςοΑγιορείτης)
 • Με όλη τη δύναμη της ψυχής σου, τίμα τον πνευματικό σου πατέρα και μην παραβείς τα παραγγέλματα εκείνου που σε γέννησε εν Κυρίω, διότι μ' αυτόν τρόπο, οι πονηροί δαίμονες δεν θα σε νικήσουν. (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Όποιος απέκτησε υπακοή, μιμείται τον Χριστό, εκείνος όμως που αντιλέγει κάνοντας ανυπακοή, είναι ξένος από τον Χριστό. Όποιος κάνει υπακοή στον ηγούμενο, μιμείται τους Αγγέλους, εκείνος όμως που εναντιώνεται σ' αυτόν, γίνεται φίλος με τον Διάβολο. (ΆγιοςΕφραίμοΣύρος)
 • Ο υπάκουος γρήγορα υψώνεται και γρήγορα θα προκόψει. (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Επειδή δεν θέλουμε ν' αφήσουμε το δικό μας θέλημα για τον Κύριο, προξενούμε στους εαυτούς μας ψυχική βλάβη και καταστροφή. Και επειδή δεν ανεχόμαστε να ζούμε ή να μπούμε σε υποταγή και εξουδένωση για τον Κύριο, στερούμε τους εαυτούς μας από την παρηγοριά των δικαίων. Και επειδή δεν πειθαρχούμε στις νουθεσίες όσων μας βάζουν νόμους για τον Κύριο, γινόμαστε αντικείμενα της χαιρεκακίας των δαιμόνων. Και επειδή δεν ανεχόμαστε την αυστηρή τιμωρία, θα μας δεχθεί το καμίνι της άσβηστης φωτιάς, όπου δεν θα υπάρχει πια ποτέ παρηγοριά. (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Επειδή δεν πειθαρχούμε στις συμβουλές αυτών που μας συμβουλεύουν για τον Κύριο, κάνουμε τους εαυτούς μας αντικείμενο της χαιρεκακίας των πονηρών δαιμόνων. (ΆγιοςΕφραίμοΣύρος)
 • Πολύ με ωφέλησε η υπακοή, πάρα πολύ...!!! Δεν μπορώ να σας περιγράψω τις καλοσύνες της υπακοής. Η χάρις της υπακοής, είναι απεριόριστη. Το βάθος, το μυστήριο που κρύβεται μέσα στην υπακοή είναι μεγάλο... (Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης)
 • Το "μπέρδεμα" μέσα μας, συμβαίνει μόνο όταν δεν εφαρμόζουμε τα λόγια του Χριστού, αλλά αυτό που εμείς, λόγω του εγωισμού μας, θεωρούμε σωστά και πρέποντα στη δεδομένη περίπτωση. (Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης)
 • Λόγω της υπακοής αξιώθηκα να έχω, όσα χαρίσματα έχω... (Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης)
 • Το να κάνει κανείς υπακοή στον Γέροντά του, είναι ανώτερο και από το να υπομείνει μαρτύριο. Ή τουλάχιστον, είναι σαν να υπομείνει μαρτύριο. Δηλαδή γίνεται κανείς μάρτυρας. (Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης)
 • Εκείνος που κάνει υπακοή, έχει ένα στύλο πύρινο, που αρχίζει από τον ουρανό φθάνει ως κάτω στη γη και του φέγγει και δεν φοβάται, ότι θα σκοντάψει πουθενά. Ο καλός υποτακτικός και υποτασσόμενος εν Πνεύματι Αγίω, δεν θα κριθεί από τον Θεό. (Όσιος Άνθιμος της Χίου)
 • Έκανες υπακοή; Όλες τις αρετές θα τις κατορθώσεις. Δεν έκανες υπακοή, δεν ταπεινώθηκες; Θα γεμίσεις τον κόσμο κρίσεις και κατακρίσεις. Τα μάτια σου θα πονούν από τα δάκρυα, αλλά ανώφελα θα είναι. Το ψέμα, η οργή, το μίσος, η κακία, όλα θα σε κυριέψουν. (Όσιος Άνθιμος της Χίου)
 • Εκείνος που έχει τέλεια υπακοή και αγάπη ατον πνευματικό πατέρα, δεν χάνεται ποτέ. (Όσιος Άνθιμος της Χίου)
 • Υπακοή συνδυασμένη με εγκράτεια, υποτάσσει και θηρία! (Μέγας Αντώνιος)
 • Υπακοή σημαίνει θάψιμο της δικής μας θέλησης και ανάσταση της ταπείνωσης. Υπακοή σημαίνει το να μην εμπιστεύεται κανείς τον εαυτόν του, σε όλα τα καλά, μέχρι το τέλος της ζωής του. Σημαίνει την αποξένωση από την υποκρισία και από κάθε προσωπική επιθυμία. Χωρίς την υπακοή, κανείς από τους εμπαθείς δεν θα κατορθώσει να δει τον Κύριο. Από την υπακοή γεννάται η ταπείνωση, που οδηγεί στην μακάρια απάθεια και από την ταπείνωση γεννάται η διάκριση. Από την διάκριση γεννάται η διόραση και από αυτήν η προόραση. (ΆγιοςΙωάννηςτηςΚλίμακος)
 • Υπακοή σημαίνει, ενέργεια χωρίς εξέταση, θάνατος εκούσιος, ζωή χωρίς περιέργεια, αμεριμνία για κάθε σωματικό κίνδυνο, αμεριμνία για το τι θα απολογηθείς στον Θεόν, να μην φοβάσαι τον θάνατο... (ΆγιοςΙωάννηςτηςΚλίμακος)
 • Σε τίποτε δεν ωφελούμαστε από την υπακοή που κάνουμε στον πνευματικό μας Πατέρα, εάν τον εξετάζουμε και τον κρίνουμε. Αυτός που άλλοτε υπακούει και άλλοτε παρακούει στον πνευματικό του Πατέρα, μοιάζει με άνθρωπο, που βάζει στα μάτια του άλλοτε κολλύριο και άλλοτε ασβέστη. (Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος)
 • Όπως τα δέντρα που σείονται από τους ανέμους ρίχνουν βαθειές ρίζες, έτσι και όσοι ζουν σε υπακοή, αποκτούν δυνατές και ακλόνητες ψυχές. (Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος)
 • Οι Πατέρες ονόμασαν την ψαλμωδία όπλο, την προσευχή τείχος, τα καθαρά δάκρυα λουτρό, ενώ την υπακοή την χαρακτήρισαν ως μαρτύριο. Χωρίς αυτήν, κανένας από τους εμπαθείς δεν θα δει πρόσωπο Θεού. (Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος)
 • Εκείνος που ασκεί αληθινή υπακοή, πρέπει να φυλάει οπωσδήποτε τις εξής πέντε αρετές: α) την πίστη, να έχει δηλαδή καθαρή και ειλικρινή πίστη προς τον πνευματικό του πατέρα, τόσο πολύ ώστε να νομίζει ότι βλέπει το Χριστό και ότι σ' Αυτόν υποτάσσεται, όπως λέει ο Κύριος Ιησούς: «Όποιος ακούει εσάς ακούει εμένα, και όποιος απορρίπτει εσάς απορρίπτει εμένα· κι όποιος απορρίπτει εμένα, απορρίπτει αυτόν που με απέστειλε» (Λουκ. 10,16) β) την αλήθεια· να είναι δηλαδή αληθινός στα έργα και στους λόγους και στην ακριβή εξομολόγηση των λογισμών του γ) να μην κάνει το δικό του θέλημα, γιατί είναι ζημιά στον υποτακτικό να κάνει το θέλημά του, αλλά πάντοτε να το κόβει θεληματικά, χωρίς δηλαδή να αναγκάζεται από τον πνευματικό του πατέρα δ) να μην αντιλέγει και να μη φιλονεικεί καθόλου, γιατί η αντιλογία και η φιλονεικία δεν είναι των ευσεβών και ε) η ακριβής και ειλικρινής εξομολόγηση στον γέροντα. Εκείνος που κρατά αυτή την πεντάδα των αρετών με σοφία και επιμέλεια, ας γνωρίζει χωρίς ν' αμφιβάλλει, ότι θα επιτύχει από εδώ ακόμα σαν αρραβώνα, την μακαριότητα των δικαίων. (ΌσιοιΚάλλιστοςκαιΙγνάτιοςοιΞανθόπουλοι)
 • Το θησαυροφυλάκιο των αρετών, έχει ως κλειδί, την φωνή του πνευματικού σου πατέρα. (ΜέγαςΒασίλειος)
 • Με αυτόν που αντιλέγει στον πνευματικό του πατέρα, χαίρονται οι δαίμονες. Εκείνον που ταπεινώνεται μέχρι θανάτου, τον θαυμάζουν οι Άγγελοι. Γιατί αυτός εργάζεται Θεϊκό έργο, καθώς εξομοιώνεται με τον Υιό του Θεού, που έκανε υπακοή στον Πατέρα Του μέχρι θανάτου και μάλιστα σταυρικού. (Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος)
 • Όσοι έκοψαν το θέλημά τους και κάνουν υπακοή στο θέλημα του άλλου, λογίζονται ως Ομολογητές, αν την φυλάξουν έως το τέλος. (Όσιος Ποιμήν)
 • Πρόσεχε την πίστη και την υπακοή των Αποστόλων. Μόλις άκουσαν να τους καλεί ο Χριστός, δεν ανέβαλλαν, δεν έβαλαν κάτι πάνω απ' αυτό. Δεν είπαν: ''Ας πάμε για λίγο στο σπίτι μας, να συζητήσουμε με τους δικούς μας... Όλα τα άφησαν και ακολούθησαν τον Χριστό. Τέτοια υπακοή ζητάει ο Χριστός από εμάς, ώστε ούτε στιγμή να μην αναβάλλουμε, έστω και αν κάτι από τα θεωρούμενα αναγκαία, φαίνεται ως επείγον. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όταν κάτι προστάζει ο Θεός, είμαστε υποχρεωμένοι να Τον υπακούουμε, χωρίς να περιεργαζόμαστε αυτό που προστάζει. Να Τον υπακούς, με όλη την προθυμία σου. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Το κάλλος της ψυχής, προέρχεται από την υπακοή στον Θεό. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Τα παιδιά είναι υποχρεωμένα να υπακούουν στους γονείς τους. Όταν όμως οι γονείς τους απαιτούν πράγματα που δυσχεραίνουν την πνευματική ζωή τους, τότε δεν είναι σωστό να πειθαρχούν και να τους υπακούουν. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Εκείνος ο οποίος υποτάσσεται στους αρχόντες, στην πραγματικότητα δεν υποτάσσεται στους άρχοντες, αλλά υπακούει στον Θεό. Αντίθετα εκείνος που δεν υποτάσσεται στους άρχοντες, γίνεται απειθής (ανυπάκουος) προς τον Θεό. Διότι όπως λέει η Αγία Γραφή: "Ου γαρ έστιν εξουσία ει μη από Θεού" (Ρωμ. 13,1). Δεν υπάρχει πραγματική εξουσία, παρά μόνο εκείνη, η οποία προέρχεται απο τον Θεό. (Ιερός Χρυσόστομος) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υποτασσόμαστε στους άρχοντες και δεν τους κάνουμε υπακοή, μόνο όταν επιβάλλουν νόμους αντίθετους με τους Νόμους του Θεού.
 • Δεν φτάνει μόνο να θέλουμε εκείνα που θέλει ο Θεός, αλλά και να τα θέλουμε όταν τα θέλει, όπως τα θέλει και γιατί Εκείνος τα θέλει! (ΆγιοςΝικόδημοςοΑγιορείτης)
 • Η υπακοή έχει αναγνωριστεί σαν το πρώτο καλό ανάμεσα σ' όλες τις βασικές αρετές, γιατί διώχνει την οίηση (τη μεγάλη ιδέα που έχει κανείς για τον εαυτό του) και γεννάει μέσα μας την ταπεινοφροσύνη. Γι' αυτό και σ' εκείνους που τη δέχονται με ευχαρίστηση, γίνεται θύρα που οδηγεί στην αγάπη του Θεού. Την υπακοή αθέτησε ο Αδάμ και κατρακύλησε στον άδη. Την υπακοή αγάπησε ο Κύριος και οικονομώντας τη δική μας σωτηρία, έγινε άνθρωπος και υπάκουσε στον Πατέρα Του μέχρι θανάτου - και αυτό, ενώ δεν ήταν καθόλου κατώτερος από τη μεγαλοσύνη Εκείνου - για να καταργήσει το έγκλημα της ανθρώπινης παρακοής με τη δική Του υπακοή και να επαναφέρει στη μακάρια και αιώνια ζωή, εκείνους που θα ζήσουν με υπακοή. Πρώτα λοιπόν γι' αυτή την αρετή πρέπει να φροντίζουν, όσοι θέλουν να πολεμήσουν τη διαβολική οίηση. Και αυτή η αρετή, με τον καιρό, θα μας δείξει αλάθητα όλους τους δρόμους των αρετών. (Άγιος Διάδοχος Φωτικής)
 • Την υπακοή αγάπησε ο Κύριος και σύμφωνα με το Θεϊκό σχέδιο της σωτηρίας μας, υπάκουσε στον Πατέρα Του μέχρι του σημείου να Σταυρωθεί και να πεθάνει και αυτό χωρίς διόλου να είναι κατώτερος από την μεγαλοσύνη του Πατρός, για να ακυρώσει την ενοχή των ανθρώπων, λόγω της παρακοής με τη δική Του υπακοή και για να επιστρέψει στη μακαρία και αιώνιο ζωή, όσους θα ζήσουν με υπακοή. (ΆγιοςΔιάδοχοςΦωτικής)
 • Όπως το αποτέλεσμα της παρακοής είναι η αμαρτία, έτσι επίτευγμα της υπακοής είναι η αρετή. Και όπως στην παρακοή ακολουθεί παράβαση των εντολών και χωρισμός από το Θεό που έδωσε τις εντολές, έτσι και στην υπακοή ακολουθεί η τήρηση των εντολών και η ένωση με το Θεό. Εκείνος λοιπόν που τήρησε την εντολή με την υπακοή του και την αρετή κατόρθωσε και δεν χώρισε τον εαυτό του, από την ένωση με το Θεό μέσω της αγάπης. (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής)
 • Αυτός που βρίσκεται κάτω από τον ζυγό της υπακοής, έκοψε το δικό του θέλημα και κάνει το θέλημα του άλλου. Τέτοιοι άνθρωποι, ομολογητές είναι, αν αντέξουν έως το τέλος...!!! (ΌσιοςΠαμβώ)
 • Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, χάριν της υπακοής και ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου στη γη, είναι η υπακοή προς τον Θεό. (Άγιος Νεκτάριος της Όπτινα)
 • Η γνήσια υπακοή φέρνει μεγάλη ψυχική ωφέλεια και την αποκτάς όταν απειθείς στον εαυτό σου, στο θέλημά σου. Τότε σε παίρνει στα χέρια Του ο ίδιος ο Κύριός μας και ευλογεί τα έργα σου. (Όσιος Νίκων της Όπτινα)
 • Η οποιαδήποτε υπακοή, η οποία μας φαίνεται δυσβάστακτη, εκτελείται με μεγάλη ευκολία, επειδή γίνεται ως υπακοή. (Όσιος Νεκτάριος της Όπτινα)
 • Η υπακοή είναι για χάρη της υπακοής. Εάν κανείς υπακούει στον Θεό, ο Θεός υπακούει αυτόν. (Αββάς Μιώς)
 • Έλα αδελφέ μου στην αληθινή υπακοή, όπου υπάρχει ταπείνωση, όπου υπάρχει δύναμη, όπου υπάρχει χαρά, όπου υπάρχει υπομονή, όπου υπάρχει μακροθυμία, όπου υπάρχει φιλαδελφία, όπου υπάρχει κατάνυξη, όπου υπάρχει αγάπη. Γιατί όποιος κάνει καθαρή υπακοή, έχει αποκτήσει όλες τις εντολές του Θεού. (Αββάς Μωϋσής)
 • Εγώ, αν η περίσταση το φέρει, προτιμάω να γίνει η γνώμη του πλησίον - ακόμα και να τύχει να αποτύχω ακουλουθώντας την - παρά να πετύχω, κάνοντας αυτό που εγώ θεωρώ σωστό. (Αββάς Δωρόθεος)
 • Μπορώ να πω, ότι η κατά Χριστόν υπακοή, είναι η μεγαλύτερη αρετή. Εκείνοι που υπακούουν και δεν λυπούν τον γέροντά τους, κατορθώνουν αγγελικά επιτεύγματα. Με την υπακοή, παίρνει πολλή Χάρη ο υποτακτικός. (ΓέρονταςΕφραίμτης Αριζόνας)
 • Η τελεία υπακοή σε έναν πνευματικό πατέρα, είναι η εφαρμογή όλων των εντολών του Χριστού. Ανέπαυσες τον γέροντα σου, κάνοντας υπακοή σε αυτόν, κόβοντας το δικό σου θέλημα, ανέπαυσες το Θεό. Δεν ανέπαυσες το γέροντά σου με την υπακοή, δεν ανέπαυσες το Θεό! Είναι φύση αδύνατον κάποιος που αναπαύει τον γέροντα του με τη ζωή του, να μην προοδεύει στην πνευματική του ζωή. Με την τέλεια υπακοή στον γέροντά του, πηγαίνει κανείς στον Ουρανό με το εξπρές, χωρίς να γίνεται ο τελωνισμός της ψυχής του. (ΓέρονταςΕφραίμτης Αριζόνας)
 • Η υπακοή ταπεινώνει τον άνθρωπο και η ταπείνωση εξουδετερώνει κάθε πειρασμική ενέργεια. Όπου ταπείνωση, εκεί ο διάβολος χάνεται. Όπου υπερηφάνεια και εγωισμός, εκεί η παρουσία των δαιμόνων, οι πειρασμοί και τα πάθη. Γι' αυτό η υπακοή είναι πολύ χαριτωμένη αρετή, επειδή οπλίζει με τόση ταπείνωση τον άνθρωπο, όταν υπακούει εν γνώσει, για την αγάπη του Χριστού. (ΓέρονταςΕφραίμτης Αριζόνας)
 • Όπως ο Χριστός εξασφάλισε την σωτηρία του ανθρώπου δια της υπακοής, έτσι και ο υποτακτικός δια της υπακοής, θα κερδίσει αιώνια το Χριστό. Η υπακοή είναι η πιο απλή πνευματική εργασία, αλλά και η πιο σπουδαία για την σωτηρία μας. (ΓέρονταςΕφραίμ τηςΑριζόνας)
 • Η υπακοή αναφέρεται στο Χριστό και όχι στον άνθρωπο (πνευματικό πατέρα) που υπακούει κανείς. Και όταν ο υποτακτικός υπακούει χωρίς παράσιτα, αλλά για την αγάπη του Χριστού και μόνο, τότε η υπακοή του είναι σωστή μπροστά στα μάτια του Χριστού. Να υπακούμε για την αγάπη του Χριστού και μόνο έτσι ο δρόμος μας γίνεται σταθερός και ίσιος για το Χριστό. (ΓέρονταςΕφραίμτης Αριζόνας)
 • Ο άνθρωπος που δεν έχει για θεμέλιο λίθο στη ζωή του την υπακοή, δεν θα μπορέσει να κατορθώσει κάτι σπουδαίο στα πνευματικά, όσο άσκηση και να κάνει. (ΓέρονταςΕφραίμτης Αριζόνας)
 • Το πρόβλημα δεν είναι ότι οι άνθρωποι δεν έχουν μυαλό και δυνατότητες, αλλά το ότι έχουν αμέλεια στα πνευματικά ζητήματα και δεν θέλουν να βιάσουν τον εαυτόν τους, κάνοντας υπακοή στις εντολές του Χριστού. (Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας)
 • Βεβαιώθηκα με πείρα, ότι η υπακοή είναι ανωτέρα της προσευχής. (ΓέρονταςΕφραίμο Κατουνακιώτης)
 • Εγώ διαιρώ την υπακοή σε 3 στάδια: α) Κάνω υπακοή, για να μην γίνω παρήκουος, αφού η υπακοή είναι δόγμα στην πνευματική ζωή, έχοντας ως παράδειγμα τον Λυτρωτή μας β) Κάνω υπακοή για να κερδίσω μισθό. Είναι καλύτερο από το πρώτο, όχι όμως το τέλειο και γ) Κάνω υπακοή από ευλάβεια και αγάπη στον Γέροντα, που δίνει την εντολή και που έχει την θέση του Χριστού. Ο Γέροντας είναι το στόμα του Χριστού. Η υπακοή μας σε αυτόν διαβαίνει στον Κύριό μας. (ΓέρονταςΕφραίμο Κατουνακιώτης)
 • Βολιδοσκοπήσατε από που ξεκινάει η υπακοή... Από την Τριαδική Θεότητα. Ο Χριστός λέει ότι ''ήρθα να κάνω όχι το θέλημα το εμόν, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με'' (Λουκάς 22,42). Γι΄αυτό και όποιος κάνει υπακοή, γίνεται μιμητής του Χριστού! Και ''υποχρεούται'' στη συνέχεια ο Θεός να ευλογήσει εκείνον, ο οποίος Τον μιμείται. (ΓέρονταςΕφραίμο Κατουνακιώτης)
 • Θέλεις ν' αποκτήσεις προσευχή; Θέλεις, όταν λες το «Κύριε Ιησού Χριστέ», να τρέχουν τα δάκρυα ποτάμι από τα μάτια σου; Θα το πετύχεις με την υπακοή. Με την αληθινή υπακοή, μαθαίνουνε την αληθινή προσευχή. Βάση της ευχής είναι η υπακοή. Όπως και βάση της σωτηρίας μας, είναι πάλι η υπακοή. (ΓέρονταςΕφραίμο Κατουνακιώτης)
 • Οι άνθρωποι σε ακούν εάν όσα τους λες, συμφωνούν με το δικό τους το μυαλό· εάν όμως δεν συμφωνούν, δεν σε ακούν. (ΓέρονταςΕφραίμο Κατουνακιώτης)
 • Έκανες υπακοή, θα πας στον παράδεισο, δεν έκανες υπακοή, δεν πάει να κάνεις νοερά προσευχή, δεν πάει να μεταλαμβάνεις, δεν πάει να λειτουργάς, προορίζεσαι για την κόλαση. Να και ο Αδάμ, να και ο Προφήτης Ελισσαίος, να και ο Γιεζή, όλα αυτά τα παραδείγματα βεβαιώνουν ότι περισσότερο ο Θεός αναπαύεται στην υπακοή παρά στις άλλες αρετές, να πούμε. Και οι άλλες αρετές συνδράμουν, όπως όμως ενεργεί η υπακοή δεν ενεργούν οι άλλες αρετές. Γι' αυτό περισσότερο επιμεληθείτε την υπακοή... (ΓέρονταςΕφραίμ οΚατουνακιώτης)
 • Θέλετε να αγιάσετε; Σου λέει κάτι ο Γέροντάς σου. ''Να είναι ευλογημένο'', να του λέτε. Μην κάνεις διάκριση, αν σου αρέσει ή δεν σου αρέσει, αυτό που σου είπε, ο Γέροντας ή ο αδελφό σου. Από πείρα φαρμακερή σας λέω, μόνο το ''Να ΄ναι ευλογημένο'', κάνοντας, θα σας αγιάσει και θα σας σώσει. (Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης)
 • Πολλές φορές και εμείς ως Γέροντες και πνευματικοί Πατέρες, μπορεί να κάνουμε και ένα λάθος. Εσύ όμως που θα κάνεις υπακοή, θα σου βγει σε καλό, δεν θα σου βγει σε κακό! Ποτές η υπακοή δεν βγαίνει σε κακό, διότι είναι μίμηση Χριστού. (ΓέρονταςΕφραίμο Κατουνακιώτης)
 • Από το πόσο υπακοή, σεβασμό και ευλάβεια θα έχουμε στον Γέροντά μας, εξαρτάται πόση Χάρη θα έχουμε μέσα μας. Και όχι μόνο στον Γέροντα, αλλά και μεταξύ μας να έχουμε υπακοή. (ΓέρονταςΕφραίμο Κατουνακιώτης)
 • Η υπακοή φέρει τον άνθρωπο όχι μόνο σε απάθεια σωματική, αλλά και πνευματική. Αν δεν κάνεις τυφλή υπακοή, δεν ανεβαίνεις πάνω σε πνευματικές σκάλες. (ΓέρονταςΕφραίμο Κατουνακιώτης)
 • Η μόνη ευλογημένη παρακοή προς τον γέροντα, προς τον σύζυγο, προς τους γονείς, προς τος συγγενείς, είναι όταν δεν υπακούς, σε κάτι που είναι αντίθετο με το νόμο του Χριστού. Ο Χριστός επιτρέπει τέτοιους πειρασμούς, καθώς δοκιμάζεται η προαίρεση μας και η αγάπη που τρέφουμε για το Χριστό. Η υπακοή στο θέλημα του Θεού, κατακαίει τον διάβολο. (ΓέρονταςΕφραίμΣκήτηςΑγίουΑνδρέα)
 • Άλλο πράγμα είναι το ''υπακούω'' και άλλο το 'εισακούω''. ''Υπακούω'' σημαίνει ότι είμαι κατώτερος και ''ακούω'' κάποιον ανώτερό μου και ''εισακούω'' σημαίνει ότι εγώ είμαι ανώτερος και ''ακούω'' κάποιον που είναι κατώτερός μου.(ΓέρονταςΕφραίμΣκήτηςΑγίουΑνδρέα)
 • Οφείλουμε υπακοή στους Δεσποτάδες μας, στους πνευματικούς μας, όταν ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας. Όταν όμως δεν ορθοτομούν το λόγο της αληθείας και λένε αιρετικά πράγματα, όχι μόνο σ' αυτούς δεν πρέπει να κάνουμε υπακοή, αλλά και σε ένα άγγελο από τον ουρανό αν κατέβει και μας πει αντίθετα με αυτά που διδάσκει η Εκκλησία, δεν πρέπει να κάνουμε υπακοή. Έχουμε καθήκοντα προς τους πνευματικούς μας Πατέρες και καθήκοντα προς τον Θεό. Τα καθήκοντα προς τον Θεό είναι υπέρτερα των καθηκόντων προς τους πνευματικούς μας Πατέρες. Αν ένα καθήκον προς τους πνευματικούς μας Πατέρες συγκρούεται με το καθήκον μας προς τον Θεόν, τότε παύει να ισχύει, καταργείται. Παράδειγμα έχουμε την Αγία Γραφή. Τί διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων; Οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οι Ιουδαίοι Αρχιερείς ήτανε οι πνευματικοί ηγέτες στην εποχή του Κυρίου μας. Πιάσαν τους Αποστόλους, τους βάλαν φυλακή και τους είπαν να μην κηρύττουν. Πήγε Άγγελος Κυρίου και τους έβγαλε και τους είπε να κηρύξουν. Τους ξαναπιάσαν και τους είπαν: Τί σας είπαμε; Γιατί δεν κάνετε υπακοή; Εμείς είμαστε οι πνευματικοί ηγέτες! Τότε απολογήθηκε ο Απόστολος Πέτρος: «Πειθαρχείν δει Θεώ μάλλον η ανθρώποις» (Πράξ. 5, 29). (Γέροντας Γαβριήλ ο Αγιορείτης)
 • Η υπακοή είναι το μεγαλύτερο δώρο στον άνθρωπο. Δια της παρακοής ο Αδάμ έχασε το Παράδεισο και έχασε τα μεγαλεία του Θεού. (ΓερόντισσαΜακρίναΒασσοπούλου)
 • Όταν ο άνθρωπος προσέχει στην υπακοή και στην ταπείνωση ο Χριστός δωρεάν χαρίζει την Χάρη του Αγίου Πνεύματος· αλλά θέλει να Τον αγαπήσουμε πολύ, όχι ψεύτικα... Θέλει ο Χριστός από εμάς να μην αφήνουμε το νου μας να ασχολείται με μεμψιμοιρίες, με πράγματα του κόσμου, αλλά σε πνευματικές θεωρίες... Γι' αυτό λοιπόν, όταν θα κάνουμε γνήσια υπακοή, ούτε το σώμα μας θα εξασθενεί, ούτε η ψυχή μας θα αρρωσταίνει. (ΓερόντισσαΜακρίναΒασσοπούλου)
 • Να επιμεληθούμε την υπακοή μας, γιατί υποτακτικός χωρίς υπακοή, είναι σαν ένα ξέφραγο αμπέλι, που θα μπαινοβγαίνουν οι δαίμονες. Διαφορετικά, δεν υπάρχει σωτηρία... (ΓερόντισσαΜακρίναΒασσοπούλου)
 • Ο άνθρωπος που κάνει υπακοή και λέει και την ''ευχή'', λαμβάνει πολλή Χάρη, αλλά και θα δει πολλά πράγματα... (Γερόντισσα Μακρίνα Βασσοπούλου)
 • Εκείνον που προπορεύεται του Χριστού, τον πάει ο Χριστός πίσω και εκείνον που είναι πίσω Του, τον πάει μπροστά. (Γερόντισσα Μακρίνα Βασσοπούλου)
 • Η ψυχή αναβιβάζεται στον Ουρανό και απολαμβάνει την πνευματική ηδονή εκ της πενυματικής υπακοής. Εμείς, επειδή δεν αφήσαμε το θέλημά μας, το ''εγώ'' μας, τα στερούμαστε όλα αυτά, ενώ ο Θεός θέλει να μας δώσει. Ενώ μπορούμε να απολαύσουμε το χορό των Αγγέλων και των Αγίων, τον κόλπο του Αβραάμ, εμείς θα τα βλέπουμε από μακριά, γιατί δεν καταβάλλαμε λίγο κόπο, λίγη ταπείνωση, λίγη υπακοή, λίγη προσευχή... (Γερόντισσα Μακρίνα Βασσοπούλου)
 • Δεν είναι υπακοή να κάνεις αυτή ή εκείνη την εντολή, που σε πρόσταξαν και από μέσα σου να έχεις αντιρρήσεις. Υπακοή είναι να υπόταξεις το φρόνημα της ψυχής, για να απαλλαγείς από τον κακό εαυτόν σου. Δεν είδα εγώ μεγαλύτερη ανάπαυση, απ' αυτήν της τελείας υπακοής... Εργαστείτε λοιπόν τώρα που είστε νέοι, να θερίσετε καρπόν απάθειας για τα γηρατειά σας. Εάν δεν βιαστείτε και του Μαθουσάλα τα χρόνια να ζήσετε, δεν θα χαρείτε αυτά τα χαρίσματα... Και θα δείτε τέτοια ακινησία πα­θών και ειρήνην ψυχής, σαν να είστε μέσα στον Παράδεισο. (ΓέρονταςΙωσήφοΗσυχαστής)
 • Θέλεις παιδί μου σύντομα και χωρίς πολύ κόπο να προκόψεις; Παραιτήσου από κάθε θέλημά σου και κάνε τυφλή υπακοή στον γέροντά σου και θα έχεις ειρήνη. Και πάντα να θυμάσαι, ότι η υπακοή σου ή η παρακοή σου δεν σταματάει στον Γέροντα, αλλά μέσω αυτού φτάνει στον Θεό. (Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής)
 • Όπου σκληρότητα, υπερηφάνεια, εκεί παρακοή και τα σκάνδαλα. Όπου υπακοή και ταπείνωση, εκεί Θεός αναπαύεται. (Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής)
 • Η υπακοή στον λογισμό μας, είναι υπακοή στον διάβολο. Ενώ η υπακοή στον Γέροντα, είναι υπακοή στον Χριστό. (Γέροντας Χριστόδουλος ο Κατουνακιώτης)
 • Όταν κάνω υπακοή σε κάποιον προς δόξα Θεού, ο Κύριος θα με προστατέψει, αν κάνω λάθος, που κάνω σ' αυτόν υπακοή. (Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης)
 • Για την ωφέλεια της πνευματικής σου ζωής έχεις μεγάλος κέρδος, όταν κάνεις σε όλους υπακοή, εφόσον δεν σε διατάζουν να κάνεις κάτι, που είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. (Γέροντας Αρσένιος Μπόκα)
 • Υπακοή σημαίνει να υποτάσσουμε τη θέλησή μας στο Καλό, να υπακούομε Εκείνον, τον Έναν, που μας καθοδηγεί τη ζωή και μας οδηγεί στην αιωνιότητα... Ο νόμος της υπακοής είναι απαραίτητος, για την διόρθωση του θελήματός μας και την ευθυγράμμιση της ελεύθερης βούλησής μας, με την ταπείνωση, τη δικαιοσύνη και την αγάπη. Η υπακοή είναι απαραίτητη, για την επίτευξη της αρμονίας. (Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσας)
 • Υπακοή είναι η τέλεια αποταγή από το «ίδιον θέλημα». Υπακοή σημαίνει να κόβουμε το «ίδιον», το ατομικό μας θέλημα. Αυτή είναι η οδός που πρέπει ν' ακολουθήσουμε, για να γίνουμε ελεύθεροι, ν' ακούσουμε στην καρδιά μας τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Όσο θα υπάρχει μέσα μας κάποιο πάθος, η ζωή μας θα είναι τραγική, χωρίς διέξοδο. Δεν μπορούμε να βρούμε την ειρήνη, χωρίς την πλήρη αποταγή από το δικό μας θέλημα. (ΓέρονταςΣωφρόνιοςτουΈσσεξ)
 • Η πνευματική υπακοή είναι απαραίτητη στην καθημερινή ζωή. Να προτιμάτε το θέλημα του άλλου, παρά το δικό σας. Να δέχεστε με θετική στάση κάθε αίτημα του πνευματικού σας, ενός αδελφού ή μιας αδελφής. Έτσι θα δημιουργηθεί σιγά-σιγά μέσα σας και γύρω σας μια ατμόσφαιρα, όπου η καρδιά θα γίνει πολύ απαλή, πολύ ευαίσθητη σε κάθε εσωτερική κίνηση, σε όλες τις πνευματικές εναλλαγές. (ΓέρονταςΣωφρόνιοςτουΈσσεξ)
 • Μπροστά στον καθένα οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι να εκπληρώσουμε το δικό του μάλλον θέλημα παρά το δικό μας. Έτσι πλαταίνει η συνείδησή μας. Σιγά-σιγά, με τρόπο εντελώς απροσδόκητο, γεννιέται μέσα μας ο θρήνος για τον ''Αδάμ παγγενή''. Με την υπακοή η καρδιά γίνεται διαρκώς πιο ευαίσθητη για τη ζωή των άλλων, για τα παθήματα τους, για την πρόοδό και τις ανάγκες τους. Διακονώντας και όχι εξουσιάζοντας τον αδελφό γινόμαστε όμοιοι με τον Κύριο. Ο Χριστός υπέδειξε την οδό, κατά τη νύκτα του Μυστικού Δείπνου. Ενώ ήταν ο Κύριος έπλυνε τα πόδια των μαθητών Του. Με την υπακοή η καρδιά και το πνεύμα μας θα πλατυνθούν στο άπειρο. Με την υπακοή η ζωή μας γίνεται εξαιρετικά συνειδητή, ακόμη και στον βαθύτερο ύπνο. Με την υπακοή πολεμούμε τα πάθη, ώστε κανένας εμπαθής λογισμός να μη μπορεί να μας αιχμαλωτίσει. (Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ)
 • Πώς να πολιτευθούμε, ώστε ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα Του, να ενοικήσουν μέσα μας; Πρέπει να υπακούουμε. Μόνο με την διαρκή προσοχή στον αδελφό μας, κατορθώνουμε να δημιουργήσουμε μέσα μας ένα είδος «ραντάρ», για να αισθανόμαστε αυτό που οι άλλοι σκέπτονται, τη θέληση και την πνευματική τους κατάσταση. Αντιθέτως, χωρίς υπακοή και αν γυρεύουμε πρώτα την άνεσή μας, θα είμαστε χωρισμένοι από τους άλλους και θα έχουμε πόλεμο (στους λογισμούς). (Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ)
 • Η υπακοή επιφέρει ταπείνωση και η ταπείνωση χαρίζει την προσευχή! (παπά - Διονύσιος της Κολιτσού ο Ρουμάνος)
 • Η υπακοή έχει αξία όταν γίνεται σε κάτι παράλογο. Στο λογικό δεν έχει αξία και λέγεται συμφωνία και είναι τότε παράλογο, να μην υπακούσει κανείς σ' αυτήν την περίπτωση! (π. Επιφάνειος Θεοδωρόπουλος)
 • Τί θα πει τυφλή υπακοή; Να σου πουν, για παράδειγμα, να φέρεις νερό. Και εφόσον το φέρεις, να σου πουν, να το χύσεις. Και εφόσον το έχυσες, να σου πουν: ''Παλαβέ, γιατί το έχυσες;''. Εσύ τότε να πεις μόνο: ''Ευλόγησον'', να μην δικαιολογηθείς και πεις: ''Μα καλά, εσύ δεν μου 'πες να το χύσω το νερό;'' (π. Γεράσιμος ο Υμνογράφος)
 • Η κατά Θεόν υπακοή είναι έμπρακτη πίστη. Η υπακοή είναι γέννημα της πίστεως, της ταπεινώσεως και της αγάπης. Γι' αυτό και δεν μπορεί να υπακούσει, όποιος δεν έχει πίστη, ταπείνωση και αγάπη. (π. Αθανάσιος Μυτιληναίος)
 • Τρεις είναι οι βαθμοί της υπακοής: Ο πρώτος βαθμός είναι η υπακοή σε όλες τις εντολές του Θεού με τόση ακρίβεια και τόσο ζήλο, ώστε να προτιμάς όλα του κόσμου τα κολαστήρια, παρά την διάπραξη μιας αμαρτίας και μάλιστα θανάσιμης. Ο δεύτερος βαθμός, είναι η ταύτιση με το θέλημα του Κυρίου, η ευχαριστία Του τόσο στα καλά όσο και στα λυπηρά γεγονότα, η δοξολογία Του στην υγεία και στην αρρώστια, στην ευτυχία και στη δυστυχία, στην τιμή και στην ατιμία, στη ζωή και στο θάνατο - γιατί πρέπει να ξέρεις, ότι χωρίς τη Θεία βούληση ή παραχώρηση τίποτα δεν γίνεται. Γι' αυτό, να δέχεσαι με ιλαρότητα και υπομονή την παιδεία του Θεού, γνωρίζοντας ότι κάθε πατέρας, με όση αγάπη προσφέρει δώρα στο γιό του, με άλλη τόση πάλι τον παιδεύει, όταν πρέπει. Η υπομονή στις θλίψεις της Θείας παιδαγωγίας, έχει και αυτή τρεις βαθμίδες: α) το να υπομένεις τις θλίψεις καρτερικά, όπως ο Ιώβ β) όχι μόνο να τις υπομένεις, αλλά και να τις επιθυμείς για την αγάπη του Χριστού, όπως οι μάρτυρες και γ) να χαίρεσαι γι' αυτές, όπως οι Απόστολοι. Οι δύο τελευταίες βαθμίδες υπομονής, δηλαδή των μαρτύρων και των Αποστόλων, είναι υψηλότερες. Λίγοι φτάνουν σ' αυτές. Όλοι όμως πρέπει να έχουμε την υπομονή του Ιώβ, γιατί χωρίς αυτήν δεν σωζόμαστε. Ο τρίτος και τελευταίος βαθμός της υπακοής είναι εκείνος, που καθορίζεται από τον Απόστολο Παύλο στο γνωστό χωρίο της επιστολής του προς τους Εβραίους: «Ν' ακολουθείτε πιστά και να υπακούτε τους Εκκλησιαστικούς σας ηγέτες. Γιατί αυτοί αγρυπνούν για τη σωτηρία σας, επειδή θα δώσουν λόγο στο Θεό». Πρόκειται δηλαδή για την υπακοή στους πνευματικούς μας οδηγούς, στους ποιμένες της Εκκλησίας, τους οποίους ο Κύριος κατέστησε επιτρόπους Του στη γη και οικονόμους των μυστηρίων Του, λέγοντάς τους τον φοβερό λόγο: «Εκείνος που υπακούει εσάς, υπακούει Εμένα και εκείνος που παρακούει εσάς παρακούει Εμένα». Και αυτή η υπακοή πάλι έχει τρεις βαθμίδες: α) το να υπακούς και να εκτελείς κάποια εντολή εξωτερικά μόνο, χωρίς να τη δέχονται η θέληση και ο λογισμός σου β) να υπακούς με τη θέληση και γ) να υπακούς και με τη θέληση και με το λογισμό. Η τελευταία βαθμίδα χαρακτηρίζεται από πολλή ταπείνωση και διάκριση. (Μοναχός Αγάπιος Λάνδος Κρήτης)
 • Να γίνεις όπως η καμήλα: να σηκώνεις τις αμαρτίες σου και δεμένος με την υπακοή να ακολουθείς αυτόν που γνωρίζει τον δρόμο του Θεού. (Είπε Γέρων)
 • Εσύ γονέα, που δεν υπακούς τον Ουράνιο Πατέρα σου, πώς θέλεις να σε κάνει υπακοή το παιδί σου; (Παναγόπουλος)
 • Η αληθινή υπακοή στον Θεό, συνεπιφέρει την υπέρτατη δημιουργική ελευθερία. (Παύλος Ευδοκίμωφ)
 • Είναι μεγάλο κατόρθωμα να θυσιάσει ή να εγκαταλείψει κανείς το δικαίωμά του, το οποίο ο ίδιος θεωρεί ότι είναι κατά Θεόν και να εφαρμόσει τη συμβουλή εκείνου που τον διδάσκει κατα Θεόν.
 • Η πραγματική χαρά μας βρίσκεται στην υπακοή προς τον Θεό.
 • Να έχεις ανοιχτά τα αυτιά σου για υπακοή και τα χέρια σου έτοιμα για εκπλήρωση αυτών που ακούς.
 • Για εκείνον που δεν κάνει υπακοή, είναι μάταιο να νηστεύει και να προσεύχεται στον Θεό. Η υπακοή είναι πιο σημαντική από την νηστεία και την προσευχή.
 • Απόλυτη υπακοή στο Χριστό, σημαίνει τέλεια ελευθερία.
 • Εκείνος που είναι πολύ μεγάλος για να υπακούει, είναι πολύ μικρός για να τον υπακούσουν.
 • Εκείνος που δεν ξέρει να υπακούει, δεν ξέρει ούτε και να διατάζει.
 • Μην φοβάσαι τόσο τους τοίχους που έχουν αυτιά, όσο τα αυτιά που έχουν τοίχους.
 • Το υπάκουο γαϊδούρι, το φορτώνουν περισσότερο.
 • Πήγα στον Γέροντα (Όσιο) Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη, διηγείται κάποιοςκαι όταν μπήκα στο κελί του, τον είδα ξαπλωμένο και άρρωστο στο κρεβάτι του. Με ρώτησε: ''Τί θέλεις, παιδί μου;''. Και εγώ τον απάντησα: ''Γέροντα, έχω ένα πρόβλημα και θέλω να σας συμβουλευτώ, για να μου πείτε τί να κάνω''. Τότε ο Γέροντας έκανε το εξής: Μέσα στο κελί του είχε έναν παπαγάλο, ο οποίος πετούσε από έπιπλο σε έπιπλο. Σ' ένα τραπέζι πάνω ήταν το κλουβί του. Έκανε μια κίνηση του χεριού του ο Γέροντας και φωνάζοντας: ''Μπες στο κλουβί σου!''. Ο παπαγάλος μπήκε μέσα στο κλουβί και μας κοιτούσε από εκεί. Τότε γύρισε προς εμένα ο Γέροντας και με τόνο κάπως αυστηρό στη φωνή του μου είπε: ''Είδες, παιδάκι μου; Οπαπαγάλος, όταντουείπαναμπειστοκλουβί, έκανευπακοήκαιμπήκε. Εσύόμωςδενέχειςδιάθεσηναυπακούσειςσεό,τικαινασουπω, γι'αυτόκαιεγώδενμπορώνασουπωτίποτεαπολύτως...''.
 • Πήγαν κάποτε τέσσερις Σκητιώτες στον μεγάλο Όσιο Παμβώ, φορώντας δέρματα και φανέρωσε ο καθένας την αρετή του συντρόφου του. Ο ένας νήστευε πολύ. Ο δεύτερος δεν είχε τίποτε το υλικό δικό του, ήταν ακτήμων. Και ο τρίτος είχε αποχτήσει πολλή αγάπη. Λέγουν δε και για τον τέταρτο, ότι εικοσιδύο χρόνια έχει όπου βρίσκεται σε υπακοή γέροντος. Τους αποκρίθηκε ο Αββάς Παμβώ: ''Σας λέγω, ότι μεγαλύτερηείναιηαρετήαυτούτουτελευταίου. Γιατίοκαθέναςαπόεσάς, τηναρετήπουαπόκτησε, τηνπήρεμετοθέλημάτου. Αυτόςόμωςέκοψετοδικότουθέλημακαικάνειάλλουτοθέλημα. Τέτοιοιάνθρωποι, ομολογητέςείναι, αναντέξουνέωςτοτέλος...!!!''.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!