Περί γάμου

 • Καιέσονταιοιδύοειςσάρκαμίαν. ΟουνοΘεόςσυνέζευξεν, άνθρωποςμηχωριζέτω. [Και είναι πλέον οι 2, ένα σώμα. Αυτό λοιπόν το ανδρόγυνο, το οποίο σε ένα σώμα έχει συνδέσει ο Θεός, ο άνθρωπος ας μην το χωρίζει.] (ΚατάΜάρκον 10,8-9)
 • ΑιγυναίκεςτοιςιδίοιςανδράσινυποτάσσεσθεωςτωΚυρίω, ότιοανήρέστικεφαλήτηςγυναικός, ωςκαιοΧριστόςκεφαλήτηςεκκλησίας, καιαυτόςέστισωτήρτουσώματος. Αλλ᾿ώσπερηεκκλησίαυποτάσσεταιτωΧριστώ, ούτωκαιαιγυναίκεςτοιςιδίοιςανδράσινενπαντί. Οιάνδρεςαγαπάτεταςγυναίκαςεαυτών, καθώςκαιοΧριστόςηγάπησετηνεκκλησίανκαιεαυτόνπαρέδωκενυπέραυτής. Ούτωςοφείλουσινοιάνδρεςαγαπάνταςεαυτώνγυναίκαςωςταεαυτώνσώματα. [Εσείς οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άνδρες σας, όπως υποτάσσεστε στον Κύριο. Διότι ο άνδρας είναι ο αρχηγός της γυναίκας, όπως και ο Χριστός είναι ο Αρχηγός της Εκκλησίας και συγχρόνως ο Σωτήρας του σώματος της Εκκλησίας. Αλλά όπως η Εκκλησία υπακούει στο Χριστό, έτσι και οι γυναίκες πρέπει να υπακούουν σε όλα στους (εχέφρονες) άνδρες τους. Βέβαια και εσείς οι άνδρες να αγαπάτε (αληθινά) τις γυναίκες σας, όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και έδωσε και τη ζωή Του γι' αυτήν. Έτσι οφείλουν να αγαπάνε οι άνδρες τις γυναίκες τους, όπως αγαπούν το ίδιο τους το σώμα. (Προς Εφεσίους 5,22-25)
 • Οφείλουσινοιάνδρεςαγαπάνταςεαυτώνγυναίκαςωςταεαυτώνσώματα. Οαγαπώντηνεαυτούγυναίκαεαυτόναγαπά. Ηδεγυνήίναφοβήταιτονάνδρα. [Οι άνδρες οφείλουν να αγαπούν τις γυναίκες τους, όπως αγαπούν τα δικά τους σώματα. Εκείνος που αγαπά την γυναίκα του, τον ευατόν του αγαπά, αφού αποτελεί ένα σώμα με αυτήν. Η γυναίκα να σέβεται και να τιμά τον άνδρα.] (ΠροςΕφεσίους 5,28 και 5,33)
 • Έσονταιοιδύοειςσάρκαμίαν. Τομυστήριοντούτομέγαεστίν. [Γίνονται (στον γάμο) οι δύο, σάρκα μία. Το μυστήριο τούτο του γάμου, είναι μεγίστης σπουδαιότητας.] (Προς Εφεσίους 5,31-32)
 • Αιγυναίκεςυποτάσσεσθετοιςανδράσιν, ωςανήκενενΚυρίω. Οιάνδρεςαγαπάτεταςγυναίκαςκαιμηπικραίνεσθεπροςαυτάς. Οιάνδρεςαγαπάτεταςγυναίκαςκαιμηπικραίνεσθεπροςαυτάς. [Οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άνδρες σας, σαν να υποτάσσεστε στον Κύριο. Οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκας σας και να μην τις πικραίνετε, με την σκληρότητά σας.] (ΠροςΚολασσαείς 3,18-19)
 • Ηγυνήτουιδίουσώματοςουκεξουσιάζει, αλλ' οανήρ. Ομοίωςδεκαιοανήρτουιδίουσώματοςουκεξουσιάζει, αλλ' ηγυνή. Μηαποστερείτεαλλήλους, ειμητιανεκσυμφώνουπροςκαιρόν, ίνασχολάζητετηνηστείακαιτηπροσευχή, καιπάλινεπίτοαυτόσυνέρχησθε, ίναμηπειράζηυμάςοΣατανάςδιατηνακρασίανυμών. Τούτοδελέγωκατάσυγγνώμην, ουκατ' επιταγήν. [Η γυναίκα δεν εξουσιάζει η ίδια το σώμα της, αλλά ο άντρας της. Το ίδιο και ο άντρας, δεν εξουσιάζει ο ίδιος το σώμα του, αλλά η γυναίκα του. Μην στερείτε ο ένας τον άλλο, παρά μόνο πρόσκαιρα και με κοινή συμφωνία, για να αφοσιωθείτε στη νηστεία και την προσευχή. Κατόπιν πάλι να σμίγετε, για να μην σας πειράζει ο σατανάς, εκμεταλλευόμενος την αδυναμία σας. Αυτό που σας είπα, να μην αποστερείτε δηλαδή ο ένας τον άλλον, το λέω ως υποχώρηση και συγκατάβαση για την πνευματική σας αδυναμία. Δεν σας το επιβάλλω ως εντολή.] (ΠροςΚορινθίουςΑ' 7,4-6)
 • Τοιςδεγεγαμηκόσιπαραγγέλλω, ουκεγώ, αλλ' οΚύριος, γυναίκααπόανδρόςμηχωρισθήναι·εάνδεκαιχωρισθή, μενέτωάγαμοςήτωανδρίκαταλλαγήτω·καιάνδραγυναίκαμηαφιέναι. [Σε εκείνους οι οποίοι έχουν έρθει σε γάμο, δίνω την εντολή, όχι εγώ, αλλά ο Κυριος, η γυναίκα να μην χωριστεί από τον άνδρα της. Εάν όμως συμβεί και χωριστεί, ας μένει άγαμος ή ας συμφιλιωθεί με τον άνδρα της. Αλλά και ο άνδρας να μην αφήνει την γυναίκα του.] (ΠροςΚορινθίουςΑ' 7,10-11)
 • Ειτιςαδελφόςγυναίκαέχειάπιστον, καιαυτήσυνευδοκείοικείνμετ' αυτού, μηαφιέτωαυτήν·καιγυνήειτιςέχειάνδραάπιστον, καιαυτόςσυνευδοκείοικείνμετ' αυτής, μηαφιέτωαυτόν. Ηγίασταιγαροανήροάπιστοςεντηγυναικί, καιηγίασταιηγυνήηάπιστοςεντωανδρί·επείάρατατέκναυμώνακάθαρταέστι, νυνδεάγιαέστιν. Ειδεοάπιστοςχωρίζεται, χωριζέσθω. Ουδεδούλωταιοαδελφόςήηαδελφήεντοιςτοιούτοις. ενδεειρήνηκέκληκενημάςοΘεός. Τίγαροίδας, γύναι, ειτονάνδρασώσεις; Ήτίοίδας, άνερ, ειτηνγυναίκασώσεις; [Εάν κάποιος αδελφός Χριστιανός έχει γυναίκα άπιστη, που την έλαβε ως σύζυγο, πριν και αυτός πιστέψει και αυτή συγκατατίθεται προθύμως να κατοικεί μαζί του, ας μην την απομπέμπει. Και γυναίκα Χριστιανή, που έχει άνδρα άπιστον και αυτός δέχεται προθύμως να κατοικεί μαζί της, ας μην τον αφήσει. Διότι ο άνδρας ο άπιστος, έχει κατά κάποιο τρόπο και σε κάποιο βαθμό αγιαστεί δια της ενώσεώς του προς την πιστή γυναίκα· και η άπιστη γυναίκα, έχει κάπως αγιαστεί και αυτή δια της ενώσεώς της προς τον πιστό άνδρα της. Επειδή, εάν δεν υπήρχε αυτή η κάποια μετάδοση αγιασμού τα τέκνα θα ήταν κατά φυσική συνέπεια ακάθαρτα· ενώ τώρα είναι και αυτά άγια. Εάν ο άπιστος σύζυγος, επιθυμεί και θέλει χωρισμό, ας χωρίζεται η Χριστιανή γυναίκα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν είναι υποδουλωμένος και δεσμευμένος ο πιστός ή η πιστή. Ο Θεός μας έχει καλέσει να ζούμε με ειρήνην εσωτερική και με ειρήνη προς τους γύρω μας και δεν είναι ορθό να ταλαιπωρείται ο πιστός σύζυγος από τις έριδες και τις μάχες της απίστου συζύγου. Ως προς την συνοίκηση, σας λέγω και τούτο· που το ξέρεις εσύ, η Χριστιανή γυναίκα, εάν αποδέχεσαι να συγκατοικείς με τον άπιστον άνδρα σου, εφ' όσον και αυτός το θέλει, μήπως τυχόν και τον σώσεις; Ή που το ξέρεις εσύ, ο Χριστιανός σύζυγος, μήπως και σώσεις την άπιστη γυναίκα σου;] (ΠροςΚορινθίουςΑ' 7,12-16)
 • Οιάνδρεςομοίωςσυνοικούντεςκατάγνώσιν, ωςασθενεστέρωσκεύειτωγυναικείωαπονέμοντεςτιμήν, ωςκαισυγκληρονόμοιχάριτοςζωής, ειςτομηεγκόπτεσθαιταςπροσευχάςυμών. [Οι άνδρες επίσης να συνοικήτε και να συζείτε ως φρόνιμοι και συνετοί με τις συζύγους σας, να αποφεύγετε κάθε τραχύτητα και σκληρή συμπεριφορά, να αποδίδετε την πρέπουσα τιμήν στις συζύγους σας και να μην λησμονείτε, ότι η γυναίκα είναι σκεύος ασθενέστερο, δεν έχει μεγάλη ψυχική αντοχή και εύκολα θίγεται και θλίβεται. Άλλωστε και οι σύζυγοί σας είναι μαζί με σας κληρονόμοι της ιδίας χάριτος και αιωνίας ζωής. Έτσι θα προλαμβάνεται κάθε δυσαρμονία και δεν θα παρεμποδίζονται οι κοινές προσευχές σας.] (Α' Πέτρου 3,7)
 • Γυνήδέδεταινόμωεφ' όσονχρόνονζηοανήραυτής·εάνδεκοιμηθήοανήραυτής, ελευθέραεστίνωθέλειγαμηθήναι, μόνονενΚυρίω. Μακαριωτέραδεέστινεάνούτωμείνη. [Κάθε έγγαμος γυναίκα, σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, έχει δεθεί με τον άνδρα της δια του γάμου, όσον καιρό βέβαια ζει ο άνδρας της. Εάν όμως πεθάνει ο σύζυγός της, είναι ελευθέρα να παντρευτεί όποιον θέλει, αλλά μόνον σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Κατά την γνώμη μου όμως, θα είναι ευτυχεστέρα και περισσότερο κερδισμένη, εάν μείνει χήρα.] (ΠροςΚορινθίους 7,39-40)
 • Μηδωςγυναικίτηνψυχήνσουεπιβήναιαυτήνεπίτηνισχύνσου. [Μην παραδίδεις εξ ολοκλήρου την καρδία σου στην σύζυγόν σου, για να μην γίνει αυτή κυρία, επί της δυνάμεώς σου. (ΣοφίαΣειράχ 9,2)
 • Ανάβασις αμμώδης Εν ποσί πρεσβυτέρου, ούτως γυνί γλωσσώδης ανδρί ησύχω. [Ό,τι είναι η αμμώδης ανηφόρα σε έναν γέροντα, τέτοια ακριβώς είναι και η κακόγλωσση και φλύαρη γυναίκα σε έναν φιλήσυχο άνδρα. (Σοφία Σειράχ 25,20)
 • Γυνή ασεβής ανόμω μερίς δοθήσεται, ευσεβής δε δίδοται τω φοβουμένω τον Κύριον. [Η ασεβής γυνή παραχωρείται ως τιμωρία στον ασεβή άνδρα, η δε ευσεβής γυναίκα δίνεται προς εκείνον, που φοβάται τον Κύριο.] (Σοφία Σειράχ 26,23)
 • Οκτώμενοςγυναίκαενάρχεταικτήσεως, βοηθόνκατ' αυτόνκαιστύλοναναπαύσεως. [Εκείνος που αποκτά καλή γυναίκα, κάνει αρχή της ευτυχίας του· αποκτά βοηθό και στύλον αναπαύσεώς του.] (ΣοφίαΣειράχ 36,24)
 • Ώσπερ δε εν ξύλω σκώληξ, ούτως άνδρα απόλλυσι γυνή κακοποιός. Κρείσσον οικείν εν γη ερήμω ή μετά γυναικός μαχίμου και γλωσσώδους και οργίλου.[Όπως ακριβώς το σκουλήκι τρώει το δέντρο, έτσι ακριβώς και η κακιά, άσωτη, μεμψίμοιρη και παράφορη γυναίκα, καταστρέφει και κατατρώει την ειρήνη και την υγεία του άνδρα. Είναι καλύτερα και προτιμότερο να κατοικεί κανείς μόνος του στην έρημον, παρά να είναι μαζί με γυναίκα φιλόνεικη, γλωσσού και θυμώδη.] (Παροιμίες 12,4 - 21,19)
 • Οςεύρεγυναίκααγαθήν, εύρεχάριτας, έλαβεδεπαράΘεούιλαρότητα. Οςεκβάλλειγυναίκααγαθήν, εκβάλλειτααγαθά, οδεκατέχωνμοιχαλίδαάφρωνκαιασεβής. [Εκείνος, που με τον φωτισμόν του Θεού, βρήκε ενάρετη σύζυγο, πέτυχε πολλές ωφελείες και κέρδη. Πήρε από τον ίδιον τον Θεόν ήρεμη και ευχάριστη ζωή. Όποιος όμως διώχνει την ενάρετη σύζυγό του, διώχνει μαζί μ' αυτήν και τα αγαθά. Εκείνος ο οποίος κρατεί δίπλα του και συζεί με μοιχαλίδα, είναι ασύνετος και ασεβής ενώπιον του Θεού.] (Παροιμίες 18,22-22α)
 • Οίκονκαιύπαρξινμερίζουσιπατέρεςπαισί, παράδεΚυρίουαρμόζεταιγυνήανδρί. [Οι μεν γονείς διαμοιράζουν εις τα παιδιά των τα σπίτια και την άλλην περιουσίαν· εκ μέρους όμως του Κυρίου ταιριάζεται η καλή γυναίκα προς τον άνδρα, ως ανεκτίμητος δι' αυτόν περιουσία (δηλ. τα χωράφια και τα σπίτια θα τα κληρονομήσεις από τους γονείς σου, αλλά τη γυναίκα θα την ζητήσεις, να σου την δώσει ο Θεός, γιατί μόνο Αυτός γνωρίζει, ποιά σου ταιριάζει).] (Παροιμίες 19,14)
 • Και προς γυναίκα εν χωρισμώ ακαθαρσίας αυτής ουκ εισελεύση αποκαλύψαι την ασχημοσύνην αυτής. [Δεν θα έρθεις σε συνεύρεση με την σύζυγό σου κατά το διάστημα, που αυτή είναι εν απομονώσει, λόγω της εμμήνου ακαθαρσίας της.] (Λευϊτικόν 18,19)
 • Όσοι δεν παντρεύονται, επειδή είναι κατά του γάμου, να καθαιρούνται. (ΑποστολικόςΚανόνας)
 • Δεν πρέπει οι Χριστιανοί, όταν γιορτάζουν τους γάμους τους, να χορεύουν ή να πηδούν ολόγυρα και να τραγουδούν έντονα, αλλά να τραπεζώνονται, όπως αρμόζει στους Χριστιανούς. (Απόφαση Συνόδου της Λαοδικείας το 360)
 • Αν κάποιος κατηγορεί τον γάμο, να αναθεματίζεται (αφορίζεται). (Απόφαση Συνόδου της Γάγγρας το 343)
 • Εάν κάποιος μένει παρθένος ή εγκρατής, επειδή απεχθάνεται το γάμο και όχι για την αγιότητα και την ομορφιά της παρθενίας, να αναθεματίζεται (αφορίζεται). Και εάν κάποιος απ' αυτούς, που παραμένουν παρθένοι για τον Κύριο, αλαζονεύονται εις βάρος των εγγάμων να αναθεματίζονται. (Απόφαση Συνόδου της Γάγγρας το 343)
 • Για να ζήσουν τα ανδρόγυνα αρμονικά (και να έχουν ομόνοια), χρειάζεται να βάλουν εξαρχής ως θεμέλιο της ζωής τους την αγάπη, την ακριβή αγάπη, που βρίσκεται μέσα στην πνευματική αρχοντιά, στην θυσία, και όχι την ψεύτικη, την κοσμική, την σαρκική. Αν υπάρχει αγάπη, θυσία, πάντα έρχεται ο ένας στην θέση του άλλου, τον καταλαβαίνει, τον πονάει. Και όταν παίρνει κανείς τον πλησίον του στην πονεμένη του καρδιά, παίρνει τότε μέσα του τον Χριστό, ο οποίος τον γεμίζει και πάλι με την ανέκφραστη αγαλλίαση Του. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Η σαρκική αγάπη ενώνει εξωτερικά τους κοσμικούς ανθρώπους τόσο μόνο, όσο υπάρχουν κοσμικά προσόντα και τους χωρίζει, όταν αυτά χαθούν, οπότε και αυτοί οδηγούνται στην απώλεια. Ενώ όταν υπάρχει η πνευματική, η ακριβή αγάπη, αν τυχόν ο ένας από τους συζύγους χάσει τα κοσμικά του προσόντα, αυτό όχι μόνο δεν τους χωρίζει, αλλά τους ενώνει περισσότερο. Όταν υπάρχει μόνο η σαρκική αγάπη, τότε, αν λ.χ. η γυναίκα μάθει ότι ο σύντροφός της κοίταξε κάποια άλλη, του πετάει βιτριόλι και τον τυφλώνει. Ενώ όταν υπάρχει η αγνή αγάπη, τον πονάει πιο πολύ και κοιτάζει με τρόπο πως να τον φέρει πάλι στον σωστό δρόμο. Έτσι έρχεται η Χάρη του Θεού... (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Αυτό που ενώνει περισσότερο τον άνδρα με την γυναίκα μέσα σε ένα γάμο, είναι η ευγνωμοσύνη. Ο ένας αγαπάει τον άλλον γι' αυτό που του χαρίζει. Η γυναίκα δίνει στον άνδρα την εμπιστοσύνη, την αφοσίωση, την υπακοή. Ο άνδρας δίνει στην γυναίκα την σιγουριά, ότι μπορεί να την προστατέψει. Η γυναίκα είναι η αρχόντισσα του σπιτιού, αλλά και η μεγάλη υπηρέτρια. Ο άνδρας είναι ο κυβερνήτης του σπιτιού, αλλά και ο χαμάλης. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Μου λένε μερικοί: «Δεν συμφωνώ με την γυναίκα μου, είμαστε αντίθετοι χαρακτήρες. Άλλος χαρακτήρας εκείνη, άλλος εγώ! Πώς κάνει τέτοια παράξενα πράγματα ό Θεός; Δεν θα μπορούσε να οικονομήσει μερικές καταστάσεις έτσι, ώστε να ταιριάζουν τα ανδρόγυνα, για να μπορούν να ζουν πνευματικά;». «Δεν καταλαβαίνετε, τους λέω, ότι μέσα στην διαφορά των χαρακτήρων κρύβεται η αρμονία του Θεού; Οι διαφορετικοί χαρακτήρες δημιουργούν αρμονία. Αλίμονο, αν ήσασταν ίδιοι χαρακτήρες! Σκεφθείτε τι θα γινόταν, αν λ.χ. και οι 2 θυμώνατε εύκολα. Θα γκρεμίζατε το σπίτι. Ή, αν και οι 2 ήσασταν ήπιοι χαρακτήρες, θα κοιμόσασταν όρθιοι!...». Αν ήσασταν τσιγκούνηδες, θα ταιριάζετε μεν, αλλά θα πηγαίνατε και οι 2 στην κόλαση. Αν πάλι ήσασταν απλοχέρηδες, θα μπορούσατε να κρατήσετε σπίτι; Θα το διαλύατε και τα παιδιά σας θα γυρίζανε στους δρόμους. Ένα σταβόξυλο, αν πάρει ένα στραβόξυλο, ταιριάζουν μεταξύ τους, θα σκοτωθούν όμως σε μια μέρα! Γι' αυτό τί γίνεται; Οικονομάει ο Θεός, ένας καλός να πάρει ένα στραβόξυλο, για να βοηθηθεί, γιατί μπορεί να είχε καλή διάθεση, αλλά να μην είχε βοηθηθεί από μικρός. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Οι μικροδιαφορές των χαρακτήρων των συζύγων, βοηθούν να δημιουργηθεί μια αρμονική οικογένεια, γιατί ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Στο αυτοκίνητο είναι απαραίτητο το γκάζι για να προχωρήσει, αλλά και το φρένο, για να σταματήσει. Αν το αυτοκίνητο είχε μόνο φρένο, δεν θα κουνιόταν και αν είχε μόνο ταχύτητες, δεν θα μπορούσε να σταματήσει. Σε ένα ανδρόγυνο ξέρετε τι είπα; «Επειδή ταιριάζετε, γι' αυτό δεν ταιριάζετε!». Είναι και οι 2 ευαίσθητοι. Αν συμβεί κάτι στο σπίτι, και οι 2 τα χάνουν και αρχίζουν: «Ωχ, τι πάθαμε!» ο ένας, «ωχ, τι πάθαμε!» ο άλλος. Ο ένας δηλ. βοηθάει τον άλλον να απελπιστεί πιο πολύ. Δεν μπορεί να τον τονώσει λίγο «για στάσου, να του πει, δεν είναι και τόσο σοβαρό αυτό που μας συμβαίνει». Το έχω δει αυτό σε πολλά ανδρόγυνα. Και στην αγωγή των παιδιών, όταν οι σύζυγοι είναι διαφορετικοί, μπορούν περισσότερο να βοηθήσουν. Ο ένας κρατάει λίγο φρένο, ο άλλος λέει: «Άφησε τα παιδιά λίγο ελεύθερα». Αν τα στριμώξουν και οι 2, θα χάσουν τα παιδιά τους. Και αν τα αφήσουν και οι 2 ελεύθερα, πάλι θα τα χάσουν. Ενώ έτσι βρίσκουν και τα παιδιά μία ισορροπία. Θέλω να πω ότι όλα χρειάζονται. Φυσικά, δεν πρέπει να ξεπερνούν τα όρια, αλλά ο καθένας να βοηθάει τον άλλον με τον τρόπο του. Αν φας λ.χ. κάτι πολύ γλυκό, θέλεις να φας και κάτι που είναι λίγο αλμυρό. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Για να πάει μπροστά ένα ζευγάρι, πρέπει να έχει κοινό πνευματικό πατέρα (εξομολόγο)Χωρίς πνευματικό διαιτητή δεν γίνεται. Το καλύτερο είναι να έχουν τα ανδρόγυνα τον ίδιο πνευματικό. Όχι άλλον πνευματικό ο άνδρας και άλλον η γυναίκα. Δύο ξύλα, αν τα πελεκήσουν δύο μαραγκοί, όπως νομίζει ο καθένας, δεν θα μπορέσουν ποτέ να εφαρμόσουν. Ενώ, όταν έχουν τον ίδιο πνευματικό, ο πνευματικός πελεκάει τα εξογκώματα - τα ελαττώματα - του ενός, πελεκάει και τα εξογκώματα του άλλου, και έτσι εξομαλύνονται οι δυσκολίες. Αλλά σήμερα, ακόμη και ανδρόγυνα που ζουν πνευματικά, έχουν διαφορετικό πνευματικό. Σπάνια έχουν και οι δύο τον ίδιο πνευματικό, γι' αυτό και δεν βοηθιούνται. Έχω υπ' όψιν μου ανδρόγυνα που ταίριαζαν, αλλά δεν είχαν τον ίδιο πνευματικό, για να τους βοηθήσει και χώρισαν. Και άλλο ανδρόγυνο που ενώ δεν ταίριαζαν, επειδή είχαν τον ίδιο πνευματικό, έζησαν αρμονικά. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Για να πάει μπροστά ένα ζευγάρι, πρέπει να έχει κοινό πνευματικό πατέρα (εξομολόγο), για να κάνει την δουλειά που κάνει ο ξυλουργός, όταν θέλει να ενώσει δύο σανίδια. Τρώει τους ρόζους, τα λειάνει και μετά τα ενώνει... (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Να αφεντεύει η γυναίκα στον άνδρα, αυτό είναι ύβρις στον Θεό. Γιατί ο Θεός έπλασε πρώτα τον Αδάμ και μετά από τα πλευρά του την Έυα. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Να αγαπάς την γυναίκα σου πιο πολύ από τον εαυτόν σου. Με έργα, όχι με λόγια. Και να μη της μιλάς ποτέ άσχημα, γιατί καμμιά φορά η γλώσσα σκοτώνει και καταστρέφει την αγάπη.(Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Είναι παρατηρημένο, ότι όποιος αναβάλλει συνέχεια να παντρευτεί, όταν περάσουν τα χρόνια, ψάχνει και δεν βρίσκει. Όταν ήταν νέος, διάλεγε αυτός· ύστερα τον διαλέγουν οι άλλοι! (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Το να κρατήσει η γυναίκα το όνομά της, το πατρικό, αυτό είναι η αρχή του ξηλώματος της Χριστιανικής οικογένειας και η αρχή της αποστασίας. Φεύγει η αρχή που έθεσε ο Θεός στην οικογένεια και αρχίζει το μπέρδεμα. Το ένα παιδί παίρνει το όνομα της μάνας, το άλλο του πατέρα και δεν συμμαζεύεται.. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Αν όλοι ζητούν "καλές" κοπέλες για να παντρευτούν, τότε τις άλλες τί θα τις κάνουμε; Θα τις παστώσουμε στον τενεκέ; (ΆγιοςΠαϊσιοςοΑγιορείτης)
 • Κάποιος νέος που θέλει να παντρευτεί, να κοιτάξει να βρει μια καλή κοπέλα που να τον αναπαύει και να μην κοιτάξει να είναι πλούσια και όμορφη, αλλά προπάντων απλή και ταπεινή. Πρέπει να δώση δηλαδή περισσότερη προσοχή στην εσωτερική ομορφιά και όχι στην εξωτερική. Όταν η κοπέλα είναι θετικός άνθρωπος και προικισμένη με ανδρισμό, χωρίς να έχει περισσότερο από ό,τι χρειάζεται γυναικείο, αυτό πολύ βοηθάει στο να βρίσκει ο άνδρας αμέσως κατανόηση και να μην πονοκεφαλιάζει. Αν έχει και φόβο Θεού, έχει ταπείνωση, τότε μπορούν να πιαστούν χέρι-χέρι και να περάσουν το κακό ρεύμα του κόσμου. Αν ο νέος σκέφτεται κάποια κοπέλα σοβαρά για σύζυγο, νομίζω, καλύτερα είναι πρώτα να το κάνει γνωστό με κάποιο συγγενικό του πρόσωπο στους γονείς της και κατόπιν να το συζητήσει και ο ίδιος μαζί τους και με την κοπέλα. Στην συνέχεια, αν δώσουν λόγο και κάνουν αρραβώνες- καλό είναι ο αρραβώνας να μη διαρκεί πολύ, να προσπαθήσει στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι τον γάμο, να βλέπει την κοπέλα σαν αδερφή του και να την σέβεται. (ΆγιοςΠαϊσιοςοΑγιορείτης)
 • Όταν περάσει κανείς τα 30, αρχίζει να δυσκολεύεται να αποφασίσει (να παντρευτεί ή να μονάσει). Και για να παντρευτεί 30 πρέπει να τον σπρώχνουν και όταν φτάσει στα 40 εξήντα, χρειάζεται εξήντα να σπρώχνουν. Και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο πιο πολύ δυσκολεύεται. Ο νέος προσαρμόζεται ευκολότερα σε όποιο τρόπο ζωής και αν ακολουθήσει. Ο μεγάλος, όλα τα εξετάζει με την λογική του. Έχει πια διαμορφωθεί ο χαρακτήρας του και δύσκολα αλλάζει. Είναι χυμένο μπετόν... (ΆγιοςΠαϊσιοςοΑγιορείτης)
 • Αν θέλει ο άνδρας να βοηθήσει την γυναίκα πνευματικά, ας προσπαθήσει να την συνδέσει με κάποια οικογένεια που ζει πνευματικά και η μητέρα έχει ευλάβεια, ώστε να παρακινηθεί να την μιμηθεί. (ΆγιοςΠαϊσιοςοΑγιορείτης)
 • Πρέπει κανείς την αρραβωνιαστικιά του να την βλέπει σαν αδερφή του και να είναι και οι δύο πολύ προσεκτικοί και να εγκρατεύονται. Να κάνουν τον αγώνα τους, για χάρη του Θεού, για να στεφανωθούν στο τέλος σαν φιλότιμοι αγωνιστές. Αυτό συμβολίζουν τα στέφανα της Εκκλησίας. Έτσι κανείς έχει βοηθό του την Θεία Χάρη. Ο αρραβώνας να είναι σύντομος, να μην τραβάει μακριά. (ΆγιοςΠαϊσιοςοΑγιορείτης)
 • Γέροντα (ΆγιοςΠαϊσιοςοΑγιορείτης), όταν ο άνδρας δεν ζει πνευματικά, η γυναίκα τι πρέπει να κάνει; ''Να τον αναθέσει στον Χριστό και να προσεύχεται να μαλακώσει λίγο την καρδιά του. Σιγά-σιγά θα κάνει αποβίβαση ο Χριστός στην καρδιά του και θα αρχίσει να προβληματίζεται. Μόλις μαλακώσει λίγο η καρδιά του, τότε μπορεί να του πει, να την πάει λ.χ. με το αυτοκίνητο στην Εκκλησία! Δεν θα του πει: «έλα και εσύ στην Εκκλησία», αλλά θα του πει: «Μπορείς, σε παρακαλώ, να με πας μέχρι την Εκκλησία;». Αν την πάει μέχρις εκεί, μπορεί να πει: «Αφού ήρθα ως εδώ, ας μπω και εγώ λίγο μέσα να ανάψω ένα κερί». Και έτσι σιγά-σιγά ίσως προχωρήσει και παραπέρα.
 • Η συζυγική ευτυχία μπορεί να υπάρξει, αλλά απαιτείται μια προϋπόθεση: Να έχουν αποκτήσει οι σύζυγοι πνευματική περιουσία, αγαπώντας το Χριστό και τηρώντας τις εντολές Του. Έτσι θα φτάσουν να αγαπιούνται αληθινά μεταξύ τους και να είναι ευτυχισμένοι. Διαφορετικά θα είναι ψυχικά φτωχοί, δεν θα μπορούν να δώσουν αγάπη και θα έχουν δαιμονικά προβλήματα, που θα τους κάνουν δυστυχισμένους. (Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης)
 • Όταν πήγαινε κάποιος παντρεμένος, στον Όσιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη, που δεν είχε καλή σύζυγο ή μία παντρεμένη, της οποίας η σύζυγος δεν ήταν καλός και σήκωνε το σταυρό του ή το σταυρό της με υπομονή, τον αποκαλούσε άγιο· και αν ήταν γυναίκα, την αποκαλούσε αγία.
 • Τα ανδρόγυνα να είναι αγαπημένα, να έχουν υπακοή μεταξύ τους. Να συμβουλεύεται ο άνδρας την γυναίκα, να μην κάνει ο καθένας το δικό του. (Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης)
 • Πολλοί γάμοι καταστρέφονται, επειδή οι σύζυγοι, πριν ξεκινήσουν, δεν ακολουθούν καλή οδηγία. Ορισμένοι παντρεύονται πολύ νέοι, χωρίς προηγουμένως να έχει ωριμάσει το μυαλό τους και χωρίς να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους. Γι' αυτό και σε λίγο χωρίζουν, γιατί δεν νιώθουν ελεύθερα, αλλά σαν σε φυλακή. Μερικοί Χριστιανοί νομίζουν, ότι τα προβλήματα στον γάμο, θα λυθούν με θαύμα. Αυτό είναι λάθος. Ο Θεός βοηθάει, όταν και εσύ σκέφτεσαι σωστά και πορεύεσαι στη ζωή σου με σωφροσύνη. Πολλοί σύζυγοι δεν γνωρίζουν ποιές είναι οι πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου, με τον οποίο ζουν μαζί. Το ζευγάρι πρέπει να αναλαμβάνει μόνο του τις υποχρεώσεις του και όχι να περιμένει βοήθεια από τρίτους. Επίσης, το ζευγάρι, δεν πρέπει να ανακοινώνει στους γονείς τα προβλήματα, που μπορεί να ηλεκτρίσουν την ατμόσφαιρα και να οδηγήσουν σε παρέμβαση και μαλώματα μεταξύ συγγενών. Η αγάπη του ζευγαριού, αν δεν είναι δυνατή δεν θα αντέξει στον χρόνο. Οι σύζυγοι οφείλουν να προσέχουν, για να μην αποπλανηθούν από τρίτα πρόσωπα και καταστρέψουν τον γάμο τους... (Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης)
 • Όταν χωρίσει κάποιος, είναι προτιμότερο να μην ξαναπαντρευτεί. Ο δεύτερος γάμος είναι μεγάλη απόφαση. Ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά από τον πρώτο γάμο. Αν χωρίσει κανείς μια φορά, ας μείνει μόνος με τον εαυτόν του για να συνέλθει, να ηρεμήσει, να ωριμάσει, να μετανοήσει και αν υπάρχουν παιδιά, να ασχοληθεί με τη σωστή ανατροφή τους, γιατί τα παιδιά, κουβαλούν πληγές από τον χωρισμό των γονιών τους. (Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης)
 • Μεταξύ σας (με τον σύζυγο) να υπάρχει κλίμα απόλυτης εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας. Μην αφήνεις κάτι μέσα σου, γιατί αυτό μετά θα σε πνίξει. Μην αφήνεις τους λογισμούς να εμφωλεύουν μέσα σου, είναι φίδια. Η αγάπη όλα τα σκεπάζει. Με προσοχή, διάκριση, λεπτότητα και απέναντι στον κόσμο και μεταξύ σας. Αν έχετε κάτι μεταξύ σας, μην το λέτε σε τρίτους. Η προσοχή και η προσευχή όλα τα διορθώνουν, όλα τα κάνουν καλά. Να ζούμε με σωφροσύνη, νηστείες, αποχή σαρκικών επιθυμιών. (Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης)
 • Ο γάμος είναι τύπος της πνευματικής ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησία. (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Στη Αγία Σύνοδο της Λαοδικείας, ο 53ος κανόνας, απαγορεύει εντελώς στους Χριστιανούς να παίζουν μουσικά όργανα, να τραγουδούν και να χορεύουν στους γάμους. Απλά να γευματίζουν σεμνά, όπως ταιριάζει σε Χριστιανούς. Και στον 54ο κανόνας αναφέρεται, ότι μόλις εισέλθουν οι οργανοπαίκτες στο χώρο και αρχίσουν το γλέντι, όλοι και ιδιαίτερα οι κληρικοί να αποχωρούν από το χώρο, για να μην ακούσουν, τις διεφθαρμένες αυτές μελωδίες. (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Όσοι γάμοι Χριστιανών γίνονται με χορούς, με τραγούδια και με άλλες αταξίες, δεν είναι καθόλα τιμημένοι, αλλά άτιμοι, άσεμνοι και ανάρμοστοι στους Χριστιανούς. Για τις αταξίες των γάμων, πολλά παιδιά γεννιούνται ασθενή και ανάπηρα. (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Από ακάθαρτη ρίζα θα γεννηθούν και ακάθαρτα κλαδιά. Γι' αυτό και οι περισσότεροι άνθρωποι κλίνουν προς την αμαρτία, διότι γεννιούνται από αμαρτωλούς και άσεμνους γάμους. (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Αποκάλεσε ο Απόστολος Παύλος την αγάπη των 2 στο γάμο ''οφειλή'', για να δείξει ότι κανένας δεν είναι κύριος του εαυτού του, αλλά ο ένας είναι δούλος του άλλου. Όταν λοιπόν δεις πόρνη να προσπαθεί να σε παρασύρει, να την πεις: ''Το σώμα μου δεν είναι δικό μου, αλλά της γυναίκας μου''. Αυτά ας λέει και η γυναίκα προς όσους θέλουν να καταστρέψουν την σωφροσύνη της: ''Το σώμα μου δεν είναι δικό μου, αλλά του άντρα μου''. Και αν η γυναίκα ή ο άντρας δεν εξουσιάζουν το σώμα τους, πολύ περισσότερο δεν εξουσιάζουν τα χρήματά τους. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Εκείνος που συνδέεται με τους δεσμούς του γάμου, δεν φέρει μέσα του ολόκληρο το είναι, αλλά το μισό του. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Να μην εγκρατεύεται η γυναίκα χωρίς την θέληση του άντρα της, ούτε ο άντρας χωρίς την θέληση της γυναίκας του. Διότι το να αποφασίζει κανείς εγκράτεια στο γάμο παρά τη γνώμη του άλλου, είναι (δια)λύση του γάμου. Αν όμως συμφωνούν και οι 2 να εγκρατεύονται, αυτό δεν είναι λύση του γάμου. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Ακούστε όσες γυναίκες έχετε άνδρες και όσοι άνδρες έχετε γυναίκες. Διότι, αν το σώμα δεν πρέπει να το έχετε δικό σας, πολύ περισσότερο τα χρήματα. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Οι μεν γυναίκες να δείχνουν τόση φιλοστοργία και αγάπη προς τον άνδρα τους, ώστε να μην προτιμούν τίποτε άλλο περισσότερο από αυτόν, εκτός από τη σωτηρία του. Οι δε άνδρες να έχουν τόσο μεγάλη αγάπη προς τη γυναίκα τους, ώστε να κάνουν τα πάντα, σαν να έχουν οι 2 τους μια ψυχή και να είναι ένα σώμα. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Αν καθένας στο γάμο συνεισφέρει το δικό του, όλα πάνε καλά. Όταν ο άντρας δείχνει αγάπη, η γυναίκα γίνεται φιλική. Όταν η γυναίκα υποτάσσεται, ο άνδρας γίνεται επιεικής... Εσύ ο άντρας όμως, να μην παριστάνεις το αφεντικό, επειδή η γυναίκα σου υποτάσσεται. Και εσύ γυναίκα να μην υπερηφανεύεσαι, επειδή σε αγαπάει ο άντρας σου. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Δεν θέλησε ο Θεός να γίνονται όλα από τον άντρα, ούτε όλα από την γυναίκα. Τα μοίρασε. Στην γυναίκα έδωσε την εξουσία του νοικοκυριού. Στον άντρα την αγορά. Στον άντρα έδωσε το έργο να τρέφει την οικογένεια, αφού αυτός καλλιεργεί την γη. Στην γυναίκα όρισε το έργο να ντύνει τα μέλη του σπιτιού, αφού αυτή δουλεύει τον αργαλειό και την ρόκα. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Όση αγάπη έχεις στον εαυτό σου, τόση αγάπη θέλει ο Θεός να έχεις και στην γυναίκα σου. Δεν βλέπεις, ότι και στο σώμα μας πολλές ατέλειες ή ελλείψεις έχουμε; Ο ένας έχει τα πόδια στραβά, ο άλλος τα χέρια παράλυτα, άλλος κάποιο μέλος άρρωστο κ.ο.κ. Και όμως, δεν το κακομεταχειρίζεται ούτε το κόβει· απεναντίας μάλιστα, το φροντίζει και το περιποιείται περισσότερο από όσο τα υγιή μέλη του και ο λόγος είναι ευνόητος. Όσο αγαπάς λοιπόν τον εαυτό σου, τόσο ν' αγαπάς και τη γυναίκα σου. Όχι μόνο γιατί ο άνδρας και η γυναίκα έχουν την ίδια φύση, αλλά και για μια άλλη σπουδαιότερη αιτία: Γιατί δεν είναι πια δύο ξεχωριστά σώματα, αλλά ένα. Ο μεν άντρας είναι η κεφαλή, ενώ η γυναίκα είναι το σώμα. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όταν σφάλλει η γυναίκα σου, να την παρηγορείς και να μην μεγαλώνεις την λύπη της. Γιατί, και αν ακόμη κόψεις όλα τα ελαττώματά της, που φέρνουν στενοχώρια στο σπίτι, με την απότομη συμπεριφορά σου δεν κερδίζεις τίποτε, γιατί παραμένει το λυπηρότερο από όλα, το ότι δηλαδή δεν έχεις αγαθές σχέσεις με την γυναίκα, που συγκατοικεί μαζί σου. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Μπαίνει ο διάβολος στη ζωή του αντρογύνου και προξενεί τόσο μεγάλη ζημιά, ώστε καθημερινά να γίνονται καυγάδες και τσακωμοί και να μην ησυχάζουν από το κακό. Όταν στο καράβι τσακώνονται οι κυβερνήτες, κινδυνεύουν και όσοι μαζί τους ταξιδεύουν και το πλοίο βυθίζεται αναγκαστικά αύτανδρο. Έτσι και στην οικογένεια, όταν τσακώνονται ο άντρας και η γυναίκα, είναι φυσικό να υφίστανται τα κακά και όσοι ζουν μαζί τους. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όταν οι σύζυγοι διαφωνούν μεταξύ τους εγωιστικά και απορρίπτουν την αγάπη, δεν γίνεται τίποτε σωστό στο σπίτι, έστω και αν όλα τα άλλα πράγματα έρχονται ευνοϊκά, ενώ όταν έχουν ομόνοια και ειρήνη, δεν συμβαίνει τίποτε δυσάρεστο, έστω και αν προκαλούνται καθημερινά άπειρες τρικυμίες. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Σκέψου ότι εξαιτίας της έγινες πατέ­ρας και έχεις παιδιά και από αυτό να γίνεσαι πιο ήρεμος μαζί της. Δεν βλέ­πεις τους γεωργούς πως περιποιούνται τη γη που έσπειραν κάτι με οποιονδήποτε τρόπο και αν ακόμη έχει άπειρα ελαττώματα, όπως εάν είναι άγονη, εάν έχει ζιζάνια, αν επηρεάζεται από πλημμύρες λόγω της θέσεώς της: Αυτό να κάνεις και εσύ· διότι έτσι πρώτος και εσύ θα απολαύσεις τους καρπούς και την γαλήνη. Διότι η γυναίκα είναι λιμάνι και πάρα πολύ μεγάλο φάρ­μακο για την δημιουργία χαρούμενης διαθέσεως. Αν λοιπόν, απαλλάξεις το λιμάνι από τα κύματα και τους ανέμους, όταν θα επιστρέψεις από την αγορά, θα απολαύσεις πολύ άνεση και γαλήνη, αν όμως το γεμίσεις με θορύβους και ταραχές, κάνεις δυσκολό­τερο το ναυάγιο για τον εαυτό σου... (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Θέλεις να σε υπακούει η γυναίκα σου, όπως η Εκκλησία το Χριστό; Προσπάθησε να φροντίζεις και να ενδιαφέρεσαι και εσύ γι' αυτήν, όπως έκανε ο Χριστός για την Εκκλησία. Και αν χρειαστεί, να δώσεις τη ζωή σου για χάρη της και αν χρειαστεί να κουραστείς υπερβολικά και να πάθεις πολλά, να μην τα αποφύγεις. Διότι, δεν πρέπει να λησμονείς, πως ό,τι και αν πάθεις για χάρη της, στην ουσία δεν έκανες τίποτα σε σχέση με όσα έπραξε ο Χριστός για την Εκκλησία. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ο άνδρας που σηκώνει χέρι και χειροδικεί εναντίον της γυναίκας του, αν βέβαια πρέπει να ονομάζω άνδρα αυτόν και όχι θηρίο, θα έλεγα ότι είναι κακούργος στον ίδιο βαθμό με εκείνον που σκοτώνει τον πατέρα του ή τη μητέρα του!... Διότι αν έχουμε εντολή να εγκαταλείπουμε τον πατέρα και την μητέρα για χάρη της συζύγου, όχι για να αδικήσουμε εκείνους, αλλά για να τηρήσουμε κάποιο Θείο νόμο, πως δεν είναι απόδειξη της πιο μεγάλης παραφροσύνης το να κακομεταχειρίζεται κανείς αυτήν, για την οποία ο Θεός διέταξε να εγκαταλείπουμε και τους γονείς μας;... (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Αν πρέπει όταν μας χτυπάνε οι εχθροί, να στρέφουμε και την άλλη σιαγόνα, πολύ περισσότερο οφείλει η γυναίκα να υπομένει το σκληρό σύζυγο. Φυσικά δεν το λέω αυτό, για να ραπίζεται η γυναίκα. Όχι, όχι!!! Κάτι τέτοιο είναι μεγίστη ατιμία, όχι αυτής που δέρνεται, αλλά αυτού που δέρνει. Αν όμως γυναίκα, σου τύχη τέτοιος σύζυγος, να μην αποκάμεις. Να σκέπτεσαι το μισθό που θα πάρεις από τον Θεό, αλλά και τον έπαινο στην παρούσα ζωή. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Συμβουλές για το πως πρέπει να συμπεριφέρεται ο άνδρας στην γυναίκα του:

α) Να της λες ότι την αγαπάς...

β) Δείξε της, ότι σου αρέσει πολύ να μένεις μαζί της, ότι προτιμάς να μένεις στο σπίτι

για χάρη της, παρά να βρίσκεσαι με τους φίλους σου.

γ) Να την τιμάς περισσότερο από τους φίλους σου, περισσότερο ακόμα και από τα

παιδιά σας! Και αυτά (τα παιδιά), για χάρη της να τα αγαπάς!

δ) Αν κάνει κάτι καλό, να την παινεύεις και να την θαυμάζεις.

ε) Αν πέσει σε κάποιο σφάλμα, να την συμβουλεύεις και να την διοθρώνεις με καλό

τρόπο.

στ) Προσευχές μαζί να κάνετε!

ζ) Στο Ναό να Εκκλησιάζεστε και οι δύο!

η) Αν τύχει να σας βρει φτώχεια, θύμισέ την, πως οι κορυφαίοι Απόστολοι Πέτρος και

Παύλος, πέρασαν την ζωή τους, με πείνα και δίψα.

θ) Δίδαξέ την, πως καμμιά συμφορά του βίου δεν είναι φοβερή, παρά μόνο η

εναντίωση στο Θεό και το θέλημά Του! (Ιερός Χρυσόστομος)

 • Όταν η μητέρα είναι στολισμένη με κάθε αρετή, οπωσδήποτε και τον άντρα της θα μπορέσει να κερδίσει. Αν κερδίσει τον άντρα, θα τον έχει σπουδαίο βοηθό, στο να πετύχει την επιμέλεια των παιδιών. Έτσι θα αποσπάσει και την βοήθεια του Θεού, για την μεγάλη αυτή φροντίδα. Και όταν ο Θεός συναφθεί με τα παιδιά και ασκεί τις ψυχές τους, τότε τίποτε το σιχαμερό. Όλα μέσα στο σπίτι θα είναι όμορφα, αφού οι υπεύθυνοι του σπιτιού θα συμπεριφέρονται έτσι. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ο Κύριος νομοθέτησε το γάμο, ώστε να μας απομακρύνει από την παράνομη συνουσία, αλλά και για να γινόμαστε γονείς. Από τους 2 αυτούς σκοπούς, ο πρώτος είναι ο βασικότερος. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Περιφρονώντας το γάμο, τον Θεό περιφρονείς που τον θέσπισε. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Ο γάμος είναι τύπος της ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Ο Θεός έδωσε στον καθένα μια γυναίκα και έβαλε φυσικά όρια, τη συνεύρεση με αυτήν την μία. Άρα η συνεύρεση με άλλη, είναι παράβαση του Θείου νόμου και ληστεία και πλεονεξία. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Ο Θεός θα είναι περισσότερο σπλαχνικός, θα προσφέρει άφθονες ευλογίες και θα βοηθάει, ώστε ο έρωτας να μένει άσβεστος στον γάμο εκείνο, που οι σύζυγοι θα ζουν σύμφωνα με τις εντολές Του. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Λέγε στο Θεό: ''Κύριε, όποιον θέλεις εσύ για σύντροφό μου, οικονόμησέ τα, ώστε να γίνει έτσι. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Στον γάμο τα στεφάνια της νίκης τοποθετούνται στα κεφάλια των νικητών, γιατί ανίκητοι ήρθαν σε γάμου κοινωνία και δεν νικήθηκαν από την ηδονή. Γιατί εάν νικήθηκες από την ηδονή και δόθηκες στην πορνεία, τί ζητάς στεφάνι στο κεφάλι, ενώ ηττήθηκες; (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Αυτός που συνήθισε να κυλιέται στις προγαμιαίες σαρκικές σχέσεις, είναι φυσικό και μετά τον γάμο να προσέχει και άλλες γυναίκες και να φτάσει στη μοιχεία. Πες μου, ποιό το όφελος του γάμου; Γι' αυτό θα πρέπει οι νέοι πριν από το γάμο να είναι σώφρονες, για να μην έχουμε στο γάμο διαμάχες, κακολογίες, καθημερινοί πόλεμοι και καταστροφές των σπιτιών. Όποιος όμως είναι τίμιος πριν από τον γάμο, θα είναι πολύ περισσότερο τίμιος μετά τον γάμο. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Να μην γιορτάζεις το γάμο του γιου σου, με κιθάρες και χορούς. Γιατί είναι πολύ άτοπο, ένας τέτοιος νυμφίος, να εξευτελίζεται με τέτοιες διασκεδάσεις. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όποιος έχει γυναίκα πονηρή, να γνωρίζει ότι ήδη έχει λάβει τους μισθούς των ανομιών του. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Λέγεται ότι κάποιος από τους ειδωλολάτρες φιλοσόφους, που είχε μια γυναίκα μέθυσο, φλύαρη και κακή, όταν ρωτήθηκε, γιατί ενώ έχει τέτοια γυναίκα την ανέχεται, απάντησε σ' αυτούς, ότι το κάνει αυτό για να έχει παλαίστρα και άσκηση φιλοσοφίας στο σπίτι του. Και έτσι θα είναι πραότερος στους άλλους ανθρώπους, εξασκούμενος σ' αυτήν. Σας λέω λοιπόν, να φροντίσετε να πάρετε μια σύζυγο με την οποία να ταιριάζετε και να είναι γεμάτη από κάθε αρετή. Αν όμως αποτύχετε και παντρευτείτε μία που δεν είναι ενάρετη, ούτε ανεκτή, τότε να μοιάσετε αυτόν τον φιλόσοφο... (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όπως ακριβώς η παρθενία είναι ανώτερη από τον γάμο, έτσι και ο πρώτος γάμος είναι ανώτερος από τον δεύτερο γάμο. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όποιος πήρε πλούσια γυναίκα, πήρε περισσότερο αφέντρα παρά σύζυγο... (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Πρέπει και εσύ, ω άνδρα, να μην μεταχειρίζεσαι την γυναίκα σου σαν σκλάβα, διότι πλάσμα του Θεού είναι και εκείνη καθώς και εσύ. Τόσο σταυρώθηκε ο Θεός δι' εσέ, όσον και δι' εκείνη. Πατέρα λέγεις εσύ τον Θεόν, Πατέρα τον λέγει και εκείνη. Έχετε μιαν πίστιν, ένα βάπτισμα. Δεν την έχει ο Θεός κατωτέραν. Δια τούτο την έκαμεν από την μέση του ανδρός, δια να είναι ο άνδρας ωσάν την κεφαλή και η γυναίκα το σώμα. Δια τούτο δεν την έκαμεν από το κεφάλι, διά να μη καταφρονεί τον άνδρα. Ομοίως πάλι δεν την έκαμε από τα ποδάρια, δια να μη καταφρονεί ο άνδρας την γυναίκα. (Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός)
 • Γεννήθηκε ο Κύριος από Παρθένο, για να τιμήσει την παρθενία. Γεννήθηκε από αρραβωνιασμένη, για να τιμήσει τον γάμο. (Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός)
 • Αν κάνετε τους γάμους σας με τραγούδια και βαράτε τύμπανα και βιολιά και κάνετε εκείνα που αγαπά ο διάβολος, το καταράται εκείνο το αντρόγυνο ο Πανάγαθος Θεός και δεν προκόπτει. Ή ο άνδρας πεθαίνει παράκαιρα ή η γυναίκα και παιδιά κάνουν και εκείνα όλα κορίτσια, στραβά, κουτσά, λωλά, αναποδιασμένα. Δεν σας λέω περισσότερα... (Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός)
 • Ο γάμος όταν εξάπτει τις σωματικές επιθυμίες και είναι τριγυρισμένος από αγκάθια και αποτελεί κατά κάποιο τρόπο, δρόμο προς την κακία, τότε λέω και εγώ, ότι δεν συμφέρει να παντρευτεί κάποιος. (ΆγιοςΓρηγόριοςοΘεολόγος)
 • Για τον άνδρα που θαλασσοδέρνεται, η γυναίκα του είναι λιμάνι γαλήνιο. (ΆγιοςΓρηγόριοςοΘεολόγος)
 • Κόρη μου, στους γάμους σου εγώ ο πνευματικός σου πατέρας, ο Γρηγόριος, σου κάνω δώρο τούτο το ποίημα. Και είναι ό,τι καλύτερο η συμβουλή του πατέρα: Άκου λοιπόν Ολυμπιάδα μου: 1)Σε παρακαλώ, να προσέξεις την εξωτερική σου εμφάνιση. Να είσαι απλή. Το χρυσάφι, δεμένο σε πολύτιμες πέτρες, δεν στολίζει γυναίκες σαν και σένα. Πολύ περισσότερο το βάψιμο. Δεν ταιριάζει στο πρόσωπό σου, την εικόνα του Θεού, να την παραποιείς και να την αλλάζεις, μόνο και μόνο για να αρέσεις. Ξέρε το ότι αυτό είναι φιλαρέσκεια και να μένεις απλή στην εμφάνιση. Τα βαρύτιμα και πολυτελή φορέματα, ας τα φορούν εκείνες, που δεν επιθυμούν ανώτερη ζωή, που δεν ξέρουν τι θα πει πνευματική ακτινοβολία 2)Με το γάμο, η στοργή και η αγάπη σου να είναι φλογερή και αμείωτη για εκείνον, που σου έδωσε ο Θεός. Για εκείνον, που έγινε το μάτι της ζωής σου και σου ευφραίνει την καρδιά. Και αν καταλάβεις πως ο άνδρας σου σε αγαπάει περισσότερο από όσο τον αγαπάς εσύ, μην κατάταξεις να του πάρεις τον αέρα, κράτα πάντα τη θέση που σου ορίζει το Ευαγγέλιο 3)Εσύ να ξέρεις, ότι είσαι γυναίκα, έχεις μεγάλο προορισμό, αλλά διαφορετικό από τον άνδρα, που πρέπει να είναι η κεφαλή. Άσε την ανόητη ισότητα των δύο φύλων και προσπάθησε να καταλάβεις τα καθήκοντα του γάμου. Στην εφαρμογή τους θα δεις πόση αντοχή χρειάζεται για ν' ανταποκριθείς, όπως πρέπει, σ' αυτά τα καθήκοντα, αλλά και πόση δύναμη κρύβεται στο ασθενές φύλο 4)Θα ξέρεις, πόσο εύκολα θυμώνουν οι άνδρες. Είναι ασυγκράτητοι και μοιάζουν με λιοντάρια. Σ' αυτό το σημείο, η γυναίκα πρέπει να είναι δυνατότερη και ανώτερη. Πρέπει να παίζει το ρόλο του θηριοδαμαστή. Τι κάνει ο θηριοδαμαστής όταν βρυχάται το θηρίο; Γίνεται περισσότερο ήρεμος και με την καλωσύνη καταπραΰνει την οργή. Του μιλάει γλυκά και μαλακά, το χαϊδεύει, το περιποιείται και πάλι το χαϊδεύει και έτσι το καταπραΰνει 5)Ποτέ μην κατηγορήσεις και αποπάρεις τον άνδρα σου για κάτι που έκανε στραβό. Ούτε πάλι για την αδράνειά του, έστω και αν το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που ήθελες εσύ. Γιατί ο διάβολος είναι αυτός, που μπαίνει εμπόδιο στην ομοψυχία των συζύγων 6)Να έχετε κοινά τα πάντα και τις χαρές και τις λύπες. Γιατί ο γάμος όλα σας τα έκανε κοινά. Κοινές οι φροντίδες, γιατί έτσι το σπίτι θα στεριώσει. Να συμβάλλεις εκφράζοντας την γνώμη σου, ο άνδρας όμως ας αποφασίζει 7)Όταν τον βλέπεις λυπημένο, συμμερίσου την λύπη του εκείνη την ώρα. Γιατί είναι μεγάλη ανακούφιση στη λύπη, η λύπη των φίλων. Όμως αμέσως να ξαστεριάζει η όψη σου και να είσαι ήρεμη χωρίς αγωνία. Η γυναίκα είναι το ακύμαντο λιμάνι για το θαλασσοδαρμένο σύζυγο 8)Να ξέρεις, ότι η παρουσία σου στο σπίτι σου είναι αναντικατάστατη, γι' αυτό πρέπει να το αγαπήσεις μ' όλες τις φροντίδες του νοικοκυριού. Να το βλέπεις σαν βασίλειό σου, και να μη συχνοβγαίνεις από το κατώφλι σου. Άφησε τις έξω δουλειές για τον άνδρα 9)Πρόσεχε τις συναναστροφές σου. Πρόσεξε τις συγκεντρώσεις που πηγαίνεις. Μην πας σε άπρεπες συγκεντρώσεις, γιατί είναι μεγάλος κίνδυνος για την αγνότητά σου. Αυτές οι συναναστροφές αφαιρούν την ντροπή και από τις ντροπαλές, σμίγουν μάτια με μάτια και όταν φύγει η ντροπή γεννιούνται όλα τα χειρότερα κακά. Τις σοβαρές όμως συγκεντρώσεις με συνετούς φίλους να τις επιδιώκεις. Μην συναναστρέφεσαι φαντασμένες γυναίκες, που έχουν στο νου τους στο έξω, για επίδειξη. Ούτε ακόμα άνδρες ευσεβείς, που ο σύζυγός σου δεν θέλει στο σπίτι, αν και εσύ τόσο πολύ τους εκτιμάς. Υπάρχει για σένα πιο ακριβό πράγμα από τον καλό σου σύζυγο, που τόσο αγαπάς; 10)Επαινώ τις γυναίκες, που δεν τις ξέρουν οι πολλοί άνδρες. Μην τρέχεις σε τραπέζια κοσμικά και ας είναι για γάμο ή για γενέθλια. Εκεί ανάβουν άνομοι πόθοι, με τους χορούς, τους πήδους και τα γέλια, την ψεύτικη ευχαρίστηση, που παραπλανεύουν ακόμη και τους αγνούς και σώφρονες. Και η αγνότητα είναι τόσο λεπτό πράγμα! Σαν το κερί στις ακτίνες του ήλιου! Απόφευγε ακόμα και στο σπίτι σου τα κοσμικά τραπέζια. Αν μπορούσαμε να περιορίσουμε τις ορέξεις της κοιλιάς, θα κυριαρχούσαμε στα πάθη μας 11)Κράτα τη μορφή σου γαλήνια και μην την αλλοιώνεις ούτε με μορφασμούς, όταν είσαι θυμωμένη. Στολίδια τ' αυτιά νάχουν όχι τα μαργαριτάρια, αλλά ν' ακούν καλά λόγια και να βάζουν για τα άσχημα λουκέτο στο νου. Έτσι, είτε κλειστά είναι, είτε ανοιχτά, η ακοή θα μένει αγνή 12)Όσο για τα μάτια, είναι εκείνα, που δείχνουν όλο το εσωτερικό της ψυχής. Ας σταλάζει αγνό κοκκίνισμα η παρθενική ντροπή κάτω από τα βλέφαρά σου και ας προκαλεί τη σεμνότητα και την αγνή ντροπή σε όσους σε βλέπουν και σ' αυτόν ακόμα τον σύζυγό σου. Είναι πολλές φορές προτιμότερο, για πολλά πράγματα, να κρατάς κλειστά τα μάτια, χαμηλώνοντας το βλέμμα 13)Και τώρα στη γλώσσα. Θάχεις πάντα εχθρό τον άνδρα σου, αν έχεις γλώσσα αχαλίνωτη, έστω και αν έχεις χίλια άλλα χαρίσματα. Γλώσσα ανόητη βάζει, πολλές φορές, σε κίνδυνο και τους αθώους. Προτίμα και όταν ακόμα έχεις δίκιο, τη σιωπή. Είναι προτιμότερη για να μη ριψοκινδυνεύσεις να πεις ένα άτοπο λόγο. Και αν έχεις την επιθυμία να λες πολλά, είναι καλύτερο να σωπαίνεις. Πρόσεχε ακόμα το βάδισμα σου. Μετράει στη σωφροσύνη 14)Μην έχεις αδάμαστη σαρκική ορμή. Πείσε και τον άνδρα σου να σέβεται τις ιερές ημέρες. Γιατί οι νόμοι του Θεού είναι ανώτεροι από την εικόνα του Θεού 15)Αν από μένα το γέροντα πήρες κάποιο λόγο πνευματικό, σου συνιστώ να τον φυλάξεις στα βάθη της ψυχής σου. Έτσι με ό,τι πήρες από αυτά που άκουσες και με την ηθική σου ανωτερότητα, θα θεραπεύσεις τον εξαίρετο σύζυγό σου και περίφημο πολιτικό άνδρα από την υπερηφάνεια 16)Αυτό τώρα το παρόν δώρο, κειμήλιο, σου προσφέρω. Αν θέλεις πάλι να σου ευχηθώ και το καλύτερο, σου εύχομαι να γίνεις αμπέλι πολύκαρπο, με τέκνα τέκνων, για να δοξάζεται από περισσότερους ο Θεός, για τον Οποίο γεννιόμαστε και προς τον Οποίον πρέπει απ' αυτή τη ζωή να οδεύουμε. (ΆγιοςΓρηγόριοςοΘεολόγος - Επιστολήσεμιαπνευματικήτουκόρη, τηνΟλυμπιάδα, όταν παντρεύτηκε.)
 • Ο γάμος (ενός ζευγαριού), που έγινε χωρίς την άδεια των γονέων ή των κηδεμόνων τους, είναι πορνεία. Εάν ο πατέρας ή ο κηδεμόνας είναι στην ζωή, οι παντρεμένοι νέοι, είναι ένοχοι της πορνείας, μέχρις ότου, θα τους εγκρίνουν τον γάμο, διότι μόνο με την έγκριση τους, εγκρίνεται ο γάμος. (Μέγας Βασίλειος, 42ος Κανόνας)
 • Η σύσταση γάμου μεταξύ συγγενών, τιμωρείται με 15 έτη αποχή από την Θεία Κοινωνία. (Μέγας Βασίλειος)
 • Λένε, ότι εάν η τρυγόνα χωρίσει από τον σύζυγό της, δεν δέχεται πια να συνάψει σχέση γαμική με άλλον, αλλά μένει ανύπαντρη και αρνείται να έρθει σε επαφή με άλλον, από σεβασμό προς τη μνήμη αυτού που είχε συζευχθεί. Ας το ακούσουν αυτό οι γυναίκες, ότι η σεμνότητα της χηρείας, ακόμα και στα άλογα ζώα, είναι προτιμότερη από την απρέπεια της πολυγαμίας. (Μέγας Βασίλειος)
 • Δεν πρέπει να χωρίζουν οι άνδρες από τις γυναίκες τους και το αντίστροφο, παρά μόνο, εαν συλληφθεί κάποιος σε πορνεία και εμποδίζεται στην θεοσέβεια. (Μέγας Βασίλειος)
 • Πρέπει οι άνδρες να αγαπούν τις γυναίκες τους με τέτοια αγάπη, όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, παραδίδοντας τον Εαυτόν Του γι' Αυτήν, για να την αγιάσει. Και πρέπει οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άνδρες τους, όπως η Εκκλησία στον Χριστό, εκτελώντας το θέλημα του Θεού. (Μέγας Βασίλειος)
 • Ο τίμιος γάμος είναι ευλογημένος και παρέχει πολύ μεγάλα αγαθά. (ΆγιοςΙσίδωροςοΠηλουσιώτης)
 • Ένας πετυχημένος γάμος δεν κρίνεται ποτέ από τον πλούτο, ούτε από την ομορφιά, αλλά από την αρετή. (Άγιος Κλήμης Αλεξανδρείας)
 • Τα άνθη του γάμου είναι τα παιδιά. (Άγιος Κλήμης Αλεξανδρείας)
 • Όποιος παντρεύτηκε πονηρή γυναίκα, να ξέρει καλά, ότι ήδη πήρε τους μισθούς του για τις αμαρτίες του. (Άγιος Συνέσιος)
 • Ο άνδρας και η γυναίκα, πρέπει να θεμελιώσουν την αγάπη τους πάνω στην αρετή και όχι πάνω στα πάθη τους. (Άγιος Τύχων του Ζαντόνσκ)
 • Ο διάβολος στον παράδεισο, πλησίασε πρώτα την Έυα και την παρέσυρε στην παρακοή. Εκείνη έπειτα με τη σειρά της, παρέσυρε τον Αδάμ και τον οδήγησε στην καταστροφή. Έτσι συμβαίνει και τώρα: Ο ίδιος διάβολος πλησιάζει τη γυναίκα, την παίρνει με το μέρος του και μ' αυτήν οδηγεί και τον άνδρα στα παράνομα έργα. Πρόσεχε λοιπόν άνδρα, μην κάνεις όλα τα θελήματα της γυναίκα σου, για να σε εξουσιάζει εκείνη και σε οδηγεί μετά όπου θέλει. Η γυναίκα έχει πάντοτε το δικό της χαρακτήρα. Να την αγαπάς ως εκεί, που δεν αντιτίθεσαι στο θέλημα του Θεού. Εκείνη να φοβάται εσένα, όπως λέει ο Απόστολος και όχι εσύ εκείνη. Αυτή να υποτάσσεται σ' εσένα και όχι εσύ σ΄εκείνη. (Άγιος Τύχων του Ζαντόνσκ)
 • Μην αρνείσαι τον άντρα σου, μην τον κατακρίνεις, μην μιλάς άσχημα για εκείνον και μην σκέπτεσαι κάτι κακό εναντίον του, όταν έχει εκτραπεί στην πίστη του. Αφού με αυτόν τον τρόπο δεν θα τον διορθώσεις. Ο πατέρας του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, βρέθηκε άθελά του σε κάποια αίρεση. Η ευπρεπής γυναίκα του Νόνα λυπήθηκε πάρα πολύ εξαιτίας αυτού του γεγονότος και παρακάλεσε θερμά τον Θεό, ώστε να φωτίσει τον νου του άντρα της με την αλήθεια. Και οι θερμές προσευχές της γυναίκας βοήθησαν, ώστε να επιστρέψει ο άντρας της στην ορθή πίστη. Αντίθετα με αυτό, λέγεται πως η γυναίκα του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, η Θεοδώρα, κατάφερε να τον παρασύρει σε μια λανθασμένη διδασκαλία (τον Μονοφυσιτισμό). Αλλά αυτό διήρκησε για σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Ιουστινιανός και η Θεοδώρα επέστρεψαν στην Ορθοδοξία με τις προσευχές ολόκληρης της Εκκλησίας. Από αυτά τα δύο παραδείγματα, όπως και από πολλά άλλα, βλέπουμε πως η γυναίκα μπορεί να επηρεάσει τον άντρα όσον αφορά την πίστη του, είτε με την καλή είτε με την κακή έννοια. (Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε