Περί γονέων

 • Τα τέκνα υπακούετε τοις γονεύσιν υμών εν Κυρίω. Τούτο γαρ έστι δίκαιον. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα. [Τα παιδιά να υπακούτε στους γονείς σας, σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Διότι αυτό είναι το σωστό. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου.] (Προς Εφεσίους 6,1)
 • Και οι πατέρες μη παροργίζετε τα τέκνα υμών, αλλ' εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου.[Και εσείς πατέρες, μη φέρνεστε στα παιδιά σας έτσι, ώστε να εξοργίζονται, αλλά να τα ανατρέφετε δίνοντάς τους αγωγή και συμβουλές, που εμπνέονται από την πίστη στον Κύριο.] (Προς Εφεσίους 6,4)
 • Τατέκναυπακούετετοιςγονεύσικατάπάντα·τούτογαρέστινευάρεστοντωΚυρίω. [Τα τέκνα να υπακούετε στους γονείς σε όλα τα ορθά, που εκείνοι σας συμβουλεύουν. Διότι τούτο είναι ευάρεστο στον Κύριο.] (ΠροςΚολοσσαείς 3,20)
 • Οιπατέρεςμηερεθίζετετατέκναυμών, ίναμηαθυμώσιν. [Οι πατέρες, να μην εξερεθίζετε τα τέκνα σας, για να μη περιπίπτουν σε αθυμία και χάνουν το θάρρος τους και απελπίζονται.] (Προς Κολασσαείς 3,21)
 • Οεγγυώμενοςπαίδαάφρονακαθυβρίσειδικαίωμα. [Ο γονεύς, ο οποίος δίνει εγγύηση για το παιδί του το άμυαλο και ασύνετο, κατεξευτελίζει και προσβάλλει το δικαίωμα και την θέση του ως πατρός.] (Παροιμίες 19,28)
 • Κακολογούντοςπατέραήμητέρασβεσθήσεταιλαμπτήρ, αιδεκόραιτωνοφθαλμώναυτούόψονταισκότος. [Θα σβήσει η φλόγα της ζωής εκείνου, ο οποίος κακολογεί τον πατέρα του ή την μητέρα του. Θα σβήσουν και θα καλυφθούν από το σκοτάδι οι κόρες των οφθαλμών του, ώστε να μην μπορεί να βλέπει.] (Παροιμίες 20,20)
 • Μηαπόσχηνήπιονπαιδεύειν, ότιεάνπατάξηςαυτόνράβδω, ουμηαποθάνη·συμενγαρπατάξειςαυτόνράβδω, τηνδεψυχήναυτούεκθανάτουρύση. [Μην αποφεύγεις και μην διστάζεις να διαπαιδαγωγείς το ανήλικο παιδί σου, διότι και αν ακόμη βρεθείς στην ανάγκη να το χτυπήσεις με την ράβδο, δεν πρόκειται να πεθάνει. Διότι εσύ μεν θα χτυπήσεις το σώμα του με την ράβδο, θα σώσεις όμως την ψυχήν του από τον θάνατο. (Παροιμίες 23,13-14)
 • Ος αποβάλλεται πατέρα ή μητέρα, και δοκεί μη αμαρτάνειν, ούτος κοινωνός έστιν ανδρός ασεβούς. [Εκείνος, που διώχνει από το σπίτι του τον πατέρα του ή την μητέρα του και έχει την ιδέα ότι δεν αμαρτάνει, είναι στην πραγματικότητα όμοιος με τον άνθρωπο εκείνον, που φέρεται με ασέβεια και αχαριστία απέναντι του Θεού.] (Παροιμίες 28,24)
 • Οτιμώνπατέραεξιλάσεταιαμαρτίας, καιωςοαποθησαυρίζων, οδοξάζωνμητέρααυτού. Οτιμώνπατέραευφρανθήσεταιυπότέκνων, καιενημέραπροσευχήςαυτούεισακουσθήσεται. ΟδοξάζωνπατέραμακροημερεύσεικαιοεισακούωνΚυρίουαναπαύσειμητέρααυτού·καιωςδεσπόταιςδουλεύσειεντοιςγεννήσασιναυτόν. Ενέργωκαιλόγωτίματονπατέρασου, ίναεπέλθησοιευλογίαπαρ' αυτού·ευλογίαγαρπατρόςστηρίζειοίκουςτέκνων, κατάραδεμητρόςεκριζοίθεμέλια. Μηδοξάζουενατιμίαπατρόςσου, ουγαρεστίσοιδόξαπατρόςατιμία·ηγαρδόξαανθρώπουεκτιμήςπατρόςαυτού, καιόνειδοςτέκνοιςμήτηρεναδοξία. Τέκνον, αντιλαβούενγήραπατρόςσου, καιμηλυπήσηςαυτόνεντηζωήαυτού·καναπολείπησύνεσιν, συγγνώμηνέχεκαιμηατιμάσηςαυτόνενπάσηισχύϊσου. Ελεημοσύνηγαρπατρόςουκεπιλησθήσεται, καιαντίαμαρτιώνπροσανοικοδομηθήσεταίσοι. Ενημέραθλίψεώςσουαναμνησθήσεταίσου·ωςευδίαεπίπαγετώ, ούτωςαναλυθήσονταίσουαιαμαρτίαι. [Εκείνος που τιμά τον πατέρα του, υπακούοντας έτσι στον Θεό, εξιλεώνει τις αμαρτίες του. Εκείνος πάλι που τιμά και σέβεται την μητέρα του, ομοιάζει με ο άνθρωπο, που αποταμιεύει θησαυρούς. Εκείνος που τιμά και σέβεται τον πατέρα του, θα ευφρανθεί και ο ίδιος εκ μέρους των τέκνων του και στην ημέρα που θα προσευχηθεί, θα εισακουστεί η προσευχή του. Αυτός, που τιμά και σέβεται τον πατέρα, θα μακροημερεύσει. Και εκείνος, που υπακούει στον Κύριον, θα επαναπαύει και θα ευφραίνει την μητέρα του. Ο στοργικός υιός θα υπηρετεί τους γονείς του, σαν να είναι αυτοί οι κύριοι και αφέντες του. Με τα έργα και με τα λόγια σου να τιμάς τον πατέρα σου, για να έρθει σε σένα η ευλογία του. Διότι η ευλογία του πατρός στηρίζει τους οίκους των παιδιών του. Εξ αντιθέτου, η κατάρα της μητρός καταστρέφει τα σπίτια των υιών εκ θεμελίων. Μην επιδιώκεις να δοξαστείς με την δυσφήμηση του πατρός σου. Διότι δεν είναι δυνατόν η ανυποληψία του πατρός σου, να είναι δική σου δόξα. Διότι η δόξα του παιδιού, πηγάζει από την υπόληψη και το καλό όνομα του πατρός. Εξ αντιθέτου, είναι καταισχύνη για τα τέκνα η ανυποληψία της μητρός τους. Παιδί μου, γίνε στήριγμα του πατρός σου στα γεράματά του και μην τον λυπήσεις καθόλου κατά το διάστημα της ζωής του. Και εάν ακόμη η διάνοιά του και η φρόνησή του εξασθενήσουν, εσύ να είσαι μεγαλόκαρδος και επιεικής απέναντί του. Μην τον εξευτελίσεις και μην τον δυσφήμησεις, όταν εσύ θα βρίσκεσαι στην ακμή των δυνάμεών σου. Η σπλαγχνική σου συμπεριφορά προς τον πατέρα σου δεν θα λησμονηθεί από τον Θεόν. Και αντί να σε τιμωρήσει, ο Θεός για τις άλλες αμαρτίας σου, θα αποκαταστήσει ευτυχισμένο και σταθερό τον οίκον σου. Σε περίοδο δοκιμασιών και πειρασμών, ο Κύριος θα σε ενθυμηθεί. Και όπως ο ηλιόλουστος καιρός διαλύει τον πάγο, κατά παρόμοιο τρόπο, θα διαλυθούν και θα εξαφανιστούν οι αμαρτίες σου. (ΣοφίαΣειράχ 3,3-15)
 • Ωςβλάσφημοςοεγκαταλιπώνπατέρα, καικεκατηραμένοςυπόΚυρίουοπαροργίζωνμητέρααυτού. [Το παιδί, που εγκαταλείπει αβοήθητο τον πατέρα του, είναι όμοιο με τον άνθρωπον εκείνο, που βλασφημεί τον Θεό. Κατηραμένος είναι από τον Κύριο εκείνος, που με την απρεπή συμπεριφοράν του, εξοργίζει την μητέρα του.] (ΣοφίαΣειράχ 3,16)
 • Μνήσθητιότιδι' αυτώνεγεννήθης, καιτίανταποδώσειςαυτοίςκαθώςαυτοίσοι; [Να ενθυμήσαι, ότι δια μέσου των δύο αυτών γονέων σου ήρθες στον κόσμο. Και τί μπορείς εσύ να ανταποδώσεις προς αυτούς εν συγκρίσει προς εκείνα, που εκείνοι έκαναν για σένα;] (ΣοφίαΣειράχ 7,28)
 • Περιψύχων υιόν καταδεσμεύσει τραύματα αυτού, και επί πάση βοά ταραχθήσεται σπλάγχνα αυτού. Ίππος αδάμαστος αποβαίνει σκληρός, και υιός ανειμένος εκβαίνει προαλής. [Εκείνος που παραχαϊδεύει και δεν παιδαγωγεί ορθώς το παιδί του, θα το ενθαρρύνει σε παρεκτροπές και έπειτα θα επιδέσει τις πληγές του. Σε κάθε κραυγή του πονούντος παιδιού του, θα ταράσσεται η πατρική του καρδιά. Όπως ένας αδάμαστος ίππος γίνεται σκληροτράχηλος και επικίνδυνος, έτσι και ένα παιδί εγκαταλελειμμένο στον εαυτόν του, καταντά αναιδές και επιβλαβές. (Σοφία Σειράχ 30,7-8)
 • Τιθήνησον τέκνον, και εκθαμβήσει σε· σύμπαιξον αυτώ, και λυπήσει σε. Μη συγγελάσης αυτώ, ίνα μη συνοδυνηθής, και επ' εσχάτω γομφιάσεις τους οδόντας σου. Μη δως αυτώ εξουσία εν νεότητι· θλάσον τας πλευράς αυτού, ως έστι νήπιος, μήποτε σκληρυνθείς απειθήση σοι. Και μη παρίδης τας αγνοίας αυτού. Κάμψον τον τράχηλον αυτού εν νεότητι. [Χαϊδεψε πολύ το παιδί σου, και θα καταπλαγείς από την απρεπή συμπεριφοράν του. Αν παιδιαρίζεις μαζί με αυτό, θα δοκιμάσεις κατόπιν πολλές λύπες. Μην πολυγελάς μαζί με αυτό, για να μην δοκιμάσεις εξαιτίας τους πόνους και στο τέλος μουδιάσουν τα δόντια σου, εξαιτίας του. Μην δίνεις στο παιδί σου, ελευθερία και δικαιώματα κατά τα χρόνια της νεότητάς του και μην κάνεις πως δεν βλέπεις τις αταξίες του. Κάμψε τον τράχηλό του κατά την νεανική ηλικία του, μωλώπισέ του τα πλευρά, όταν ακόμη είναι μικρός, μήπως τυχόν και σκληρυνθεί αδιαπαιδαγώγητος και δείξει σε σένα ανυπακοή.] (Σοφία Σειράχ 30,9-12)
 • Τίματονπατέρασουκαιτηνμητέρασου, ίναευσοιγένηται καιίναμακροχρόνιοςγένη.[Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, για να ευημερήσεις και να γίνεις μακροχρόνιος.] (Έξοδος 20,12)
 • Ο κακολογών πατέρα αυτού ή μητέρα αυτού τελευτήσει θανάτω. Ο κακολογών πατέρα αυτού ή μητέρα αυτού τελευτήσει θανάτω.[Εκείνος που κακολογεί τον πατέρα ή την μητέρα του, να τιμωρείται με θάνατο. Εκείνος επίσης που υβρίζει τον πατέρα του ή την μητέρα του, να τιμωρείται με θάνατο.] (Έξοδος 20,15-16)
 • Επικατάρατοςοατιμάζωνπατέρααυτούήμητέρααυτού. [Καταραμένος είναι εκείνος, που δεν τιμά αλλά καταφρονεί τον πατέρα του ή την μητέρα του.] (Δευτερονόμιο 27,16)
 • Γιός μυαλωμένος, κάνει ευτυχισμένο τον πατέρα του, ενώ ο άμυαλος είναι η στενοχώρια της μάνας του. (Σολομώντας)
 • Εάν κάποια παιδιά εγκαταλείψουν τους γονείς τους, με την πρόφαση της θεοσεβείας και δεν αποδίδουν την πρέπουσα τιμή στους γονείς τους, για πρόφαση θεοσεβείας, να αναθεματίζονται (αφορίζονται). (ΑπόφασηΣυνόδουτηςΓάγγραςτο 343)
 • Όταν πατέρα και μητέρα, ποτίζεστε με νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες, φυλάει ο Θεός τα παιδιά σας. Όταν ξηραίνεστε σεις οι γονείς με τις αμαρτίες, πάνε χαμένα και τα παιδιά σας. (ΆγιοςΚοσμάςοΑιτωλός)
 • Όταν μια μηλιά κάνει ξυνά μήλα, την μηλιά πρέπει να κατηγορούμε ή τα μήλα; Τη μηλιά. Λοιπόν, κάνετε καλά εσείς οι γονείς, που είσαστε η μηλιά, για να γίνονται και τα μήλα γλυκά. (ΆγιοςΚοσμάςοΑιτωλός)
 • Δώσε πρώτη κληρονομιά στα παιδιά σου την αρετή και ύστερα μοίρασέ τους και την περιουσία σου. (Μέγας Βασίλειος)
 • Η φροντίδα των πελαργών για τους γηρασμένους τους γονείς είναι αρκετή να κάνει τα παιδιά μας ν' αγαπούν τους γονείς τους. Ας το προσέξουν αυτό τα παιδιά, γιατί κανείς δεν είναι τόσο λειψός στο μυαλό, ώστε να μην καταλαβαίνει ότι είναι επαίσχυντο να φαίνεται στην αρετή κατώτερος από τα άλογα πτηνά. Οι πελαργοί λοιπόν, όταν ο γονιός τους γυμνωθεί εντελώς από την πτερόρροια του γήρατος, τον βάζουν ανάμεσά τους και τον ζεσταίνουν με τα φτερά τους. Και του ετοιμάζουν τις τροφές σε αφθονία και τον βοηθούν όσο γίνεται ακόμη και στην πτήση, σηκώνοντάς τον απαλά με τα φτερά τους, ένας από δεξιά και άλλος από αριστερά. Και αυτό είναι τόσο πασίγνωστο, ώστε μερικοί και την ανταπόδοση αυτή των ευεργεσιών, την ονομάζουν αντιπελάργωση. (Μέγας Βασίλειος)
 • Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά που πάνε και που γυρίζουν τα παιδιά τους, που περνούν τον καιρό τους, ποιές παρέες έχουν, γιατί πρέπει να ξέρουν ότι, όταν παραμελήσουν τα παιδιά τους, καμμία συγγνώμη δεν θα βρουν από τον Θεό. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Συχνά οι γονείς παραμελούν την ψυχική μόρφωση των παιδιών τους. Όταν το παιδί τους είναι άρρωστο στο σώμα, κάνουν τα πάντα να θεραπεύσουν το σώμα τους. Όταν όμως πάσχει η ψυχή τους, δεν ασχολιούνται καν με αυτήν, αλλά χάνουνε το θάρρος τους, αδιαφορούνε και την αμελούνε! (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ο γονέας που λυπάται να τιμωρήσει το παιδί του, το οδηγεί στην απώλεια και γίνεται χειρότερος από τους παιδοκτόνους και αυτό γιατί η απώλεια και ο θάνατος αυτός, αφορά την ψυχή και όχι το σώμα των παιδιών τους. Αντίθετα, αυτός που δεν διστάζει να το τιμωρήσει, το σώζει: (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Δεν σε κάνει γονέα η γέννηση των παιδιών σου, αλλά η σωστή διαπαιδαγώγησή τους. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όταν η μητέρα είναι στολισμένη με κάθε αρετή, οπωσδήποτε και τον άντρα της θα μπορέσει να κερδίσει. Αν κερδίσει τον άντρα της, θα τον έχει σπουδαίο βοηθό στην επιμέλεια των παιδιών τους. Και όταν ο Θεός συναφθεί με τα παιδιά και ασκεί τις ψυχές τους, τότε τίποτε το σιχαμερό. Και τότε όλα μέσα στο σπίτι θα είναι όμορφα, αφού οι υπεύθυνοι του σπιτιού θα συμπεριφέρονται έτσι. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Εκείνες οι μητέρες, που δεν ανατρέφουν τα παιδιά τους με την ευσεβή ανατροφή κατά τον Απόστολο Παύλο είναι περισσότερο παιδοκτόνοι, παρά μητέρες. Αυτό δεν το λέω μόνο προς τις γυναίκες, αλλά και προς τους άνδρες. Γιατί πολλές φορές και πολλοί πατέρες κάνουν και διαπραγματεύονται τα πάντα, για να αποκτήσει ο γιος τους καλό άλογο, λαμπρό σπίτι και ακριβό χωράφι, ενώ για να αποκτήσει καλή ψυχή και ευσεβή διάθεση, δεν κάνουν τίποτε... (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Τότε θα λάβεις μεγάλη αμοιβή, αν τα παιδιά που γεννήθηκαν, παραμείνουν στην πίστη, στην αγάπη και στον αγιασμό. Αν λοιπόν τα οδηγεί σ' αυτά, αν τα παρακινείς, αν τα διδάξεις, αν τα συμβουλέψεις, για την φροντίδα σου αυτή, σε περιμένει μεγάλη αμοιβή από τον Θεό. Ακούστε τα αυτά λοιπόν, πατέρες και μητέρες, ότι δεν θα μείνει χωρίς αμοιβή ο κόπος σας για την ανατροφή των παιδιών. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ο Θεός σου έδωσε τα παιδιά για να σε γηροκομήσουν, αλλά και για να μάθουν από σένα την αρετή. Γι' αυτό σου τα έδωσε... (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ο Χριστός πάνω στο Σταυρό, αναθέτει τη μητέρα Του στον μαθητή Του, διδάσκοντας σε εμάς, ότι πρέπει μέχρι και την τελευταία στιγμή να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια και φροντίδα για τους γονείς μας. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Γνωρίζω, ότι ο ίδιος ο Θεός τοποθέτησε σαν θεμέλιο και κρηπίδα του δρόμου της αρετής, την τιμή προς τους γονείς. Και δικαίως έβαλε τον σεβασμό προς τον πατέρα και την μητέρα σαν βάση, γιατί την ζωή μας, δι' αυτών μας την χάρισε ο Θεός. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Είναι ευάρεστο στο Θεό, να αποδίδουμε στους γονείς μας, την οφειλόμενη τιμή. Όταν όμως απαιτούν κάτι επιπλέον από την οφειλόμενη τιμή, τότε δεν πρέπει να υπακούουμε. Και όταν οι γονείς αντιτίθενται στα πνευματικά ζητήματα, τότε δεν πρέπει ούτε και να τους γνωρίζουμε και να μην πειθαρχούμε σ' αυτούς. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Αυτός που βρίζει τον πατέρα του, δεν είναι πλέον γιός του. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όταν χάσεις παιδί ή παιδιά, σκέψου το πάθη του Ιώβ και λάβεις πολλή παρηγοριά για τον εαυτόν σου. Γιατί εσύ μπορεί να έχασες 1 ή 2 ή 3 παιδιά, αλλά εκείνος έχασε 10 και μάλιστα ταυτόχρονα... (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ν' αγαπάτε τα παιδιά σας με την αγάπη του Χριστού και όχι με την ανθρώπινη αγάπη, για να μην τα κάνετε κακό. (Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης)
 • Η αγιότητα των γονέων, σώζει τα παιδιά τους. Αν οι γονείς γίνουν άγιοι, τα παιδιά αγιάζουν. (Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης)
 • Η αγία ζωή των γονέων πληροφορεί τις ψυχές των παιδιών τους, και υποτάσσονται φυσιολογικά και μεγαλώνουν με ευλάβεια και δίχως ψυχικά τραύματα (με διπλή υγεία) και χαίρονται τα παιδιά τους γονείς τους, χαίρονται και οι γονείς τα παιδιά και σ' ετούτη την ζωή και στην άλλη την αιώνια, όπου πάλι μαζί θα αγάλλονται. (Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης)
 • Γονείς που απέτυχαν να διαπαιδαγωγήσουν το παιδί τους σωστά, θεωρούνται αποτυχημένοι σε όλα! Όποιος δεν γνωρίζει το ραβδί του, δεν αγαπά το παιδί του. (Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης)
 • Τα παιδιά γίνονται προβληματικά, όταν οι γονείς έχουν προβλήματα μεταξύ τους. Ούτε μια φορά δεν πρέπει να σας ακούσουν τα παιδιά σας να τσακώνεστε ή έστω να υψώνετε τον τόνο της φωνής σας, ο ένας στον άλλον. (Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης)
 • Ο πατέρας καμμιά φορά σκληρύνεται και από απερισκεψία λησμονεί τη θέση του σωστού πατέρα και γίνεται αστυνομικός, σκληρός και κάνει στο παιδί του, πολλές φορές ανεπανόρθωτο κακό. Αν όμως το ανώριμο παιδί καταλάβει, ότι ο πατέρας του είναι πραγματικά καλός, πως κάνει παράλογες παραχωρήσεις και υπομονή πατρική, τότε το παιδί αυτό, μέχρι να πεθάνει, θα έχει συνεχώς στο στόμα του το όνομα του πατέρα του και θα λέει: ''Εμένα ο πατέρας μου ήταν Άγιος, τον γνώρισα, όταν έκανα τις νεανικές μου τρέλες''. (Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης)
 • Η μητέρα στην προσευχή της για το παιδί πρέπει να λιώνει σαν τη λαμπάδα. Να προσεύχεται σιωπηλά και με τα χέρια ψηλά προς το Χριστό, ν' αγκαλιάζει μυστικά το παιδί της. (Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης)
 • Οι μητέρες ξέρουν να αγχώνονται, να συμβουλεύουν, να λένε πολλά, αλλά δεν έμαθαν να προσεύχονται. Οι πολλές συμβουλές και υποδείξεις κάνουν πολύ κακό. Όχι πολλά λόγια στα παιδιά. Τα λόγια χτυπάνε στ' αυτιά, ενώ η προσευχή πηγαίνει στην καρδιά... (Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης)
 • Για τους γονείς ενός παραστρατημένου παιδιού, έλεγε με λύπη ο Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης: «Οι γονείς του, με τόση μόρφωση, με τόσες ψυχολογικές γνώσεις, με τόση επιστημονική κατάρτιση, έχασαν το παιδί τους, μέσα από τα χέρια τους. Τί να σου κάνει η μόρφωση; Μόνο η Χάρη του Θεού, μόνο η αληθινή αγάπη μας, που θυσιάζεται μυστικά για τους άλλους, μπορεί να σώσει και τους άλλους και εμάς».
 • Τίμα τον πατέρα και την μητέρα σου, γιατί μέσω αυτών, ο Θεός σε έφερε στη ζωή και αυτοί, ύστερα από τον Θεό, είναι οι αίτιοι της ζωής σου. Λοιπόν και εσύ, μετά τον Θεό, αυτούς θα τιμήσεις και θα αγαπήσεις, αν η προς αυτούς αγάπη συντελεί στην αγάπη του Θεού. (Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)
 • Αν οι γονείς κατά το διάστημα που το παιδάκι είναι ακόμη στην κοιλιά της μητέρας προσεύχονται, ζουν πνευματικά, το παιδάκι θα γεννηθεί αγιασμένο. Και στη συνέχεια, αν το βοηθήσουν πνευματικά, θα γίνει αγιασμένος άνθρωπος και θα βοηθάει την κοινωνία. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Οι γονείς πρέπει να δώσουν στα παιδιά τους να καταλάβουν, ότι δεν γίνεται να ζήσουν μακριά από τον Χριστό. Ο Χριστός είναι ο μόνος δρόμος, δεν υπάρχει άλλος... Άμα μεταδώσουν αυτό στα παιδιά τους, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο... αυτή είναι όλη η διαπαιδαγώγηση... (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Τα παιδιά στα πνευματικά θέματα τα βοηθούμε κυρίως με το παράδειγμά μας, όχι με το ζόρισμα. Περισσότερο μάλιστα τα βοηθάει η μητέρα με το παράδειγμά της, με την υπακοή της και τον σεβασμό της προς τον σύζυγο. Αν σε κάποιο θέμα έχει διαφορετική γνώμη από εκείνον, ποτέ να μην την εκφράζει μπροστά στα παιδιά, για να μην το εκμεταλλεύεται ο πονηρός. Ποτέ να μην χαλάει τον λογισμό των παιδιών για τον πατέρα. Ακόμη και αν φταίει ο πατέρας, να τον δικαιολογεί. Αν λ.χ. φερθεί άσχημα, να πει στα παιδιά: «ο μπαμπάς είναι κουρασμένος, γιατί ξενύχτησε, για να τελειώσει μια επείγουσα δουλειά. Και αυτό για σας το κάνει». Πολλοί γονείς μαλώνουν μπροστά στα παιδιά και τους δίνουν άσχημα μαθήματα. Τα καημένα τα παιδιά θλίβονται. Αρχίζουν μετά οι γονείς, για να τα παρηγορήσουν, να τους κάνουν όλα τα χατίρια. Πηγαίνει ο πατέρας και καλοπιάνει το παιδί: «τι θέλεις, χρυσό μου, να σου πάρω;». Πηγαίνει και ή μάνα, το καλοπιάνει και εκείνη και τελικά τα παιδιά μεγαλώνουν με νάζια και καμώματα και υστέρα, αν δεν μπορούν οι γονείς να τους δώσουν ότι τους ζητούν, τους απειλούν ότι θα αυτοκτονήσουν... Όταν όμως τα παιδιά βλέπουν τους γονείς τους να έχουν αγάπη μεταξύ τους, να έχουν σεβασμό, να φέρονται με σύνεση, να προσεύχονται κ.λπ., τότε αυτά τα τυπώνουν στην ψυχή τους. Γι' αυτό λέω, ότι η καλύτερη κληρονομιά, που μπορούν να αφήσουν οι γονείς στα παιδιά τους, είναι να τους μεταδώσουν την δική τους ευλάβεια... (ΆγιοςΠαϊσιοςοΑγιορείτης)
 • Οι γονείς πρέπει να βοηθούν από την μικρή ηλικία τα παιδιά να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους. Να κάνουν μέσα στην οικογένεια κάποια δουλειά που μπορούν. Να μην τα θέλουν όλα έτοιμα. Διαφορετικά θα δυσκολευτούν όταν μεγαλώσουν. Ένας μάστορας δούλεψε σκληρά και μεγάλωσε τα παιδιά του. Εκείνα όλη την ημέρα γύριζαν στο μεσοχώρι. Παντρεύτηκαν και τα περίμεναν όλα από τον πατέρα τους. Όταν ο πατέρας τους είπε, πως είναι καιρός και αυτά να κοιτάξουν μόνα τους τα σπίτια τους, του είπαν: «Καλά, πατέρα, εσύ δεν μας άφησες όταν ήμασταν μικρά και τώρα που μεγαλώσαμε και έχουμε υποχρεώσεις θα μας αφήσεις;» (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Όταν εμπιστευθούν οι γονείς τα παιδιά τους στον Θεό, τότε ο Θεός είναι υποχρεωμένος να βοηθήσει για πράγματα, που δεν γίνονται ανθρωπίνως. Αν λ.χ. τα παιδιά δεν ακούν, να τα εμπιστευθούν στον Θεό και όχι να βρίσκουν διάφορους τρόπους να τα ζορίζουν. Να πει η μητέρα στον Θεό: «Θεέ μου, δεν μ' ακούν τα παιδιά μου. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Φρόντισέ τα Εσύ». Και ακούς συχνά πολλούς γονείς να λένε: «Γιατί το δικό μας παιδί να πάρει κακό δρόμο; Εμείς εκκλησιαζόμαστε». Δεν δίνουν το κατσαβίδι στον Χριστό να σφίξει στα παιδιά λίγο καμμιά ...βίδα· θέλουν να τα κάνουν όλα μόνοι τους. Και ενώ υπάρχει ο Θεός, που προστατεύει τα παιδιά και ο Φύλακας Άγγελος είναι συνέχεια κοντά τους και τα προστατεύει και αυτός, αυτοί αγωνιούν, μέχρι που αρρωσταίνουν. Και παρόλο που είναι πιστοί άνθρωποι, φέρονται σαν να μην υπάρχει Θεός, σαν να μην υπάρχει Φύλακας Άγγελος, οπότε εμποδίζουν την Θεία επέμβαση. Ενώ πρέπει να ταπεινώνονται και να ζητούν βοήθεια από τον Θεό και ο Καλός Θεός θα προστατέψει τα παιδιά. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Η ψεύτικη συμπεριφορά των γονέων, όσο και καλή να φαίνεται, δεν πληροφορεί εσωτερικά τα παιδιά, γι' αυτό και δεν υποτάσσονται, ούτε και στον αυστηρό τρόπο υποτάσσονται. Εάν φαίνονται που ζαρώνουν, αυτό το κάνουν, γιατί δεν μπορούν προς το παρόν να κάνουν και αλλιώς. Όταν όμως μεγαλώσουν λίγο και δεν έχουν πολύ την ανάγκη των γονέων, τότε κλωτσάνε άσχημα και βγάζουν και όλο το αποθηκευμένο μέσα τους άχτι στους γονείς τους. (ΆγιοςΠαϊσιοςοΑγιορείτης)
 • Μεγαλύτερη ζημιά παθαίνουν ιδίως εκείνα τα παιδιά, που οι γονείς τους δεν καταλαβαίνουν τι κακό τα κάνουν, με το να τα θαυμάζουν και να τα θεωρούν σπουδαία, όταν μιλούν με αναίδεια. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Μερικά αντρόγυνα, στεναχωριούνται για το τι θα πει ο κόσμος για το παιδί τους που ξενυχτάει και όχι για το που θα καταλήξει η ψυχή του. Γίνονται έτσι αυτοί υπαίτιοι, ώστε να μην βοηθάει ο Θεός να διορθωθούν τα παιδιά τους, μέχρι να ταπεινωθούν οι ίδιοι και να διορθώσουν το στραβό και υπερήφανο λογισμό τους. Άλλοι πάλι πατέρες έρχονται και μου λένε: «Το δικό μου το παιδί να είναι σπαστικό; Γιατί να το κάνει έτσι ο Θεός; Δεν μπορώ να το αντέξω». Πόση αναίδεια προς τον Θεό έχει αυτή η αντιμετώπιση, πόσο πείσμα, πόσο εγωισμό... (ΆγιοςΠαϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Οι γονείς που έχουν παιδάκια κάπως καθυστερημένα ή "μογγολάκια" κλπ. δεν πρέπει να στενοχωριούνται γι' αυτά, γιατί αυτά είναι σωσμένα. Πρέπει μάλιστα να χαίρονται, γιατί χωρίς ιδιαίτερους αγώνες, έχουν κερδισμένο τον Παράδεισο. Τί άλλο θέλουν, από το να έχουν ένα παιδί, που έχει εξασφαλισμένο τον Παράδεισο; Αν το δέχονται το θέμα έτσι πνευματικά, και αυτοί ωφελούνται και έχουν και πνευματικό μισθό. (ΆγιοςΠαϊσιοςοΑγιορείτης)
 • Τα παιδιά από την κούνια ακόμη αντιγράφουν τους γονείς τους. Ξεσηκώνουν ό,τι βλέπουν να κάνουν οι μεγάλοι και τα γράφουν όλα στην άδεια κασέτα τους. Γι' αυτό οι γονείς πρέπει να αγωνιστούν, να κόψουν τα πάθη τους. Άσχετα αν μερικά τα κληρονόμησαν από τους δικούς τους γονείς, θα δώσουν λόγο στον Θεό, όχι μόνο γιατί δεν αγωνίστηκαν να τα κόψουν, αλλά και γιατί έχουν ευθύνη, που τα μεταδίδουν στα παιδιά τους. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Οι γονείς που κάνουν όλα τα θελήματα των παιδιών τους, γίνονται η αιτία, τα παιδιά τους να γίνουν ανταρτάκια. Τα χαραμίζουν, τα χαλούν τα παιδιά τους. Επειδή οι γονείς πέρασαν δύσκολα χρόνια, θέλουν τα παιδιά τους να μην στερηθούν εκείνο, να μην στερηθούν το άλλο. Δεν καλλιεργούν το φιλότιμο στα παιδιά, ώστε να χαίρονται όταν στερούνται. Φυσικά με καλό λογισμό το κάνουν. Το να τα στερήσουν από κάτι, χωρίς τα παιδιά να το καταλαβαίνουν, είναι βάρβαρο. Αλλά να τα βοηθήσουν να αποκτήσουν μοναχική συνείδηση και μόνα τους να χαίρονται που στερούνται κάτι, αυτό είναι πολύ καλό. Τώρα με την καλοσύνη τους, με την αδιάκριτη καλοσύνη τους, τα αποβλακώνουν. Τα συνηθίζουν να τους τα πηγαίνουν όλα στο χέρι, ακόμη και το νερό, για να διαβάσουν και να μην χασομερήσουν και τα αχρηστεύουν και τα αγόρια και τα κορίτσια. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Μακάριοι οι γονείς που δεν χρησιμοποιούν τη λέξη ''μη'' στα παιδιά τους, αλλά τα φρενάρουν από το κακό, με την Αγία τους ζωή, την οποία μιμούνται τα παιδιά και ακολουθούν το Χριστό με Πνευματική λεβεντιά χαρούμενα. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Οι έγγαμοι έχουν υποχρέωση να αγωνίζονται να εγκρατεύονται, για να μην μεταδώσουν το σαρκικό πάθος και στα παιδιά τους. (ΆγιοςΠαϊσιοςοΑγιορείτης)
 • Οι γονείς, να προσπαθούν να βοηθούν τα παιδιά με τον αρχοντικό τρόπο, ο οποίος καλλιεργεί το φιλότιμο στις ψυχές τους, ώστε να καταλάβουν το καλό ως ανάγκη. Να τους εξηγούν το καλό, όσο μπορούν με καλό τρόπο, με αγάπη και με πόνο. (ΆγιοςΠαϊσιοςοΑγιορείτης)
 • Καλό είναι οι γονείς να δείχνουν στο παιδί, ότι στενοχωριούνται για τις αταξίες που κάνει, αλλά να μην το πιέζουν και να προσεύχονται. Η προσευχή που γίνεται με πόνο φέρνει θετικά αποτελέσματα. Αν πάλι το παιδί κάνει κάποιο σφάλμα πολύ σοβαρό, τότε οι γονείς να επέμβουν με τρόπο. Αν δεν είναι σοβαρό, ας το παραβλέψουν λίγο, για να μην ερεθίσουν το παιδί και χειροτερέψουν την κατάστασή του, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από κοντά τους. Μόνο να προσεύχονται στον Χριστό και την Παναγία, να το προστατεύει. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Όταν τα παιδιά ατακτούν, είναι προτιμότερο να τα μαλώνουμε το πρωί, που έχουν μπροστά τους όλη την ημέρα και διασκεδάζουν τις εντυπώσεις. Όταν τα μαλώσετε το βράδυ, πολλές φορές θολώνει το μυαλό τους και μπορεί να προβούν σε διαβήματα άσχημα... (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Όσο γίνεται, οι γονείς να το αποφεύγουν το ξύλο. Να προσπαθούν με το καλό και με υπομονή να δώσουν στο παιδί να καταλάβει, ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό. Μόνο όταν είναι μικρό το παιδί και δεν καταλαβαίνει, ότι αυτό που πάει να κάνει είναι επικίνδυνο, βοηθιέται, αν φάει κανένα σκαμπίλι, για να προσέχει άλλη φορά. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Μην κουρδίζετε το ρολόϊ τέρμα, μήπως σπάσει το ελατήριο. Έτσι και με τα παιδιά, μόλις βλέπετε ότι ζορίζονται, να χαλαρώνετε το σφίξιμο. Τα πατρικά χάδια στα παιδιά, δημιουργούν αυτοπεποίθηση και βοηθούν στην αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Μην πιέζετε τα παιδιά σας χωρίς διάκριση. Εγώ τις τομάτες μου τις δένω με πανί. Αν τις έδενα με σύρμα, θα κόβονταν. Χρειάζεται προσοχή. Τα παιδιά σήμερα έχουν γερή μηχανή, αλλά τετράγωνες ρόδες. Γι' αυτό θέλουν βοήθεια για να ξεκινήσουν. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Οι γονείς όμως πολλές φορές από υπερβολικό ενδιαφέρον θέλουν να δέσουν το παιδί με σύρμα, ενώ πρέπει να το δένουν απαλά, για να μην το πληγώνουν. Με το ζόρισμα οι γονείς δεν βοηθούν τα παιδιά τα πνίγουν. Συνέχεια «μη αυτό, μη εκείνο, αυτό καν' το έτσι ...;» Πρέπει να τραβούν τα γκέμια τόσο, που να μην τα σπάζουν. Να ελέγχουν με τρόπο τα παιδιά, για να τα φέρνουν σ' έναν λογαριασμό, αλλά να μην δημιουργούνται χάσματα μεταξύ τους. Να κάνουν ό,τι κάνει ο καλός κηπουρός, όταν φυτεύει ένα δενδράκι: Το δένει απαλά με ένα σχοινάκι σε έναν, πάσσαλο για να μην στραβώσει και να μην τραυματίζεται, όταν το γέρνει ο αέρας λίγο δεξιά - λίγο αριστερά. Το φράζει κιόλας γύρω - γύρω και συγχρόνως το ποτίζει, το φροντίζει, μέχρι να μεγαλώσουν τα κλωνάρια του, για να μην το φάνε τα κατσίκια. Γιατί, αν το κουτσουρέψουν τα κατσίκια, πάει, καταστράφηκε. Ένα κουτσουρεμένο δένδρο, ούτε να καρπίσει μπορεί, ούτε σκιά να κάνει. Όταν μεγαλώσουν τα κλωνάρια του, τότε ο κηπουρός βγάζει τον φράχτη, οπότε και καρπίζει το δένδρο και στην σκιά του μπορούν να φιλοξενούνται και κατσίκια και πρόβατα και άνθρωποι... (ΆγιοςΠαϊσιοςοΑγιορείτης)
 • Πολλοί γονείς επιβάλλουν στρατιωτική πειθαρχία φέρονται σκληρά στα παιδιά τους, όταν το παιδί κάνει κάποια ζημιά και κάνουν στο σπίτι δικαστήριο. Δεν φέρονται στα παιδιά με στοργή και αγάπη και έχουν αυτά μετά ψυχολογικά προβλήματα. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Μερικοί γονείς, κάνουν μεγάλο στρύμωγμα στα παιδιά τους και μάλιστα μπροστά στους άλλους. Λες και έχουν ένα μουλάρι και το οδηγούν με την βέργα να πάει ίσα μπροστά. Έχουν ένα καπίστρι στο χέρι και του λένε: ''Να περπατάς ελεύθερα...''. (ΆγιοςΠαϊσιοςοΑγιορείτης)
 • Έχει δημιουργηθεί χάσμα ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Για να εξαλειφθεί, πρέπει οι γονείς να έρθουν στην θέση των παιδιών και τα παιδιά στην θέση των γονέων τους. Και αν τώρα τα παιδιά δεν παιδεύουν τους γονείς και τα παιδιά τους αργότερα, δεν θα τους παιδεύουν. Ενώ αν τώρα δεν ακούν και παιδεύουν τους γονείς και τα δικά τους παιδιά αργότερα θα τους βασανίζουν, γιατί θα λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Εσύ έχεις μπει ποτέ στο νου του παιδιού σου, να γίνεις παιδί; Πώς λοιπόν θέλεις να σε καταλάβουν τα παιδιά σου; (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Είναι προτιμότερο να λυπήσει κανείς τους γονείς του, παρά τον Κύριο. Διότι Αυτός και μας έπλασε και μας έσωσε. Ενώ οι γονείς πολλές φορές, κατέστρεψαν αυτούς που αγάπησαν και τους έστειλαν στην κόλαση. (ΆγιοςΙωάννηςτηςΚλίμακος)
 • Τους γονείς και το Θεό, να τους τιμάς με όλη σου την ψυχή. (Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος)
 • Να τιμάς και να φροντίζεις τους γέροντες γονείς σου και να υπομένεις τις αδυναμίες τους. (ΆγιοςΙσαάκοΣύρος)
 • Είναι δίκαιο τα παιδιά να βασανίζονται, λόγω των αμαρτιών των γονέων τους; Ακόμα και στη φύση βλέπουμε, πως όταν η ρίζα του δέντρου καταστραφεί, τότε και τα κλαδιά του δέντρου ξεραίνονται και τα φύλλα μαραίνονται. Ας μην αμαρτάνουν οι γονείς που αγαπούν τα παιδιά τους... (Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)
 • Θα δώσετε λόγο ενώπιον του Θεού για τα κακά παραδείγματα που δίνετε στα παιδιά σας, για τους καυγάδες που γίνονται μπροστά στα μάτια τους, για τις φλυαρίες που ακούνε να λέτε. Αν εσείς οι ίδιοι το κάνετε αυτό, τότε τα παιδιά σας τί μπορούν να μάθουν από εσάς; (Άγιος Λουκάς ο Ιατρός)
 • Θα κάνεις ό,τι μπορείς για τα παιδιά σου, διότι στην άλλη ζωή ο Χριστός μας θα σου ζητήσει ή τα παιδιά σου σεσωσμένα ή τις πληγές στα γόνατά σου, από την πολλή σου προσευχή. Δεν γνωρίζουν δυστυχώς οι γονείς την ευθύνη, την οποία έχουν για τα παιδιά τους. (Γέροντας Ιερώνυμος της Αιγίνης)
 • Το καλό δέντρο παράγει καλούς καρπούς και οι καλοί γονείς, κάνουν καλά παιδιά. (Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος)
 • Πώς είναι δυνατόν τα παιδιά σας να γίνουν καλοί άνθρωποι, όταν εσείς οι ίδιοι, πολλές φορές μπροστά στα παιδιά σας θυμώνετε και βρίζετε τα Θεία: Όταν αρπάζετε τα ξένα και αδικείτε τους άλλους: Όταν κλέβετε και λέτε ψέματα όταν συκοφαντείτε και επιορκείτε. Όταν έχετε όλο σας το νου και την προσπάθεια στα υλικά πράγματα, ενώ για την ψυχή σας καθόλου δεν φροντίζετε ούτε να εξομολογείστε, ούτε να μεταλαμβάνετε, ούτε να προσεύχεστε, ούτε να μελετάτε βιβλία ηθικά και θρησκευτικά. Βγάλτε το από το νου σας. Είναι αδύνατο να γίνουν τα παιδιά σας καλοί άνθρωποι, αν εσείς οι γονείς δεν τους δώσετε το καλό παράδειγμα. Και αν ποτέ έτυχε από κακούς γονείς να γίνουν καλά παιδιά, αυτό είναι σπάνιο. Το καλό δέντρο παράγει καλούς καρπούς, και οι καλοί γονείς κάνουν καλά παιδιά. Όταν λοιπόν θέλετε τα παιδιά σας να γίνουν καλοί άνθρωποι, και να ευφρανθείτε με την πρόοδο τους, να τα συνηθίζετε από μικρά στην ευσέβεια. Εάν όμως φροντίζετε μόνο πώς να αφήσετε πλούτη και κληρονομιά στα παιδιά σας, και δεν φροντίζετε για την ανατροφή τους, τότε και σεις είστε δυστυχισμένοι και τα παιδιά σας μια μέρα θα γίνουν δυστυχισμένα και επιβλαβή και στον εαυτό τους και στην κοινωνία. (Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος)
 • Οι γονείς φταίνε που υποφέρουν τα παιδιά, γιατί δεν τα μαθαίνουν να ζουν Χριστιανικά και επειδή οι γονείς δεν ζουν όπως πρέπει, Χριστιανικά. (Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης)
 • Ο Θεός μερικές φορές τιμωρεί τον αθώο, για να τιμωρηθούν οι ένοχοι 2 φορές παραπάνω. Κατά αυτόν τον τρόπο, πολλά μικρά παιδιά βασανίζονται χωρίς να φταίνε, για να τιμωρηθούν οι ένοχοι γονείς, λόγω της αμετανοησίας τους. Και πρέπει να μετανοήσουν οι γονείς, για να τακτοποιηθεί το μικρό τους παιδί. Ο Θεός τους πληροφορεί, ότι αυτοί έδωσαν το δικαίωμα για να ταλαιπωρείται, χωρίς να φταίει το παιδί τους. (Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα)
 • Όταν εισήλθε η Παναγία στον παράδεισο μετά την κοίμηση της, από μπροστά της παρεύλασαν όλοι οι Άγιοι και τους ευλόγησε. Όταν όμως πέρασαν από μπροστά της, οι γονείς της, ο Ιωακείμ και η Άννα, τότε σηκώθηκε από τον θρόνο της και τους ασπάστηκε! Βλέπετε, ότι η εντολή του Θεού, τίμα τον πατέρα και την μητέρα σου, έχει ισχύ και στον παράδεισο. (Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα)
 • Ο διάβολος διδάσκει στα μικρά παιδιά, να εναντιώνονται στους γονείς τους. Γιατί γνωρίζει, ότι αν οι άνθρωποι από μικρά παιδιά εναντιώνονται στους γονείς τους, έτσι εύκολα θα καθοδηγούνται απ' αυτόν μια ζωή. (Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσας)
 • Αν αμαρτάνεις ενάντια στους γονείς σου, θα υποστείς πολύ άσχημες συνέπειες. (Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσας)
 • Όταν οι γονείς έχουν πόλεμο μεταξύ τους, έχουν πόλεμο με τις σκέψεις τους, τότε τα παιδιά τους δεν πάνε καλά. (Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσας)
 • Μην αφήνετε τους γονείς σας, όταν έχουν ανάγκη, να τους βοηθήσετε, ειδικά στο γήρας τους. Εάν παρατηρήσετε οποιεσδήποτε αδυναμίες, των γονέων σας, τότε να φοβάστε να τους καταδικάσετε και ακόμη περισσότερο να μην αποκαλύψετε σε άλλους. Μην μιμείστε τον Χαμ, τον γιο του Νώε, ο οποίος, βλέποντας γυμνό τον πατέρα του, πληροφόρησε τους αδελφούς γι' αυτό. Και αν με κάποιον τρόπο προσβάλλετε τους γονείς σας, τότε φροντίστε να τους ζητήσετε σύντομα την συγχώρεση. Ο λόγος του Θεού μας διατάζει να ζητάμε συγχώρεση από κάθε γείτονα, προσβεβλημένο από εμάς, ειδικά από τους γονείς μας, τους οποίους πρέπει να αγαπάμε και να τιμούμε περισσότερο από τους άλλους... (Αρχ.ΚύριλλοςΠαβλώφ)
 • Οι γονείς να μην αγκομαχούν και να μην αναθεματίζουν τα παιδιά τους, γιατί ακούει ο Θεός. (παπα - Στέφανος ο Σέρβος ο Καρουλιώτης)
 • Πολλά παιδιά από μικρή ηλικία αξιώθηκαν μεγάλων χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος και αυτό επειδή είχαν γονείς μεγάλης αυταπαρνήσεως, μεγάλης θυσίας και καθημερινής ματωμένης σταυρωμένης προσευχής. (π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος)
 • Το παιδί δεν είναι ιδιοκτησία των γονέων, αλλά ιδιοκτησία του Θεού. Οι γονείς απλώς είναι οι εντενταλμένοι για μια αγωγή, όπως την θέλει ο Θεός και όχι όπως την θέλουν και την νομίζουν οι γονείς και στα μέτρα τα δικά τους. Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να ασκήσουν αγωγή κατά Χριστόν στα παιδιά τους. (π. Αθανάσιος Μυτιληναίος)
 • Οι γονείς πρέπει να αγαπούν τα παιδιά τους ως παιδιά τους και όχι σαν είδωλά τους. Δηλ. το παιδί τους να το αγαπούν όπως είναι και όχι όπως θα ήθελαν να είναι, δηλ. να τους μοιάζει. (π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος)
 • Οι γονείς που έζησαν άσωτα και έχουν τις ενοχές τους, είναι συνήθως πολύ αυστηροί με τα παιδιά τους. (π. Βαρνάβας Γιάγκου)
 • Οι πραγματικοί γονείς κατανοούν την καρδιά του παιδιού τους και το εμπνέουν. (π. Βαρνάβας Γιάγκου)
 • Πολλοί γονείς βλέπουν το σχολείο και το νηπιαγωγείο, όχι σαν χώρο αγωγής και μορφώσεως των παιδιών τους, αλλά σαν τόπο και τρόπο ''ξεφορτώματος'' των παιδιών τους. (Παναγόπουλος)
 • Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος: Άνθρωποι χωρίς οδηγό, άλλοι σώθηκαν και άλλοι κολάστηκαν. Άνθρωποι με κακό οδηγό, όλοι κολάστηκαν. Πρόσεξε λοιπόν γονέα, μήπως είσαι κακός οδηγός με το παράδειγμά σου και κολαστεί το παιδί σου. Θα σου ζητηθεί λόγο από τον Κύριο! Γιατί πολλά παιδιά έχουν τέτοιους γονείς, που καλύτερα να μην τους είχανε. (Παναγόπουλος)
 • Αλίμονο σε μερικούς γονείς, που τα παιδιά τους ο Θεός τα έχει φτιάξει από μικρά να αγαπούν την Εκκλησία, να τρέχουν να φιλούν το χέρι του παππά και αυτοί να εκριζώνουν αυτήν την έμφυτη κλίση τους! Και στην συνέχεια, οι ίδιοι οι γονείς να μην παραδέχονται, ότι έχουν κάνει πνευματική άμβλωση στα παιδιά τους. Λόγω της δικής τους αθεϊας και απιστίας, στερούν από τα παιδιά τους, τη γνωριμία τους με το Θεό. Αλίμονο σε αυτούς τους γονείς, εν ημέρα κρίσεως!!! (Παναγόπουλος)
 • Αν μάθετε τα παιδιά σας να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους προς τον Θεό, τότε εκείνα θα εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους προς εσάς. Ειδάλλως θα είστε πικραμένοι σε όλη σας τη ζωή... (Παναγόπουλος)
 • Πώς εσύ γονέα απαιτείς να σε ακούνε τα παιδιά σου, όταν εσύ δεν ακούς τον Ουράνιο Πατέρα σου; (Παναγόπουλος)
 • Δυστυχώς σήμερα πολλές γυναίκες δεν τηρούν το ''σαράντισμα'' του παιδιού τους, δεν εφαρμόζουν αυτό που λέει η Εκκλησία, με αποτέλεσμα το παιδί τους όταν μεγαλώσει, να είναι άτακτο, να μην τους ακούει και να δημιουργούνται πολλά προβλήματα στο σπίτι, χωρίς να ξέρουν μετά τι φταίει. Αυτοί φταίνε, οι γονείς!... (Παναγόπουλος)
 • Να μην περιμένουμε να μας αγαπήσουν τα παιδιά μας, όπως τους αγαπούμε εμείς. Ο γονιός αγαπά παραπάνω. Και ο Θεός, σαν πατέρας, μας αγαπά πιο πολύ από ότι Τον αγαπούμε εμείς. (ΠαππούςΠαναήςαπότηνΛύση)
 • Η αρετή των γονέων, ωφελεί τα παιδιά τους. (Ευγένιος Βούλγαρης)
 • Όποιο παιδί είχε την τύχη να έχει στη ζωή ένα σωστό πατέρα, κρατάει ξίφος. Μπορεί να ορμήξει στη ζωή... Όποιο παιδί είχε την τύχη να έχει στη ζωή μια καλή μητέρα, κατέχει ασπίδα. Μπορεί να αμυνθεί... Και όποιο παιδί είχε την ευτυχία να έχει και τους δύο γονείς, σωστούς και καλούς, αυτό έχει ένα χρέος. Να νικήσει! (Κωνσταντίνος Κούρκουλας)
 • Όποιου είδους περιποιήσεις προσφέρεις στους γονείς σου, αναλόγου είδους περιποιήσεις να περιμένεις και από τα παιδιά σου. (Θαλής)
 • Ότι προσφέρεις στούς γονείς σου, τα ίδια και εσύ να περιμένεις στα γηρατιά από τα παιδιά σου. (Πιττακός)
 • Να μην ισχυρίζεσαι ότι έχεις περισσότερο δίκιο από τους γονείς σου. (Σόλων)
 • Υπάρχουν μερικοί γονείς που εκδικούνται τα τέκνα τους, για την κακή ανατροφή που τους έδωσαν οι ίδιοι. (Άντισσον)
 • Η πιο μαύρη αχαριστία, αλλά και η πιο συνηθισμένη, είναι η αχαριστία των παιδιών απέναντι στους γονείς. (Βώβεναργκ)
 • Οταν ήμουν έφηβος 14 ετών, ο πατέρας μου ήταν τόσο αλαζόνας, που δεν τον άντεχα λεπτό. Περιέργως, όταν έφτασα τα 21, ένιωσα μεγάλη έκπληξη από το πόσο πολλά κατάφερε να μάθει, μέσα σε επτά μόλις χρόνια! (Μαρκ Τουαίν)
 • Ο πατέρας μου συνήθιζε να παίζει με τον αδελφό μου και εμένα στον κήπο. Η μάνα μας έβγαινε έξω και φώναζε: "Θα χαλάσετε το γκαζόν!". Και εκείνος της απαντούσε: "Δεν μεγαλώνουμε γκαζόν, αγόρια μεγαλώνουμε!" (Κίλεμπρεβ)
 • Με τρεις τρόπους τρέφει η μάνα το παιδί της: Με το αίμα της, με το γάλα της και με την αρετή της. (Ρουσσώ)
 • Όταν ο πατέρας και η μητέρα κατέβουν στο επίπεδο των παιδιών, τότε υπάρχει ευθυμία για όλους μέσα στην οικογένεια. (Σίντλερ)
 • Mπαμπάδες, αγαπήστε και αποδεχτείτε τα μέλη της οικογένειάς σας, γι' αυτό που πραγματικά είναι, ακόμα και αν η προσωπικότητά τους είναι πολύ διαφορετική από την δική σας... Τα κουνέλια δεν πετούν, οι αετοί δεν κολυμπούν, οι γάτες δεν έχουν φτερά. Σταματήστε τις συγκρίσεις. Υπάρχει άφθονος χώρος για όλους στο δάσος! (Σβίντολ)
 • Αν θέλουν οι γονείς τα παιδιά τους όρθια, πρέπει να είναι συνεχώς γονατιστοί.
 • Απάλλαξέ μας Κύριε από γονείς, που δεν πηγαίνουν τα παιδιά τους Εκκλησία, φοβούμενοι, μην γίνει το παιδί τους ''καθυστερημένο''! Απάλλαξέ μας Κύριε από γονείς, που δεν διδάσκουν στα παιδιά τους, την νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής, φοβούμενοι μήπως χάσουν το χρώμα, τα μαγουλάκια τους! Απάλλαξέ μας Κύριε από γονείς, που θέλουν τα παιδιά τους, ''να μάθουν νωρίς τη ζωή'' και ''να τα δοκιμάσουν όλα!''. Απάλλαξέ μας Κύριε από γονείς, που ξέχασαν ότι τα παιδιά τους, είναι δώρα δικά Σου και ότι περιμένεις να Σου τα ετοιμάσουν πολίτες της Βασιλείας Σου! Απάλλαξέ μας Κύριε από γονείς, που δεν προσεύχονται για τα παιδιά τους! Γιατί όσο πιο πολλούς τέτοιους γονείς έχουμε, τόσο η κοινωνία μας, θα γίνεται ζούγκλα και κόλαση! Και θα ψάχνουμε μάταια για την αιτία του κακού, εκεί που δεν υπάρχει...
 • Οι γονείς να ζοριστούν στην προσευχή, παρά να ζορίζουν τα παιδιά τους...
 • Είσαι γονιός; Πρέπει να γίνεις ασκητής! Κάτσε στην άκρη και προσευχήσου για το παιδί σου! Κάνε μετάνοιες ... Δείξε την αγάπη σου προς το παιδί σου στον Θεό. Εκείνος, θα τα φροντίσει! Μείνε ήσυχος...!
 • Στα παιδιά μας, δεν μεταδίδουμε αυτό που λέμε, αλλά αυτό που είμαστε και αυτό που κάνουμε.
 • Μερικοί γονείς απορούν, γιατί τα ρυάκια έχουν πικρό νερό, όταν αυτοί οι ίδιοι δηλητηρίασαν την πηγή.
 • Το πόσο ήταν η αγάπη των γονιών σου για σένα θα το μάθεις μόνο, όταν γίνεις γονιός.
 • Οι γονείς μπορούν να λένε πολλά, αλλά δεν μπορούν να διδάξουν παρά μόνο, εάν εφαρμόζουν εκείνα που λένε.
 • Η ζωή των γονέων, είναι το τετράδιο αντιγραφής των παιδιών.
 • Στον αγώνα σου για να κερδίσεις τον άρτο των παιδιών σου, μην ξεχάσεις, ότι τα παιδιά ''δεν ζουν μόνο με άρτο''.
 • Μην παραπονιέσαι που δεν σε ακούν τα παιδιά σου, την στιγμή που εσύ ο ίδιος δεν ακούς τον Θεό Πατέρα.
 • Αγάπα τους γονείς σου, εάν είναι καλοί. Υπόμενε και σιώπα, εάν είναι κακοί.
 • Μην φιλονικείς με τους γονείς σου, έστω και αν έχεις δίκαιο.
 • Το να έχεις παιδιά δεν σε κάνει γονιό, όπως και το να έχεις πιάνο, δε σε κάνει πιανίστα.
 • Όποιος είναι καλός γιός για τους γονείς του, θα' ναι και καλός σύζυγος για τη γυναίκα του.
 • Καταριέμαι το παιδί μου, μα αν πεις «αμήν», σε πνίγω!
 • Μην κλωτσάς τα γονικά σου, θα το βρεις απ' τα παιδιά σου.
 • Ό,τι κάνεις των γονιών σου, είναι όφελος δικό σου.
 • Θυμήσου τα δικά σου και συγχώρα τα παιδιά σου.
 • Αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα.
 • Οι γονείς τρώνε αγουρίδες (άγουρους καρπούς) και τα παιδιά μουδιάζουν.
 • Μη μαλώνεις με τους γονείς σου, ακόμα και αν έχεις δίκιο. (Αρχαία παροιμία)
 • Ο Αύγουστος Καίσαρας, ακούγοντας πως ο Ηρώδης σκότωσε το γιό του, είπε: Στο σπίτι του Ηρώδη, καλύτερα να είναι κανείς γουρούνι, παρά γιός!
 • Κύριε, κάνε μας καλύτερους γονείς.
  Δίδαξε μας να καταλαβαίνουμε τα παιδιά μας..
  Να ακούμε υπομονετικά ό,τι έχουν να μας πουν και να απαντάμε ευγενικά, όταν μας ρωτούν..
  Προφύλαξέ μας από τον κίνδυνο να φερόμαστε απότομα.
  Βοήθησέ μας, να μην πληγώνουμε τα αισθήματά τους... Βοήθησέ μας, να μην τραυματίζουμε τη φιλοτιμία τους, να μην τα τιμωρούμε σε ώρες εξάψεως και θυμού.
  Φώτισε μας, να τα νουθετούμε με ηρεμία και πραότητα και σε κάθε στιγμή, να τα εμπνέουμε με το παράδειγμά μας.
  Κάνε μας να παραβλέπουμε τα μικρά και ασήμαντα σφάλματα των παιδιών μας και βοήθησέ μας να κοιτάζουμε τα προτερήματά τους και τα καλά έργα που κάνουν.
  Δώσε μας την κατάλληλη λέξη για έναν δίκαιο έπαινο.
  Βοήθησέ μας, να τους συμπαραστεκόμαστε, να τους φερόμαστε όπως ταιριάζει στην ηλικία τους και να μην έχουμε υπερβολικές απαιτήσεις από αυτά.
  Να τα βοηθάμε στην πραγμάτωση όλων των καλών τους επιθυμιών.
  Κάνε μας καλούς και δίκαιους, συνετούς και κοινωνικούς... Κάνε μας να είμαστε αγαπητοί και να τους προσφέρουμε ένα αληθινό Χριστιανικό παράδειγμα.
  Κάνε Κύριε, με τη ζωή μας και όλες τις εκδηλώσεις μας, να τα δείχνουμε τον δρόμο που οδηγεί σε Σένα.
  Κύριε, τα παιδιά μας καθημερινά ρίχνονται σε ένα ωκεανό από παγίδες, κινδύνους και πειρασμούς.
  Προστάτευσέ τα Κύριε, από όλες αυτές τις καθημερινές παγίδες.
  Από κάθε κίνδυνο και πειρασμό που εκτοξεύεται στην ευγενική ψυχούλα τους από τον πονηρό, από κάθε δολιότητα και διαφθορά, από κάθε βρώμικο, αισχρό και χυδαίο, που δυστυχώς η κοινωνία μας, τους προσφέρει.
  Κύριε η προστασία που μπορούμε εμείς οι γονείς να τους προσφέρουμε, είναι ανεπαρκής. Τα εναποθέτουμε Στα δικά Σου χέρια, στη δική σου προστασία στη δική Σου Σκέπη και στη δική Σου Πανσοφία.
  Προστάτευσέ τα Κύριε. Καθοδήγησέ τα. Περιφρούρησέ τα και διαφύλαξέ τα, από οποιονδήποτε κίνδυνο παραμονεύει, στην επόμενη στροφή της ζωής τους, για να τα τυλίξει στα πλοκάμια του...
  Κύριε, Εσύ γνωρίζεις πόσο ευάλωτες, μα και ευγενικές είναι οι ψυχές των παιδιών μας.
  Μην τα εγκαταλείπεις και μην τα αφήνεις μόνα, μέσα στην τρικυμισμένη θάλασσα των πειρασμών της καθημερινότητάς τους...
  Στείλε τους Άγγελο προστάτη, να τα προστατεύει κάθε στιγμή και από κάθε κακό και φώτιζέ τα στο μυαλό και στην ψυχή, να περπατούν σε δρόμους καθαρούς, σε μονοπάτια χωρίς αγκάθια και να δροσίζονται από τις κρυστάλλινες πηγές της δικής Σου Χάρης και να φωτίζονται απ΄ το δικό Σου Ανέσπερο Θείο Φως. Αμήν.
 • Πώς να καταστρέψετε γονείς αποτελεσματικά το παιδί σας: α) από μικρό να μην του αρνείστε τίποτα. Δίνετέ του ό,τι επιθυμεί, ό,τι ζητάει, ιδίως όταν πεισματώνει και κλαίει. Έτσι θα μεγαλώσει και θα πιστεύει πως οι άλλοι του οφείλουν τα πάντα, πως έχει μόνο δικαιώματα β) όταν αρχίσει να ξεστομίζει βρισιές, εσείς να γελάτε. Έτσι θα του δώσετε να καταλάβει ότι είναι πολύ έξυπνο γ) μην του λέτε ποτέ: «Αυτό είναι κακό!». Έτσι λένε μόνο τα παλιά μυαλά. Όταν αργότερα συναντήσει στη ζωή του δυσκολίες και θα υποστεί το κακό, τότε θα έχει την βεβαιότητα, πως η κοινωνία είναι που το αδικεί δ) μαζεύετε εσείς ό,τι παρατάει εδώ κι εκεί, βιβλία, ρούχα, παπούτσια... Μην του πείτε ποτέ: «Μάζεψέ τα, βάλ' τα στη θέση τους». Έτσι θα πιστέψει, πως η μάνα είναι δούλα του και πως για όλα είναι υπεύθυνοι πάντα οι άλλοι ε) αφήστε το να βλέπει τα πάντα (προπαντός στην τηλεόραση) και να διαβάζει τα πάντα, χωρίς ποτέ να το καθοδηγείτε. Το παιδί σας είναι ατσίδα και ξέρει να διακρίνει! Η μόρφωσή του θα γίνει έτσι πολύ πλατειά! στ) Μην του δίνετε καμιά πνευματική αγωγή. Να κοροϊδεύετε μπροστά του την πίστη, την Εκκλησία, τους παπάδες κι εκείνους που τους ακολουθούν. Όταν το παιδί μεγαλώσει, «θα διαλέξει από μόνο του» ζ) δίνετέ του μπόλικο χαρτζιλίκι για να μη νιώθει κατώτερο από τους άλλους και «να μη στερηθεί ό,τι στερηθήκατε εσείς». Όταν μεγαλώσει, θα είναι βέβαιο πως την αξία στον άνθρωπο τη δίνει το χρήμα, αδιάφορο πώς αποκτήθηκε η) μην του λέτε ποτέ: «Κάνε αυτό» ή «Μην κάνεις εκείνο», γιατί έτσι το καταπιέζετε, δεν σέβεστε την ελευθερία του και την προσωπικότητά του. Μπορεί μάλιστα να του δημιουργήσετε... ψυχικά τραύματα! Όταν μεγαλώσει, θα νομίζει πως η ζωή είναι μόνο να διατάζεις, ποτέ ν' ακούς θ) να τσακώνεστε, να βρίζεστε, να προσβάλλετε ο ένας τον άλλον μπροστά του χωρίς ντροπή. (Μην ανησυχείτε, έτσι δεν θα του δημιουργήσετε ψυχικά τραύματα!). Αργότερα, όταν παντρευτεί, θα του φαίνεται φυσικό να κάνει τα ίδια ι) όταν αρχίσει να μπλέκεται στα δίκτυα του ερωτισμού και της φιληδονίας, εσείς κλείστε τα μάτια σας. Μην του μιλήσετε, μην το συμβουλέψετε. Αφήστε το να βγάλει τα μάτια του, αφού «αυτό είναι φυσιολογικό». ια) να παίρνετε πάντα το μέρος του μπροστά στους δασκάλους και τους γείτονες. Μην πιστεύετε ποτέ ότι «το αγγελούδι σας» μπορεί να κάνει αναποδιές και ατιμίες. Βρίστε εκείνους που φιλικά και καλοπροαίρετα σας αναφέρουν κάτι σχετικό. Είναι συκοφάντες και ζηλιάρηδες ιβ) όταν θα πάτε στο αστυνομικό τμήμα, όπου το μάζεψαν γιατί έκλεψε ή γιατί πήρε ναρκωτικά, φωνάξτε δυνατά μπροστά σε όλους, ότι είναι ένα παλιόπαιδο, ένας αλήτης, ότι θυσιαστήκατε για το καλό του αλλά δεν μπορέσατε ποτέ να το συμμαζέψετε. Έτσι εσείς θα βγείτε καθαροί. Ετοιμαστείτε για μια ζωή γεμάτη πόνο και τύψεις. Θα την έχετε.... Γονέα, πρόσεχε!!!!!!!!
 • Έφεραν κάποτε στον Αββά Αμμούν ένα παιδί, που ήταν λυσσασμένο και ήταν δεμένο με αλυσίδες. Και αυτό, διότι ένας λυσσασμένος σκύλος το δάγκωσε και του μετέδωσε τη λύσσα. Σπαρτάριζε ολόκληρο, λόγω του αφόρητου πάθους του. Καθώς είδε ο Αββάς τους γονείς του παιδιού, να έρχονται προς το μέρος του και να τον ικετευουν, τους είπε: "Γιατί με βασανίζετε άνθρωποι, ζητώντας να κάνω κάτι περισσότερο από την αξία μου, την στιγμή που έχετε την βοήθεια στα χέρια σας; Δώστεστηνχήρατοβόδι, τοοποίοκρυφάσκοτώσατεκαιθασαςδοθείυγιέςτοπαιδίσας". Οιγονείςέκαναν, ό,τιτουςείπεοΑββάςκαιγεμάτοιχαράείδαν, ότιτοπαιδίβρήκετηνυγείατου...
 • Ο Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ήταν πολύ επιφυλακτικός για τις υιοθεσίες που γίνονται με απόκρυψη από το παιδί της φυσικής οικογένειας του, διότι πολλά δράματα έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας, του ότι τα υιοθετημένα παιδιά ανακάλυψαν, μετά από πολλά χρόνια, ότι οι θετοί γονείς δεν ήταν φυσικοί γονείς τους...
 • Πάντρεψε τον μονάκριβο γιό του και από την αγάπη που του είχε, του έκανε δώρο όλη την περιουσία του, δεν κράτησε τίποτα... Οι χαρούμενες στιγμές πέρασαν και για αντάλλαγμα η νύφη του και ο γιός του, τον πέταξαν στο υπόγειο να μένει... Έστελναν το παιδί τους να του δίνει ενα πιάτο φαϊ. Μια μέρα του έδωσαν μια κουβέρτα να την πάει στον παππού του. Τότε... αυτό πηρέ ένα ψαλίδι και την έκοψε στην μέση... ''Γιατί παιδί μου το έκανες αυτό;'' τονρώτησε ο πατέρας του. Και εκείνο απάντησε: ''ΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ Η ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΑ ΠΕΡΙΣΕΥΕΙ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑΟΤΑΝ ΓΕΡΑΣΕΙΣ, ΝΑ ΣΚΕΠΑΖΕΣΑΙ ΚΑΙ ΕΣΥ ΟΠΩΣ Ο ΠΑΠΠΟΥΣ..''. Οι γονείς συγκλονίστηκαν... κατάλαβαν το λάθος τους και πήγαν με δάκρυα στα μάτια και με ντροπιασμένο πρόσωπο, γονάτισαν μπροστά στον πικραμένο πατέρα και του ζήτησαν συγχώρεση... Πράγματι η πιο ''μαύρη'' αχαριστία είναι αυτή που επιδεικνύουν τα παιδιά στους γονείς τους...