Περί αμοιβής-μισθού

 • Ος γαρ αν ποτίση υμάς ποτήριον ύδατος εν τω ονόματί μου, ότι Χριστού έστε, αμήν λέγω υμίν, ου μη απολέση τον μισθόν αυτού. [Διότι όποιος προς χάριν Εμού, σας προσφέρει και την παραμικρή υπηρεσίαν, π.χ. σας προσφέρει ένα ποτήρι νερό, διότι είστε μαθητές του Χρστού, σας διαβεβαιώνω, ότι δεν θα χάσει τον μισθόν του.] (Κατά Μάρκον 9,41)
 • Αμήν λέγω υμίν, ουδείς έστιν ος άφηκεν οικίαν ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν εμού και ένεκεν του ευαγγελίου, εάν μη λάβη εκατονταπλασίονα νυν εν τω καιρώ τούτω οικίας και αδελφούς και αδελφάς και πατέρα και μητέρα και τέκνα και αγρούς μετά διωγμών, και εν τω αιώνι τω ερχομένω ζωήν αιώνιον. [Σας διαβεβαιώνω, ότι όποιος άφησε για Μένα και για το Ευαγγέλιο, σπίτι ή αδερφούς ή αδερφές ή μητέρα ή πατέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια, θα ανταμειφθεί εκατό φορές περισσότερο τώρα στην παρούσα ζωή και σε σπίτια και σε αδερφούς και σε αδερφές και σε πατέρα και σε μητέρα και σε παιδιά και σε χωράφια και μάλιστα εν μέσω διωγμών. Και όταν έρθει ο μελλοντικός αιώνας, θα ανταμειμφθεί (απερίγραπτα πιο σημαντικά) με την αιώνια ζωή.] (Κατά Μάρκον 10,29-30)
 • Χαίρετε και αγαλλιάσθε, όταν είπωσι παν πονηρόν ρήμα καθ' υμών ψευδόμενοι ένεκεν εμού ότι ο μισθός υμών πολύς εν τοις ουρανοίς. [Χαίρετε και γεμίστε από αγαλλίαση, όταν ψευδόμενοι, πουν παντός είδους κακολογίες και κατηγορίες εναντίον σας, επειδή πιστεύετε σε Μένα, διότι η ανταμοιβή σας στους Ουρανούς θα είναι μεγάλη.] (Κατά Ματθαίον 5,11-12)
 • Και ος εάν ποτίση ένα των μικρών τούτων ποτήριον ψυχρού μόνον εις όνομα μαθητού, αμήν λέγω υμίν, ου μη απολέση τον μισθόν αυτού. [Και όποιος προσφέρει σε έναν από τους άσημους τούτους μαθητές μου, έστω και ένα ποτήρι κρύο νερό, σας διαβεβαιώνω, ότι δεν θα χάσει τον μισθόν του.] (ΚατάΜατθαίον 10,42)
 • Και πας ος αφήκεν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλασίονα λήψεται και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει. [Και καθένας, ο οποίος προς χάριν Μου αφήσει οικογένεια ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή χωράφια, θα λάβει εδώ στην γη εκατό φορές περισσότερα και το σπουδαιότερο, θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή.] (Κατά Ματθαίον 19,29)
 • Ει αγαπάτε τους αγαπώντας υμάς, ποία υμίν χάρις εστί; Και γαρ οι αμαρτωλοί τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσι. Και εάν αγαθοποιήτε τους αγαθοποιούντας υμάς, ποία υμίν χάρις εστί; Και γαρ οι αμαρτωλοί το αυτό ποιούσι. Και εάν δανείζητε παρ' ων ελπίζετε απολαβείν, ποία υμίν χάρις εστί; Και γαρ αμαρτωλοί αμαρτωλούς δανείζουσιν ίνα απολάβωσι τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς υμών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες, και έσται ο μισθός υμών πολύς, και έσεσθε υιοί υψίστου, ότι αυτός χρηστός έστιν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. [Εάν αγαπάτε μόνο αυτούς που σας αγαπούν, ποιά Χάρις του Θεού και αμοιβή σας αξίζει; Διότι και οι αμαρτωλοί αγαπούν εκείνους που τους αγαπούν. Και εάν κάνετε το καλό σε εκείνους μόνο που σας ευεργετούν, ποιά ανταμοιβή εκ μέρους του Θεού σας ανήκει; Διότι και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Και εάν δανείζετε σε εκείνους, από τους οποίους περιμένετε να πάρετε πίσω τα δανεικά, ποιά ευμένεια και ανταπόδοση από τον Θεό σας αρμόζει; Διότι και οι αμαρτωλοί δανείζουν τους αμαρτωλούς, για να λάβουν από αυτούς όμοιες εξυπηρετήσεις στην ανάγκη τους. Αλλά εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να ευργετείτε και να δανείζετε, χωρίς να αποβλέπετε σε καμμία ανταπόδοση και θα είναι ο μισθός σας πολύς και θα είστε στην Βασιλεία των Ουρανών παιδιά του Υψίστου, διότι και αυτός είναι αγαθός και ευργετικός και προς αυτούς ακόμη τους αχαρίστους και πονηρούς.] (Κατά Λουκάν 6,32-35)
 • Ότι ο σπείρων εις την σάρκα εαυτού εκ της σαρκός θερίσει φθοράν. Ο δε σπείρων εις το Πνεύμα εκ του Πνεύματος θερίσει ζωήν αιώνιον. [Εκείνος που σπέρνει στο χωράφι των αμαρτωλών επιθυμιών του, θα θερίσει ως καρπό από εκεί την καταστροφή. Ενώ εκείνος που σπέρνει στο χωράφι του Αγίου Πνεύματος, ο καρπός που θα θερίσει, θα είναι η αιώνια ζωή.] (Προς Γαλάτας 6,8)
 • Έκαστος δε τον ίδιον μισθόν λήψεται κατά τον ίδιον κόπον. [Ο καθένας θα λάβει τον μισθόν του, ανάλογα με τον (πνευματικό) κόπο που κατέβαλλε.] (Προς Κορινθίους Α' 3,8)
 • Ο σπείρων φειδομένως φειδομένως και θερίσει, και ο σπείρων επ' ευλογίαις επ' ευλογίαις και θερίσει. [Εκείνος που στο χωράφι του σπέρνει με τσιγκουνιά λιγοστό σπόρο, θα θερίσει και λίγο σιτάρι. Και εκείνος που σπέρνει απλόχερα, θα θερίσει πολύ καρπόν. (Ο καθένας δηλαδή θα αμειφθεί από τον Θεόν ανάλογα με όσα δίνει, κατά την δύναμή του πάντοτε.)] (Προς Κορινθίους Β' 9,6)
 • Εάν και αθλή τις, ου στεφανούται, εάν μη νομίμως αθλήση. [Εάν και συμμετέχει κανείς σε αθλητικούς αγώνες, δεν παίρνει όμως ως βραβείο τον στέφανο, εάν δεν αγωνιστεί κατά τρόπο νόμιμο.] (ΠροςΤιμόθεονΒ' 2,5)
 • Αποδώη αυτώ ο Κύριος κατά τα έργα αυτού. [Ας του αποδώσει ο Κύριος σύμφωνα με τα έργα του.] (ΠροςΤιμόθεονΒ' 4,14)
 • Ιδού έρχομαι ταχύ, και ο μισθός μου μετ' εμού, αποδούναι εκάστω ως το έργον έσται αυτού. [Ιδού έρχομαι γρήγορα και έχω μαζί μου τον μισθό, για να ανταμείψω στον καθένα, ανάλογα με τα έργα του] (Αποκάλυψη 22,12)
 • Και ανταποδώσει μοι Κύριος κατά την δικαιοσύνην μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού. [Ο Κύριος θα μου ανταποδώσει, σύμφωνα με τον αγώνα μου να ζω κατά το θέλημά Του και σύμφωνα με την προσπάθειά μου, να διατηρώ τα χέρια μου αγνά και καθαρά ενώπιον των οφθαλμών Του.] (Ψαλμοί 17,25)
 • Εκχέων αίμα ο αποστερών μισθόν μισθίου. [Όποιος δεν δίνει το μισθό στον εργάτη, είναι φονιάς. (Σοφία Σειράχ 34,22)
 • Κανείς δεν παίρνει ως βραβείο το στεφάνι, αν δεν αγωνιστεί κατά τρόπο νόμιμο. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ο Θεός συνηθίζει πάντοτε να ορίζει το μισθό, όχι ανάλογα από το αποτέλεσμα των ενεργειών μας, αλλά ανάλογα με την προαίρεση του καθενός. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Αν παρά την προσπάθεια που κατέβαλλες, ώστε να βοηθήσεις και να απαλλάξεις κάποιον από την ασέβειά του, αλλά δεν κατάφερες τίποτε, εντούτοις εσύ θα λάβεις τον μισθό από τον Θεό, σαν να τον έχεις γλυτώσει. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όταν κάνουμε καλές πράξεις, ο Θεός μας αμοίβει, μόνο για τις καλές πράξεις μας. Όταν όμως πιστεύουμε, ότι δεν κάναμε τίποτα το σπουδαίο, μας αμοίβει γι' αυτήν τη διαγωγή μας και μάλιστα περισσότερο γι' αυτήν, παρά για τα κατορθώματά μας! (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Είναι μεγάλος ο μισθός εκείνου, που τακτοποιεί τις ανάγκες του άλλου. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Όσα κάνεις στον πλησίον σου, λογίζονται ότι τα κάνεις στον Κύριό σου. Και ο Κύριος, ευεργετούμενος τρόπος τινά, αμέσως σου λογαριάζει το μισθό. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Αν κάνεις ελεημοσύνη, κανένας δεν μπορεί να σου αφαιρέσει το κατόρθωμα. Έχει η ελεημοσύνη σου κατατεθεί στα Ουράνια ταμεία. Αν κάνεις προσευχές συνεχείς και έντονες, κανείς δεν μπορεί να σου πάρει τον καρπό απ' αυτές. Έχει ριζωθεί στους Ουρανούς. Αν κακοποιηθείς και ευεργετήσεις αυτόν που σε κακοποίησε, αν κακολογηθείς και υπομείνεις, αν σε βρίσουν και εσύ απαντήσεις με ωραία λόγια, όλα τα κατορθώματα αυτά επενδύονται στο αιώνιο μέλλον σου. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Περιφρόνησαν εκείνοι τη ζωή τους, περιφρόνησε και εσύ τις αμαρτωλές απολαύσεις. Έριξαν εκείνοι τα σώματα τους στη φωτιά, ρίξε και εσύ χρήματα στα χέρια των φτωχών. Πάτησαν εκείνοι πάνω σε αναμμένα κάρβουνα, σβήσε και εσύ της κακής επιθυμίας τη φλόγα... Όπως οι Μάρτυρες, έτσι και εσύ μην κοιτάς τα παρόντα δυσάρεστα, αλλά τα μέλλοντα ευχάριστα. Όχι τα δεινά που σε πιέζουν, αλλά τα αγαθά που ελπίζουμε να απολαύσουμε. Όχι τα παθήματα, αλλά τα βραβεία. Όχι τους κόπους, αλλά τα στεφάνια. Όχι τους ιδρώτες, αλλά τις αμοιβές. Όχι τους πόνους, αλλά τις ανταποδόσεις. Όχι τη φωτιά που καίει, αλλά τη μέλλουσα Βασιλεία. Όχι τους γύρω δήμιους, αλλά τον στεφανοθέτη Χριστό... (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Πράττεις κάτι που αρέσει στον Θεό και ζητάς άλλο μισθό; Πράγματι αγνοείς το πόσο είναι καλό, το να ευαρεστήσεις τον Θεό. Γιατί αν το γνώριζες, θα νόμιζες ότι τίποτα άλλο δεν μπορεί να θεωρηθεί αμοιβή ισάξια μ' αυτό. Δεν γνωρίζεις, ότι ο μισθός σου αυξάνει, όταν πράττεις τα πρέποντα, όχι με την ελπίδα της ανταποδόσεως; Πράγματι είναι μεγαλύτερη η αμοιβή, αν ενεργείς χωρίς να ελπίζεις για αμοιβή. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Εκείνος, που και χωρίς να Του προσφέρουμε κάτι, μας χαρίζει τόσα, πώς δεν θα μας ανταμείψει, όταν προσφέρουμε την αγάπη μας; (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ακούστε τα αυτά, πατέρες και μητέρες, ότι δεν θα μείνει χωρίς αμοιβή ο κόπος σας για την ανατροφή των παιδιών. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Εδώ στη γη, υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ κόπων και κέρδους, όμως περί της Βασιλείας των Ουρανών, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ο μεν κόπος λίγος, ενώ το κέρδος άπειρο. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ας μην ζητάμε εδώ τις αμοιβές, σ' αυτόν τον κόσμο, για να μην τις μειώσουμε όταν θα έρθει ο καιρός (της ανταποδόσεως)... (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Εάν πράξεις κάτι καλό και δεν ανταμειφτείς στην παρούσα ζωή, μην ταράζεσαι Η αμοιβή σε περιμένει στην μέλλουσα ζωή και μάλιστα πολύ μεγαλύτερη. Και αν διαπράξεις κάποιο αμάρτημα και δεν τιμωρηθείς γι' αυτό, μην παίρνεις θάρρος, διότι εκεί (στην άλλη ζωή), θα σε περιμένει η τιμωρία, εάν δεν αλλάξεις και δεν γίνεις καλύτερος. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Στη ζωή αυτή εφαρμόζεται σε όλους ο νόμος της ανταποδόσεως, γι' αυτό οι ενάρετοι δοκιμάζουν θλίψεις και οι άδικοι απολαμβάνουν αγαθά. Οι πρώτοι τιμωρούνται εδώ για τις λίγες αμαρτίες τους και έτσι δεν θα στερηθούν τον παράδεισο. Οι δεύτεροι αμοίβονται εδώ για τις λίγες καλές τους πράξεις και θα τιμωρούνται αιώνια, για την πολλή τους κακία... (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Λένε (κάποιοι): ''Είναι φιλάνθρωπος ο Θεός και γι' αυτό δεν τιμωρεί''. Δηλαδή, αν κολάσει τους ασεβείς, δεν θα είναι για εσάς φιλάνθρωπος; Βλέπετε σε τι βλάσφημα λόγια σας οδηγεί ο διάβολος; Λοιπόν ρωτάω: Οι μοναχοί που πήγαν στα βουνά και επίδειξαν πάρα πολύ μεγάλη άσκηση, θα φύγουν απ' αυτόν τον κόσμο αστεφάνωτοι; Αν δεν τιμωρούνται οι κακοί και δεν υπάρχει για κανέναν ανταπόδοση, τότε θα πει κάποιος, ότι ούτε οι αγαθοί και ενάρετοι βραβεύονται. ''Ναι'', λένε (απερίσκεπτα), διότι αυτό αρμόζει στον Θεό, να υπάρχει μόνο Βασιλεία του Θεού. Να μην υπάρχει κόλαση!''. Δηλαδή, ο πόρνος και ο μοιχός και όποιος έκανε άπειρα κακά, θα απολαύσει τα ίδια, με εκείνον που αγωνίστηκε και επέδειξε σωφροσύνη και αγνότητα; Το ίδιο τέλος περιμένει έναν Απόστολο Παύλο και έναν Νέρωνα ή και τον διάβολο;... (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ο Κύριος μπορεί να σε πάρει όσα έχεις και χωρίς να το θέλεις εσύ, αλλά δεν θέλει χωρίς την θέλησή σου. Θέλει να τα δώσεις μόνος σου, για να έχεις το μισθό σου. Μπορεί να σου πάρει τα υπάρχοντά σου, χωρίς να το θέλεις. Αλλά θέλει εσύ να προσφέρεις τη ζωή σου, με την θέλησή σου. Μπορεί χωρίς να το θέλεις να σου αφαιρέσει τη δόξα και να σε κάνει ταπεινό. Αλλά θέλει με την θέλησή σου να γίνεις ταπεινός, για να έχεις τον μισθό σου. Μπορεί να σε κάνει φτωχό, χωρίς την θέλησή σου. Αλλά θέλει εσύ με την θέλησή σου να τα δώσεις όλα στους φτωχούς, για να σου πλέξει το στεφάνι. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όχι μόνο για τα κατορθώματα, αλλά και για τα παθήματα δίνονται αμοιβές και μάλιστα αμοιβές πολύ μεγάλες, όχι μικρότερες από τις αμοιβές των κατορθωμάτων. Ας λάβουμε για παράδειγμα τον Ιώβ, ο οποίος έγινε λαμπρός και για τα κατορθώματα και για τα παθήματά του και αφού τα συγκρίνουμε ας δούμε, πότε ήταν λαμπρότερος. Όταν είχε ανοιχτεί την οικία του για να φιλοξενεί τους πάντες, ή όταν αυτή γκρεμίστηκε και δεν είπε κανένα πικρό λόγο, αλλά δόξασε τον Θεό; (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Σε κακομεταχειρίζεται κάποιος και σε πολεμάει; Σου δίνει την ευκαιρία να γρηγορείς και σου παρέχει αφορμή να ομοιωθείς με τον Θεό. Άλλος σου αφαιρεί χρήματα; Αν το υπομείνεις με γενναιότητα, θα λάβεις τον ίδιο μισθό με εκείνους που έχουν τα πάντα μοιράσει στους φτωχούς. Σου μίλησε κάποιος με άσχημο τρόπο και σε κατηγόρησε; Είτε αληθή, είτε ψευδή είναι αυτά, σου έμπλεξε στεφάνι, αν εσύ τα δεχθείς με πραότητα... Όπως λοιπόν, όταν προσέχουμε, κερδίζουμε και από τα λυπηρά, έτσι και όταν αδιαφορούμε, ούτε από τα ωφέλιμα γινόμαστε καλύτεροι. Τί ωφέλησε τον Ιούδα, η αναστροφή του με τον Χριστό; (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Όσο περισσότερο σε πολεμεί ο αδελφός, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο μισθός σου. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όσα γίνονται μετά από προσταγή και υποχρεωτικά, δεν έχουν τόσο μισθό, ενώ εκείνα που γίνονται μετά από ελεύθερη εκλογή και δική μας φιλοτιμία, έχουν ως αμοιβή λαμπρά στεφάνια. Ενώ εκείνοι που ζητούν εδώ ανταμοιβή, λιγοστεύουν τον μισθό που θα έπαιρναν στον ουρανό. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ο Θεός είναι αυτάρκης και τίποτα και κανέναν δεν έχει ανάγκη. Η αμοιβή και το κέρδος, από τις υπηρεσίες μας στο Θεό, πάλι σε εμάς τους ίδιους επιστρέφουν. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Τότε θα μας αποδοθούν από τον Θεό πολύ πιο μεγάλες οι αμοιβές, όταν κάνοντας αμέτρητα καλά στους εχθρούς, απολαμβάνουμε απ' αυτούς τα αντίθετα. Και όσο περισσότερο ο Θεός καθυστερεί να μας αποδώσει την αμοιβή, τόσο περισσότερο, αυξάνονται οι τόκοι μας. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Θέλεις να μάθεις πώς αμοίβει ο Κύριος; Δίνει τόκο μεγαλύτερο από το κεφάλαιο. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Μην βλέπεις μόνο τον κόπο που έχει ένα έργο, αλλά βλέπε και την αμοιβή των κόπων σου. Γιατί πολλά από τα κατορθώματα, μας φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα, επειδή συνέχεια σκεπτόμαστε τον κόπο αυτών και δεν σκεπτόμαστε καθόλου την αμοιβή που επιφυλάσσεται γι' αυτούς. Δεν πρέπει να ενεργούμε έτσι, αλλά να σκεπτόμαστε και τους κόπους και τις αμοιβές και έτσι θα μας φανούν εύκολα... Γιατί και ο γεωργός φέρνει μπροστά του όχι μόνο το όργωμα και τον κόπο, αλλά και το αλώνισμα και το πατητήρι και έτσι προχωρεί (εύκολα) στο έργο του. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ο Πάγκαλος Ιωσήφ, πέθανε σε ηλικία 110 ετών. Για ποιό λόγο αναφέρει η Αγία Γραφή τα χρόνια του; Για να μάθεις πόσα χρόνια, άσκησε την εξουσία στην Αίγυπτο. Όταν ήταν 17 ετών, κατέβηκε (πουλήθηκε ως δούλος) στην Αίγυπτο. Όταν έγινε 30 ετών, παρουσιάστηκε στο Φαραώ και του εξήγησε τα όνειρα. 80 λοιπόν χρόνια, άσκησε την εξουσία στην Αίγυπτο! Είδες, ότι οι αμοιβές είναι μεγαλύτερες από τους πόνους και πολλαπλάσιες από τις ανταποδόσεις; 13 χρόνια πάλεψε με τις δοκιμασίες, υπομένοντας τη δουλεία, την παράνομη κατηγορία, τα κακοπαθήματα μέσα στην φυλακή. Και επειδή υπέμεινε τα πάντα με γενναιότητα και ευχαριστίες, γι' αυτό και έλαβε πλούσιες τις αμοιβές και στην παρούσα ζωή. Σκέψου: Για το σύντομο σχετικό χρόνο, που υπέφερε δέσμιος στη φυλακή, αμείφτηκε να ασκεί εξουσία και να είναι δοξασμένος 80 χρόνια! Και ενεργούσε πάντοτε, με πίστη στον Θεό. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Εάν ζητάς μισθό από τους ανθρώπους, χάνεις τον μισθό από τον Θεό. (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Αν λοιπόν υπάρχει ανταμοιβή και κανένα από τα έργα μας δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο από το Θεό, για ποιό λόγο δεν εγαζόμαστε το αγαθό, για να μας δοθεί ως ανταμοιβή το αγαθό και δεν αποφεύγουμε το κακό, για να μην μας κυριεύσουν τα κακά, όπως έχει γραφεί: ''Απόφευγε την αδικία και τότε δεν θα φοβηθείς και τρόμος δεν θα σε πλησιάσει''; (Ησαϊας 54,14) (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Όποιος υπερηφανεύεται ή φουσκώνει από την ιδέα, ότι τάχα κατάφερε να ζήσει την ενάρετη ζωή και νομίζει τον εαυτόν του τέλειο, αυτός έχασε τους κόπους του και δεν έχει αμοιβή, εκείνος όμως που φροντίζει να κρύβει με ταπείνωση αυτά που κατάφερε, θα υψωθεί από τον Κύριο και θα πάρει απ' Αυτόν τον μισθό του. (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Ο αγώνας είναι προσωρινός, αλλα η ανταμοιβή και ο έπαινος είναι αιώνιος... (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Μην καθυστερήσεις να δώσεις τον μισθό του εργάτη. Σκέψου, ότι σου έχει προσφέρει εργασία. Δώσε έγκαιρα τον μισθό του και θα πάρεις μισθό έγκαιρα. (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Αν ακόμη και ένα ποτήρι κρύο νερό που δίνομε δε μένει χωρίς μισθό (Ματθ. 10,42), πόσο περισσότερο δεν θα δώσει ο Θεός ό,τι υποσχέθηκε, σ' εκείνους που είναι προσηλωμένοι σ' Αυτόν μέρα και νύχτα και Τον παρακαλούν; (Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος)
 • Η αμοιβή, δεν δίνεται για τον κόπο της ενάρετης εργασίας, αλλά για την ταπείνωση που συνοδεύει και εκπηγάζει από την εργασία αυτήν. Όποιος περιφρονεί την ταπείνωση χάνει την αμοιβή της εργασίας του. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Ο Κύριος είναι σπλαχνικός και δίνει τη Χάρη Του σ' αυτούς που τη ζητάνε μ' επιμονή. Τον μισθό τον δίνει, όχι ανάλογα με τη δουλειά που κάναμε, αλλά με την προθυμία που δείξαμε. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Όταν κάνεις ένα καλό σε κάποιον, μην περιμένεις ανταμοιβή από μέρους του και έτσι, θα λάβεις αμοιβή από το Θεό και για τα δύο: και για το καλό που έκανες και γιατί δεν ζήτησες αναγνώριση. Και αν σου είναι δυνατό, ούτε για τη μέλλουσα ανταμοιβή να κάνεις το καλό, γιατί η αληθινή αγάπη του Θεού, δεν γνωρίζει τι θα πει ανταμοιβή. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Εάν ο Θεός απέδιδε σύντομα τον μισθό των δικαίων, θα ασκούσαμε αμέσως εμπορία και όχι θεοσέβεια. (Άγιος Κλήμης ο Ρώμης)
 • Ο Θεός ανταποδίδει με αιώνιο βραβείο, λίγες θλίψεις και στενοχώριες με αιώνια και παντοτινή χαρά, λίγους κόπους με αιώνιο μισθό, λίγα πάθη με αιώνια δόξα. (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Μεγάλο μισθό θα λάβουν εκείνοι, που διορθώνουν τους αδελφούς τους, όπως και μεγάλη καταδίκη θα δεχτούν εκείνοι, που σκανδαλίζουν τους άλλους. (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Σε όποιο αφεντικό δουλεύεις, από αυτό θα πληρωθείς. Αν δουλεύεις στο μαύρο αφεντικό (διάβολο), σου κάνει την ζωή μαύρη από εδώ. Αν δουλεύεις στην αμαρτία, θα πληρωθείς από τον διάβολο. Αν εργάζεσαι την αρετή, θα πληρωθείς από τον Χριστό. Και όσο εργάζεσαι στον Χριστό, τόσο θα λαμπικάρεσαι, θα αγάλλεσαι. Αλλά εμείς λέμε: ''Χαμένο το έχουμε να εργαστούμε στον Χριστό;'' Μα είναι φοβερό!... (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Σε όσους έχουμε ελεήσει και βοηθήσει, ο διάβολος πάει και κεντάει τον άλλον, ώστε να μας φερθεί άσχημα και να αγανακτήσουμε, οπότε χάνουμε (το μισθό) το καλό που κάναμε. Όταν κάνετε μια καλοσύνη, να αισθάνεστε πάντα πως ό,τι κάνετε, έχετε υποχρέωση να το κάνετε και να είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε πειρασμό, για να μην χάσετε το καλό που κάνατε. Πάντα να προσπαθούμε να κάνουμε το καλό, χωρίς να περιμένουμε ανταπόδοση. (ΆγιοςΠαϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Όταν ο άνθρωπος κάνει γνωστό το καλό που κάνει και υπερηφανεύεται, πάντοτε το χάνει. Τότε και κουράζεται άσκοπα και κολάζεται... (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Όποιος έχει ομορφιά, λεβεντιά, υγεία και δεν αγωνίζεται να κόψει τα ελαττώματά του, θα του πει ο Θεός: ''Απόλαυσες στην ζωή σου τα αγαθά σου, την λεβεντιά σου! Τι σου χρωστώ τώρα; Τίποτε''. Ενώ όποιος έχει μια αναπηρία, πρέπει να χαίρεται, γιατί θα λάβει στην άλλη ζωή. Όταν μάλιστα δεν έχει φταίξει, θα έχει καθαρό Ουράνιο μισθό, χωρίς κρατήσεις. Δεν είναι μικρό πράγμα μια ολόκληρη ζωή να μην μπορεί κάποιος λ.χ. να απλώσει το πόδι του, να μην μπορεί να καθήσει, να μην μπορεί να κάνη μετάνοιες κ.λπ. Στην άλλη ζωή ο Θεός θα του πει: ''Έλα, παιδί μου, κάθησε πια αιώνια άνετα σ' αυτήν την πολυθρόνα''. Γι' αυτό λέω, χίλιες φορές να είχα γεννηθεί καθυστερημένος διανοητικά, τυφλός, κουφός, γιατί θα είχα να λάβω τότε από τον Θεό. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Αν τώρα σου αναγνωρίζουν το καλό που κάνεις, στην άλλη ζωή θα ακούσεις: ­Απέλαβες συ τα αγαθά σου. Πρέπει να χαιρόμαστε, όταν δεν αναγνωρίζουν οι άλλοι τους κόπους μας και δεν μας ανταμείβουν, γιατί αυτούς τους κόπους τους λαμβάνει υπ' όψιν ο Θεός και θα μας ανταμείψει με πληρωμή αιώνια. Αφού υπάρχει Θεία ανταπόδοση, να κοιτάξουμε να βάλουμε καμμιά δραχμή στο Ταμιευτήριο του Θεού. Πρέπει να δεχόμαστε την αδικία σαν μεγάλη ευλογία, γιατί αποταμιεύουμε από αυτήν Ουράνια ευλογία. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Κατά τον λογισμό μου αυτός που έχει κακές κληρονομικές καταβολές και αγωνίζεται να αποκτήσει αρετές, θα έχει πιο πολύ μισθό από εκείνον που κληρονόμησε από τους γονείς του αρετές και δεν χρειάζεται να αγωνιστεί, για να τις αποκτήσει. Γιατί ο ένας τα βρήκε όλα έτοιμα, ενώ ο άλλος αγωνίστηκε σκληρά, για να τα αποκτήσει. Βλέπεις και οι άνθρωποι εκτιμούν περισσότερο εκείνα τα παιδιά που βρήκαν χρέη από τους γονείς τους και αγωνίστηκαν σκληρά, όχι μόνο να τα εξοφλήσουν, αλλά και να δημιουργήσουν περιουσία, παρά όσα βρήκαν περιουσία από τους γονείς τους και την διατήρησαν. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Ο Χριστός έχει μυστικούς τρόπους για να πληρώνει τους ανθρώπους, όταν κάνουν το θέλημά Του. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Να κάνουμε το καλό, μόνο και μόνο γιατί το αγαπούμε και το προτιμούμε από το κακό και όχι για να αμοιφθούμε. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Όλα να τα δέχεσαι σαν μεγάλα δώρα του Θεού. Ο Θεός δεν είναι άδικος. Στον Ουρανό θα έχεις πολλά να απολαύσεις, θα έχεις σύνταξη μεγάλη, εάν δεν την μειώσεις μόνος σου με τον γογγυσμό... (ΆγιοςΠαϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Όπου υπάρχει περισσότερος κόπος, εκεί έρχεται πολύ κέρδος. (ΆγιοςΙγνάτιοςοΘεοφόρος)
 • Η τιμωρία και η ανταμοιβή, είναι και τα 2 στα χέρια του Θεού. Αλλά, όπως ο επίγειος βίος δεν είναι παρά μία σκιά της Αληθινής Ζωής στους Ουρανούς, αντιστοίχως η τιμωρία και η ανταμοιβή είναι μία σκιά μονάχα της αληθινής τιμωρίας και ανταμοιβής στην Αιωνιότητα. Οι κύριοι διώκτες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ήταν ο Πατριάρχης Θεόφιλος Αλεξανδρείας και η Αυτοκράτειρα Ευδοξία. Μετά τον μαρτυρικό θάνατο του Χρυσοστόμου, πικρότατη τιμωρία ανέμενε και τους δύο. Ο μεν Θεόφιλος δαιμονίστηκε, ενώ η Ευδοξία σύντομα αρρώστησε πολύ βαριά με μία ανίατη ασθένεια, όλο το σώμα της γέμισε πληγές από τις οποίες έβγαιναν σκουλήκια. Ήταν τόσο έντονη η δυσωδία που ανέδιδε το σώμα της, ώστε ήταν ανυπόφορο για οποιονδήποτε να περάσει έστω και έξω από το σπίτι της. Οι ιατροί χρησιμοποιούσαν τα πιο ισχυρά αρώματα και ευωδέστατο θυμίαμα για να περιορίσουν την φρικτή δυσωδία της κακιάς Βασίλισσας, αλλά δεν κατάφερναν τίποτα. Στο τέλος, η Ευδοξία πέθανε μέσα σε φρικτή αγωνία και σήψη. Ακόμη και μετά θάνατον το χέρι του Θεού έπεσε βαρύ πάνω της. Το φέρετρο που περιείχε το σαπισμένο σώμα της, έτρεμε μέρα και νύχτα επί τριάντα τέσσερα ολόκληρα χρόνια! Σταμάτησε μόνον όταν ο Αυτοκράτορας Θεοδόσιος τέλεσε την Ανακομιδή των Λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην Κωνσταντινούπολη. Απεναντίας, δείτε τί συνέβη στον Χρυσόστομο μετά από την κοίμησή του! Ανταμοιβή! Ανταπόδοση δίκαιη, τέτοια που μονάχα ο Θεός μπορεί να δώσει. Ο Επίσκοπος Αραβισσού Αδελφειός, ο οποίος δέχθηκε τον εξόριστο Άγιο Χρυσόστομο στην Κουκουσό, προσευχόταν, μετά την κοίμηση του Χρυσοστόμου στον Θεό να του αποκαλύψει, που είχε πάει η ψυχή του Αγίου. Η απάντηση ήρθε, ενώ βρισκόταν σε προσευχή. Ήταν σαν να βρισκόταν έξω από τον εαυτό του και τον καθοδηγούσε στον Ουρανό ένας αστραπόμορφος νέος, ο οποίος του έδειχνε έναν-έναν τους Ιεράρχες, Ποιμένες και Διδασκάλους της Εκκλησίας, καλώντας τους με τα ονόματά τους, όμως δεν έβλεπε ανάμεσά τους και τον Ιωάννη. Ύστερα ο Άγγελος του Θεού τον οδήγησε στο πέρασμα έξω από τον Παράδεισο και ο Αδελφειός επέστρεψε στην κανονική κατάσταση. Όταν ο Άγγελος τον ρώτησε, γιατί ήταν λυπημένος, ο Επίσκοπος απάντησε, ότι λυπόταν επειδή δεν είχε δει τον αγαπημένο του Διδάσκαλο Ιωάννη Χρυσόστομο. Ο Άγγελος του εξήγησε: ''Ουδείς άνθρωπος ενδεδυμένος ακόμη τη σάρκα μπορεί να τον δει, διότι είναι στον Θρόνο του Θεού με τα Χερουβείμ και τα Σεραφείμ!''... (ΆγιοςΝικόλαοςΒελιμίροβιτς)
 • Μην φανερώνεις τα έργα σου, για να μη λάβεις εδώ στη γη τον μισθό σου από τους ανθρώπους που θα σε επαινέσουν. Απόκρυψέ τα με τη σιωπή και άφησε να τα γνωρίζει μόνον ο Θεός, που θα σε αμείψει στον ουρανό. Εάν εσύ σιωπάς για τον εαυτό σου, ο Θεός θα φωνάξει για σένα. Από τον Θεό θα γνωρίσουν και οι άνθρωποι τα καλά σου έργα και θα σε επαινέσουν. (ΆγιοςΔημήτριοςτουΡοστώφ)
 • Αυτά που μας φαίνονται άσχημα, αυτά αφήνουν στη ψυχή μας περισσότερο κέρδος, όταν τα υπομένουμε χωρίς γογγυσμό. (Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής)
 • Οι άνθρωποι του κόσμου αγαπούν τον κόσμον, επειδή δεν εγνώρισαν ακόμη την πικρίαν αυτού. Είναι ακόμη τυ­φλοί στην ψυχήν και δεν βλέπουν τι κρύπτεται μέσα εις αυ­τήν την προσωρινήν χαράν. Δεν ήλθεν ακόμη εις αυτούς φως νοητόν, δεν έφεξεν ακόμη ημέρα σωτηρίας... Δεν κερ­δίζει ο έξυπνος, ο ευγενής, ο ομιλών τορνευτά, ή ο πλού­σιος, αλλ' όποιος υβρίζεται και μακροθυμεί, αδικείται και συγχωρεί, συκοφαντείται και υπομένει... Αυτός καθαρίζε­ται και λαμπρύνεται περισσότερον. Αυτός φθάνει εις μέτρα μεγάλα. Αυτός εντρυφά εις θεωρίας μυστηρίων. Και τέλος είναι αυτός, που από τούτη τη ζωή, είναι μέσα εις τον Παράδεισον. (ΓέρονταςΙωσήφοΗσυχαστής)
 • Ο άνθρωπος δοκιμάζεται με τα βάσανα, με τη θλίψη, με την ασθένεια, με τις κακουχίες. Εκεί θα πάρεις τον μισθό σου. Ξάπλα κοιμώμενος, δεν παίρνεις μισθό. (Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης)
 • Ο μισθός από τον Θεό όταν κάποιος αδικείται και υπομένει, είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνον που παίρνει όταν προσφέρει ελεημοσύνη. (Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης)
 • Και το παραμικρό καλό που θα κάνουμε, ο Θεός το αμοίβει με άπειρο μισθό! Δεν θα πάρουμε μικρό ή μεγάλο μισθό, αλλά άπειρο... Ο Θεός μόνο με άπειρο μισθό πληρώνει. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε την αμοιβή που δίνει ο Θεός, στο παραμικρό καλό που θα κάνουμε. (Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα)
 • Ενώ ο Χριστός μας δίνει τη δύναμη και τα μέσα να νικήσουμε, τον διάβολο και τα πάθη μας, (όταν βέβαια έχουμε τη θέληση αυτή), παρόλα αυτά μας αμείβει με τέτοιο τρόπο, λες και εμείς είμαστε οι αποκλειστικοί νικητές. Στην πραγματικότητα όμως, ο Θεός μας βοήθησε, απλά εμείς βάλαμε μόνο την προαίρεσή μας. Είναι μία Θεία Δικαιοσύνη ακατάλληπτη για εμάς. (Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα)
 • Τίποτα δεν αφήνει ο Θεός απλήρωτο, ούτε το καλό, ούτε το κακό. Και μάλιστα το καλό το πληρώνει πολλαπλάσια. (Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης)
 • Ό,τι κάνουμε για τον Θεό, ας μην το κάνουμε περιμένοντας αμοιβή, χαρίσματα, δωρήματα ή κάποιες αποκαλύψεις. Είμαστε δούλοι και ο δούλος δεν περιμένει από τον κύριό του αμοιβή. Αρκείται στο να εξασφαλίσει τα προς το ζην, να ζήσει τα παιδιά του. Είναι υποχρεωμένος ο δούλος να κάνει την δουλειά του, δεν την κάνει από χάρη προς τον κύριο. Έτσι και εμείς, ό,τι κάνουμε, ας το κάνουμε από υποχρέωση και όχι από χάρη διότι δεν ευεργετούμε εμείς τον Θεό. (ΓέρονταςΑιμιλιανόςοΣιμωνοπετρίτης)
 • Όπως αν δεν εργαστείς, μισθό δεν παίρνεις, έτσι και χωρίς κόπο, προσπάθειες, επιμέλεια, προσευχήν κλπ. ούτε χαρίσματα έρχονται, ούτε αγίες πνευματικές γεύσεις... (ΓέρονταςΙερώνυμοςτηςΑιγίνης)
 • Εκεί που δεν υπάρχει αγώνσς, δεν υπάρχει νίκη. Αν δεν υπάρχει νίκη, δεν υπάρχει και στεφάνι. (Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής)
 • Όταν μπορεί κανείς να προσφέρει και δεν το κάνει και φυλάει τον εαυτόν του, δεν θα απολαύσει... Όπως στρώσει κανείς, έτσι και θα κοιμηθεί. Πολλά εργάζεται κανείς; Πολλά θα αμοιφτεί... (Γερόντισσα Μακρίνα Βασσοπούλου)
 • Είναι καλοπληρωτής ο Θεός, πληρώνει αδρά, δεν είναι σαν και εμάς τσιγγούνης. (Γερόντισσα Μακρίνα Βασσοπούλου)
 • Ένας εργαδότης εάν του δουλέψει κανείς μία ή δύο ώρες παραπάνω, θα τον πληρώσει επιπλέον για τις υπερωρίες. Πολύ περισσότερο ο Θεός, που για ό,τι δουλέψουμε για Εκείνον, θα μας ανταμείψει. (Γερόντισσα Μακρίνα Βασσοπούλου)
 • Όποιος μπορεί και εργαστεί κρυφά, χωρίς να περιμένει εδώ αμοιβές, θα βρει τις Ουράνιες. Είδατε τί έκανε ο Άγιος Νεκτάριος; Σηκωνότσν την νύχτα και έκανε του κόσμου τις δουλειές στην Ριζάρειο Σχολή, σηκωνόταν και έκανε την εργασία του καθαριστή, που ήταν άρρωστος. (Γερόντισσα Μακρίνα Βασσοπούλου)
 • Σύμφωνα με τον λογισμό μας, όπως σκεφτόμαστε, έτσι θα μας ανταποδώσει ο Χριστός. Γι' αυτό θέλει να έχουμε αυταπάρνηση. Γι' αυτό πρέπει ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε με ευλάβεια και πίστη. Και τότε αυτό που κάνουμε, θα έχει ευλογία από τον Θεό. (Γερόντισσα Μακρίνα Βασσοπούλου)
 • Όταν προσεύχεται κανείς, λαμβάνει πολύ μισθό από τον Θεό. Έτσι το γνώρισα από την πείρα της ζωής μου. (π. Δημήτριος Γκαγκαστάθης)
 • Ας προσευχόμαστε και ο Θεός θα δώσει στον καθένα μας, σύμφωνα με την εργασία και την αξία του... (π. Δημήτριος Γκαγκαστάθης)
 • Το άριστα το βάζει ο Θεός σε εκείνους που κάνουν το καλό, μόνο και μόνο, γιατί επιθυμούν να εκτελούν το θέλημα του Θεού. Σε εκείνους που κάνουν το καλό, για να απολαύσουν τον παράδεισο, βάζει μικρότερο βαθμό. Σε εκείνους που κάνουν το καλό, για να αποφύγουν την κόλαση, βάζει ακόμα μικρότερο βαθμό. Και οι τρεις όμως βαθμοί είναι πάνω από το δέκα και συνεπώς προβιβάσιμοι. (π. Ιωήλ Γιαννακόπουλος)
 • Όπως θα ενεργήσεις στους άλλους, ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο θα σε πληρώσει ο Θεός. (Παναγόπουλος)
 • Μην ζητήσετε ποτέ, αλλά και μην δεχθείτε ποτέ, το όνομά σας να γραφτεί σε κάποιο έργο ή σε κάποια δωρεά που έχετε συνεισφέρει. Τον έχετε χάσει τον μισθό σας. (Παναγόπουλος)
 • Ό,τι υπομένεις είναι στεφάνι. Τί ψάχνεις να κάνεις καλωσύνες; Το να υπομένεις τις δοκιμασίες, έχει παραπάνω μισθό... (Παππούς Παναής από τη Λύση)
 • Η πιο συμφέρουσα ημέρα είναι εκείνη, που υποφέρουμε πάρα πολύ. Άμα δεν υποφέρουμε, μοιάζουμε μ' εκείνον που άνοιξε το μαγαζί του και κανείς δεν ήρθε να ψωνίσει. 'Έπαθλο παίρνουν όχι οι θεατές, αλλά οι αθλητές που αθλούνται νομίμως. (Παππούς Παναής από τη Λύση)
 • Όλα για την αγάπη και τίποτα για την αμοιβή. (Σπένσερ)
 • Η καλύτερη αμοιβή για κάτι καλό που κάνεις, είναι η ψυχική ικανοποίηση. (Κίπλινγκ)
 • Ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος. [Δεν μπορείς να πάρεις τίποτα, από εκείνον που δεν έχει.] (Λουκιανός)
 • Η ανταμοιβή πρέπει να είναι ανάλογη με τη δουλειά. Πραγματικά, ο μισθός ο ανάλογος με τον κόπο, διπλασιάζει τη διάθεση. (Ευρυπίδης)
 • Ο Θεός πάντοτε δίνει μεγαλύτερη πληρωμή από ότι αξίζει ο κόπος μας.
 • Η καλή πράξη πάντα ανταμοίβεται, αλλά ανταμοίβεται καλύτερα, όταν δεν αποβλέπει στην ανταμοιβή...
 • Αν περιμένεις κάτι σε αντάλλαγμα που είσαι καλός άνθρωπος, τότε δεν είσαι καλός άνθρωπος.
 • Η σκληρή δουλειά θα σε ανταμείψει στο μέλλον. Η τεμπελιά θα σε ανταμείψει άμεσα.
 • Αλάδωτος τροχός δεν γυρίζει.
 • Από κακοπληρωτή, πάρε ό,τι μπορείς.
 • Δουλειά χωρίς αμοιβή είναι τιμωρία.
 • Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. (Όσοι δεν αμοίβονται δεν αποδίδουν)
 • Όποιος μπαίνει ασυμφώνητος, φεύγει απλήρωτος.
 • Όταν ο εργάτης πληρώνεται στον τόπο, αναπαύεται από τον κόπο. (Η άμεση πληρωμή, ανακουφίζει αυτόν που κοπιάζει)
 • Πήρε ένα δεμάτι αυγά και μια σούβλα γάλα. (Δεν πήρε καμμία αμοιβή)
 • Το δουλευτή σου πλήρωνε και ψυχικό μην κάνεις.
 • Την δουλειά την γλυκαίνει η πληρωμή.
 • Ο υποτακτικός κάποιου Γέροντα, έμενε στην καλύβα δέκα μίλια μακριά (περίπου 18 χιλιόμετρα) από την Σκήτη. Μια μέρα θέλησε να τον ειδοποιήσει ο Γέροντας, να έρθει να πάρει το ψωμί του. Ύστερα όμως σκέφτηκε: ''Για λίγα ψωμιά, να κάνω τον αδερφό να περπατήσει δέκα μίλια; Ας του τα πάω μόνος''. Έβαλε το ταγάρι στον ώμο και ξεκίνησε. Πηγαίνοντας, σκόνταψε σε μια πέτρα και έκανε τέτοια πληγή στο πόδι, που ήταν αδύνατον να σταματήσει το αίμα. Από τον υπερβολικό πόνο που ένοιωσε, άρχισε να κλαίει. ''Γιατί κλαίς;'', άκουσε πίσω του μια γλυκειά φωνή να τον ρωτάει. Έστρεψε το κεφάλι του και είδε έναν ωραίο Άγγελο! Δεν φοβήθηκε όμως, αλλά του έδειξε με το δάχτυλο την πληγή στο πόδι του. Τότε του είπε ο Άγγελος: ''Πάψε να κλαις γι' αυτό το τιποτένιο πράγμα. Τα βήματα που κάνεις για την αγάπη του Αδερφού, τα έχω μετρημένα και θα πάρεις την αμοιβή σου από τον Θεό...''. Ο Γέροντας πήρε θάρρος και χαρούμενος συνέχισε τον δρόμο του. Από τότε, προθυμοποιήθηκε να εξυπηρετεί τους Αδερφούς.
 • Σε μια μάχη, ένας νεαρός φαντάρος είχε σώσει τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και τον καλεί ο Μέγας Αλέξανδρος και του λέει: Τί δώρο θέλεις να σε κάνω, που με έσωσες τη ζωή; Και του λέει ο φαντάρος: Να βασιλιά μου, είμαι φτωχός και αν γινόταν, να με δώριζες ένα σπίτι. Και του λέει ο Μέγας Αλέξανδρος: Για σένα που δεν έχεις σπίτι, ταιριάζει να ζητάς δώρο ένα σπιτάκι. Αλλά δεν ταιριάζει σε μένα, στον βασιλιά σου, να σε δώσω μόνο ένα σπιτάκι. Σου χαρίζω λοιπόν μια ολόκληρη πόλη και όλα τα σπίτια της πόλεως δικά σου! Αν έτσι αμοίβει ένας επίγειος βασιλιάς, φανταστείτε τι χαρίζει και πως αμοίβει, ο Βασιλιάς της Δόξας, Χριστός!...
 • Ένας καθηγητής γυμνασίου, ρώτησε κάποτε τον π. Ιωήλ Γιαννακόπουλο: ''Πάτερ μου, δεν βρίσκω καθόλου σωστό, να κάνουμε το καλό, για να απολαύσουμε τον παράδεισο ή για να γλυτώσουμε την κόλαση. Δεν θα έπρεπε το καλό να το κάνουμε, μόνο και μόνο, από αγάπη για το Θεό;''. ''Εσύ, τον ρώτησε ο π. Ιωήλ, όταν βαθμολογείς τους μαθητές σου, μόνο το μηδέν και το άριστα χρησιμοποιείς; Δεν βάζεις άλλους βαθμούς;''. ''Βεβαίως και χρησιμοποιώ όλους τους βαθμούς, από το μηδέν μέχρι το είκοσι. Όσοι παίρνουν από δέκα και πάνω προάγονται. Οι υπόλοιποι δεν προάγονται''. ''Και ο Χριστιανισμός, έχει δική του βαθμολογική κλίμακα, συνέχισε ο π. Ιωήλ. Το άριστα το βάζει ο Θεός σε εκείνους, που κάνουν το καλό, μόνο και μόνο, επειδή επιθυμούν να εκτελούν το θέλημα του Θεού. Σε εκείνους που κάνουν το καλό, για να απολαύσουν τον παράδεισο, βάζει μικρότερο βαθμό. Σε εκείνους που κάνουν το καλό για να αποφύγουν την κόλαση, βάζει ακόμα μικρότερο βαθμό. Και οι τρεις όμως αυτοί βαθμοί, είναι πάνω από τη βάση και συνεπώς προβιβάσιμοι''.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε