Περί εντολών του Χριστού

 • Ος εάν ουν λύση μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξη ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών· ος δ' αν ποιήση και διδάξη, ούτος μέγας κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών. [Εκείνος λοιπόν, που θα παραβεί μία από τις εντολές αυτές, που φαίνονται μικρές και ασήμαντες και διδάξει έτσι τους ανθρώπους, θα ονομαστεί ελάχιστος στην Βασιλεία των Ουρανών. Εκείνος όμως που θα αγωνιστεί να τηρήσει όλες τις εντολές και διδάξει την τήρηση αυτών και στους ανθρώπους, αυτός θα ανακηρυχτεί μέγας στην Βασιλείαν των Ουρανών.] (Κατά Ματθαίον 5,19)
 • Ου πας ο λέγων μοι, Κύριε, Κύριε, εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών, αλλ' ο ποιών το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανοίς. [Δεν θα μπει στην Βασιλεία των Ουρανών, όποιος μου λέει: ''Κύριε, Κύριε'', αλλά εκείνος που πράττει το θέλημα του Ουρανίου Πατέρα Μου.] (Κατά Ματθαίον 7,21)
 • Ει δε θέλεις εισελθείν εις την ζωήν, τήρησον τας εντολάς. [Εάν θέλεις να εισέλθεις στην αιώνιο ζωή, τήρησε τις εντολές.] (Κατά Ματθαίον 19,17)
 • ΟςγαρανποιήσητοθέληματουΘεού, ούτοςαδελφόςμουκαιαδελφήμουκαιμήτηρεστί. [Διότι εκείνος, ο οποίος θα εφαρμόσει το θέλημα του Θεού (τηρεί δηλ. τις εντολές Μου), αυτός είναι αδελφός μου και αδελφή μου και μητέρα μου.] (ΚατάΜάρκον 3,35)
 • ΑγαπήσειςΚύριοντονΘεόνσουεξόληςτηςκαρδίαςσουκαιεξόληςτηςψυχήςσουκαιεξόληςτηςδιανοίαςσουκαιεξόληςτηςισχύοςσου. Αυτήπρώτηεντολή. Καιδευτέραομοία, αύτη·αγαπήσειςτονπλησίονσουωςσεαυτόν. Μείζωντούτωνάλληεντολήουκέστι. [Οφείλεις να αγαπάς Κύριον τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλη την διάνοιά σου και με όλη σου την δύναμη, με ολόκληρη δηλαδή την ύπαρξή σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και δευτέρα εντολή ομοία προς την πρώτη είναι αυτή: οφείλεις να αγαπάς τον πλησίον σου, όπως τον ευατόν σου. Άλλη μεγαλύτερη εντολή από τις δύο αυτές, δεν υπάρχει.] (ΚατάΜάρκον 12,30)
 • Πας ο ερχόμενος προς με και ακούων μου των λόγων και ποιών αυτούς, υποδείξω υμίν τίνι έστιν όμοιος· όμοιός έστιν ανθρώπω οικοδομούντι οικίαν, ος και έσκαψε και εβάθυνε και έθηκε θεμέλιον επί την πέτραν· πλημμύρας δε γενομένης προσέρρηξεν ο ποταμός τη οικία εκείνη, και ουκ ίσχυσε σαλεύσαι αυτήν· τεθεμελίωτο γαρ επί την πέτραν. Ο δε ακούσας και μη ποιήσας όμοιός έστιν ανθρώπω οικοδομήσαντι οικίαν επί την γην χωρίς θεμελίου· η προσέρρηξεν ο ποταμός, και ευθύς έπεσε, και εγένετο το ρήγμα της οικίας εκείνης μέγα. [Καθένας που έρχεται κοντά Μου και ακούει το λόγια Μου και τηρεί αυτά, θα σας δείξω Εγώ με τι είναι όμοιος: Είναι όμοιος με συνετό άνθρωπο, που χτίζει σπίτι και ο οποίος έσκαψε και προχώρησε βαθειά και το θεμελίωσε πάνω στην πέτρα. Όταν έγινε πλημμύρα, έπεσε ορμητικά το ποτάμι στο σπίτι εκείνο και δεν μπόρεσε να το κλονίσει, διότι είχε θεμελιωθεί πάνω στον ασάλευτο βράχο. Αυτός όμως, που άκουσε τα λόγια Μου και δεν τα εφάρμοσε, είναι όμοιος με ασύνετο άνθρωπο, που οικοδόμησε το σπίτι του στο χώμα, χωρίς θεμέλιο. Έτσι, όταν πέσανε τα ορμητικά νερά πάνω στο σπίτι αυτό, γκρεμίστηκε και η ζημιά που υπέστη, ήταν πολύ μεγάλη.] (Κατά Λουκάν 6,47-49)
 • Αμήναμήνλέγωυμίν, εάντιςτονλόγοντονεμόντηρήση, θάνατονουμηθεωρήσηειςτοναιώνα. [Σας διαβεβαιώνω, ότι όποιος εφαρμόσει τα λόγια Μου στην ζωή του, δεν θα αντικρύσει ποτέ τον αιώνιο πνευματικό θάνατον - δηλαδή τον χωρισμόν του από τον Θεόν - την αιωνία κόλαση.] (Κατά Ιωάννην 8,51)
 • Εάν με αγαπάτε με, τας εντολάς τας εμάς τηρήσατε. Υμείς φίλοι μου έστε, εάν ποιήτε όσα εγώ εντέλλομαι υμίν. [Αν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές Μου. Εσείς είστε φίλοι μου, εάν κάνετε όσα Εγώ σας παραγγέλλω (μέσω του Ευαγγελίου μου)] (Κατά Ιωάννην 14,15 - 15,14)
 • Ο γαρ πας νόμος εν ενί λόγω πληρούται, εν τω αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν. [Διότι όλος ο νόμος, συνοψίζεται σε μία φράση: Στο να αγαπήσεις τον πλησίον σου, σαν τον εαυτόν σου.] (Προς Γαλάτας 5,14)
 • Γίνεσθε δε ποιηταί λόγου και μη μόνον ακροαταί παραλογιζόμενοι εαυτούς. [Να γίνεστε τηρητές του Λόγου και όχι μόνο ακροατές, κοροϊδεύοντας έτσι τον εαυτόν σας.] (Ιακώβου 1,22)
 • Όστις γαρ όλον τον νόμον τηρήση, πταίση δε εν ενί, γέγονε πάντων ένοχος. [Διότι, όποιος τηρήσει όλο τον νόμο, φταίξει όμως σε κάτι απ' αυτόν, γίνεται παραβάτης όλου του νόμου.] (Ιακώβου 2,10)
 • Ολέγων, έγνωκααυτόν, καιταςεντολάςαυτούμητηρών, ψεύστηςεστί, καιεντούτωηαλήθειαουκέστιν·οςδ' αντηρήαυτούτονλόγον, αληθώςεντούτωηαγάπητουΘεούτετελείωται. [Εκείνος που λέει, έχω γνωρίσει πλέον και συνδεθεί με τον Θεό, αλλά δεν τηρεί τις εντολές Αυτού, αυτός είναι ψεύστης και δεν υπάρχει μέσα του η αλήθεια. Εκείνος όμως που υπηρετεί το θέλημα του Χριστού, αισθάνεται και έχει βέβαια την πληροφορία, ότι πράγματι η αγάπη του Θεού υπάρχει πλήρης και τέλεια μέσα του.] (Α' Ιωάννου 2,4-5)
 • Ο τηρών τας εντολάς αυτού εν αυτώ μένει και αυτός εν αυτώ. [Εκείνος που τηρεί τις εντολάς του Θεού, μένει στον Θεό και ο Θεός μένει σ' αυτόν.] (Α' Ιωάννου 3,24)
 • Πας ο παραβαίνων και μη μένων εν τη διδαχή του Χριστού Θεόν ουκ έχει· ο μένων εν τη διδαχή του Χριστού, ούτος και τον πατέρα και τον υιόν έχει.[Καθένας που παραβαίνει το θέλημα του Θεού και δεν μένει μέσα στην διδασκαλία του Χριστού, δεν έχει σχέση με τον Θεό. Εξ αντιθέτου, εκείνος που μένει πιστός στην διδασκαλίαν του Χριστού, αυτός έχει μέσα του κατοικούντας τον Πατέρα και τον Υιό.] (Β' Ιωάννου 1,9)
 • ΟυγαροιακροαταίτουνόμουδίκαιοιπαράτωΘεώ, αλλ' οιποιηταίτουνόμουδικαιωθήσονται. [Διότι δίκαιοι και άξιοι αμοιβής ενώπιον του Θεού δεν είναι αυτοί, οι οποίοι απλώς ακούουν και γνωρίζουν τον Νόμο, αλλά όσοι τον τηρούν και τον εφαρμόζουν.] (ΠροςΡωμαίους 2,13)
 • Το γαρ ου μοιχεύσεις, ου φονεύσεις, ου κλέψεις, ουκ επιθυμήσεις, και ει τις ετέρα εντολή, εν τούτω τω λόγω ανακεφαλαιούται, εν τω αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν. [Διότι το μη μοιχεύσεις, μη φονεύσεις, μη κλέψεις, μην επιθυμήσεις και κάθε άλλη εντολή, συνοψίζεται στην εντολή: Να αγαπήσεις τον πλησίον σου, σαν τον εαυτόν σου.] (Προς Ρωμαίους 13,9)
 • Ειδώςτούτο, ότιδικαίωνόμοςουκείται, ανόμοιςδεκαιανυποτάκτοις, ασεβέσικαιαμαρτωλοίς, ανοσίοιςκαιβεβήλοις, πατρολώαιςκαιμητρολώαις, ανδροφόνοις. [Ας γνωρίζει καθένας, ότι ο Νόμος δεν δόθηκε και δεν έχει ισχύ για τον δίκαιο, του οποίου η συμπεριφορά ανταποκρίνεται εκ των προτέρων στον Νόμο. Αλλά ο Νόμος υπάρχει και έχει ισχύν εναντίον των παρανόμων και των ανυποτάκτων στο Θείο θέλημα, εναντίον των ασεβών και αμαρτωλών, εναντίον εκείνων που δεν έχουν τίποτε το όσιο και βεβηλώνουν τα πάντα. Δόθηκε και έχει ισχύν για τους πατροκτόνους και μητροκτόνους, για τους φονείς των ανθρώπων.] (Προς Τιμόθεον Α' 1,9)
 • Μακάριοιοιποιούντεςταςεντολάςαυτού, ίναέσταιηεξουσίααυτώνεπίτοξύλοντηςζωής, καιτοιςπυλώσινεισέλθωσινειςτηνπόλιν. [Μακάριοι είναι εκείνοι, οι οποίοι τηρούν τις εντολές του Χριστού, για να έχουν έτσι εξουσία από τον Θεόν και δικαίωμα να τρέφονται από το δέντρο της ζωής και να εισέλθουν ελεύθερα από τις πύλες στην πόλη του Θεού, στην Βασιλεία των Ουρανών.] (Αποκάλυψις 22,14)
 • Οι Δέκα Εντολές είναι οι εξής:
  1. ΕγώείμιΚύριοςοΘεόςσου, ουκέσονταισοιθεοίέτεροιπληνεμού.
  2.
  Ουποιήσειςσεαυτώείδωλον, ουδέπαντόςομοίωμα, όσαεντωουρανώάνωκαιόσαεντηγηκάτωκαιόσαεντοιςύδασιναποκάτωτηςγης.
  3.
  ΟυλήψειτοόνοματουΚυρίουτουΘεούσουεπίματαίω.
  4.
  Εξημέραςέργακαιποιήσειςπάνταταέργασου. ΤηδεημέρατηεβδόμησάββαταΚυρίωτωΘεώσου.
  5.
  Τίματονπατέρασουκαιτηνμητέρασου, ίναευσοιγένηταικαιίναμακροχρόνιοςγένηεπίτηςγης.
  6.
  Ουμοιχεύσεις.
  7.
  Ουκλέψεις.
  8.
  Ουφονεύσεις.
  9.
  Ουψευδομαρτυρήσειςκατάτουπλησίονσουμαρτυρίανψευδή.
  10.
  Ουκεπιθυμήσειςπάνταόσατωπλησίονσουέστι. [1) Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Δεν θα υπάρχουν για σένα άλλοι θεοί πλην Εμού 2)Δεν θα κατασκευάσεις ποτέ για τον εαυτόν σου είδωλο, ούτε εικόνα από όσα υπάρχουν στον ουρανόν άνω, όσα εις την γη κάτω και όσα στα ύδατα κάτω από την γη 3)Δεν θα πάρεις στο στόμα σου το όνομα του Κυρίου ματαίως και χωρίς λόγο 4)Έξι ημέρες πρέπει να εργάζεσαι και να κάνεις όλα τα έργα σου· την έβδομη ημέρα, ημέραν αναπαύσεως, θα την αφιερώνεις στον Κύριο τον Θεόν σου 5)Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, για να ευημερήσεις και γίνεις μακροχρόνιος στην πλούσια και εύφορη χώρα 6)Δεν θα μοιχεύσεις 7)Δεν θα κλέψεις 8)Δεν θα φονεύσεις 9)Δεν θα καταθέσεις ποτέ μαρτυρία ψευδή εναντίον του πλησίον σου 10) Δεν θα επιθυμήσεις όσα ανήκουν στον πλησίον σου.] (Έξοδος 20, 2-17)
 • Ότι λύχνος εντολή νόμου και φως, οδός ζωής και έλεγχος και παιδεία.[Διότι οι Θείες εντολές είναι λύχνος και φως για τον άνθρωπον. Είναι δρόμος και τρόπος προς μία ειρηνικήν ζωή, σωτήριος έλεγχος, αγαθή και ωφέλιμος παιδαγωγία.] (Παροιμίες 6,23)
 • Μακάριοι, οιοδούςμουφυλάσσοντες. [Είναι μακάριοι αυτοί, που φυλάττουν τις εντολές Μου.] (Παροιμίες 8,32)
 • Οςκαταφρονείπράγματος, καταφρονηθήσεταιυπ'αυτού·οδεφοβούμενοςεντολήν, ούτοςυγιαίνει. [Εκείνος που καταφρονεί τον λόγο του Θεού και εκτρέπεται σε κακές πράξεις, θα καταφρονηθεί και θα καταδικαστεί γι' αυτές από τον Θεό. Εκείνος όμως που σέβεται και τηρεί την εντολήν του Θεού, αυτός είναι υγιής ψυχικώς και θα έχει ζωή και υγεία.] (Παροιμίες 13,13)
 • ΠρόσταγμαΚυρίουπηγήζωής, ποιείδεεκκλίνεινεκπαγίδοςθανάτου. [Οι εντολές του Κυρίου είναι πηγή της ζωής μας, διότι μας προφυλάσσουν και μας αποτρέπουν από τις παγίδες του θανάτου.] (Παροιμίες 14,27)
 • Μακάριοςανήρ, οςουκεπορεύθηενβουλήασεβώνκαιενοδώαμαρτωλώνουκέστηκαιεπίκαθέδραλοιμώνουκεκάθισεν. αλλ' ηεντωνόμωΚυρίουτοθέλημααυτού, καιεντωνόμωαυτούμελετήσειημέραςκαινυκτός. Καιέσταιωςτοξύλοντοπεφυτευμένονπαράταςδιεξόδουςτωνυδάτων, οτονκαρπόναυτούδώσειενκαιρώαυτού, καιτοφύλλοναυτούουκαπορρυήσεται·καιπάντα, όσαανποιή, κατευοδωθήσεται. [Τρισευτυχισμένος και ευλογημένος από τον Θεό είναι ο άνθρωπος εκείνος, που δεν πορεύτηκε ποτέ δρόμο σύμφωνα με τις σκέψεις και τα θελήματα των ασεβών ανθρώπων και ούτε προς στιγμή δεν στάθηκε εκεί, όπου διέρχονται οι αμαρτωλοί, ούτε εκάθισε να λάβει μέρος σε συναναστροφές ανθρώπων, που είναι διεφθαρμένοι και διαφθείρουν την κοινωνίαν. Αλλά εξ αντιθέτου με όλην του την καρδιά έχει δώσει την θέλησή του και την σκέψη του στον Νόμο του Κυρίου και τον Νόμον αυτόν θα μελετά ημέρα και νύχτα. Αυτός θα ομοιάζει με το δέντρο που είναι φυτευμένο στα πλούσια τρεχούμενα νερά και το οποίο θα αποδώσει τους ωρίμους καρπούς του στον κατάλληλο καιρόν, ενώ τα φύλλα του, ποτέ δεν θα πέσουν. Έτσι και ο άνθρωπος ο αφοσιωμένος στον Νόμον του Θεού. Όλα τα έργα, που θα επιχειρεί, θα έχουν με την ευλογία του Θεού αίσια κατάληξη.] (Ψαλμοί 1,1-3)
 • ΤαδικαιώματαΚυρίουευθέα, ευφραίνοντακαρδίαν·ηεντολήΚυρίουτηλαυγής, φωτίζουσαοφθαλμούς. [Οι εντολές του Κυρίου είναι αληθινοί και τέλειοι. Ευφραίνουν την καρδιά εκείνου, που τις τηρεί. Σκορπίζουν άπλετο το φως στα πέρατα της γης και φωτίζουν τους οφθαλμούς των ανθρώπων.] (Ψαλμοί 18,9)
 • Στις εντολές αυτού θα ευφρανθεί πολύ. (Ψαλμός 111,1)
 • Τα δικαιώματά σου φυλάξω· μη με εγκαταλίπης έως σφόδρα. Εν ταις εντολαίς σου αδολεσχήσω και κατανοήσω τας οδούς σου. [Θέλω με όλη μου την καρδιά να φυλάξω τις εντολάς Σου, Εσύ Κύριε, ποτέ μην με εγκαταλείψεις στην προσπάθειά μου αυτήν. Στην μελέτην των εντολών Σου θα επιδοθώ με χαρά και θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια να κατανοήσω τους δρόμους Σου.] (Ψαλμοί 118,8 και 118,15)
 • Επικατάρατοι οι εκκλίνοντες από των εντολών σου. [Καταραμένοι είναι εκείνοι, οι οποίοι παρεκκλίνουν από την τήρηση των εντολών Σου.] (Ψαλμοί 118,21)
 • ΔιανοούεντοιςπροστάγμασιΚυρίουκαιενταιςεντολαίςαυτούμελέταδιαπαντός·αυτόςστηριείτηνκαρδίανσου, καιηεπιθυμίατηςσοφίαςσουδοθήσεταίσοι. [Να έχεις πάντοτε εις την διάνοιάν σου και να σκέπτεσαι τα προστάγματα του Κυρίου και τις εντολάς Αυτού, να τις μελετάς πάντοτε. Αυτός θα στηρίξει και θα ενισχύσει την καρδιά σου και η σοφία, την οποία επιθυμείς, θα σου δοθεί.] (ΣοφίαΣειράχ 6,37)
 • ΟυθένγλυκύτεροντουπροσέχεινεντολαίςΚυρίου. [Τίποτε γλυκύτερο, από το να προσέχει και να τηρεί κανείς τις εντολές του Κυρίου.] (ΣοφίαΣειράχ 23,27)
 • Ανήρσοφόςουμισήσεινόμον, οδευποκρινόμενοςεναυτώ, ωςενκαταιγίδιπλοίον. [Ο συνετός άνθρωπος δεν αποστρέφεται τον Θείο Νόμο. Εκείνος όμως που υποκρίνεται ότι τον σέβεται και δεν τον τηρεί, μοιάζει με πλοίο στην καταιγίδα.] (ΣοφίαΣειράχ 33,2)
 • Εντωανοίξαιαυτόνχείραςευφρανθήσεται, ούτωςοιπαραβαίνοντεςειςσυντέλειανεκλείψουσιν. [Όπως όταν ανοίγει κανείς το χέρι του, για να λάβη κάτι, προς στιγμή ευχαριστείται, αλλά δεν λαμβάνει, έτσι και εκείνοι που παραβαίνουν τον Νόμο του Θεού, προς στιγμήν ευφραίνονται και κατόπιν θα εκλείψουν τελείως.] (ΣοφίαΣειράχ 40,14)
 • Επικατάρατοςπαςάνθρωποςοςουκεμμενείενπάσιτοιςλόγοιςτουνόμουτούτουποιήσαιαυτούς.[Επικατάρατος κάθε άνθρωπος, που δεν μένει σταθερός σε όλες τις εντολές του Νόμου τούτου και δεν επιμένει να τηρεί αυτές.] (Δευτερονόμιο 27,26)
 • Οι άνθρωποι αναζητούν το Θεό και δεν μπορούν να τον βρουν, διότι δεν τηρούν τις εντολές Του. Ο Κύριος είναι κρυμμένος μέσα στις εντολές Του, και σ' εκείνους που Τον ζητούν, βρίσκεται ανάλογα με την προθυμία και την εργασία των εντολών. (Άγιος Μάρκος ο Ασκητής)
 • Εντολή του Χριστού που εκτελείται με επίγνωση, δηλαδή με ορισμένο σκοπό, χαρίζει Θεία παρηγοριά, ανάλογη με τις οδύνες της καρδιάς. (Άγιος Μάρκος ο Ασκητής)
 • Μερικοί, ενώ δεν τηρούν τις εντολές, νομίζουν ότι πιστεύουν ορθά. Μερικοί πάλι που τις τηρούν, περιμένουν τη Βασιλεία σαν μισθό που τους τον χρεωστεί ο Θεός. Και οι δύο βρίσκονται έξω από την αλήθεια. (Άγιος Μάρκος ο Ασκητής)
 • Όσοι δεν λογαριάζουν ότι είναι υπόχρεοι, να τηρούν όλες τις εντολές του Χριστού, αυτοί διαβάζουν σωματικά το νόμο του Θεού και δεν καταλαβαίνουν, ούτε εκείνα που λένε, ούτε εκείνα για τα οποία δίνουν διαβεβαιώσεις. Γι' αυτό και νομίζουν ότι τάχα εκπληρώνουν τον Νόμο με τα έργα τους. (Άγιος Μάρκος ο Ασκητής)
 • Ο Κύριος, θέλοντας να φανερώσει ότι κάθε εντολή αποτελεί χρέος μας και ότι η υιοθεσία είναι δωρεά Του, με το αίμα Του χαρισμένη στους ανθρώπους, λέει: «Όταν κάνετε όλα τα διαταγμένα σ' εσάς, να λέτε, είμαστε δούλοι τιποτένιοι και κάναμε ότι χρωστούσαμε να κάνουμε». Γι' αυτό η βασιλεία των Ουρανών δεν είναι μισθός για έργα, αλλά χάρη του Κυρίου που έχει ετοιμαστεί για τους πιστούς δούλους Του. Γιατί κανένας δούλος δεν απαιτεί σαν μισθό την ελευθερία του, αλλά ευαρεστεί τον Κύριο σαν χρεώστης και την περιμένει κατά χάρη. (Άγιος Μάρκος ο Ασκητής)
 • Όταν με τρόπο φανερό εκτελούμε τις εντολές, παίρνουμε την ανάλογη αμοιβή μας από τον Κύριο και ωφελούμαστε ψυχικά, ανάλογα με το σκοπό της προαιρέσεως. Γιατί υπάρχει άνθρωπος, ο οποίος φανερά εκτελεί Θεϊκή εντολή, ενώ δουλεύει σε πάθος και με τους πονηρούς λογισμούς καταστρέφει την αγαθή πράξη. (Άγιος Μάρκος ο Ασκητής)
 • Εκείνος ο οποίος πριν εργαστεί τις εντολές ζητεί τις ενέργειες του Πνεύματος, είναι όμοιος με δούλο, που μόλις αγοράστηκε, μαζί με το τίμημα, ζητεί να του δώσουν γραμμένο και το χαρτί της ελευθερίας. (Άγιος Μάρκος ο Ασκητής)
 • Η άγνοια του πνευματικού νόμου, κάνει τον άνθρωπο να ανθίσταται στην προσαγόμενη ωφέλεια, θρασυνομένη δε η άγνοια και η αντίσταση, αυξάνει την προϋπάρχουσα κακία στην καρδιά. (Άγιος Μάρκος ο Ασκητής)
 • Απ' αυτή τη ζωή κανείς γεύεται σε κάποιο βαθμό την κόλαση ή τον παράδεισο, ανάλογα με το αν ζει ή όχι, σύμφωνα με τις εντολές και το θέλημα του Θεού. Όταν ο άνθρωπος με την τήρηση των εντολών του Θεού πλησιάζει ξανά στον Θεό, ντύνεται και πάλι την Θεία Χάρη, οπότε επανέρχεται στην κατάσταση που είχε προ της πτώσεως και τα ζώα τον αναγνωρίζουν για αφεντικό τους. (Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης)
 • Όταν παραβαίνει ένας άνθρωπος μια εντολή του Ευαγγελίου, ευθύνεται μόνο αυτός. Όταν όμως κάτι αντίκειται στις εντολές του Ευαγγελίου, γίνεται από το κράτος νόμος, τότε έρχεται η οργή του Θεού σε όλο το έθνος, για να παιδαγωγηθεί... (Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης)
 • Δεν είναι, ότι ο Θεός έχει ανάγκη να κάνουμε το θέλημά Του. Εμείς έχουμε ανάγκη να κάνουμε το θέλημα του Θεού, για να ελευθερωθούμε από τον παλαιό μας άνθρωπο. Όλος ο αγώνας του πιστού πρέπει να έχει στόχο την ακριβή τήρηση των εντολών του Θεού. Όταν ο άνθρωπος κοιτάζει πως να γίνει το θέλημα του Θεού, τότε πλησιάζει στον Θεό και τότε, χωρίς να ζητάει λαμβάνει την Θεία Χάρη. Παίρνει δηλαδή απευθείας από την πηγή. (Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης)
 • Στον καθένα που εργάζεται με συναίσθηση την πνευματική εργασία των εντολών του Θεού, χωρίς αμφιβολία γίνεται αναλόγως και η απόκτηση των πνευματικών καρπών, ως αποτέλεσμα της επίμονης εργασίας τους. (ΆγιοςΣυμεώνοΝέοςΘεολόγος)
 • Αν κάποιος λέει ότι δεν μπορεί και δεν είναι δυνατόν να τηρήσει όλες τις εντολές, πρέπει να ξέρει, ότι διαβάλλει το Θεό και Τον κατακρίνει, ότι μας διέταξε αδύνατα πράγματα! (ΆγιοςΣυμεώνοΝέοςΘεολόγος)
 • Εκείνοι που προτιμούν σε κάτι τους γονείς τους από την εντολή του Θεού, δεν έχουν πίστη στο Χριστό, και οπωσδήποτε καταδικάζονται από τη συνείδησή τους. Γνώρισμα των πιστών είναι να μην παραβαίνουν σε τίποτε απολύτως την εντολή του μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. (ΆγιοςΣυμεώνοΝέοςΘεολόγος)
 • Η ακριβής τήρηση των εντολών διδάσκει στους ανθρώπους, πόσο αδύναμοι είναι. (ΆγιοςΣυμεώνοΝέοςΘεολόγος)
 • Ο καθένας που με την παράβαση των εντολών ανθίσταται και πολεμά τον Θεό, αυτός ακόμη και αν κάνει όλους να ειρηνεύσουν μεταξύ τους, είναι εχθρός του Θεού, επειδή αυτό που κάνει, την συμφιλίωση δηλαδή, δεν το κάνει όπως αρέσει στον Θεό. (ΆγιοςΣυμεώνοΝέοςΘεολόγος)
 • Να ξέρουμε, ότι όσο βρισκόμαστε στην αμαρτία, δηλαδή στην παράβαση των Θείων εντολών του Χριστού, του Θεού, ακόμη και αν διαβάζουμε όλες τις προσευχές των Οσίων, τα τροπάρια, τα κοντάκια και τους κανόνες κάθε μέρα και κάθε ώρα, δεν θα καταφέρουμε με αυτό τίποτα. Επειδή ο ίδιος ο Κύριος, ο Χριστός, σαν με μομφή και παράπονο, λέγει σε εμάς: «Τί δε με καλείτε Κύριε, Κύριε, και ου ποιείτε α λέγω;», δηλαδή όσο ζείτε παραβαίνοντας τις εντολές Μου, μέχρι τότε μάταια με καλείτε με πολλές και πολύωρες προσευχές. Μία μόνον υπάρχει ευχάριστη σ' Αυτόν προσευχή: είναι η έμπρακτη προσευχή, που συνίσταται στο να απομακρυνθούμε με όλη τη ψυχή μας δια παντός από κάθε παράβαση των Αγίων εντολών Του και να στερεωθούμε με αυτό στο φόβο Του εκτελώντας κάθε δίκαιο έργο με πνευματική χαρά και ειλικρινή αγάπη. (Άγιος Μάξιμος ο Γραικός)
 • Κάθε εντολή του Θεού, είναι δοσμένη για να μας εξασφαλίσει την αιώνια Ζωή. (Άγιος Ησαϊας ο Αναχωρητής)
 • Άκουσε τον Θεό στις εντολές Του, για να σε ακούσει και Εκείνος στις προσευχές σου. Εσύ φρόντισε να εκτελείς τις εντολές Του και Εκείνος θα φροντίσει για τις ανάγκες σου. Γιατί τίποτα άλλο δεν ζητά ο Χριστός από σένα, παρά μόνο να Τον αγαπάς και να εκτελείς τις εντολές Του. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Κανένα από τα παραγγέλματα του Κυρίου δεν είναι ούτε φορτικό, ούτε και βαρύ, αλλά είναι όλα τόσο εύκολα και εφαρμόσιμα, ώστε αν προσφέρουμε μόνο γνήσια προαίρεση, θα μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε, ακόμη και αν είμαστε υπεύθυνοι μυρίων αμαρτημάτων... (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όπως το πουλάκι που θα πιαστεί στην παγίδα, έστω και αν συλληφθεί μόνο από ένα πόδι του, ολόκληρο το σώμα του πιάνεται, έτσι και όποιος τηρεί όλο το Νόμο εκτός από μία εντολή, είναι ένοχος όλου του Νόμου. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Το μέλι είναι από την φύση του γλυκό και ευχάριστο. Στους ασθενείς όμως, φαίνεται πικρό και αηδιαστικό, όχι βέβαια εξαιτίας του, αλλά εξαιτίας της αρρώστιάς τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Νόμο του Θεού. Αν φαίνεται φορτικός, αυτό δεν οφείλεται στην δική του φύση, αλλά στην δική μας αμέλεια. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Τί κάνει να μας φαίνονται βαρειές οι εντολές του Κυρίου; Η ραθυμία (ακηδία) μας. Όπως αν δείχνουμε προθυμία, θα μας φαίνονται και τα βαρειά ελαφριά, έτσι και αν δείχνουμε ραθυμία και τα ελαφριά θα μας φανούν δύσκολα. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όπως στην κιθάρα δεν φτάνει να παίζει κανείς το τραγούδι μόνο με μια χορδή, αλλά πρέπει να περνά σε όλες με τον πρέποντα ρυθμό, έτσι και με την αρετή της ψυχής δεν είναι αρκετός για την σωτηρία μας ένας νόμος, αλλά πρέπει να τους φυλάγουμε όλους με προσοχή. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Να επιδιώκουμε να εφαρμόζουμε τα προστάγματα των Θείων Εντολών και να τις αγαπούμε, όχι εξαιτίας του μισθού που μας επιφυλάσσεται απ' αυτές, αλλά εξαιτίας Εκείνου που τις θέσπισε. Ν' ασκούμε την αρετή με ευχαρίστηση και όχι εξαιτίας του φόβου και της απειλής της κολάσεως, ούτε εξαιτίας της επαγγελίας της Ουράνιας Βασιλείας, αλλά προς χάρη Εκείνου που τις νομοθέτησε. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Το να συγχωρούμε τον άλλον για ό,τι μας έκανε και να μην τον κατακρίνουμε, είναι 2 εντολές του Κυρίου, που αν τις εφαρμόσουμε, γίνονται αιτία μεγάλων αγαθών. Γιατί αυτός που συγχωρεί τον πλησίον του, απαλλάσσει τον εαυτόν του, από τα δικά του αμαρτήματα χωρίς κόπο και αυτός που εξετάζει με ευσπλαχνία και επιείκεια τα αμαρτήματα των άλλων, αποταμιεύει με την κρίση του αυτή, μεγάλη βοήθεια συγχωρέσεως εκ μέρους του Κυρίου. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Η συνεχής χαλαρότητα για την εκπλήρωση των εντολών του Θεού, οδηγεί στην απιστία. Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ο Απόστολος Παύλος λέει: ''Πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζων εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται'' (Β' Τιμ. 3,12). Όλοι όσοι θέλουν να ζουν με ευσέβεια, σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, θα καταδιωχτούν. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Δόθηκε από τον Θεό ο Νόμος και κατόρθωσε δύο πράγματα: α) να παιδαγωγήσει κάπως στην αρετή εκείνους που αφοσιώθηκαν σ' αυτόν και β) να συναισθανθούν τα αμαρτήματά τους, κάτι που τους έκανε να ζητήσουν με μεγαλύτερη λαχτάρα τον Υιό και Σωτήρα του κόσμου. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Αν ο Νόμος του Θεού μπορούσε να μας δικαιώσει, να μας σώσει, τότε θα ήταν περιττός ο θάνατος του Χριστού. Ο Νόμος δόθηκε, για να σωφρωνίζονται οι άνθρωποι, με τον φόβο και την απειλή. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ο Αβραάμ και έσφαξε τον υιόν του και δεν τον έσφαξε. Δεν τον έσφαξε με τα χέρια του, τον έσφαξε όμως με την προθυμία του να τον θυσιάσει, για να διδάξει με το παράδειγμά του, όλους τους μεταγενέστερους, ότι πρέπει να σεβόμαστε από όλους και από όλα περισσότερο τις εντολές του Θεού. Οι εντολές του Θεού είναι πάνω από τα παιδιά μας, ακόμα και πάνω από την ίδια μας τη ζωή... (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Κανείς ας μην προβάλλει αδυναμία στην εκτέλεση των εντολών του Ευαγγελίου, γιατί υπήρξαν άνθρωποι, που έπραξαν και παραπάνω από αυτές. (Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος)
 • Αγωνίσου υπέρ των εντολών του Χριστού μέχρι θανάτου, γιατί αν καθαριστείς με αυτές, θα μπεις στην αιώνια ζωή. Τήρησε τις εντολές και θα βρεις ειρήνη, θα αγαπήσεις το Θεό και θα πετύχεις τη γνώση. (Όσιος Θαλάσσιος)
 • Ο νόμος του Θεού, γίνεται παιδαγωγός στην ευσέβεια, καθοδηγεί στη θεογνωσία, οδηγώντας προς τον Δεσπότη Χριστό. Ο νόμος του Θεού παιδαγωγεί στην αρετή, ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός. Αυτός που δεν υπακούει στις εντολές του Κυρίου, η οργή του Κυρίου, θα πέσει πάνω του... (ΆγιοςΝεκτάριος)
 • Η ελευθερία του ανθρώπου δεν περιορίζεται, καθώς υποτάσσεται στον Νόμο του Θεού, γιατί ο Νόμος αυτός ως Θείος είναι άπειρος. Και το άπειρο, όχι μόνο δεν την περιορίζει (την ελευθερία), αλλά την επεκτείνει και την επαυξάνει. (Άγιος Νεκτάριος)
 • Η πραγμάτωση κάθε εντολής του Κυρίου είναι ατελής, όταν γίνεται χωρίς αγάπη και αποσκοπεί η κάθε μία σε τίποτα άλλο, παρά μόνο στην σωτηρία αυτού που τις τηρεί και εφραμόζει. (Μέγας Βασίλειος)
 • Δεν είναι δυνατόν να σωθεί κάποιος, αν δεν εκτελεί τις εντολές του Θεού, ούτε είναι ακίνδυνο να παραβλέπει κάτι από όσα έχουν προσταχθεί. Γιατί είναι φοβερό πράγμα ή έπαρση, να γινόμαστε εμείς κριτές του Νομοθέτου και άλλους από τους νόμους Του να τους εγκρίνουμε και άλλους να τους παραβαίνουμε. Γιατί, αν ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι τέλειος, είναι ανάγκη να καταρτιστεί με όλες τις εντολές και να γίνει τέλειος στο μέτρο, που δίνει ο Χριστός. (ΜέγαςΒασίλειος)
 • Όσοι βαδίζουν τον Ευαγγελικό δρόμο, εμπορεύονται την απόκτηση των ουράνιων πραγμάτων, με την τήρηση των εντολών του Θεού. (ΜέγαςΒασίλειος)
 • Στην εφαρμογή και υπεράσπιση των εντολών του Θεού, πρέπει να δείχνουμε ανυποχώρητη παρρησία, έστω και αν σκανδαλίζονται μερικοί. (ΜέγαςΒασίλειος)
 • Εκείνο πρέπει να γνωρίζουμε ότι, όταν ο νους μας περιπλανιέται σε μάταια πράγματα, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε καμμία εντολή. (ΜέγαςΒασίλειος)
 • ''Τα πρόβατά μου, γνωρίζουν τη φωνή Μου'' (Ιωαν. 10,27). Δες πως κατανοείται ο Θεός: Με το να ακούμε και να τηρούμε τις εντολές του Κυρίου. Αυτό σημαίνει γνώση του Θεού: Η τήρηση των εντολών του Θεού. (Μέγας Βασίλειος)
 • Τις εντολές του Θεού πρέπει να τις εφαρμόζουμε, όχι για τον φόβο της κολάσεως ούτε περιμένοντας κάποια αμοιβή, αλλά μόνο από αγάπη προς τον Θεό. Αν εφαρμόζουμε στη ζωή μας τις εντολές του Κυρίου, θα βλέπουν οι άνθρωποι τα καλά μας έργα και θα δοξάζεται ο Επουράνιος Πατέρας μας. Οι εντολές του Θεού δεν είναι βαρειές γι' αυτούς που αγαπούν τον Θεό, όπως βεβαίωσε ο ίδιος ο Κύριος λέγοντας: «Ο γαρ ζυγός μου χρηστός και το φορτίον μου ελαφρόν έστιν». Αυτός που καταργεί και την παραμικρή εντολή του Χριστού, θα ονομαστεί ελάχιστος στην Βασιλεία των Ουρανών. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Όποιος φυλάσσει τις εντολές του Θεού, σ΄αυτόν κατοικεί μέσα του ο Χριστός και αξιώνεται της πνευματικής προσευχής. Είναι αδύνατο για έναν άνθρωπο, που μιμείται τον τρόπο της ζωής του νομοθέτη Χριστού και τηρεί τις εντολές του, να παραμένει στην αμαρτία. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Ας μάθουμε να εφαρμόζουμε πρώτα τις εντολές του Θεού και ύστερα από αγώνες πολλούς και μεγάλους, θα μας στείλει ο Θεός τη Χάρη Του. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Όπως ενεργούν τα φάρμακα στο άρρωστο σώμα, έτσι ενεργούν και οι εντολές του Θεού στην άρρωστη ψυχή. Διότι όλες οι εντολές του Χριστού, τείνουν στην δημιουργία καθαρής καρδιάς. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)