Περί Θείας βοηθείας

 • Αιτείτε, καιδοθήσεταιυμίν, ζητείτε, καιευρήσετε, κρούετε, καιανοιγήσεταιυμίν·παςγαροαυτώνλαμβάνεικαιοζητώνευρίσκεικαιτωκρούοντιανοιγήσεται. Ήτίςέστινεξυμώνάνθρωπος, ονεάναιτήσηουιόςαυτούάρτον, μηλίθονεπιδώσειαυτώ; Καιεάνιχθύναιτήση, μηόφινεπιδώσειαυτώ; Ειουνυμείς, πονηροίόντες, οίδατεδόματααγαθάδιδόναιτοιςτέκνοιςυμών, πόσωμάλλονοπατήρυμώνοεντοιςουρανοίςδώσειαγαθάτοιςαιτούσιναυτόν; [Εσείς ζητείτε από τον Θεόν τα πνευματικά και υλικά αγαθά, που σας χρειάζονται και θα σας δοθούν, γυρεύετε και θα βρείτε αυτό το καλό που θέλετε. Χτυπάτε την θύρα της Θείας αγάπης και θα ανοίξει διάπλατα προς χάριν σας. Διότι καθένας, που ζητεί με πίστη από τον Θεόν, λαμβάνει το καλό που ζητεί. Και εκείνος που γυρεύει, βρίσκει και σε καθένα που χτυπά την θύραν του Θεού, θα του ανοιχτεί αυτή. (Πάρετε ένα παράδειγμα, από όσα συμβαίνουν μεταξύ σας). Ποιός άνθρωπος από σας, που θα του ζητήσει το παιδί του ψωμί, θα δώσει σ' αυτό πέτραν; Και εάν του ζητήσει ψάρι, μήπως θα του δώσει φίδι; Εάν λοιπόν εσείς οι άνθρωποι, που είστε ατελείς και διεφθαρμένοι από την αμαρτία, ξέρετε να δίνετε ωφέλιμα πράγματα στα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο Ουράνιος και πανάγαθος Πατήρ σας θα δώσει αγαθά, καλά και ωφέλιμα δώρα, σε εκείνους που του τα ζητούν;] (ΚατάΜατθαίον 7,7-11)
 • ΕνδυναμούεντηχάριτιτηενΧριστώΙησού. [Να ενδυναμώνεσαι με την Χάριν, που δίνει ο Ιησούς Χριστός.] (Προς Τιμόθεον Β' 2,1)
 • Ο πορευόμενος δικαίως βεβοήθηται, ο δε σκολιαίς οδοίς πορευόμενος εμπλακήσεται. [Εκείνος, που πορεύεται με δικαιοσύνη και τιμιότητα, θα έχει ασφαλή και βεβαίαν την βοήθεια από τον Θεόν. Ενώ εκείνος, που βαδίζει σκολιούς και διεστραμμένους δρόμους, θα περιπέσει σε παγίδες και θα εμπλακεί σε δίκτυα συμφορών.] (Παροιμίες 28,18)
 • Τουςεκδεχομένουςπαιδείανελεάκαιτουςκατασπεύδονταςεπίτακρίματααυτού. [Εκείνους που επιθυμούν και αποδέχονται παιδείαν, τους ελεεί (ο Κύριος), όπως επίσης και εκείνους, οι οποίοι μετά σπουδής φροντίζουν για την εφαρμογή των εντολών Του.] (ΣοφίαΣειράχ 18,14)
 • Ωραίον έλεος εν καιρώ θλίψεως αυτού, ως νεφέλαι υετού εν καιρώ αβροχίας. [Ωραίο είναι το έλεος του Θεού σε καιρό θλίψεως· ομοιάζει με τα νέφη, που φέρνουν βροχή στον καιρό ανομβρίας και ξηρασίας.] (Σοφία Σειράχ 35,24)
 • Ουφοβηθήσομαιαπόμυριάδωνλαούτωνκύκλωσυνεπιτιθεμένωνμοι. Ανάστα, Κύριε, σώσονμε, οΘεόςμου, ότισυεπάταξαςπάνταςτουςεχθραίνοντάςμοιματαίως, οδόνταςαμαρτωλώνσυνέτριψας. [Δεν θα φοβηθώ από αναρίθμητα πλήθη εχθρικού λαού, που με έχουν περικυκλώσει από όλα τα σημεία και επιτίθενται όλοι μαζί εναντίον μου. Σήκω πάνω, Κύριε, σώσε με από τους εχθρούς μου, εσύ ο Θεός μου. Διότι είμαι βέβαιος πλέον, ότι έχεις συντρίψει όλους αυτούς, που με εχθρεύονται χωρίς λόγο και αιτία. Θεωρώ ως τετελεσμένο γεγονός, ότι συνέτριψες τα δόντια των αμαρτωλών, που σαν άγρια θηρία έρχονται να με κατασπαράξουν.] (Ψαλμοί 3,7-8)
 • Κύριοςστερέωμάμουκαικαταφυγήμουκαιρύστηςμου. ΟΘεόςμουβοηθόςμου, ελπιώεπ' αυτόν, υπερασπιστήςμουκαικέραςσωτηρίαςμουκαιαντιλήπτωρμου. ΑινώνεπικαλέσομαιτονΚύριονκαιεκτωνεχθρώνμουσωθήσομαι. [Ο Κύριος είναι το ασάλευτο θεμέλιο, επί του οποίου ακλόνητος έχω στερεωθεί. Είναι το οχυρό καταφύγιόν μου και ο Σωτήρας μου. Ο Θεός είναι ο βοηθός μου και σ' Αυτόν εγώ θα ελπίζω πάντοτε. Αυτός είναι ο υπερασπιστής μου, η ισχυρή δύναμη, η οποία, ως ακατανίκητος παράταξη, εξασφαλίζει την σωτηρίαν μου. Αυτός είναι ο ταχύς προστάτης μου σε κάθε περίσταση. Με ύμνους δοξολογίες και ευχαριστίες θα ζητήσω σε βοήθεια τον Κύριο και με την προστασία Του, θα σωθώ από τους εχθρούς μου.] (Ψαλμοί 17,3-4)
 • Υπερασπιστήςέστιπάντωντωνελπιζόντωνεπ' αυτόν. [Ο Κύριος είναι υπερασπιστής όλων εκείνων, οι οποίοι ελπίζουν σ' Αυτόν.] (Ψαλμοί 17,31)
 • ΕγγύςΚύριοςτοιςσυντετριμμένοιςτηνκαρδίανκαιτουςταπεινούςτωπνεύματισώσει. [Ο Κύριος είναι πλησίον, συμπαραστάτης και βοηθός, σε όλους εκείνους, που είναι συντετριμμένοι ψυχικώς από τις θλίψεις και θα σώσει αυτούς, οι οποίοι έχουν αποκτήσει το ταπεινό φρόνημα.] (Ψαλμός 33,19)
 • Μακάριος ο συνιών επί πτωχόν και πένητα· εν ημέρα πονηρά ρύσεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξαι αυτόν και ζήσαι αυτόν και μακαρίσαι αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν εις χείρας εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσαι αυτώ επί κλίνης οδύνης αυτού· όλην την κοίτην αυτού έστρεψας εν τη αρρωστία αυτού.[Μακάριος είναι ο άνθρωπος εκείνος, που κατανοεί την θέση του φτωχού και του πένητος, τον συμπαθεί και ενδιαφέρεται γι' αυτόν. Αυτόν σε ημέρα δύσκολη θα τον βοηθήσει ο Κύριος γι' αυτήν την καλοσύνη του. Ο Κύριος θα τον διαφυλάξει από κάθε κίνδυνο. Θα του χαρίσει μακρότητα ζωής και ασφάλεια. Θα τον καταστήσει ευτυχισμένο και χαρούμενο στον κόσμο αυτόν και δεν θα τον παραδώσει ποτέ στα χέρια των εχθρών του. Ο Κύριος θα τον βοηθήσει να εγερθεί υγιής από την κλίνη του. Ναι, Κυριε, θα μεταβάλλεις το στρώμα του, όπου κατάκειται ασθενής και πονών, σε κλίνην ανέσεως, όπου υγιής θα αναπαύεται.] (Ψαλμοί 40,2-4)
 • Ειολαόςμουήκουσέμου, Ισραήλταιςοδοίςμουειεπορεύθη, εντωμηδενίαντουςεχθρούςαυτώνεταπείνωσακαιεπίτουςθλίβονταςαυτούςεπέβαλοναντηνχειράμου.[Εάν ο λαός μου με άκουγε, εάν ο Ισραηλιτικός λαός επορεύετο στους δρόμους Μου, αμέσως και στο μηδέν θα είχα ταπεινώσει τους εχθρούς τους και θα άπλωνα βαρειά και τιμωρό την χείρα Μου εναντίον εκείνων, οι οποίοι τους καταθλίβουν και τους ταπεινώνουν.] (Ψαλμοί 80,14-15)
 • ΕάνμηΚύριοςοικοδομήσηοίκον, ειςμάτηνεκοπίασανοιοικοδομούντες·εάνμηΚύριοςφυλάξηπόλιν, ειςμάτηνηγρύπνησενοφυλάσσων. [Εάν ο ίδιος ο Κύριος δεν οικοδομήσει και δεν ευδοκήσει στην ανοικοδόμηση ενός οίκου, ματαίως κοπίασαν οι οικοδομούντες αυτόν. Εάν ο ίδιος ο Κύριος δεν φυλάξει μια πόλη, ματαίως αγρύπνησαν οι φρουροί της.] (Ψαλμοί 126,1)
 • Ότανεκτείνητεταςχείραςυμώνπροςμε, αποστρέψωτουςοφθαλμούςμουαφ' υμών, καιεάνπληθύνητετηνδέησιν, ουκεισακούσομαιυμν·αιγαρχείρεςυμώναίματοςπλήρεις. Λούσασθεκαικαθαροίγίνεσθε, αφέλετεταςπονηρίαςαπότωνψυχώνυμώναπέναντιτωνοφθαλμώνμου, παύσασθεαπότωνπονηριώνυμών. [Όταν υψώνετε ικετευτικώς τα χέρια σας προς Εμένα και ζητάτε την βοήθειάν Μου, Εγώ θα γυρίζω αλλού τα μάτια μου από εσάς με αποστροφή. Και εάν πολλαπλασιάσετε και παρατείνετε τις δεήσεις σας, δεν θα σας ακούσω, διότι τα χέρια σας είναι γεμάτα από αίματα αθώων. Λουστείτε, λοιπόν, στο λουτρό της μετανοίας, γίνετε εσωτερικώς καθαροί, αφαιρέσατε τις πονηριές και τα αμαρτωλά πάθη από τις ψυχές σας, ώστε να είστε καθαροί ενώπιόν μου. Πάψτε πλέον τις πονηριές σας.] (Ησαϊας 1, 15-16)
 • Ουγαρμηφυτεύσωσιν, ουδέμησπείρωσιν, ουδέμηριζωθήειςτηνγηνηρίζααυτών·έπνευσενεπ' αυτούςκαιεξηράνθησαν, καικαταιγίςωςφρύγαναλήψεταιαυτούς. [Οι άνθρωποι ομοιάζουν με τα φυτά, που χωρίς την δύναμη του Θεού δεν μπορούν ούτε να φυτευτούν, ούτε να σπαρούν, ούτε και η ρίζα τους να εισχωρήσει στην γη. Έπνευσε εναντίον τους καυστικός ο άνεμος και εξηράνθησαν· ήρθε η καταιγίδα και σαν φρύγανα θα τα αναλάβει και θα τα εξαφανίσει.] (Ησαϊας 40,24)
 • Μηφοβού, μετάσουγαρείμι·μηπλανώ, εγώγάρείμιοΘεόςσουοενισχύσαςσεκαιεβοήθησάσοικαιασφαλισάμηνσετηδεξιάτηδικαίαμου. Ιδούαισχυνθήσονταικαιεντραπήσονταιπάντεςοιαντικείμενοίσοι·έσονταιγαρωςουκόντεςκαιαπολούνταιπάντεςοιαντίδικοίσου·ζητήσειςαυτούςκαιουμηεύρηςτουςανθρώπους, οιπαροινήσουσινειςσέ·έσονταιγαρωςουκόντεςκαιουκέσονταιοιαντιπολεμούντέςσε. ΌτιεγώοΘεόςσουοκρατώντηςδεξιάςσου, ολέγωνσοι·μηφοβού. [Μη φοβείσαι, διότι Εγώ είμαι μαζί σου. Μην περιπλανηθείς εδώ και εκεί αναζητών βοήθεια παρά των ανθρώπων, διότι Εγώ είμαι ο Θεός σου, ο οποίος σε ενδυνάμωσα και σε βοήθησα. Και δια της δικαίας παντοδυνάμου δεξιάς Μου σε περιφρούρησα και σε εξασφάλισα. Ιδού, θα καταισχυνθούν και θα ντραπούν όλοι οι εχθροί σου· θα είναι, σαν να μην δεν υπάρχουν και θα καταστραφούν όλοι οι αντίδικοί σου. Θα τους αναζήτησεις και δεν θα βρεις αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι με αλλοφροσύνη ήθελαν να σε καταδιώξουν, διότι θα είναι, σαν να μην υπήρξαν· δεν θα βρεθούν εκείνοι, οι οποίοι σε πολέμησαν. Διότι εγώ ο Θεός σου είμαι εκείνος, που σε κρατώ από την δεξιάν σου και σου λέγω· Μη φοβείσαι.] (Ησαϊας 41,10-13)
 • Εκείνος που θεωρεί τον εαυτόν του ως κάτι μεγάλο και αυτό μάλιστα μπροστά στον Θεό, τον εγκαταλείπει ο Θεός, γιατί δεν έχει ανάγκη από την βοήθεια Του. Εκείνος όμως που θεωρεί τον εαυτόν του, ότι δεν είναι τίποτε και γι' αυτό αποβλέπει στο έλεος και την ευσπλαχνία του Θεού, κατά δίκαιο λόγο, αξιώνεται της συμπάθειας, της βοήθειας και της Χάρης του Θεού. (Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)
 • Όταν εμείς αναθέτουμε τα πάντα σ' Αυτόν, ο Θεός ''υποχρεώνεται'' να μας βοηθήσει. Ο Θεός βλέπει τις μικρές μας προσπάθειες και μας βοηθάει. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν ζει πνευματικά, δεν δικαιούται την Θεία βοήθεια. (ΆγιοςΠαϊσιοςοΑγιορείτης)
 • Όσοι τηρούν τις εντολές του Χριστού, αυτοί έχουν τη Χάρη του Θεού και ο Θεός είναι ''υποχρεωμένος'' να τους βοηθά. Ο άνθρωπος που έχει φόβο Θεού, δικαιούται την Θεία βοήθεια, γιατί βαδίζει με τον Χριστό. Πώς να το κάνουμε; Την δικαιούται... (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Ο Θεός αγαπάει πάρα πολύ τον άνθρωπο, γνωρίζει το πρόβλημα του καθένα πάρα πολύ καλά και θέλει να τον βοηθήσει, πριν εκείνος φθάσει να Του το ζητήσει. Όμως η μοναδική δυσκολία που έχει ο Θεός, στο να βοηθήσει κάποιον, είναι όταν η ψυχή του δεν είναι ταπεινή. Ο Θεός τότε ''δεν μπορεί'' να βοηθήσει, γιατί ό,τι βοήθεια και να του προσφέρει, εφόσον δεν έχει ταπεινό φρόνημα θα βλαφτεί. Ό,τι γίνεται στον άνθρωπο, είναι απόλυτα εξαρτημένο από την ταπείνωση. Και μόνον προδιάθεση υπερηφάνειας να έχουμε μέσα μας, εμποδίζουμε τον Θεό να μας βοηθήσει, έστω και αν αγωνιζόμαστε και προσευχόμαστε ίσως και περισσότερο απ' ό,τι χρειάζεται. (ΆγιοςΠαϊσιοςοΑγιορείτης)
 • Πράγματα που γίνονται από τους ανθρώπους, να μην τα ζητάμε από τον Θεό. Να ταπεινωνόμαστε στους ανθρώπους και να ζητάμε την βοήθειά τους. Ο Θεός βοηθάει εκεί που πρέπει, εκεί που δεν μπορεί ο άνθρωπος να ενεργήσει ανθρωπίνως. Δεν θα βοηθήσει την χαζομάρα μας. Σου λένε λ.χ. να βάζεις το βράδυ τον σύρτη στην πόρτα και εσύ δεν τον βάζεις, γιατί βαριέσαι και λες ότι θα φυλάξει o Θεός. Δεν είναι ότι έχεις εμπιστοσύνη στον Θεό και δεν βάζεις τον σύρτη, αλλά δεν τον βάζεις, γιατί βαριέσαι. Πώς να βοηθήσει τότε ο Θεός; Να βοηθήσει δηλαδή τον τεμπέλη; Όταν λέω σε έναν να βάλει τον σύρτη και δεν τον βάζει και μόνο για την παρακοή του θέλει τιμωρία. (ΆγιοςΠαϊσιοςοΑγιορείτης)
 • Για να βοηθήσει ο Θεός, πρέπει να καταβάλλει ο άνθρωπος την προσπάθεια που μπορεί. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα, που πρέπει να κάνει ο ίδιος ο άνθρωπος, για να βοηθήσει μετά ο Θεός. Σε καμμιά περίπτωση δεν βοηθιέται, αν δεν θέλει να βοηθήσει ο ίδιος τον εαυτόν του. Ό,τι σπείρουμε, θα θερίσουμε. Αν όμως δεν οργώσουμε, πώς θα σπείρουμε; Και αν δεν σπείρουμε, τι θα θερίσουμε; (ΆγιοςΠαϊσιοςοΑγιορείτης)
 • Να μην θέλουμε εύκολα να μας βοηθάει ο Χριστός· να μην ζητάμε οικονομίες, γιατί τότε θα είμαστε αδόκιμοι, ανεκπαίδευτοι. Και στον στρατό, όσοι εκπαιδεύονται καλά, αυτοί δεν σκοτώνονται. Όταν ο άνθρωπος βοηθιέται συνέχεια, τελικά δεν βοηθιέται. Εμένα με συγκινεί που δεν βοηθάει συνέχεια ο Χριστός. Νιώθω σαν να είμαι μαθητής και οι καθηγητές έχουν από τους μαθητές απαιτήσεις. Και για να περάσει κανείς στις πνευματικές εξετάσεις, είναι δύσκολο· χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση του εαυτού του και βία, αλλά έτσι προοδεύει πνευματικά. Μήπως είναι δύσκολο στον Θεό να βοηθάει συνέχεια τον κάθε άνθρωπο; Αλλά δεν βοηθιέται με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος. Ένα παιδί κακομαθημένο, που του δίνουν οι γονείς του συνέχεια σοκολάτες και θέλει όλο να του δίνουν, θα γίνει τεμπέλικο, κακορίζικο, κακομοίρικο. Το ίδιο και ο άνθρωπος, αν δέχεται συνέχεια την βοήθεια του Θεού, χωρίς να κοπιάζει ο ίδιος, δεν θα ωριμάσει ποτέ πνευματικά. Γι' αυτό, ενώ στην αρχή της πνευματικής ζωής ο Θεός βοηθάει τον άνθρωπο, μετά σιγά-σιγά τραβιέται, για να καταλάβει ο άνθρωπος, ότι πρέπει και ο ίδιος να κάνει ό,τι μπορεί... (ΆγιοςΠαϊσιοςοΑγιορείτης)
 • Να βάζεις τον Θεό μπροστά. Να λες: «με την δύναμη του Θεού, θα προσπαθήσω να διορθωθώ», ώστε να βοηθήσει ο Θεός. Το ότι θέλεις να διορθωθείς, αυτό σημαίνει ότι δέχεσαι βοήθεια. Ζητάς και από τον Θεό να σε βοηθήσει και ρίχνει ο Θεός το βλέμμα Του επάνω σου. Κάνεις και την μικρή σου προσπάθεια και προχωρείς. Ποιός, όταν δει ένα μικρό παιδάκι να προσπαθεί με τα χεράκια του να κυλήσει μια κοτρόνα, δεν θα τρέξει να το βοηθήσει, για να μην παιδεύεται; Έτσι και ο Θεός, όταν δει την μικρή σου προσπάθεια, θα σε βοηθήσει να νικήσεις.... (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Όποιος όμως λέει: «για να πετύχω εκείνο, πρέπει να κάνω αυτήν την αδικία· για να πετύχω το άλλο, πρέπει να κάνω εκείνη την πονηριά» κ.λ.π., αυτός αμαρτάνει εσκεμμένως και εν γνώσει του. Καταστρώνει δηλ. το αμαρτωλό του σχέδιο και βάζει πρόγραμμα με τον διάβολο τι αμαρτία θα κάνει. Αυτό είναι πολύ κακό, επειδή είναι προμελετημένο. Δεν είναι ότι πέφτει σε πειρασμό, αλλά ξεκινάει να κάνει κάτι μαζί με τον πειρασμό. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν πρόκειται ποτέ να βοηθηθεί, γιατί δεν δικαιούται την Θεία βοήθεια και τελικά πεθαίνει αμετανόητος... (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Ο Θεός έχει όλη την καλή διάθεση να βοηθήσει τους ανθρώπους που υποφέρουν. Για να τους βοηθήσει όμως, πρέπει κάποιος να Τον παρακαλέσει. Γιατί, αν βοηθήσει κάποιον, χωρίς κανείς να Τον παρακαλέσει, τότε ο διάβολος θα διαμαρτυρηθεί και θα πει: «Γιατί τον βοηθάς και παραβιάζεις το αυτεξούσιο; Αφού είναι αμαρτωλός, ανήκει σ' εμένα». Εδώ βλέπει κανείς και την μεγάλη πνευματική αρχοντιά του Θεού, που ούτε στον διάβολο δίνει το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί. Γι' αυτό θέλει να Τον παρακαλούμε, για να επεμβαίνει - και θέλει ο Θεός να επεμβαίνει αμέσως, αν είναι για το καλό μας,- και να βοηθάει τα πλάσματα Του ανάλογα με τις ανάγκες τους. Για τον κάθε άνθρωπο ενεργεί ξεχωριστά, όπως συμφέρει στον καθέναν καλύτερα. Ο Θεός λοιπόν αλλά και οι Άγιοι για να βοηθήσουν, πρέπει ο ίδιος ο άνθρωπος να το θέλει και να το ζητά, αλλιώς δεν επεμβαίνουν. Ο Χριστός ρώτησε τον παράλυτο: «Θέλεις υγιής γενέσθαι;» Αν δεν θέλει ο άνθρωπος, το σέβεται ο Θεός. Αν κάποιος δεν θέλει να πάει στον Παράδεισο, ο Θεός δεν τον παίρνει. Εκτός αν ήταν αδικημένος και είχε άγνοια, οπότε δικαιούται την Θεία βοήθεια. Διαφορετικά, δεν θέλει να επέμβει ο Θεός. Ζητά κανείς βοήθεια και ο Θεός και οι Άγιοι την δίνουν. Μέχρι να ανοιγοκλείσεις τα μάτια σου, έχουν κιόλας βοηθήσει. Μερικές φορές δεν προλαβαίνεις ούτε να τα ανοιγοκλείσεις• τόσο γρήγορα βρίσκεται ο Θεός δίπλα σου. «Αιτείτε και δοθήσεται», λέει η Γραφή. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Αν δεν ζητάμε βοήθεια από τον Θεό, θα σπάζουμε τα μούτρα μας. Ενώ, όταν ζητάμε την Θεία βοήθεια, ο Χριστός μας δένει με ένα σχοινάκι με την Χάρη Του και μας συγκρατεί. Φυσάει ο αέρας, αλλά, επειδή είμαστε δεμένοι, δεν κινδυνεύουμε. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει ότι ο Χριστός είναι που τον κρατάει, λύνεται πλέον από το σχοινάκι και τον χτυπούν οι άνεμοι και ταλαιπωρείται. Να ξέρετε, μόνο τα πάθη και οι αμαρτίες είναι δικές μας. Ό,τι καλό κάνουμε είναι από τον Θεό, ό,τι ανοησίες κάνουμε είναι δικές μας. Λίγο η Χάρις του Θεού να μας αφήσει, τίποτε δεν μπορούμε να κάνουμε. Όπως στην φυσική ζωή, λίγο το οξυγόνο να μας πάρει ο Θεός, αμέσως θα πεθάνουμε, έτσι και στην πνευματική ζωή, λίγο αν μας αφαιρέσει την Θεία Χάρη, πάει, χαθήκαμε... (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Να ζητάς την βοήθεια του Θεού και συγχρόνως να Τον παρακαλάς, να σου δίνει και εγρήγορση, για να μπορέσεις να αξιοποιήσεις την ευκαιρία που θα σε δώσει. Ο Θεός θέλει να Τον παρακαλούμε να μας βοηθήσει για να επέμβει, γιατί σέβεται το αυτεξούσιό μας. Εδώ βλέπει κανείς και την μεγάλη πνευματική Αρχοντιά του Θεού, που ούτε στον διάβολο δίνει το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Μερικοί υποφέρουν, αλλά ο Θεός δεν αδικεί καμμία καρδιά, που έχει ταπεινή διάθεση. Όπου υπάρχει αυτή η διάθεση, ο Θεός δεν αφήνει, αμέσως βοηθάει. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Όπως ο γονέας είναι υποχρεωμένος να βοηθήσει τα παιδιά του, έτσι και ο Θεός ενδιαφέρεται και είναι υποχρεωμένος να μας βοηθήσει (αρκεί να το θέλουμε και εμείς...). (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Να λες: Θεέ μου, όπως ευεργέτησες εμένα τόσο πολύ, βοήθησε και τον αδελφό μου, που είναι καλύτερος από μένα. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Αν ζητούμε κάτι από τον Θεό, χωρίς να θυσιάζουμε και κάτι, δεν έχει αξία. Μερικοί άνθρωποι έρχονται και μου λένε: «Κάνε με καλά· έμαθα ότι μπορείς να με βοηθήσεις». Θέλουν όμως να βοηθηθούν, χωρίς οι ίδιοι να καταβάλλουν καθόλου προσπάθεια. Λες λ.χ. στον άλλον: «μην τρως γλυκά, κάνε αυτήν την θυσία, για να σε βοηθήσει ο Θεός», και σου λένε: «Γιατί; Δεν μπορεί να με κάνει καλά ο Θεός;». Δεν κάνουν μια θυσία για τον εαυτό τους, πόσο μάλλον να θυσιαστούν για τον άλλον. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Έρχονται πολλά παιδιά στο Καλύβι και μου λένε: «Κάνε προσευχή να περάσω». Δεν διαβάζουν και λένε: «Ο Θεός μπορεί να με βοηθήσει». «Διάβασε, του λέω και κάνε και προσευχή». «Γιατί, μου λέει, δεν μπορεί ο Θεός να με βοηθήσει;» Δηλαδή την τεμπελιά του να ευλογήσει ο Θεός; Δεν γίνεται αυτό. Αν το παιδί διαβάζει, αλλά δεν πιάνει, τότε θα το βοηθήσει ο Θεός. Είναι μερικά παιδιά, που δεν θυμούνται ή δεν καταλαβαίνουν, αλλά καταβάλλουν προσπάθεια. Αυτά θα τα βοηθήσει ο Θεός να γίνουν τετραπέρατα. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Αυταπάρνηση χρειάζεται πρώτα και ύστερα έρχονται πολλές Θείες δυνάμεις, γιατί όταν υπάρχει αυταπάρνηση, τότε ο Θεός δίνει στον άνθρωπο την Χάρη Του. Αν ο άνθρωπος έχει πνεύμα θυσίας, τότε δέχεται την Θεία βοήθεια, τον οικονομάει ο Θεός. Ανάλογα με την θυσία και την προσευχή που κάνει ο άνθρωπος για τον εαυτόν του ή για τον συνάνθρωπό του, θα δεχτεί και την Θεία βοήθεια. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Ο Θεός ξέρει τι θα ωφελήσει τον καθέναν και δίνει ανάλογα. Δεν δίνει στον άνθρωπο κάτι που δεν θα τον ωφελήσει. Βλέπει λ.χ. ότι περισσότερο θα μας ωφελήσει, αν μας δώσει ένα κουσούρι, μια αναπηρία, παρά αν μας προστατεύσει, για να μην χτυπήσουμε ή να μα μείνουμε ανάπηροι. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • O Kαλός Θεός τον σημερινό κόσμο τον φυλάει με τα δύο Του χέρια, παλιότερα μόνο με το ένα. Σήμερα, μέσα στους τόσους κινδύνους που ζει ο άνθρωπος, ο Θεός τον φυλάει όπως η μάνα το μικρό το παιδί, όταν αρχίζει να περπατάει. Τώρα μας βοηθούν πιο πολύ ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι ισορροπημένοι. Πού θα ήταν ο κόσμος, αν δεν βοηθούσαν!... Τώρα είναι μια κατάσταση... Θεός φυλάξοι! Σαν μια μητέρα να έχει δύο-τρία προβληματικά παιδιά, το ένα λίγο χαζούλικο, το άλλο λίγο αλλοίθωρο, το άλλο λίγο ανάποδο, να έχει και κανά-δύο της γειτόνισσας να τα προσέχει και το ένα να ανεβαίνει ψηλά και να κινδυνεύει να πέσει κάτω, το άλλο να παίρνει το μαχαίρι να κόψει τον λαιμό του, το άλλο να πάει να κάνει κακό στο άλλο και αυτή συνέχεια να βρίσκεται σε εγρήγορση, να τα παρακολουθεί και εκείνα να μην καταλαβαίνουν την αγωνία της... Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων παίρνει χάπια και είναι σε μια κατάσταση... Άλλος μεθυσμένος, άλλος απογοητευμένος, άλλος ζαλισμένος. Άλλος από τους πόνους ξενυχτισμένος. Όλοι αυτοί βλέπεις να οδηγούν αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, να κάνουν επικίνδυνες δουλειές, να χειρίζονται επικίνδυνα μηχανήματα. Είναι όλοι αυτοί σε κατάσταση να οδηγούν; Μπορούσε να είχε σακατευτεί ο κόσμος. Πώς μας φυλάει ο Θεός και δεν το καταλαβαίνουμε!... (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Όποιος ομολογεί και εγκαταλείπει τις αμαρτίες του, θα βρει έλεος από τον Κύριο. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Όπως η σκιά ακολουθεί το σώμα, έτσι και τους ταπεινούς στοχασμούς ακολουθεί το έλεος του Θεού. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Εκείνος που καυχιέται για την δύναμή του, απομακρύνει από τον εαυτόν του την βοήθεια του Θεού. (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Τότε θα μπορέσουμε να λάβουμε τη βοήθεια του Θεού, όταν προσερχόμαστε προς Αυτόν με ψυχή γεμάτη από οδύνη και με θερμά δάκρυα. Ο άνθρωπος χωρίς την βοήθεια του Θεού, είναι ένα τίποτα... (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Είναι δυνατόν για τον Θεό, να βρίσκει δρόμους στα αδιέξοδα. Όταν βρεθείς σε πλήρη αδυναμία, τότε μάλιστα να ελπίζεις. Διότι τότε φανερώνει ο Θεός την δύναμή Του, όχι εκ των προτέρων, αλλά όταν αποκλειστεί εντελώς η ανθρώπινη βοήθεια. Τότε είναι ο καιρός, για να έρθει η βοήθεια του Θεού. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όπως ακριβώς έχουμε ανάγκη απ' αυτήν την αναπνοή, έτσι έχουμε ανάγκη και από την βοήθεια του Θεού. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όταν ο Θεός μας παρηγορεί και μας ενθαρρύνει, ακόμη και αν μας παρενοχλούν αμέτρητοι άνθρωποι, δεν θα μπορέσουν να μας βλάψουν σε τίποτα. Γιατί όταν Εκείνος στερεώσει την καρδιά μας, κανένας δεν μπορεί να μας κλονίσει. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Από εμάς εξαρτάται, το να μας ελεήσει ο Θεός. Αυτός μας έδωσε αυτήν την δυνατότητα. Εάν εκτελούμε έργα άξια ελέους, εάν οι πράξεις μας είναι άξιες της φιλανθρωπίας του Θεού, τότε σίγουρα ο Θεός θα μας ελεήσει. Εάν όμως δεν ελεούμε τον εαυτόν μας, ποιός θα μας λυπηθεί; Λυπήσου τον πλησίον και θα σε λυπηθεί ο Θεός... Πώς λοιπόν έχεις την αξίωση να ελεηθείς, όταν εσύ ο ίδιος δεν κάνεις τίποτε άξιο της ευσπλαχνίας; (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όποιος αμετανόητος ζητάει το έλεος του Θεού, μάταια ζητάει το έλεός Του. Γιατί άμα ο Θεός αδιακρίτως ελεούσε όλους, κανείς δεν θα κολάζονταν. Όσο ετοιμάζει και προετοιμάζει ο άνθρωπος, τόσο παίρνει ο άνθρωπος. Και αν ο Θεός τους ελεούσε όλους, τόσο αυτούς που ετοίμασαν, όσο και αυτούς που δεν ετοίμασαν, θα ήταν άδικος. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Όσο είμαστε πρόβατα, θα νικάμε. Και αν ακόμα περικυκλωθούμε από λύκους αμέτρητους, θα υπερισχύσουμε και θα επικρατήσουμε. Αν όμως γίνουμε λύκοι, θα νικηθούμε, αφού δεν θα έχουμε την βοήθεια του Ποιμένα. Διότι ο Χριστός δεν ποιμαίνει λύκους, αλλά πρόβατα. Γι' αυτό και σε εγκαταλείπει και φεύγει, αφού έγινες λύκος και δεν Του επιτρέπεις να δείξει την δύναμή Του. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Μπαίνεις στην Εκκλησία για να ελεηθείς. Προηγουμένως να ελεήσεις (τον εαυτόν σου πρώτα και έπειτα τους άλλους). Κάνε με την ελεημοσύνη σου οφειλέτη σε σένα τον Θεό και ύστερα ζήτησέ Του. Δάνεισέ Τον και τότε ζήτα Του, ώστε οπωσδήποτε να πάρεις το ζητούμενο. Αυτό το θέλει ο Θεός, δεν το αποφέυγει. Αν παρακαλείς μαζί με την ελεημοσύνη, τότε θα πάρεις τη χάρη που ζητάς. Αν μαζί με την ελεημοσύνη ζητάς, τότε δανείζεις τον Θεό και παίρνεις και τόκους. Ναι σε παρακαλώ! Δεν σε ακούει ο Θεός, όταν απλώς σηκώνεις τα χέρια σου στην προσευχή. Άπλωσε τα χέρια όχι μόνο στον Ουρανό (προσευχή), αλλά και στα χέρια των φτωχών (ελεημοσύνη). (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Τα φυλαχτά είναι δαιμονική ειδωλολατρεία. Τι να πει κανείς γι' αυτά και τα κουδούνια, που κρεμούν από το χέρι και την κόκκινη κλωστή και τα άλλα που είναι γεμάτα με πολλή ανοησία, ενώ δεν πρέπει να τοποθετούν τίποτε άλλο γύρω από το παιδί, παρά μόνο τον Σταυρό, για να το προστατεύει το παιδί; Για πες μου: Αν έρθει κάποιος ιατρός και παραμερίζοντας τα φάρμακα της ιατρικής, χρησιμοποιεί γιατροσόφια, θα τον ονομάσουμε γιατρό; Φυσικά όχι, αφού δεν βλέπουμε τα φάρμακα της ιατρικής. Έτσι και στην περίπτωση με τα ξόρκια και τα φυλαχτά: Δεν βλέπουμε τα φάρμακα του Χριστιανισμού. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Εκείνος που αγρυπνεί, μακροθυμεί και προσεύχεται χωρίς να στενοχωρείται, προφανώς είναι μέτοχος Πνεύματος Αγίου. Εκείνος που στενοχωρείται σ' αυτά, αλλά υπομένει εκουσίως και αυτός γρήγορα λαμβάνει βοήθεια από το Θεό. (Άγιος Μάρκος ο Ασκητής)
 • Ο Κύριος δεν προσφέρει ολόκληρη την βοήθειά Του, σ' αυτόν που άλλοτε μεν ελπίζει στα χρήματα και στην ανθρώπινη δόξα και την κοσμική δύναμη και άλλοτε προβάλλει σαν ελπίδα του, τον ίδιο τον εαυτόν του. Ο άνθρωπος πρέπει πραγματικά να αναπαύεται στη βοήθεια του Θεού. (Μέγας Βασίλειος)
 • Όταν ακούσεις κάποιον να σου απευθύνει μεγάλες απειλές και να υπόσχεται, ότι θα σου προξενήσει παντός είδους τιμωρίες, στρέψε το βλέμμα σου προς τον Κύριο, ο Οποίος καταστρέφει τα σχέδια και απορρίπτει τους διαλογισμούς των λαών. (Μέγας Βασίλειος)
 • Οι υλικοί τρόποι, μας βοηθούν πολλές φορές αποτελεσματικότερα στην συναίσθηση της ευεργεσίας του Κυρίου. (Μέγας Βασίλειος)
 • Ας πείσουμε, αδελφοί τους εαυτούς μας στον καιρό του πειρασμού, να μην καταφεύγουμε σε ανθρώπινες ελπίδες, ούτε από εκεί να επιζητούμε βοήθεια για τους εαυτούς μας, αλλά με δάκρυα και στεναγμούς και κοπιώδη προσευχή και έντονη αγρυπνία να κάνουμε τις δεήσεις μας. Εκείνος λαμβάνει βοήθεια στις θλίψεις, ο οποίος περιφρονεί την ανθρώπινη βοήθεια ως μάταιη και στηρίζεται στην ελπίδα Εκείνου, που μπορεί να μας σώσει. (Μέγας Βασίλειος)
 • Εάν εσύ είσαι αδύνατος και κακά συνηθισμένος, οι εχθροί σου όμως είναι πολλοί και δυνατοί, αλλά ποτέ μην ξεχνάς, ότι πολύ περισσότερες είναι οι βοήθειες Εκείνου που σε έπλασε και σε λύτρωσε. (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Όταν έρχεται ο κακός λογισμός, η μελαγχολική σκέψη, ο φόβος, ο πειρασμός να σε καταλάβει, μην πολεμάς μαζί τους να τα διώξεις. Άνοιξε τα χέρια σου στην αγάπη του Χριστού και σε παίρνει στην αγκαλιά του και χάνονται αυτά μόνα τους. (Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης)
 • Κανένας από εμάς δεν μπορεί με την δική του δύναμη να γλυτώσει από τις μεθόδους και τις τέχνες του πονηρού, παρά μόνο με την ανίκητη δύναμη του Χριστού. Μάταια λοιπόν πλανώνται όσοι υπερηφανεύονται και φουσκώνουν διαφημίζοντας, ότι με τις ασκήσεις, που κάνουν και με το αυτεξούσιό τους, καταργούν την αμαρτία, η οποία καταργείται με την Χάρη του Θεού, καθώς έχει νεκρωθεί δια του μυστηρίου του Σταυρού. Και δεν θα κερδίσουμε τίποτε από την Θεία βοήθεια, αν δεν έχουμε προθυμία. Αυτά τα δύο τα φανερώνουν ο Ιούδας και ο Πέτρος. (ΆγιοςΘεόδωροςΕδέσσης)
 • Τι να κάνει ο Θεός σ' εκείνον που προσφέρει τον εαυτό του στον κόσμο και τρέχει πίσω από τις ηδονές του; (Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος)
 • Η ανθρώπινη φύση από μόνη της, χωρίς τη Θεία βοήθεια, δεν μπορεί να παρουσιάσει τον πλήρη στολισμό των αρετών και την πνευματική ευπρέπεια της αγιοσύνης. Όπως και η γη, αν μείνει όπως είναι και δεν καλλιεργηθεί από τους γεωργούς και δεν έρθουν να βοηθήσουν οι βροχές και ο ήλιος, είναι ακατάλληλη και καθόλου ικανή για καρποφορία. Και το κάθε σπίτι, για να μην είναι σκοτεινό, έχει ανάγκη από αυτό το ηλιακό φως, το οποίο δεν έχει την ίδια φύση με το σπίτι. (Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος)
 • Έλεγαν για τον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο, ότι καθώς κάποτε προχωρούσε σε έναν ανηφορικό δρόμο κρατώντας ζεμπίλια (σάκκους), κουράστηκε και κάθισε κάπου να ξεκουραστεί και είπε τα εξής λόγια προσευχής: ''Θεέ μου, εσύ ξέρεις πως δεν αντέχω άλλο...'' Και αμέσως βρέθηκε στις όχθες του ποταμού, κοντά στον τόπο για τον οποίο πήγαινε...!!!
 • Ας θυμόμαστε τις αμαρτίες μας και τότε ο Κύριος θα μας βοηθάει σε όλα. (Όσιος Ποιμήν)
 • Το έλεος του Θεού έρχεται σε εμάς με την ορθή πίστη στα δόγματα και την εκπλήρωση των εντολών Του. (Μέγας Αθανάσιος)
 • Ο Κύριος θέλει και επιθυμεί να μας βοηθήσει. Εμείς όμως φεύγουμε μακριά Του... Εκείνος είναι έτοιμος και παρών να μας βοηθήσει. Θέλει όμως, να Του την ζητάμε. Εμείς την περιφρονούμε, γι' αυτό και Εκείνος, βλέπει από μακριά και δεν μας βοηθά... (Όσιος Άνθιμος της Χίου)
 • Ανάλογα με την πίστη μας, μας βοηθάει ο Κύριος. Όσο πιο ισχυρή ελπίδα και εμπιστοσύνη έχουμε σ΄Αυτόν, τόσο πιο πολύ θα μας βοηθήσει. (Όσιος Παϊσιος Βελιτσκόφσκυ)
 • Ένας άνθρωπος που έχει αμφιβολίες για την βοήθεια του Θεού, έστω και χωρίς πειρασμούς, θα φοβάται ακόμα και την σκιά του. (Όσιος Παϊσιος Βελιτσκόφσκυ)
 • Κύριε, δώσε μου τη Χάρη σου, για να μπορέσω να απαρνηθώ τον εαυτόν μου, αυτόν τον πονηρό άνθρωπο, που διαμορφώθηκε κληρονομικά μετά την πτώση του Αδάμ. Κύριε Ιησού, Εσύ που είσαι ο νέος Αδάμ, άλλαξέ με, ανακαίνισέ με, κάνε με νέον άνθρωπο. Βοήθησέ με, να ενδυθώ Εσένα! (Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)
 • Κύριε βοήθησέ με! Δώσε μου την Χάρη σου, για να μπορώ να αγαπώ όλους τους ανθρώπους, όπως τον εαυτόν μου. Να μην εκνευρίζομαι μαζί τους για κανένα λόγο, ώστε να μην υπηρετώ τον διάβολο με την συμπεριφορά μου. Βοήθησέ με, να σταυρώσω την φιλαυτία μου, την υπερηφάνεια, την απληστία, την απιστία και τα άλλα πάθη μου. Βοήθησέ με να πιστέψω απόλυτα, πως Εσύ είσαι ο μοναδικός και αληθινός Θεός μου, κανένας άλλος Θεός δεν υπάρχει, εκτός από Εσένα. Ένωσέ μας όλους με τον σύνδεσμο της αγάπης. Ας καταφρονήσουμε και ας αποτινάξουμε σαν σκόνη από πάνω μας, ό,τι μας χωρίζει και μας εμποδίζει από το να αγαπάμε αλλήλους. Γένοιτο Κύριε! Γένοιτο! (ΆγιοςΙωάννηςτηςΚροστάνδης)
 • Ο Θεός αρχίζει να εκδηλώνει τη δύναμη Του όπου βλέπει, ότι όλα τα ανθρώπινα μέσα παροχής βοήθειας, σε όποιον την χρειάζεται, έχουν εξαντληθεί. (Άγιος Αμβρόσιος της Όπτινα)
 • Παραδέξου την αμαρτωλότητά σου ως προς την υπερηφάνεια και την έλλειψη υπομονής και υποτάξου στο δυνατό χέρι του Θεού, χωρίς να κατηγορείς κανέναν, παρά μόνο τον εαυτόν σου και τότε θα δεις την βοήθεια του Θεού. Θα δεις, πως θα σε ηρεμήσει ο Θεός και πως θα κάνει να διάκεινται φιλικά προς εσένα, αυτοί που σε μισούν. (Άγιος Μακάριος της Όπτινα)
 • Όποιος ελπίζει και εμπιστεύεται στον Θεό σταθερά, αυτόν ο Θεός στα πάντα τον βοηθάει. (Όσιος Αντώνιος της Όπτινα)
 • Ανίσχυρος είναι ο άνθρωπος, χωρίς την βοήθεια του Θεού. (Όσιος Νίκων της Όπτινα)
 • Αν προσφύγουμε στον Κύριο, αυτός θα μας επσκεφτεί, θα μπει στη καρδιά μας, θα μας υπερασπίσει, θα μας προστατεύσει από κάθε είδους πειρασμό, θα είναι για εμάς το ισχυρό στήριγμα έναντι του εχθρού και θα μας οδηγήσει αλάνθαστα στο έσχατο όριο των επιθυμιών και των προσπαθειών μας, στην αιώνια μακαριότητα, στην Βασιλεία των Ουρανών. (Όσιος Νίκων της Όπτινα)
 • Στον καιρό των συμφορών, μην ζητάς βοήθεια από ανθρώπους. Μην χάνεις πολύτιμο χρόνο, μην σπαταλάς τις ψυχικές σου δυνάμεις, γυρεύοντας αυτή την ανίσχυρη βοήθεια. Από τον Θεό να περιμένεις βοήθεια. Με δική Του εντολή, όταν πρέπει, θα έρθουν οι άνθρωποι να σε βοηθήσουν... (Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ)
 • Ο Θεός δίνει πλούσια το έλεός Του. Από μας όμως, από την ελεύθερη βούλησή μας, εξαρτάται το αν θα το δεχτούμε ή θα το απορρίψουμε, καθώς και το αν θα το δεχτούμε ολόψυχα ή υποκριτικά. Γιατί σ' αυτή τη γη, πολύ γρήγορα φυτρώνουν ζιζάνια, κάνουν βαθιές ρίζες και θεριεύουν... (ΆγιοςΙγνάτιοςΜπριαντσιανίνωφ)
 • Όταν προσφεύγεις στον Κύριο, μην κοιτάς τι γίνεται μέσα σου. Κράτα την προσοχή σου προσηλωμένη σ' Εκείνον και ικέτευέ Τον για βοήθεια. Σε νου προσηλωμένο στον Κύριο, εμπαθής λογισμός δεν μπορεί να σταθεί. (Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος)
 • Αν έχεις στραφεί στον Θεό με όλη σου την καρδιά και έχεις παραδώσει σ' Εκείνον τον εαυτό σου ολοκληρωτικά, ο Πανάγαθος δεν θα σ' αφήσει ποτέ ν' απατηθείς. Ο άγγελός Του, ο ακοίμητος φύλακάς σου, θα σε προειδοποιεί μυστικά για κάθε κίνδυνο. (Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος)
 • Είσα δυστυχισμένος; Σε αδίκησε κάποιος; Πέθανε κάποιος συγγενής σου; Είσαι άρρωστος, λυπημένος ή μελαγχολικός, χωρίς φανερή αιτία, όπως συμβαίνει συχνά σε όλους μας; Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, μπορείς να ακούσεις τη φωνή του Θεού, που σου λέει να συνέλθεις και αντί να στηρίζεσαι σε ανθρώπους ή να ζητάς παρηγοριά στις διασκεδάσεις και στα ξεφαντώματα, να γυρίσεις μετανοημένος σ' Αυτόν, να ζητήσεις παρηγοριά και βοήθεια μόνο απ' Αυτόν. (Άγιος Ιννοκέντιος Μόσχας)
 • Οι στεναχώριες τρώνε αυτούς που βασανίζονται χωρίς τη βοήθεια του Θεού να τελειώσουν τις δουλειές τους, να εξασφαλίσουν όλες τις ανέσεις, να προλάβουν όλα τα ταξίδια, να πραγματοποιήσουν όλα τα σχέδιά τους, να ικανοποιήσουν όλες τις επιθυμίες τους. Αυτοί χτίζουν και κάποιο αόρατο χέρι γκρεμίζει. Αυτοί μαζεύουν και κάποιος αόρατος άνεμος τα σκορπίζει. Αυτοί τρέχουν, αλλά κάποιος μακραίνει το ταξίδι τους και απομακρύνει το στόχο τους. Γι' αυτό το λόγο οι άθεοι (και οι άπιστοι), τρώνε τον εαυτό τους. Μεγαλώνουν πριν την ώρα τους, χάνουν τη δύναμή τους, την υπομονή τους, βασανίζουν το μυαλό τους, αποδυναμώνεται η θέλησή τους. Τους ρωτάνε: Για ποιό λόγο είστε έτσι; Και απαντάνε: Στεναχώριες, στεναχώριες... Οι καημένοι άνθρωποι φόρτωσαν πάνω τους τις στεναχώριες του Θεού. Και οι στεναχώριες του Θεού δεν μπορούν να φύγουν, χωρίς τη δύναμη του Θεού, ούτε οι δουλειές του Θεού μπορούν να τελειώσουν, χωρίς την σοφία του Θεού. (Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)
 • Πάνω από όλα, παρακάλεσε τον Θεό, να σου χαρίσει πνευματική αγρυπνία και σύνεση, για να γνωρίσεις ποιό είναι το θέλημά Του, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Και ακόμα παρακάλεσέ Τον, να σου χαρίσει δύναμη, για να είσαι έτοιμος να κάνεις κάθε αγαθό έργο. (Αββάς Δωρόθεος)
 • Όταν ο άνθρωπος έχει τον νου του στο Θεό, είναι αδύνατον να μην τον ενισχύσει ο Θεός... (Γερόντισσα Μακρίνα Βασσοπούλου)
 • Χριστέ μου, ενίσχυσέ με, για να μην σε λυπήσω έως το βράδυ, αλλά να Σε υμνολογώ. (Γερόντισσα Μακρίνα Βασσοπούλου)
 • Όταν ο Θεός θελήσει να βοηθήσει μια ψυχή βασανισμένη, δεν την απαλλάσσει από τις θλίψεις, αλλά της χαρίζει υπομονή. (Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης)
 • Τρία πράγματα να κρατάτε στη ζωή σας: αυστηρότητα στον εαυτό σας, συμπάθεια στους συνανθρώπους σας, και πίστη στο Θεό. Όλα αυτά ελκύουν τη Χάρη και το έλεος του Θεού. (ΓέρονταςΙωσήφ ο Βατοπαιδινός)
 • Γνώριζε ότι ούτε ο Θεός θα σε βοηθήσει, εάν εσύ πρώτος δεν βοηθήσεις τον εαυτόν σου. (Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος)
 • Ο Θεός δεν δείχνει μόνο πολλή αγάπη, αλλά και μεγάλη στοργή. Με λίγη καλή προαίρεση που δείχνουμε, μας συντρέχει, μας βοηθά. Με λίγη μετάνοια, συντριβή κ.λ.π., μας συγχωρεί πολλά αμαρτήματα. Ποταμό το έλεός Του. (Γέροντας Ιερώνυμος της Αιγίνης)
 • Αν αφήνεις παράθυρο, θα μπει το φως. Αν όλα είναι κλειστά, από που θα μπει φως και ας είναι άφθονο έξω. Έτσι και στα πνευματικά: Άνοιξε την καρδιά σου στο Χριστόν μας, παρακάλεσε Τον και Εκείνος θα βοηθήσει! (Γέροντας Ιερώνυμος της Αιγίνης)
 • Η πείρα μου με δίδαξε, ότι κανένας δεν μπορεί να βοηθήσει κανέναν, παρ΄ όλη τη θέληση και την αγάπη (που έχει κάποιος). Η βοήθεια έρχεται, μόνο όταν έρθει η Ώρα του Θεού, από τον Έναν. (Γερόντισσα Γαβριηλία Παπαγιάννη)
 • Να λες πάντοτε, κάθε πρωί: «Χωρίς Εσένα, Θεέ μου, δεν μπορώ να κουνήσω ούτε το δάχτυλό μου». Και να ζητάς συνεχώς να γίνει ο Θεός προστάτης της ζωής σου, να σου ανοίξει τον δρόμο, δηλαδή να σε οδηγεί όλη την ημέρα και όσο ζεις μες στη γη. Να γίνει οδηγός σου. Όπως οι καπετάνιοι έχουν κάποια πυξίδα, που θα τους καθοδηγεί, πως θα πάνε στον προορισμό τους, έτσι και εσύ να ζητάς απ' τον Θεό να σε φωτίζει, να είναι η πυξίδα σου, ο Χριστός και η Παναγία. (Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης)
 • Θα κάνεις ό,τι είναι χρήσιμο και ό,τι είναι ωφέλιμο και η Χάρη του Θεού θα σε βοηθήσει. Φυλάει ο Θεός τον άνθρωπο, που θελει να είναι δικαιος, με καλοσύνη, με αγάπη. (Γέροντας Αμβρόσιος Λαζαρης)
 • Άμα έχει κανείς καλή προαίρεση τον βοηθά και ο Θεός. (ΓέρονταςΕυμένιοςΣαριδάκης)
 • Καλύτερη βοήθεια από την ευχή του Ιησού δεν θα βρεις, σε όλη την ζωή σου, διότι η ευχή είναι επίκληση και χρήση του ονόματος του Ιησού, που σου δίδει την ενέργειά Του. Όταν λοιπόν μνημονεύεις το όνομα του Ιησού, χρησιμοποιείς τον Ιησού ως δικό σου όργανο. (Γέροντας Αιμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης)
 • Κύριε, σε παρακαλώ, θεράπευσε την ασθενή μου βούληση, ώστε να θέλω, να λαχταρώ αυτό που θέλεις Εσύ για μένα... (ΓέρονταςΜωϋσήςο Σιναΐτης)
 • Ο Θεός είναι τόσο ταπεινός που σέβεται το αυτεξούσιο κάθε ανθρώπου και δεν επεμβαίνει στη ζωή κανενός, εάν ο άνθρωπος δεν θέλει. Για να συνεργαστεί ο Θεός με τον άνθρωπο, θα πρέπει ο άνθρωπος να ταπεινωθεί και να ζητήσει την βοήθειά Του, μέσω της προσευχής. Μπορεί να συνεργαστεί ένας ταπεινός με έναν υπερήφανο; Ο ταπεινός όμως με τον ταπεινό συνεργάζονται. (Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα)
 • Όταν ένας άνθρωπος είναι παράλογος και παλαβός, ο Θεός δεν συνεργάζεται μαζί του, ούτε θαύμα του κάνει, για να μην λογιστεί αυτή η βοήθειά Του σαν επέμβαση. Γιατί μπορεί αυτός ο άνθρωπος να πει: ''Εγώ δεν ήθελα αυτό το πράγμα, γιατί μου το κάνεις;'' Δεν θα δεχτεί το ''δώρο'' του Θεού και θα αποδειχτεί αχάριστος και ανυπάκουος. Γι' αυτό και ο Θεός δεν βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους... (Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα)
 • Στα λόγια μας ζητάμε την βοήθεια του Θεού, αλλά με τις πράξεις μας Τον απομακρύνουμε. (Γέροντας Ιωάννης της Λαύρας του Κιέβου)
 • Ο άνθρωπος, ό,τι και αν ζητήσει από τον Κύριό μας, αν δεν το ζητάει με ταπεινοφροσύνη, δεν θα του το δώσει. Δεν θα τον κερδίσει τον Κύριο, δεν θα μπορέσει να ενωθεί μαζί Του! Να γνωρίζεις με την καρδιά σου, ότι είσαι ανάξιος! Όχι να λες μόνο λόγια! Μέσα στην καρδιά σου να λες: ''Είμαι ανάξιος!''. Να το λες και να το πιστεύεις αυτό με την καρδιά σου! Τότε μόνο θα σε βοηθήσει ο Κύριος! (παπά-Διονύσιος της Κολιτσού ο Ρουμάνος)
 • Αν μας συγχωρεί ο Θεός μολονότι κάνουμε τόσα κακά, μακροθυμώντας απέναντί μας, δεν θα μας βοηθήσει αν θελήσουμε να κάνουμε τα καλά; (Είπε Γέρων)
 • Ο Θεός θα σε βοηθήσει να μπορέσεις, αλλά δεν θα σε βοηθήσει να θελήσεις. (Παναγόπουλος)
 • Αυτό που δυσκολεύει τον Θεό να εργαστεί στον άνθρωπο, δεν είναι οι πολλές του αμαρτίες, αλλά η ξεδιαντροπιά για τις αμαρτίες του, με το να υπερηφανεύεται γι' αυτές. Ενώ εκείνοι που ντρέπονται και λυπούνται για τις αμαρτίες του, ο Θεός θα βρει πάτημα και αιτία, για να τους βοηθήσει. (Παναγόπουλος)
 • Ο Θεός εργάζεται περισσότερο να σηκώσει τον πεσμένο, παρά να διατηρήσει τον όρθιο, για να μην πέσει. (Παναγόπουλος)
 • Ο Θεός αφορμές ζητάει από τον άνθρωπο για να βοηθήσει. Εμείς ''κανονίζουμε'' το Θεό και όχι ο Θεός εμάς. Ο Θεός ενεργεί για τον άνθρωπο, κατά αναλογία της διαθέσεως του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι εκείνος που ''διαθέτει'' το Θεό. Ο άνθρωπος πρέπει πρώτα να ελεήσει τον εαυτόν του, αλλάζοντας τη ζωή του, για να τον ελεήσει στην συνέχεια ο Θεός. Μην ζητάς έλεος από το Θεό, αν πρώτα δεν έχεις εσύ ελεήσει τον εαυτόν σου... (Παναγόπουλος)
 • Ο Θεός άφησε ελεύθερο τον άνθρωπο να κάνει τις επιλογές στη ζωή του και αν περιμένει ο Θεός να τον βοηθήσει, χωρίς ο ίδιος να Του ζητήσει βοήθεια, το μόνο σίγουρο είναι, ότι θα υποστεί τα επώδυνα αποτελέσματα της κολάσεως. (Παναγόπουλος)
 • Εκεί όπου τελειώνει η εμπιστοσύνη του ανθρώπου προς τον εαυτόν του, εκεί αρχίζει η βοήθεια του Θεού. (Παναγόπουλος)
 • Πράγματα που δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα κάνει μόνος του, τον βοηθάει ο Θεός. Πράγματα όμως, που μπορεί μόνος του να τα κάνει, δεν τον βοηθάει ο Θεός. Για παράδειγμα, ο Χριστός ανέστησε τον Λάζαρο, αλλά δεν του έλυσε και τα χέρια. Άφησε στους συγγενείς του Λαζάρου, να το κάνουν αυτό. (Παναγόπουλος)
 • Ματαίως οι υπηρετούντες τα συμφέροντα του διαβόλου, επικαλούνται την ευσπλαχνία του Θεού. (Παναγόπουλος)
 • Δεν υπακούς στις εντολές του Χριστού; Τότε ούτε και ο Χριστός θα σε υπακούσει, όταν του ζητήσεις βοήθεια σε μια ανάγκη σου. (Παναγόπουλος)
 • Πήγε κάποτε κάποιος που είχε μεγάλη ανάγκη (είχε άρρωστο άνθρωπο) στον Μ. Αντώνιο, για να τον ελεήσει, δια της προσευχής. Και του απάντησε αυστηρά ο Μ. Αντώνιος: Ούτε εγώ σε ελεώ, ούτε ο Θεός σε ελεεί, αν δεν ελεείς εσύ πρώτα τον εαυτόν σου. Είναι σαν να τον είπε ο Μ. Αντώνιος, ότι δεν εξαρτάται δηλ. από την προσευχή την δικιά μου, ούτε από την Παντοδυναμία του Θεού το έλεος, αλλά από το να ελεήσεις εσύ πρώτα τον εαυτόν σου, να αλλάξεις εσύ πρώτα ζωή. Και εφόσον δεν αλλάζεις ζωή και δεν μετανοείς, μην περιμένεις έλεος, γιατί ο Θεός δεν διατάσσεται και δεν εκβιάζεται και δεν ελεεί εκείνους, που δεν ελεούν τον εαυτόν τους. (Παναγόπουλος)
 • Μία δύναμη με άρπαξε από την λιτανεία πριν φύγουμε από τα Ψαρά για την Χίο. Μία δύναμη Θεϊκή με γιγάντωσε... Αυτή η Θεία δύναμη, μου έδωσε θάρρος για να φθάσω με το πυρπολικό μου στην Τουρκική Ναυαρχίδα. Οι Τούρκοι ήταν τόσοι ώστε εάν έφτυναν επάνω μας, θα μας έπνιγαν αναμφιβόλως! Εις το όνομα του Κυρίου φώναξα εκείνη τη στιγμή. Έκανα τον Σταυρό μου και πήδηξα στη βάρκα. Οι φλόγες του πυρπολικού μεταδόθηκαν στην Ναυαρχίδα που τινάχθηκε στον αέρα και παρέσυρε στον θάνατο χιλιάδες Τούρκους. (Κωνσταντίνος Κανάρης)
 • Χωρίς την βοήθεια του Θεού, δεν μπορώ να πετύχω. Με την βοήθεια του Θεού, δεν γίνεται να αποτύχω. (Λίνκολν)
 • Και τη μικρότερη ευεργεσία του Θεού, να την θεωρείς μεγάλη, σκεπτόμενος ποιός είναι Εκείνος, που σου κάνει την ευεργεσία. Γιατί πράγματι, τίποτε δεν είναι μικρό, από όσα ο Ύψιστος Θεός μας χαρίζει. (Θωμάς Κεμπήσιος)
 • Όπως ακριβώς ο γεωργός δεν μπορεί να είναι βέβαιος αν τελικά ωριμάσει κάποιους από τους καρπούς που καλλιεργεί στο χωράφι του, έτσι και ο άνθρωπος, δεν μπορεί να αφήσει ελεύθερη την καρδιά του όσο αναπνέει, γιατί δεν γνωρίζει πιο πάθος θα συναντήσει στην πορεία του, ως την τελευταία του πνοή. Πρέπει πάντα να στρέφεται προς τον Θεό, ζητώντας την βοήθεια και το έλεός Του.
 • Όταν ο άνθρωπος έχει το νου του στο Θεό, είναι αδύνατον, να μην τον ενισχύσει ο Θεός.
 • Ο Θεός βοηθάει αυτόν που βοηθάει τον εαυτόν του.
 • Οι μαθητές του Χριστού, έχουν να αντιμετωπίσουν υπερφυσικές δυνάμεις, αλλά έχουν την υπόσχεση της υπερφυσικής βοήθειας.
 • Και έρχεται εκείνη η στιγμή στη ζωή σου, που ''χάνεις τη γη'' κάτω από τ' πόδια σου... Τότε είναι που εμφανίζεται μια σκάλα από τον ουρανό. Φρόντισε να αντιληφτείς την ύπαρξή της, είναι ο Θεός που σου αποκαλύπτεται...
 • Κάνε το καλό για να έχεις το Θεό βοηθό.
 • Πήγε κάποιος στον Μέγα Αντώνιο και του είπε: ''Πάτερ, παρακάλεσε τον Θεό να με ελεήσει''. Του λέει τότε ο Μέγας Αντώνιος: ''Ούτε εγώ σε ελεώ, ούτε ο Θεός σε ελεεί, εάν εσύ δεν ελεήσεις πρώτα τον εαυτόν σου''. Είναι σαν να του είπε, ότι εάν εάν εσύ δεν θέλεις να σώσεις την ψυχή σου και δεν προσπαθήσεις να αγωνιστείς για την σωτηρία σου, κανένας δεν μπορεί να σε σώσει, κανένας δεν μπορεί να σε βοηθήσει, ούτε ο ίδιος ο Θεός... Ο Θεός βοηθάει, εκείνους που βοηθούν τους εαυτούς τους...
 • Τον βρήκε φοβερή καταιγίδα και πάλευε με τα ορμητικά ρεύματα, που πλημμύρισαν τους δρόμους. Όταν το νερό έφτασε ως τη μέση του, τον πλησίασε μια αυτοσχέδια βάρκα και ο βαρκάρης τον κάλεσε να μπει μέσα. ''Όχι'', απάντησε εκείνος. ''Είμαι πιστός. Και ο Θεός, δεν θα με αφήσει''. Αργότερα, όταν το νερό έφτασε ως το στήθος του, ξαναήρθε ο βαρκάρης. ''Φύγε'', του είπε και πάλι. ''Είμαι πιστός και ο Θεός θα με σώσει''. Όταν το νερό έφτασε πλέον ως το λαιμό του, ξαναήρθε η βαρκάρης, αλλά εκείνος και πάλι αρνήθηκε και πνίγηκε. Όταν έφτασε στον Παράδεισο, ρώτησε τον Θεό, γιατί δεν ήρθε να τον σώσει. Και ο Κύριος του είπε: ''Ήρθα και μάλιστα 3 φορές σαν βαρκάρης, αλλά εσύ Με έδιωξες...''. Μην περιμένεις να σου παρουσιαστεί ο Κύριος μπροστά σου, προκειμένου να σε βοηθήσει. Άνθρωπο θα στείλει...
 • Ο Γάλλος δημοσιογράφος ΡενέΜπαχέν(+1932) συνάντησε ένα πρωί μια πλύστρα, η οποία παρόλο το κρύο, συνέχιζε να πλένει ένα καλάθι ρούχα, έχοντας κοντά της τα 3 μικρά παιδιά. ''Πώς κατορθώνετε κυρία μου, να κάνετε μια τέτοια σκληρή ζωή;'', την ρώτησε ο Μπαζέν. ''Ω! Κύριε, κάθε πρωί πηγαίνω πρώτα στην Εκκλησία και λέω στον Θεό: ΔώσεμουΚύριεδύναμη,για 24 ώρεςακόμα. Και αυτό το κάνω εδώ και 10 χρόνια''. Το ίδιο να κάνουμε και εμείς!