Περί κράτους-έθνους

 • Απόδοτε τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ. [Δώστε πίσω στον Καίσαρα, όσα ανήκουν στον Καίσαρα και στον Θεό δώστε, όσα ανήκουν στον Θεό. (Εις τους άρχοντας αποδώστε φόρους, σεβασμόν και υπακοήν, εφ' όσον αυτά δεν είναι αντίθετα προς το θέλημα του Θεού. Εις τον Θεό δώστε τον νουν και την καρδίαν σας, ολόκληρο τον ευατόν σας)]. (Κατά Μάρκον 12,17)
 • Πάσα ψυχή εξουσίαις υπερεχούσαις υποτασσέσθω. Ου γαρ έστιν εξουσία ει μη υπό Θεού· αι δε ούσαι εξουσίαι υπό του Θεού τεταγμέναι εισίν. Ώστε ο αντιτασσόμενος τη εξουσία τη του Θεού διαταγή ανθέστηκεν· οι δε ανθεστηκότες εαυτοίς κρίμα λήψονται. [Κάθε άνθρωπος, ας υποτάσσεται στις ανωτέρες εξουσίες της πολιτείας, τους άρχοντες δηλαδή, που είναι φορείς αυτής της εξουσίας, (εφόσον οι εντολές τους δεν αντίκεινται στο θέλημα του Θεού)· διότι δεν υπάρχει εξουσία μέσα στην κοινωνίαν, που να μη απορρέει από τον Θεό. Οι άρχοντες, που ασκούν σήμερα τις εξουσίες, έχουν ταχθεί από τον Θεό (έστω και κατ' ανοχήν). Ώστε εκείνος που αντιτάσσεται στην εξουσία, αντιτίθεται στην διαταγή του Θεού. Γι' αυτό και όσοι αντιτάσσονται σ' αυτήν, θα επισύρουν πάνω τους την τιμωρία, που τους αρμόζει. (Προς Ρωμαίους 13,1-2)
 • Ταγαρέθνηκαιοιβασιλείς, οίτινεςουδουλεύσουσίσοι, απολούνταικαιταέθνηερημίαερημωθήσεται. [Διότι οι εθνικοί λαοί και οι βασιλείς τους, οι οποίοι δεν θα Σε υπηρετήσουν, θα καταστραφούν. Και τα έθνη που δεν θα πιστεύσουν, αλλά θα μείνουν στην εχθρότητά τους, θα ερημωθούν δια φοβερές καταστροφές.] (Ησαϊας 60,12)
 • Πέραςλαλήσωεπίέθνοςήεπίβασιλείαντουεξάραιαυτούςκαιτουαπολλύειν, καιεπιστραφήτοέθνοςεκείνοαπόπάντωντωνκακώναυτών, καιμετανοήσωπερίτωνκακών, ωνελογισάμηντουποιήσαιαυτούς. Καιπέραςλαλήσωεπίέθνοςκαιβασιλείαντουανοικοδομείσθαικαιτουκαταφυτεύεσθαι, καιποιήσωσιταπονηράεναντίονμουτουμηακούειντηςφωνήςμου, καιμετανοήσωπερίτωναγαθών, ωνελάλησατουποιήσαιαυτοίς. [Εάν προαναγγείλω και αποφασίσω το τέλος ενός έθνους ή ότι θα εξολοθρεύσω και θα εξαφανίσω μίαν βασιλεία και τους πολίτες της, εάν εκείνο το έθνος επιστρέψει προς Εμένα εν μετανοία, απαρνηθεί και απομακρυνθεί από όλες τις κακίες, εγώ θα αλλάξω γνώμη σχετικώς με τις θλίψεις και τιμωρίες, τις οποίες είχα σκεφτεί να επιφέρω εναντίον των ανθρώπων του λαού αυτού. Εάν εξ αντιθέτου ομιλήσω και αποφασίσω περί ενός έθνους και ενός βασιλείου, ότι θα ανοικοδομηθεί, θα φυτευτεί και θα προοδεύσει, ενώ οι άνθρωποι του έθνους αυτού πράξουν πονηρά ενώπιόν Μου και δεν θέλουν να ακούσουν και να υπακούσουν στην φωνή Μου, τότε θα αλλάξω γνώμη σχετικώς με τα αγαθά, που είχα προαναγγείλει, ότι θα αποστείλω σ' αυτούς.] (Ιερεμίας 18,7-10)
 • Δικαιοσύνηυψοίέθνος, ελασσονούσιδεφυλάςαμαρτίαι. [Η δικαιοσύνη εξυψώνει και αναδεικνύει ένα έθνος, ενώ αι αμαρτίες ελαττώνουν και εξολοθρεύουν ολοκλήρες φυλές.] (Παροιμίες 14,34)
 • Ώσπερ μάστιξ ίππω και κέντρον όνω, ούτως ράβδος έθνει παρανόμω. [Όπως είναι απαραίτητο το μαστίγιο για τον ίππο και το κεντρί για τον όνον, έτσι είναι απαραίτητος η ράβδος της τιμωρίας εναντίον αδίκου και ασεβούς έθνους.] (Παροιμίες 26,3)
 • ΡίζαςεθνώνεξέτιλενοΚύριοςκαιεφύτευσεταπεινούςαντ' αυτών. [Ρίζες αλαζονικών εθνών, εξερρίζωσεν ο Κύριος και φύτευσε αντί εκείνων ταπεινούς ανθρώπους.] (ΣοφίαΣειράχ 10,15)
 • Έθνει απειθεί εξεκαύθη οργή. [Εναντίον έθνους, που δεν υπακούει στις Θείες εντολές, σαν πυρκαγιά θα εκσπάσει η οργή του Θεού.] (Σοφία Σειράχ 16,6)
 • Μακάριοντοέθνος, ουέστιΚύριοςοΘεόςαυτού, λαός, ονεξελέξατοειςκληρονομίανεαυτώ. [Τρισευτυχισμένο και ευλογημένο από τον Θεό είναι το έθνος εκείνο, το οποίο έχει ως Κύριό του τον αληθινό Θεό. Μακάριος ο λαός, τον οποίο εξέλεξε ο Κύριος, ως δικήν του κληρονομιά.] (Ψαλμοί 32,12)
 • Ο Κύριος κατέβαλλε φόρο στον Καίσαρα, παρέχοντας μας τον νόμο, να είμαστε υπάκουοι στην εξουσία, όταν αυτό καθόλου δεν εμποδίζει την εντιμότητα. (Άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης)
 • Προλέγω κακά για το κράτος και την πόλη εκείνη, όπου ο άρχοντάς τους είναι νέος και οι πολίτες της είναι λαίμαργοι. (Άγιος Γρηγόριος ο Θαυματουργός)
 • Όταν παραβαίνει ένας άνθρωπος μια εντολή του Ευαγγελίου, ευθύνεται μόνο αυτός. Όταν όμως κάτι αντίκειται στις εντολές του Ευαγγελίου, γίνεται από το κράτος νόμος, τότε έρχεται η οργή του Θεού σε όλο το έθνος, για να παιδαγωγηθεί... (Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης)
 • Οι υποθέσεις και τα πράγματα του κράτους είναι άσχημα και αιτία δεν είναι τόσο η αβουλία των κυβερνώντων, όσο η δική μας αμαρτία, η συνέπεια των αμαρτιών μας. Αυτή έκανε τα πάντα άνω κάτω, αυτή έφερε όλα τα κακά. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ο άνθρωπος δίνει αξία στον τόπο και όχι ο τόπος στον άνθρωπο. (Μέγας Βασίλειος)
 • Αν ένας λαός ή μία πολιτεία υποφέρουν, τότε πρέπει να μετανοήσουν οι πάντες και ο Θεός θα τα εξομαλύνει όλα προς το καλό. (Άγιος Σιλουανός)
 • Όταν ο εχθρός ξεσηκώνεται και με τα όπλα επιτίθεται εναντίον της πατρίδας μας, αυτό σημαίνει ότι η οργή του Θεού ξεχείλισε, λόγω των αμαρτιών μας. (Άγιος Τύχων του Ζαντόνσκ)
 • Σε κάθε λαό ο Θεός έδωσε τον δικό του Μωϋσή. (Άγιος Γαβριήλ ο δια Χριστόν Σαλός)
 • Το έθνος για να ανορθωθεί, πρέπει να αναγεννηθεί ηθικά, να παύσει η διαφθορά και η παραλυσία των ηθών, να παύσει η κακοήθεια και η αμαρτία, να παύσει η αδικία και η πλεονεξία, η ασέβεια και η βλασφημία. (Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος)
 • Τους λαούς που κάνουν διεφθαρμένη ζωή, ο Θεός τους δοκιμάζει με ποικίλους τρόπους. Επιτρέπει μεγάλες φυσικές καταστροφές, αφήνει απροστάτευτα τα σύνορά τους και κ.ο.κ. ενώ όταν έχουν καθαρή ζωή, τους προστατεύει. Τα έθνη έχουν ένα μυστικό σκοπό να επιτελέσουν ενώπιον του Θεού. Όταν επιτυγχάνεται ο σκοπός τους, έχουν την προστασία Του, όταν τον προδίδουν, να ετοιμάζονται για τιμωρίες... (Γέροντας Αρσένιος Μπόκα)
 • Η ιδανική πολιτεία είναι εκείνη, που εφαρμόζει τον Ευαγγελικό νόμο, τελειότερος του οποίου δεν υπάρχει. (Αρχιμ. Θεόφιλος Ζησόπουλος)
 • Αν οι πολίτες ενός κράτους δεν έχουν μυαλό για Ουρανό (για την Ουράνια Βασιλεία), τότε δεν μπορεί το Κράτος εκείνο να σταθεί όρθιο. (παπά - ΣτέφανοςοΣέρβος ο Καρουλιώτης)
 • Το κράτος που απομακρύνθηκε από την Εκκλησία, θα καταστραφεί, όπως κατέρρευσε και το Βυζάντιο. (Ιερομάρτυρας Ιωάννης Βοστόργκοφ)
 • Κάποιοι πιστεύουν, ότι οι αμαρτίες που διαπράττουν είναι μόνο σε αυτούς, αλλά αυτή είναι μια παρανόηση. Οι αμαρτίες που διαπράττονται από συγκεκριμένους ανθρώπους, βρίσκονται στους ώμους ολόκληρου του έθνους και η συγχώρεση γι' αυτές τις αμαρτίες προς τον Κυρίου, αφορά ολόκληρο το έθνος. (ΠατριάρχηςΗλίαςΒ'Γεωργίας)
 • Το Ισραήλ και η Ελλάδα είναι 2 κράτη που έχουν πόλεμο μεταξύ τους, που εμείς δεν βλέπουμε. Εμείς έχουμε το Χριστό και εκείνοι έχουν το διάβολο. Στο τέλος θα νικήσει ο Χριστός. (Παναγόπουλος)
 • Ένας λαός που έχει ξεχάσει τις παραδόσεις του, μοιάζει με τον άνθρωπο, που έχει χάσει την μνήμη του. (Φώτης Κόντογλου)
 • Η καλύτερη πολιτεία είναι εκείνη, όπου ο λαός υπακούει στους άρχοντες και οι άρχοντες στους νόμους. (Σόλων)
 • Πολιτεία που δεν έχει για βάση την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω σε άμμο. (Κοραής)
 • Δεν υπάρχει πιο ακριβή ένδειξη κακής οργάνωσης της πολιτείας, παρά η αφθονία γιατρών και νομικών. (Πλάτωνας)
 • Κάθε λαός είναι άξιος των πολιτικών που τον κυβερνούν. (Πλάτωνας)
 • Τα κράτη ευτυχούν μόνο όταν τιμωρούνται οι αδικίες. (Πλάτωνας)
 • Δεν υπάρχει πιο ακριβής ένδειξη κακής οργάνωσης της πολιτείας, από την αφθονία γιατρών και νομικών. (Πλάτωνας)
 • Χωρίς αρετή, πόνο εις την πατρίδα και πίστη εις την θρησκεία τους, έθνη δεν υπάρχουν. (Μακρυγιάννης)
 • Τα κράτη τότε καταστρέφονται, όταν δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τους σπουδαίους από τους ασήμαντους. (Αντισθένης)
 • Τίποτε δεν κάνει μεγαλύτερο κακό σ' ένα κράτος, από το ότι οι πονηροί άνθρωποι, να περνιούνται ως έξυπνοι. (Βάκων)
 • Το ήθος όλη της πολιτείας είναι το ίδιο, μ' αυτό αυτών που την κυβερνούν. (Ισοκράτης)
 • Το χαρακτηριστικό των δυνατών λαών είναι η αχαριστία απέναντι στους μεγάλους άντρες της πατρίδας του. (Πλούταρχος)
 • Η αξία και η δύναμη του κράτους εξαρτώνται περισσότερο από τον χαρακτήρα των πολιτών, παρά από το είδος των νόμων. (Μιραμπό)
 • Ένα κράτος κινδυνεύει περισσότερο από τους πολίτες του που δεν πειθαρχούν παρά από τους εχθρούς του. (Σπινόζα)
 • Για μένα είναι ντροπή η πατρίδα μου, ενώ εσύ είσαι ντροπή για την πατρίδα σου. (Ανάχαρσις)
 • Όποιος δεν αγαπά την πατρίδα του, δεν μπορεί να αγαπά τίποτα. (Τζόνσον)
 • Η τύχη ενός λαού, η ακμή και η παρακμή του, εξαρτάται από την αγωγή που δίνεται στην νεολαία. (Φίχτε)
 • Αλίμονο στη χώρα εκείνη, όπου οι νέοι έχουν κακίες γέρων και οι γέροι κάνουν σφάλματα των νεαρών. (Λάτιμερ)
 • Είναι αδύνατο να κυβερνήσεις δίκαια ένα έθνος, χωρίς το Θεό και την Βίβλο. (Τζώρτζ Ουάσιγκτον)
 • Πρέπει να κυβερνάς μια χώρα όπως τηγανίζεις ένα μικρό ψάρι: Με ελάχιστες παρεμβάσεις και χωρίς να το παρακάνεις. (ΛάοΤσε 6οςαιώναπ.Χ. Κινέζοςφιλόσοφος)
 • Κάποιος Αθηναίος πολίτης, κατηγορούσε τον Ανάχαρση, ότι ήταν Σκύθης, δηλ. βάρβαρος. Και ο Ανάχαερσης απάντησε: "Για μένα βέβαια είναι ντροπή η πατρίδα. Εσύ όμως είσαι ντροπή της πατρίδας".
 • Όσο πιο αδύναμη είναι η κυβέρνηση ενός κράτους, τόσο πιο δυνατή είναι η γραφειοκρατία.
 • Όπως τα άτομα δεν αξιολογούνται από το ανάστημα, έτσι και τα έθνη δεν κρίνονται από την έκταση.
 • Όταν ένα έθνος, δίδεται στην αναζήτηση της απολαύσεως, η Ιστορία άρχισε ήδη να γράφει τον επιτάφιό του.
 • Κάνετε άθεο και διεφθαρμένο το λαό που θέλετε να υποτάξετε. Όσο καιρό δεν έχει άλλα ήθη από τα δικά σας, θα είστε πάντα ο αφέντης του.
 • Αλίμονο στη χώρα εκείνη, όπου οι νέοι έχουν κακίες γερόντων και οι γέροι διαπράττουν νεανικά σφάλματα.
 • Η μεγαλοσύνη των λαών

δεν μετριέται με το στρέμμα.

Με της καρδιάς το πύρωμα μετριέται

και με το αίμα... (Κωστής Παλαμάς)