Περί σωτηρίας

 • Ο δε υπομείνας εις τέλος, ούτος σωθήσεται. [Εκείνος όμως που θα δείξει υπομονή και αντέξει με σταθερότητα (όλες τις δοκιμασίες) μέχρι τέλους, αυτός θα σωθεί.] (Κατά Ματθαίον 10,22)
 • Αμήν λέγω υμίν, εάν μη στραφήτε και γένησθε ως τα παιδία, ου μη εισέλθητε εις την βασιλείαν των ουρανών. [Σας διαβεβαιώνω, εάν δεν αλλάξετε φρόνημα και δεν γίνετε ταπεινοί σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στην Βασιλεία των Ουρανών.] (Κατά Ματθαίον 17,3)
 • Ει δε θέλεις εισελθείν εις την ζωήν, τήρησον τας εντολάς. [Εάν θέλεις να εισέλθεις στην αιώνιο ζωή, τήρησε τις εντολές.] (Κατά Ματθαίον 19,17)
 • Πολλοίγάρείσικλητοί, ολίγοιδεεκλεκτοί. [Διότι πολλοί είναι οι προσκεκλημένοι στην Βασιλεία του Θεού, αλλά λίγοι είναι οι εκλεκτοί, που δέχονται με ευγνωμοσύνη την πρόσκληση και ετοιμάζονται όπως πρέπει.] (ΚατάΜατθαίον 22,14)
 • Ουπομείναςειςτέλος, ούτοςσωθήσεται. [Εκείνος, ο οποίος κατά το διάστημα των δοκιμασιών θα δείξει μέχρι τέλους υπομονή, αυτός θα σωθεί.] (ΚατάΜατθαίον 24,13)
 • Δυσκόλως οι τα χρήματα έχοντες εις την βασιλείαν του Θεού εισελεύσονται. ΕυκοπώτερόνέστικάμηλονδιατρυμαλιάςραφίδοςεισελθείνήπλούσιονειςτηνβασιλείαντουΘεούεισελθείν. [Πολύ δύσκολα θα μπουν στην Βασιλεία των Ουρανών, αυτοί που έχουν χρήματα. Είναι ευκολότερο μία γκαμήλα να περάσει από την μικρή τρύπα που ανοίγει το βελόνι, παρά ο πλούσιος να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού.] (Κατά Μάρκον 10,23)
 • Οπιστεύσαςκαιβαπτισθείςσωθήσεται, οδεαπιστήσαςκατακριθήσεται. [Εκείνος που θα πιστέψει και βαπτιστεί, θα σωθεί, εκείνος όμως που θα απιστήσει στο κήρυγμά σας, θα καταδικαστεί.] (ΚατάΜάρκον 16,16)
 • Ουδείς επιβαλών την χείρα αυτού επ' άροτρον και βλέπων εις τα οπίσω ευθετός έστιν εις την βασιλείαν του Θεού. [Όποιος βάζει τα χέρια του στο αλέτρι και κοιτάζει πίσω του, δεν είναι κατάλληλος για να κρατήσει και να κηρύξει την Βασιλεία του Θεού.] (Κατά Λουκάν 9,62)
 • ΖητείτεδεπρώτοντηνβασιλείαντουΘεούκαιτηνδικαιοσύνηναυτού, καιταύταπάνταπροστεθήσεταιυμίν. [Ζητείτε κατά πρώτο και κύριο λόγο την Βασιλεία του Θεού και την αρετήν που θέλει από εσάς ο Θεός και όλα αυτά τα επίγεια αγαθά θα σας δοθούν, μαζή με τα ανεκτίμητα αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών.] (ΚατάΜατθαίον 6,33 και Κατά Λουκάν 12,31)
 • Αμήναμήνλέγωυμίν, οπιστεύωνειςεμέέχειζωήναιώνιον. [Σας διαβεβαιώνω, ότι εκείνος που πιστεύει σε Μένα, έχει την αιώνιο ζωή.] (ΚατάΙωάννην 6,47)
 • ΔιαπολλώνθλίψεωνδειημάςεισελθείνειςτηνβασιλείαντουΘεού. [Δια μέσου πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στην Βασιλεία των Ουρανών.] (Πράξεις των Αποστόλων 14,22)
 • ΟυδικαιούταιάνθρωποςεξέργωννόμουεάνμηδιαπίστεωςΙησούΧριστού. [Ο άνθρωπος δεν γίνεται δίκαιος, δεν αποκτά την δικαίωση ενώπιον του Θεού πράττοντας τις τυπικές διατάξεις του Μωσαϊκού Νόμου, αλλά μόνο δια της φωτισμένης ενεργείας και ενεργού πίστεως στον Ιησού Χριστό.] (Προς Γαλάτας 2,16)
 • Φανεράδεέστιταέργατηςσαρκός, ατινάέστιμοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθραι, έρεις, ζήλοι, θυμοί, εριθείαι, διχοστασίαι, αιρέσεις, φθόνοι, φόνοι, μέθαι, κώμοικαιταόμοιατούτοις, απρολέγωυμίνκαθώςκαιπροείπον, ότιοιτατοιαύταπράσσοντεςβασιλείανΘεούουκληρονομήσουσιν. [Είναι φανερά τα έργα, στα οποία παρασύρει τον άνθρωπο η διεφθαρμένη σαρκική φύση του· αυτά είναι τα πονηρά έργα η μοιχεία, η πορνεία, κάθε πράξη διαφθοράς, που κάνει τον άνθρωπο ακάθαρτον, η ακολασία και η μανία για την απόλαυση της ηδονής, η ειδωλολατρία, η μαγεία. Είναι ακόμη οι εχθρότητες και αι αντιπάθειες, αι φιλονεικίες και οι έριδες, αι ζηλοφθονίες, οι θυμοί, οι φατριασμοί, που διαιρούν τους ανθρώπους σε κόμματα, οι διχόνιες, αι αιρέσεις, που οδηγούν σε σχίσματα, οι φθόνοι, οι φόνοι, τα μεθύσια, οι άσωτοι και άσεμνοι διασκεδάσεις και τα άλλα όμοια προς αυτά, για τα οποία σας προλέγω, όπως άλλωστε και κατά την πρώτην επίσκεψή μου, όταν σας κήρυξα το Ευαγγέλιόν μου, σας είχα πει, ότι εκείνοι οι οποίοι διαπράττουν τέτοια αμαρτήματα και δεν μετανοούν γι' αυτά, δεν θα κληρονομήσουν την Βασιλείαν των Ουρανών.] (ΠροςΓαλάτας 5,19-21)
 • ΟυκοίδατεότιάδικοιβασιλείανΘεούοικληρονομήσουσι; Μηπλανάσθε·ούτεπόρνοιούτεειδωλολάτραιούτεμοιχοίούτεμαλακοίούτεαρσενοκοίταιούτεπλεονέκταιούτεκλέπταιούτεμέθυσοι, ουλοίδοροι, ουχάρπαγεςβασιλείανΘεούουκληρονομήσουσι. [Δεν γνωρίζετε, ότι όσοι διαπράττουν αδικίες, δεν θα κληρονομήσουν την Βασιλεία του Θεού; Μην πλανάστε, ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε θηλυπρεπείς, ούτε ομοφυλόφιλοι, ούτε πλεονέκτες, ούτε κλέφτες, ούτε μέθυσοι, ούτε υβριστές, ούτε άρπαγες θα κληρονομήσουν την Βασιλεία του Θεού.] (Προς Κορινθίους Α' 6,9-10)
 • Πάντα μοι έξεστιν, αλλ' ου πάντα συμφέρει. Πάντα μοι έξεστιν, αλλ' ου πάντα οικοδομεί.[Όλα έχω το δικαίωμα να τα πράττω, αλλά δεν είναι συμφέρον και ωφέλιμον για εμένα, να τα πράττω όλα. Όλα έχω το δικαίωμα να τα κάνω, αλλά δεν οικοδομούν όλα, στο έργο της σωτηρίας.] (Προς Κορινθίους Α' 10,23)
 • Χάριτιέστεσεσωσμένοι. Τηγαρχάριτιέστεσεσωσμένοιδιατηςπίστεως·καιτούτοουκεξυμών, Θεούτοδώρον, ουκεξέργων, ίναμητιςκαυχήσηται. [Έχετε σωθεί όχι ένεκα της αξίας σας ή των έργων σας, αλλά η σωτηρία είναι δωρεά της Χάριτος. Διότι πράγματι έχετε σωθεί δωρεάν με την Χάρη δια μέσου της πίστεως. Και αυτή η ανεκτίμητη σωτηρία σας, δεν προήλθε από εσάς, αλλά το δώρο είναι του Θεού. Δεν είναι καρπός και αποτέλεσμα έργων, για να μην μπορεί ποτέ κανείς να καυχηθεί.] (ΠροςΕφεσίους 2,5 και 2,8-9)
 • Μετά φόβου και τρόμου την εαυτών σωτηρίαν κατεργάζεσθε. [Με φόβο και τρόμο να εργάζεστε και να αγωνίζεστε, για να ολοκληρώσετε την σωτηρία σας.] (Προς Φιλιππησίους 2,12)
 • Οςπάνταςανθρώπουςθέλεισωθήναικαιειςεπίγνωσιναληθείαςελθείν. [(Ο Κύριος) Ο Οποίος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, να προχωρήσουν και να λάβουν πλήρη και καθαρή γνώση της αληθείας.] (ΠροςΤιμόθεονΑ' 2,4)
 • Μακάριοιοιποιούντεςταςεντολάςαυτού, ίναέσταιηεξουσίααυτώνεπίτοξύλοντηςζωής, καιτοιςπυλώσινεισέλθωσινειςτηνπόλιν. Έξωοικύνεςκαιοιφαρμακοίκαιοιπόρνοικαιοιφονείςκαιοιειδωλολάτραικαιπαςοφιλώνκαιποιώνψεύδος. [Μακάριοι είναι εκείνοι, που τηρούν τις εντολές του Χριστού, για να έχουν έτσι εξουσία από τον Θεό και δικαίωμα να τρέφονται από το δένδρο της ζωής και να εισέλθουν ελεύθερα από τις πύλες στην πόλη του Θεού, στην Βασιλεία των Ουρανών. Έξω οι αδιάντροποι σαν τα σκυλιά και οι οποίοι κατατεμαχίζουν την Εκκλησία του Χριστού· έξω οι μάγοι και οι πόρνοι και οι φονείς και οι ειδωλολάτρες και καθένας, που αρνείται την αλήθεια, αγαπά και ακολουθεί το ψεύδος της αμαρτίας.] (Αποκάλυψις 22,14-15)
 • Αρχή σωτηρίας και βασιλείας ουρανών είναι η αγάπη. (ΜέγαςΑντώνιος)
 • Για να είσαι αρεστός στον Θεό, κράτησε αυτές τις τρεις παραγγελίες και σώζεσαι: Όπου και αν πας, τον Θεό να έχεις μπρος στα μάτια σου πάντοτε. Ό,τι και αν κάνεις, να στηρίζεται στη μαρτυρία των Θείων Γραφών. Και σ' ό­ποιον τόπον και αν κατοικείς, μη μετακινείσαι εύκολα από εκεί (ΜέγαςΑντώνιος)
 • Γι΄αυτόν που θέλει να σωθεί, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο, εκτός από την αμέλεια και την τεμπελιά της ψυχής. Πολλοί είναι οι δρόμοι της σωτηρίας των ανθρώπων, εξαιτίας της φιλανθρωπίας του Θεού. (ΜέγαςΑντώνιος)
 • Η ζωή και ο θάνατος της ψυχής εξαρτάται από τον πλησίον. Αν κερδίσουμε τον αδελφό, τον Θεό κερδίζουμε, ενώ αν σκανδαλίσουμε τον αδελφό, στον Χριστό αμαρτάνουμε. (ΜέγαςΑντώνιος)
 • Είναι αδύνατον να προκόψουμε με άλλο τρόπο και να σωθούμε, παρά μόνο με την μίμηση του Χριστού σε όλα. (ΆγιοςΕφραίμοΣύρος)
 • Ο Χριστιανός, για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή, πρέπει: 1)Μ' όλη του την ψυχή ν' αγαπάει το Θεό και να τηρεί τις εντολές Του. Ν' αγαπάει, επίσης, τον συνάνθρωπό του, όπως και τον εαυτό του. Γιατί ο Κύριος είπε: «Θα μείνετε πιστοί στη αγάπη μου, αν τηρήσετε όλες τις εντολές μου» (Ιωαν. 15,10). Και : «Έτσι, θα σας ξεχωρίζουν όλοι πως είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη ο ένας για τον άλλο» (Ιωαν. 13,35) 2)Να ταπεινώνει την ψυχή του μπροστά στον Θεό και ποτέ να μην ταπεινώνει τον πλησίον του. Γιατί «καρδιά συντετριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός δεν θα την καταφρονήσει» (Ψαλμ. 50,19). Να πενθεί για τις αμαρτίες του. Να θλίβεται πικρά για τις αμαρτίες του πλησίον του. Να χαίρεται, όταν ο πλησίον του είναι ευτυχισμένος και να μην τον φθονεί για την ευτυχία του. Να δέχεται με υπομονή και να συμβουλεύει με καλοσύνη όσους του εναντιώνονται. Να επιδιώκει πάντα τη εκτέλεση δικαίων και θεάρεστων έργων, που συντελούν στη διατήρηση της καθαρότητος της ψυχής 3)Να αισθάνεται ευσπλαχνία για τους δυστυχισμένους. Να εργάζεται μ' όλες του τις δυνάμεις για την ειρήνη, όπως τη θέλει ο Κύριος∙ γιατί έτσι θα ονομαστεί παιδί του Θεού (Ματθ. 5,9). Να μην δειλιάζει όταν βρίζεται, όταν κατηγορείται, όταν κατατρέχεται, ακόμα και όταν θανατώνεται για την δικαιοσύνη του Θεού και την ομολογία της πίστεως στο Χριστό 4)Να πολεμάει κάθε αιρετική διδασκαλία και να δέχεται την ορθή πίστη της αγίας Εκκλησίας μας για τον Τριαδικό Θεό 5)Ν' αγαπάει την αλήθεια και να μην μολύνει ποτέ τη γλώσσα του με το ψέμα. Να μην κάνει ποτέ κακό στον πλησίον του 6)Να μην κατηγορεί. Να μην κοροϊδεύει. Να μην κάνει τίποτε απ' όσα απαγορεύει ο νόμος του Θεού 7)Να δίνει ελεημοσύνη έστω από το υστέρημά του, χωρίς να ζητάει από τους άλλους ενίσχυση για την καλή αυτή πράξη 8)Να δίνει ευχές, όταν του δίνουν κατάρες. Αν κάποιος τον πάρει αγγαρεία για ένα μίλι, να πάει μαζί του δύο (Ματθ. 5,41), δίχως να βαρυγγωμήσει ή να ξεστομίσει κακό λόγο. Να μην ορκίζεται ποτέ, αλλά να εφαρμόζει την παραγγελία του Κυρίου: «Το «ναι» σας να είναι ναι και το «όχι» σας να είναι όχι» (Ματθ. 5,37) 9)Να υμνολογεί το Θεό και να προσεύχεται σ' Αυτόν με κατάνυξη 10)Να συλλογίζεται πάντα το θάνατό του, την μέλλουσα κρίση και την απολογία που θα δώσει για τα έργα του. Να συλλογίζεται πάντα τις αμαρτίες του, παρακαλώντας το Θεό να του τις συγχωρήσει 11)Να κάνει με ζήλο καλές πράξεις, χωρίς όμως να καυχιέται γι' αυτές, όπως ο Φαρισαίος 12)Να αποφεύγει τη λαιμαργία, τη μέθη, την επιορκία, την άσκοπη φλυαρία, το φθόνο, τις διαμάχες, την κακεντρέχεια, την πλεονεξία, την αισχροκέρδεια, την οργή, την πορνεία, την μοιχεία και γενικά, την ασέλγεια 13)Να μην έχει καμμιά σχέση με την μαγεία, να μην χρησιμοποιεί μαγικά και να μην καταφεύγει ποτέ σε μάγους, μάντεις και γητευτές. Να διατηρεί τον εαυτόν του αγνό, ώστε να μεταλαμβάνει άξια το Σώμα και το Αίμα του Χριστού 14)Να συντρέχει τα ορφανά, τις χήρες και τους ξένους. Να μην αρνείται την βοήθειά του σ' εκείνον που την χρειάζεται. Να δίνει δανεικά δίχως τόκο σ' εκείνον που του ζητάει, γιατί όσα έχει, από το Θεό τα έχει και σ' Αυτόν ανήκουν 15)Να λυπάται ως ψυχικά τυφλούς τους εχθρούς της πίστεως και ν' αγωνίζεται μ' όλες του τις δυνάμεις για το φωτισμό τους, να φεύγει μακριά όμως, από κείνους που εμμένουν στην τύφλωσή τους 16)Να παραμένει σταθερά αγαθός, ευσεβής, αγνός και αφοσιωμένος στο Θεό. Να κατευθύνεται σε κάθε ενέργειά του από την ενθύμηση και το θέλημα του Κυρίου, σύμφωνα με το ψαλμικό: «Βλέπω τον Κύριο πάντοτε μπροστά μου» (Ψαλμ. 15,8) 17)Να μην διατηρεί μνησικακία στην ψυχή του, αλλά να συγχωρεί αμέσως εκείνον που του φταίει. Γιατί ο Κύριος είπε: «Αν συγχωρήσετε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, θα σας συγχωρήσει και εσάς ο ουράνιος Πατέρας σας» (Ματθ. 6,14) 18)Να κρίνει με δικαιοσύνη και φόβο Θεού. Να μην κατακρίνει, να μην περιφρονεί και να μην εξευτελίζει τον πλησίον για τ' αμαρτήματά του. Γιατί ο Κύριος είπε: «Μην κρίνετε τους συνανθρώπους σας, για να μη σας κρίνει κι εσάς ο Θεός» (Ματθ. 7,1) 19)Να σωφρονίζει τον πλησίον με αγάπη. Να υπερασπίζει τον αδικημένο. Να προστατεύει τον αδύνατο. Να βοηθάει τον ανάπηρο. Να νουθετεί τον παραστρατημένο 20)Να αγαπά την ανάγνωση πνευματικών βιβλίων, την ακρόαση του Θείου Λόγου και τις ψυχωφελείς συζητήσεις 21)Να τιμά τους γονείς του και να μην τους κακολογεί ποτέ 22)Να συχνάζει στις Ιερές Ακολουθίες, που τελούνται στο ναό. Να μην αμφιβάλλει για τα θαύματα, που γίνονται από το Θεό σε κάθε εποχή 23)Όταν ο άνθρωπος ζει μ' αυτόν τον τρόπο, έχοντας παντοτινά το Θεό στην καρδιά του με επίγνωση, θα κληρονομήσει τη βασιλεία των ουρανών, που έχει ετοιμαστεί για τους αγίους από την αρχή του κόσμου και που εύχομαι να κληρονομήσουμε όλοι μας, με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σ' Αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη στους ατελεύτητους αιώνες. Αμήν. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Τόσο επιθυμεί ο Θεός να σωθούμε, ώστε τον Υιό Του τον Μονογενή έδωσε. Και απλώς Τον έδωσε, αλλά Τον παρέδωσε σε θάνατο. Κανένας εραστής, ακόμα και ο πιο θερμός και μανιακός, δεν καίγεται τόσο πολύ για την ερωμένη του, όσο ο Θεός ποθεί και αγαπά την σωτηρία των ψυχών μας. Τίποτε δεν ενδιαφέρει τον Θεό περισσότερο από την σωτηρία της ψυχής κάθε ανθρώπου, γι' αυτό λοιπόν, ας μην αμελούμε την φροντίδα τόσο του εαυτού μας, όσο και του πλησίον μας... (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Η σωτηρία μας δεν έγκειται μόνο στο να μην πράττουμε κακό, αλλά και στο να υπομένουμε οι ίδιοι το κακό με γενναιότητα. Δεν αρκεί για την σωτηρία μας, η αποφυγή του κακού, αλλά είναι απαραίτητα τα αγαθά έργα, δηλαδή η άσκηση της αρετής. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Είναι αδύνατον να σωθούμε, χωρίς την ελεημοσύνη, ακόμη και αν κατορθώσαμε αμέτρητες αρετές... Όπως επίσης δεν είναι δυνατό να σωθεί κανείς, αν δεν κάνει τίποτα για τη σωτηρία του πλησίον του. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Και ίσως ρωτήσεις: ''Πώς είναι δυνατόν να σωθώ, εφόσον ζω μέσα στον κόσμο;''. Τί πράγματα είναι αυτά που λες; Θέλεις να σε αποδείξω, ότι δεν είναι ο τόπος που σώζει, αλλά ο τρόπος της ζωής και η προθυμία προς τον Θεό; Ο μεν Αδάμ, μολονότι βρισκόταν στον Παράδεισο, όπως σε ένα λιμάνι, ναυάγησε. Αντίθετα ο Λωτ, μολονότι ζούσε στα Σόδομα, σαν να βρίσκονταν σε ένα ανοιχτό πέλαγος, επέπλευσε και σώθηκε. Ο Ιώβ, μολονότι βρισκόταν πάνω στην κοπριά, αναδείχτηκε δίκαιος. Ενώ ο Σαούλ, μολονότι βρισκόταν στα βασιλικά ανάκτορα, έχασε και την επίγεια και την μετά θάνατο δόξα και τιμή. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Εκείνος ο οποίος εργάζεται μεν έργα δικαιοσύνης, αλλά χωρίς πίστη στον Θεό, δεν είναι δυνατόν να κερδίσει την αιώνια ζωή. Ενώ εκείνος που εχει πραγματική πίστη στον Θεό και χωρίς έργα, είναι δυνατόν να αξιωθεί της αιωνίου ζωής π.χ ο ληστής. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Ο Θεός δεν αφήνει διαρκώς στις συμφορές τους ανθρώπους, για να μην αποκαρδιωθούν, ούτε και στην άνεση, για να μην γίνουν περισσότεροι ράθυμοι, αλλά με τις διάφορες εναλλαγές ποικίλλει την σωτηρία τους. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Και αν χίλιες υποθέσεις σε περιμένουν, καμμία μην θεωρήσεις, πιο επείγουσα από τη σωτηρία του αδελφού που κινδυνεύει... Προσπάθησε να καταλάβεις, τι αντίτιμο έχει καταβληθεί γι' αυτόν τον ένα, και μην θεωρείς ασήμαντη υπόθεση, την σωτηρία του... Εσύ κάμε το καθήκον σου. Και αν εκείνος δεχτεί την προσφορά σου, εσύ θα εξασφαλίσεις τον μισθό σου από το Θεό. Ο Θεός, δεν δίνει σημασία τόσο στα αποτελέσματα, όσο στην πρόθεση εκείνων που εργάζονται. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Μην πάψεις να συμβουλεύεις τον αδερφό σου, όταν τον βλέπεις να φέρεται στο δρόμο της απωλείας, έστω και αν σε εμπαίζει, έστω και αν σε βρίζει, έστω και εάν πρόκειται να γίνει εχθρός σου. Όλα να τα ανέχεσαι, για να πετύχεις την σωτηρία του. Διότι βέβαια μέγα αγαθό είναι, να ελεεί κανείς τους φτωχούς, αλλά τίποτε δεν είναι τόσο μεγάλο, όσο το να απαλλάσσει κάποιον από την πλάνη. Διότι τίποτε άλλο δεν είναι αντάξιο της ψυχής, ούτε ο κόσμος όλος. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Τίποτε άλλο δεν αποτελεί τόσο σπουδαίο γνώρισμα για έναν πιστό που αγαπάει τον Χριστό, όσο το να φροντίζει για τον πλησίον του και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την σωτηρία του. Διότι ο καθένας είναι υπεύθυνος, για την σωτηρία του συνανθρώπου του. Η προσπάθεια για την σωτηρία του πλησίον, είναι έργο προτιμότερο από την δόξα του μαρτυρίου. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Εάν ήταν μόνο η μετάνοιά σου, δικαιολογημένα θα φοβόσουν, ότι δεν θα ήταν δυνατόν να σωθείς. Επειδή όμως στην μετάνοια την δική σου, προστίθεται και η ανέκφραστη φιλανθρωπία του Θεού, έχε θάρρος. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Εκείνος που φροντίζει να σώσει έναν αμελή αδελφό και να τον αρπάξει από το στόμα του διαβόλου, μιμείται, όσο είναι ανθρωπίνως δυνατόν, το Θεό. Τι θα μπορούσε να εξισωθεί μ' αυτό το έργο; Απ' όλα τα κατορθώματα είναι το μεγαλύτερο, είναι το αποκορύφωμα όλης της αρετής. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Αν δεν υπήρχε η απειλή του αιωνίου κολασμού, λίγοι θα ήταν εκείνοι που θα κέρδιζαν την σωτηρία. Δεν είναι βλέπεις, αρκετή για εμάς τους ράθυμους, η υπόσχεση των ουράνιων αγαθών. Ο φόβος της κολάσεως πιο πολύ μας παρακινεί στην αρετή... (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Δεν έχουμε ανάγκη του διαβόλου για να χαθούμε. Αρκεί να φθονούμε και να κατατρέχουμε ο ένας τον άλλον. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Η σωτηρία δεν γίνεται από δικούς μας κόπους, ούτε από κατορθώματα, αλλά από αγάπη. Ούτε μόνο από την αγάπη Του, ούτε μόνο από την δική μας αρετή. Διότι αν γινόταν από την αγάπη του Θεού, θα έπρεπε όλοι να σωθούν. Αν πάλι η σωτηρία προέρχεται μόνο από τη δική μας αρετή, τότε ήταν περιττή η ένσαρκος παρουσία Του και όλα τα έργα της Θείας Οικονομίας. Επομένως η σωτηρία του ανθρώπου επιτυγχάνεται δια της συνεργασίας των 2, δηλ. της δικής μας αρετής και της αγάπης του Θεού. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Αν η δωρεά της Χάριτος σώζει, γιατί δεν σωζόμαστε όλοι; Επειδή δεν θέλετε... Η Χάρις παρόλο που είναι Χάρις, σώζει μόνο εκείνους που θέλουν, όχι βεβαίως εκείνους που δεν την θέλουν, που την αποστρέφονται, που εναντιώνονται και την πολεμούν. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Καταδέχτηκε να λάβει μορφή δούλου Εκείνος, που βρίσκεται στις Πατρικές αγκάλες και να υπομείνει, όλες τις άλλες σωματικές καταστάσεις και να γεννηθεί από γυναίκα και από παρθένο, να τεχθεί και να παραμείνει στην κοιλιά 9 μήνες και να δεχθεί σπάργανα και να θεωρηθεί πατέρας του ο Ιωσήφ και να μεγαλώνει σιγά-σιγά και να περιτμηθεί και να προσφέρει θυσία και να πεινάσει και να διψάσει και να κοπιάσει και τελευταία να υπομείνει προσβλητικό Σταυρικό θάνατο. Και όλα αυτά τα καταδέχτηκε για εμάς και για τη δική μας σωτηρία, ο Δημιουργός των πάντων, ο Οποίος δημιούργησε τα πάντα από το μηδέν... Ποιά απολογία λοιπόν μας απομένει, ενώ έχουν προηγηθεί τόσα πολλά για τη σωτηρία μας, αν συμβεί να τα αποδείξουμε όλα ανώφελα, όταν με την αδιαφορία μας προς αυτά, προδώσουμε τη σωτηρία μας; (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όσα σοφιστεί ο διάβολος εναντίον μας, αυτά ο Θεός τα στρέφει στο κεφάλι του και τα μετατρέπει υπέρ της δικής μας σωτηρίας! (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ο πλούσιος μπορεί να ''δικαιωθεί'' με την ελεημοσύνη, αλλά και ο φτωχός με τη υπομονή. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Αν ο Νόμος του Θεού μπορούσε να μας δικαιώσει, να μας σώσει, τότε θα ήταν περιττός ο θάνατος του Χριστού. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Κανένας να μην ελπίζει εκεί (ότι θα σωθεί), αφού στη ζωή εδώ δεν εργάστηκε τα καλά, έστω και αν έχει προγόνους Αγίους. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Για να ζήσει κανείς αιώνια, πρέπει να έχη πίστη στο Χριστό, πίστη που τρέφεται και με τα καλά έργα. Όποιος δεν έχει πίστη στο Χριστό, ακόμα και αν κάνει καλά έργα, δεν είναι δυνατό να κερδίσει την Ουράνια Βασιλεία. Ο ληστής που σταυρώθηκε μαζί με τον Κύριο, κέρδισε τον παράδεισο μόνο και μόνο με την πίστη του. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ο διάβολος έβγαλε τον Αδάμ από τον Παράδεισο. Ο Χριστός εισήγαγε το ληστή στον Παράδεισο. Πρόσεχε την διαφορά: Ο διάβολος έβγαλε τον άνθρωπο από τον Παράδεισο, παρόλο που δεν είχε αμαρτία, αλλά μια κηλίδα παρακοής. Ο Χριστός έβαλε τον ληστή στον Παράδεισο, παρόλο που ήταν φορτωμένος με αμέτρητα αμαρτήματα. Και μόνο αυτό είναι το αξιοθαύμαστο; Υπάρχει και άλλο σπουδαιότερο: Όχι απλώς τον έβαλε στον Παράδεισο, αλλά τον έβαλε και πριν από τους Αποστόλους, ώστε κανένας να μην χάνει πλέον το θάρρος για την είσοδό του στον Παράδεισο, κανένας να μην απελπίζεται για την σωτηρία, αφού βλέπει να στριφογυρίζει στις Ουράνιες Βασιλικές αυλές, εκείνος που ήταν γεμάτος εγκλήματα. Μήπως άραγε ο ληστής επέδειξε κόπους, κατορθώματα και καρπούς πνευματικούς; Όχι! Με έναν απλό λόγο, με μόνη την πίστη κατόρθωσε να μπει στον Παράδεισο, για να μάθεις, ότι δεν ίσχυσε τόσο πολύ η ευγνωμοσύνη του ληστή, όσο η φιλανθρωπία του Κυρίου. Τί είπε και τί έκανε ο ληστής; Νήστεψε; Δάκρυσε; Έδειξε πολυχρόνια μετάνοια; Καθόλου! Τί έκανε; Πέτυχε την σωτηρία του, ύστερα από τα τόσο δυνατά λόγια του. Πρόσεχε ταχύτητα: Από τον σταυρό, στον Ουρανό. Από την καταδίκη, στην σωτηρία... (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Και πολλοί φτωχοί θα πάνε στην Κόλαση, αλλά και πολλοί πλούσιοι θα πάνε στον Παράδεισο. Συνήθως βέβαια συμβαίνει το αντίθετο. Οι πλούσιοι που αώζονται είναι λίγοι, ενώ οι φτωχοί πολλοί. Σκέψου καλά τα εμπόδια του πλούτου, αλλά και τα αρνητικά της φτώχειας. Ποιό το μειονέκτημα της φτώχειας; Το ψέμα Ποιό είναι το μειονέκτημα του πλούτου; Η υπερηφάνεια, η μητέρα όλων των κακών... (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ο ΙερόςΧρυσόστομος, ρωτήθηκε κάποτε από έναν μαθητή του, πόσοι άνθρωποι σώζονται, σε μία πόλη που αριθμεί τους κατοίκους της πόλης που ζούσαν (αριθμούσε περίπου τους 300.000 κατοίκους). Και ο Ιερός Χρυσόστομος του απάντησε, ότι σώζονται γύρω στους 50!!! Και συμπλήρωσε, ότι και γι' αυτούς δεν είναι σίγουρος!!! [ΠΗΓΗ: "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ" ΑΓΙΟΥΝΙΚΟΔΗΜΟΥΤΟΥΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ(σελ.179)]
 • Πλανώνται αυτοί που πιστεύουν, ότι ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί μόνο με τη Χάρη του Θεού ή μόνο με τη δική του θέληση, δίχως τη Θεία Χάρη. Γιατί η μεν Χάρη, δεν σώζει, παρά μόνο όσους μετανόησαν και επέστρεψαν στον Κύριο, ενώ η θέληση χωρίς τη Χάρη είναι ανεπαρκής για τη σωτηρία, γιατί ο ο άνθρωπος αδυνατεί από μόνος του να δικαιώσει τον εαυτό του απέναντι στον Θεό. Στη σωτηρία, λοιπόν του ανθρώπου συνεργούν συγχρόνως και η Χάρη του Θεού και η θέληση του ανθρώπου. Η μεν Χάρη του Θεού προσκαλεί, διαφωτίζει τον νου και την καρδιά, η δε θέληση συνεργεί στην διάνοιξη των οφθαλμών και την κάθαρση της καρδιάς. Η σωτηρία λοιπόν ξεκινάει από τη Χάρη, μορφοποιείται από τη θέληση και τελειοποιείται από τη Χάρη η οποία τη στεφανώνει. Η παραβολή του Σπορέα είναι πρόσφορο παράδειγμα. Ο σπορέας έσπειρε, η αγαθή γη δέχθηκε, ο δε Θεός αύξησε και ευλόγησε. Ώστε είναι ανάγκη να θέλουμε να σωθούμε, για να σωθούμε από τη Χάρη του Θεού. (Άγιος Νεκτάριος)
 • Αυτός που δεν μεριμνά για την σωτηρίας της ψυχής του, διατρέχει διπλό κίνδυνο: ή να τον πάρει ο θάνατος σε χρόνο που δεν περιμένει ή να τον εγκαταλείψει η Χάρη του Θεού. Και τα 2 είναι μεγάλα κακά, γιατί το αποτέλεσμα είναι ο θάνατος της ψυχής. (Άγιος Νεκτάριος)
 • Αυτά που σώζουν τον άνθρωπο είναι τα έργα τα καλά του Θεού, η ταπείνωση, η υπακοή, η αγάπη, η ελεημοσύνη. Εάν κάνετε καλά έργα, θα έχετε μεγάλο μισθό από τον Θεό. Θα αξιωθείτε να δείτε θαύματα και στην άλλη ζωή, θα έχετε απέραντη αγαλλίαση. (Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης)
 • Αυτοί που δεν θα μιμηθούν τα πάθη του Χριστού με την μετάνοια και την υπακοή και δεν θα γίνουν μέτοχοι του θανάτου Του... αυτοί ούτε της πνευματικής Του αναστάσεως θα γίνουν συμμέτοχοι, ούτε Πνεύμα Άγιο θα λάβουν. (Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος)
 • Σκοπός όλων εκείνων που ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού είναι να ευαρεστήσουν το Χριστό και με αυτό τον τρόπο να κερδίσουν τη σωτηρία τους. Γιατί αυτό είναι η σωτηρία κάθε ψυχής και αν αυτό δεν γίνει, άχρηστος ο κόπος και μάταιη η εργασία μας. (Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος)
 • Θέλεις να σώσεις την ψυχή σου αδελφέ; Γίνε σαν την πέτρινη στήλη... Ούτε όταν σε βρίζουν να εξοργίζεσαι, ούτε όταν σε επαινούν να υψηλοφρονείς. (Όσιος Ποιμήν)
 • Το μέγα όπλο για την σωτηρία όλων μας είναι η επιείκεια. Το έλεος, το οποίο μας έρχεται από τον Θεό, πρέπει και εμείς με τη σειρά μας, να το δίνουμε ως αντίδωρο στους άλλους. (Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης)
 • Πρέπει να αγαπήσουμε το Χριστό. Το καταλαβαίνεις; Ό,τι και να κάνουμε, νηστείες, αγρυπνίες, ελεημοσύνες, μετάνοιες, αν δεν αγαπήσουμε το Χριστό, δεν σωζόμαστε. (Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης)
 • Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν και οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του, για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μη χαθεί κανείς· να μπουν όλοι στην Εκκλησία. Αυτό έχει αξία. (ΌσιοςΠορφύριοςοΚαυσοκαλυβίτης)
 • Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος σωτηρίας, εκτός από το να εξομολογείται ο καθένας σε πατέρες με πολλή διάκριση και από αυτούς να παίρνει οδηγίες για την αρετή και να μην ακολουθεί το δικό του θέλημα. (Άγιος Κασσιανός ο Ρωμαίος)
 • Ανήκουμε στην βασιλεία του διαβόλου, όταν με την θέλησή μας διαπράττουμε την αμαρτία, ενώ κερδίζουμε την Βασιλεία του Θεού, όταν ασκούμε την αρετή με καθαρή καρδιά. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε, όσο βρισκόμαστε ακόμα σ' αυτήν τη ζωή, τίνος την εξουσία αναγνωρίζουμε και ποιόν διακονούμε, τον Θεό ή τον διάβολο; Ας μην αμφιβάλλουμε, ότι στην αιωνιότητα ο καθένας μας θα είναι με το μέρος εκείνου που διακόνησε σε τούτη τη ζωή. (ΆγιοςΚασσιανόςοΡωμαίος)
 • Χριστιανός, που δεν έχει Βαπτισθεί και δεν έχει Εξομολογηθεί, δεν μπορεί να σωθεί. (Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός)
 • Νομίζω ότι και μόνο η ευγνωμοσύνη στον Θεό, για τις πολλές Του ευλογίες και η ταπεινή συμπεριφορά με αγάπη προς τις εικόνες Του, τους συνανθρώπους μας, με λίγο φιλότιμο αγώνα, είναι αρκετά, για να έχουμε αναπαυμένη την ψυχή μας και σ αυτήν την ζωή και στην άλλη. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Ο ευκολότερος τρόπος για να σωθούμε, είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Γι΄αυτό από την αγάπη και την ταπείνωση να αρχίσουμε και μετά να προχωρήσουμε στα άλλα. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Ο Χριστιανός σώζεται μόνον με την πρακτική εφαρμογή των εντολών του Θεού και όχι με τη θεωρητική ενασχόληση περί τα θεία. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Ο Θεός μας δίνει πολλές ευκαιρίες για να κερδίσουμε τον Παράδεισο, αλλά εμείς αυτές τις ευκαιρίες δεν τις δεχόμαστε όλες, τις διώχνουμε. Εάν όσα οφείλει ο άνθρωπος τα ξεπλήρωσε σ' αυτή τη ζωή, σώζεται. (ΆγιοςΠαϊσιοςοΑγιορείτης)
 • Ενώ οι καημένοι οι άρρωστοι πονούν, οι γιατροί τους δίνουν πικρό φάρμακο, γιατί με το πικρό θα γίνουν καλά, όχι με το γλυκό. Θέλω να πω ότι και η υγεία από το πικρό βγαίνει, και η σωτηρία της ψυχής από το πικρό βγαίνει (δια των θλίψεων). (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Πολλοί αμαρτωλοί σώθηκαν, μόνο και μόνο, γιατί δεν έκριναν τους άλλους (έχοντας συναίσθηση της δικής τους αμαρτωλότητας). (ΆγιοςΠαϊσιοςοΑγιορείτης)
 • Εύχομαι ή όλοι στον Παράδεισο ή κανένας στην κόλαση. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Η σωτηρία του ανθρώπου, εξαρτάται από το δευτερόλεπτο, όχι από το λεπτό. Ο άνθρωπος με έναν ταπεινό λογισμό σώζεται, ενώ εάν φέρει έναν υπερήφανο λογισμό, τα χάνει όλα. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Πρέπει να αγωνιστούμε με φιλότιμο να σωθούμε, για να μην λυπήσουμε τον Χριστό. Θα μας πει ο Χριστός: ''Παιδί μου, εγώ έκανα τόσα για να σε σώσω. Έχυσα το Αίμα Μου και υπέμεινα τόσα πάθη. Εσύ τί έκανες, για να σωθείς;''. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Να αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις, για να κερδίσουμε τον παράδεισο. Είναι πολύ στενή η πύλη και μην ακούτε αυτούς που σας λένε, ότι όλοι θα σωθούμε. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Πόσοι θα πάνε στην κόλαση που δεν είδαν και σ' αυτήν τη ζωή λίγη χαρά! Εγώ ύστερα από τόσες πνευματικές χαρές που έζησα, θα είναι μεγάλη απαίτηση, να θέλω να πάω στον Παράδεισο... (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Πρέπει να μας απασχολεί συνέχεια πως θα σωθούμε. Αν δεν μας απασχολεί αυτό, θα μένουμε δεμένοι με τα γήινα και θα είμαστε συνέχεια βραχυκυκλωμένοι. Όταν δεν ξεχνούμε, ότι ο σκοπός μας εδώ στη γη είναι η απόκτηση της Βασιλείας του Θεού, τότε μπαίνει μέσα μας η καλή ανησυχία. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Όσοι αναπαύονται μέσα στον υλικό κόσμο και δεν ανησυχούν για τη σωτηρία της ψυχής τους, μοιάζουν με τα ανόητα πουλάκια που δεν θορυβούν μέσα στο αυγό για να σπάσουν το τσόφλι, να βγουν έξω και να χαρούν τον ήλιο - το ουράνιο αυτό πέταγμα στην παραδείσια ζωή - αλλά παραμένουν ακίνητα και πεθαίνουν μέσα στο αυγό. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Ο Ιησούς είναι ο μοναδικός Σωτήρας. Αυτός πρόσφερε τον εαυτό Του για μας. Άκου τώρα: αν ήσουν κάποιος μεγάλος με εξουσία και πήγαινες σε μια πόλη με τη μάνα σου, όλοι που θα σε περίμεναν εκεί θα χαιρέταγαν και σένα και τη μάνα σου. Θα έλεγαν και τα καλύτερα λόγια γι' αυτήνα και ας μην γνώριζαν τίποτα για την ίδια. Εσύ που θα τ΄ άκουγες, θα χαιρόσουν, θα καμάρωνες για την μάνα σου. Έτσι και ο Χριστός χαίρεται και καμαρώνει για τη μάνα Του, όταν μας ακούει να λέμε καλά λόγια γι' αυτήν. Κοίτα: αν μια φτωχιά πήγαινε στη μάνα σου και την παρακαλούσε να σου ζητήσει να την διορίσεις σε μια θέση και εσύ έκανες τη χάρη της μάνας σου, τότε εκείνη η φτωχιά θα έλεγε, ότι η μάνα σου την έσωσε, αν και εσύ την διόρισες. Ε, έτσι και εμείς λέμε η Παναγία να μας σώσει (με το ''Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς'', αλλά είναι ο Υιός της που σώζει). Και ο Υιός της που έχει την εξουσία, αλλά είναι ταπεινός, χαίρεται να μας ακούει να λέμε καλά λόγια για τη μάνα Του. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Πολλούς και παράξενους τρόπους σωτηρίας γνωρίζει να εφευρίσκει ο Θεός, κινούμενος από αγάπη προς τον άνθρωπο. (Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος)
 • Άρχιζε πάντα απ' το Θεό και πάντα τελείωνε μαζί του.
  Βίου το κέρδος είν' αυτό: τη μέρα σου καλά να τελειώνεις.
  Γνώριζε όλα τα καλά έργα των δικαίων.
  Δεινόν το να πεινάει κανείς, μα φοβερότερος ο πλούτος ο παράνομος.
  Ευεργετείς; Μάθε λοιπόν πως το Θεό μιμείσαι.
  Ζήτα απ' το Θεό να σου είναι σπλαχνικός, σαν όμως εύσπλαχνος είσαι και εσύ.
  Η σάρκα η ανθρώπινη να συγκρατείται πρέπει και να δαμάζεται γερά.
  Θυμό χαλίνωνε, μη πέσεις έξω από τη λογική.
  Ίσια ψηλά το βλέμμα σου, στη γλώσσα να 'χεις μέτρο.
  Κλειδί στ' αυτιά να βρίσκεται, το γέλιο σου να 'ναι σεμνό.
  Λυχνάρι να πορεύεται η λογική μπροστά από κάθε σου έργο.
  Μη σου γλυστράει κάτω απ' ότι φαίνεται, εκείνο που υπάρχει.
  Να ερευνάς τα πάντα με το νου, όμως να πράττεις όσα επιτρέπονται.
  Ξένος πως είσαι, μάθε το καλά. Γι' αυτό τίμα τους ξένους.
  Όταν στη γαλήνη ταξιδεύεις, τότε να θυμάσαι τη φουρτούνα.
  Πάντα να δέχεσαι ευχάριστα, όσα από το Θεό προέρχονται.
  Ραβδί να σε χτυπά του δίκαιου καλύτερα, παρά ο κακός να σε τιμά.
  Στις θύρες των σοφών να πηγαινοέρχεσαι, μακρυά απ' τις θύρες των πλουσίων.
  Το μικρό, μικρό δεν είναι όταν σε κάτι μέγα οδηγεί.
  Ύβριν χαλίνωνε, μακρυά απ' την έπαρση μέγας σοφός να γίνεις.
  Φυλάξου συ απ' το πέσιμο, σαν όμως άλλος πέσει, μη γελάς.
  Χάρισμα το να σε φθονούν, αίσχος και μέγα, να φθονείς εσύ.
  Ψυχή που στο Θεό προσφέρεται, είναι η καλύτερη θυσία.
  Ω, ποιός θα τα φυλάξει όλα αυτά; Αυτός και θα σωθεί! (Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος)
 • Αν θέλεις να σωθείς, αγάπησε τον αληθινό λόγο και μην αποστραφείς ποτέ αδιάκριτα έλεγχο από άλλον. (Άγιος Μάρκος ο Ασκητής)
 • Αν θέλεις να βρεις την σωτηρία σου, απομακρύνσου από τις ηδονές και χρησιμοποίησε την εγκράτεια, την αγάπη και την αδιάλειπτη προσευχή. (Όσιος Θαλάσσιος)
 • Σκέψου όπως σκέφτονται οι κακοποιοί που βρίσκονται στη φυλακή. Εκείνοι δηλαδή, ρωτάνε τους ανθρώπους που τους πλησιάζουν: Πού είναι ο δικαστής και πότε έρχεται; Και με την αναμονή της δίκης και των τιμωριών, κλαίνε. Έτσι και εσύ, οφείλεις να προσέχεις πάντα την ψυχή σου και να λες: Αλίμονο μου! Πώς θα παρουσιαστώ στο φοβερό βήμα του αδέκαστου Κριτή; Και τί θα Του απολογηθώ; Αν σκέφτεσαι έτσι ακατάπαυστα, μπορείς να σωθείς. (Όσιος Αμμωνάς)
 • Τις ψυχές που θέλουν να σωθούν, ο Θεός τις βοηθάει· αν όμως παραιτηθούν από την προθυμία, τότε και το Πνεύμα που τους δόθηκε από τον Θεό αποτραβιέται. (Άγιος Κλήμης Αλεξανδρείας)
 • Ούτε η πίστη, ούτε η αγάπη, ούτε η καρτερία μιας ημέρας, αλλά "ο υπομείνας εις τέλος, ούτος σωθήσεται". (Άγιος Κλήμης Αλεξανδρείας)
 • Φιλάνθρωπος είναι ο Κύριος. Γρήγορος στην συγχώρεση και αργός στην τιμωρία. Κανείς λοιπόν να μην απελπίζεται, για την σωτηρία του. (Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων)
 • Η σωτηρία δεν είναι δυνατή με κανένα άλλο τρόπο, παρά μόνο με την θέωση των σωζομένων. Και η θέωση είναι, η προς τον Θεό κατά το δυνατόν αφομοίωση και ένωση μαζί Του. (Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης)
 • Το να αγνοούν οι άνθρωποι εντελώς τους Θείους Νόμους, είναι μεγάλη προδοσία της σωτηρίας. (Άγιος Επιφάνιος)
 • Πρέπει να καταλάβουμε, ότι για έναν Χριστιανό, δεν υπάρχει σωτηρία χωρίς ταπείνωση. Τόσο απαραίτητη είναι για την σωτηρία μας η ταπείνωση, όσο απαραίτητο είναι το Βάπτισμα και η μετάνοια. (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • H σωτηρία του ανθρώπου, είναι συνάμα και εύκολη και δύσκολη. Γιατί τη μια στιγμή ο άνθρωπος ανεβαίνει στον παράδεισο, με την ταπείνωση και την άλλη κατεβαίνει στην κόλαση, με την υπερηφάνεια. (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Σκέψου αδελφέ πόσα έπαθε ο Κύριος, για την δική σου σωτηρία, ο Οποίος δεν αρκέστηκε μόνο να διαθέσει, τα έργα και τα αγαθά Του, αλλά θέλησε ακόμη να χρησιμοποιήσει τους ίδιους Του τους πόνους, τα πάθη και το θάνατό Του, προκειμένου να εξαγοράσει την σωτηρία σου. Πόσο τρομερό πράγμα είναι από τη μια μεριά ο Χριστός να χύνει το πανάγιο Αίμα Του για την σωτηρία μας και από την άλλη εμείς να μην θέλουμε ν' αγωνιστούμε πρόθυμα γι' αυτήν. Πόσο αναπολόγητοι θα είμαστε... (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Λοιπόν αδελφοί μου, πόσο τυφλοί θα είμαστε, αν δεν βλέπουμε πόσα έκανε ο Θεός για την πολύτιμη σωτηρία της ψυχής μας! Εμπρός λοιπόν, ας εκμεταλλευτούμε τις λίγες μέρες της ζωής που μας απέμειναν. Ας συνέλθουμε, ας ξυπνήσουμε όλες τις κοιμισμένες καλές επιθυμίες μας και ας χρησιμοποιήσουμε το χρόνο της ζωής μας για την ωφέλεια της ψυχής μας. Ας μην αναρωτιόμαστε για τίποτα άλλο, πέρα από εκείνο που ρώτησε ο νομικός: ''Τί ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω;'' (Λουκ. 10,25). Αυτό είναι το πιο αναγκαίο και το πιο ωφέλιμο από τα πράγματα του κόσμου: Τί πρέπει να κάνω για να σωθώ; Όλα τ' άλλα είναι, είτε βλαβερά, είτε ανώφελα και μάταια. Ας τρομάξουμε, που πολλές φορές βάλαμε σε κίνδυνο την ψυχή μας. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό, που από την μεγάλη Του αγαθότητα, υπέμεινε την αμέλειά μας. Και ας Τον παρακαλέσουμε να ολοκληρώσει το έργο που άρχισε, το έργο της σωτηρίας μας. (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Την δίψα για την σωτηρία του συνανθρώπου μας, πρέπει να την έχουμε πάντοτε. Αλλά αυτή η δίψα, πρέπει να προέρχεται από την αγάπη που έχουμε προς τον Θεό και όχι από τον αδιάκριτο ζήλο μας. (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Αρχή σωτηρίας του ανθρώπου είναι η ακριβής γνώση του εαυτού του. (Άγιος Ευάγριος ο Ποντικός)
 • Όπως είναι αδύνατο να φτιάξουμε βάρκα χωρίς καρφιά, έτσι είναι αδύνατο να σωθεί κανείς, χωρίς ταπεινοφροσύνη. (Μέγας Αθανάσιος)
 • Τρεις τρόποι σωτηρίας υπάρχουν: Τρεις τρόποι υπάρχουν: Ο πρώτος του να μην αμαρτάνουμε πια. Ο δεύτερος να μετανοήσει κανείς επάξια. Υπάρχει και τρίτος τρόπος σωτηρίας γι' αυτούς που αμάρτησαν. Οι δοκιμασίες και οι θλίψεις και η υπομονή, σύμφωνα με αυτό που έχει λεχθεί: «Με φίμωτρο σιδερένιο και χαλινάρι σφίξε τα σαγόνια αυτών που δεν σε πλησιάζουν» (Ψαλμός 31,9), πράγμα που έπαθε ο Ναβουχοδονόσορ (Δαν. 4,1). Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο Θεός αυτόν που αμαρτάνει και δεν μετανοεί, τον βάζει σε δοκιμασία και με τις δοκιμασίες έρχεται σε ταπείνωση και με την ταπείνωση σώζεται χωρίς άσκηση, όπως ο τελώνης και ο ληστής. (Άγιος Αναστάσιος ο Σιναϊτης)
 • Τίποτα δεν σώζει τόσο σίγουρα τον άνθρωπο, όσο η βαθειά ταπεινοφροσύνη. Αυτή είναι ο θρόνος της αγάπης και όλων των αρετών. (Άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης)
 • Θέλεις να βρεις την αιώνια ζωή; Κράτησε αυτά τα δύο: την πίστη και την ταπεινοφροσύνη. (ΆγιοςΙσαάκοΣύρος)
 • Η βαθιά λύπη που έχουμε μέσα μας για τις αμαρτίες μας, είναι αρκετή να μας σώσει και ας μην καταβάλλουμε σωματικούς κόπους. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Μην υπερηφανεύεστε για την αβεβαιότητα του πλούτου. Μην έχετε πεποίθηση στη δύναμη του σώματος. Μην επιδιώκετε το μεγαλείο της ανθρώπινης δόξας. Κανένα απ' αυτά δεν σώζει. Όλα είναι πρόσκαιρα, όλα απατηλά. Μια είναι η σωτηρία, ο Χριστός! (Μέγας Βασίλειος)
 • Εάν θέλεις να αρπάξεις την Βασιλεία του Θεού, γίνε βιαστής. Βάλε τον αυχένα σου στον ζυγό της υπηρεσίας του Χριστού. Ελάφρυνέ τον με τον κόπο την αρετή, με νηστείες, αγρυπνίες, υπακοή, ησυχία, ψαλμωδίες, προσευχή, δάκρυα, χειρωνακτική εργασία, με την υπομονή κάθε θλίψεως που έρχεται εναντίον σου και από τους δαίμονες και από τους ανθρώπους. Να μην σε πείσει με τον καιρό ο υψηλόφρονας λογισμός να ελαττώσεις τους κόπους, για να μην καταληφθείς στη θύρα του θανάτου γυμνός από αρετές και βρεθείς έξω από τις πύλες της Βασιλείας. (Μέγας Βασίλειος)
 • Είναι αδύνατο να κληρονομήσουν την Βασιλεία των Ουρανών όσοι δεν δείχνουν περισσότερη δικαιοσύνη και αρετή από εκείνη που προβλέπει ο Ιουδαϊκός νόμος. Επομένως θα την κληρονομήσουν εκείνοι που εφαρμόζουν την αρετή και την δικαιοσύνη που ορίζει το Ευαγγέλιο. (ΜέγαςΒασίλειος)
 • Ενώ επιθυμούμε να σωθούμε και να εισέλθουμε στην Βασιλεία των Ουρανών, ωστόσο δεν φροντίζουμε να την κερδίσουμε με εκείνα τα έργα που απαιτούνται και δεν κοπιάζουμε για να την κατακτήσουμε. Γιατί ποιός κατά τον καιρό της σποράς παραμένει αργός στο σπίτι του ή κοιμάται και όταν έρθει ο θερισμός, να γέμισε την αγκαλιά του με σπαρτά; Ποιός τρύγησε αμπελώνα που δεν φύτεψε και δεν καλλιέργησε ο ίδιος; Οι καρποί ανήκουν σε αυτούς που κοπιάζουν, οι τιμές και τα στεφάνια ανήκουν στους νικητές. (Μέγας Βασίλειος)
 • Γι' αυτόν που θέλει να σωθεί, δεν χρειάζεται πολύς χρόνος. Αναμφίβολα ο ληστής δεν σώθηκε επειδή είχε χρόνο, αλλά και μόνο που πίστευσε, κέρδισε τον αδαπάνητο θησαυρό της Βασιλείας των Ουρανών. (Μέγας Βασίλειος)
 • Κανένας δεν αδιαφορεί για το παιδί του που κινδυνεύει να πέσει σε λάκκο ή εάν πέσει το αφήνει πεσμένο εκεί. Πολύ πιο φοβερό είναι, όταν ψυχή που έπεσε στο βάθος των κακών να την αφήσει κανείς να χαθεί... (Μέγας Βασίλειος)
 • Η στενή και τεθλιμμένη οδός (που οδηγεί στον Παράδεισο) δεν σε χωράει, εάν δεν αποβάλλεις το (παχύ) βάρος του πλούτου. (ΜέγαςΒασίλειος)