Περί ψέματος

 • Αποθέμενοι το ψεύδος λαλείτε αλήθειαν έκαστος μετά του πλησίον αυτού· ότι εσμέν αλλήλων μέλη. [Πετάξετε από πάνω σας, οριστικώς και αμετακλήτως το ψέμα και να λέτε ο καθένας με τον πλησίον του την αλήθειαν, διότι συγκροτούμε όλοι, ένα σώμα και είμαστε μέλη ο ένας του άλλου.] (Προς Εφεσίους 4,25)
 • Μη ψεύδεσθε εις αλλήλους, απεκδυσάμενοι τον παλαιόν άνθρωπον συν ταις πράξεσιν αυτού. [Μην λέτε ψέματα ο ένας στον άλλον, αφού έχετε αποβάλλει πλέον τον παλαιό άνθρωπο, μαζί με τις πονηρές του πράξεις.] (Προς Κολοσσαείς 3,9)
 • Ανήρ δε τις Ανανίας ονόματι συν Σαπφείρη τη γυναικί αυτού επώλησε κτήμα και ενοσφίσατο από της τιμής, συνειδυίας και της γυναικός αυτού, και ενέγκας μέρος τι παρά τους πόδας των αποστόλων έθηκεν. Είπε δε Πέτρος· Ανανία, διατί επλήρωσεν ο σατανάς την καρδίαν σου, ψεύσασθαί σε το Πνεύμα το Άγιον και νοσφίσασθαι από της τιμής του χωρίου; Ουχί μένον σοι έμενε και πραθέν εν τη ση εξουσία υπήρχε; Τί ότι έθου εν τη καρδία σου το πράγμα τούτο; Ουκ εψεύσω ανθρώποις, αλλά τω Θεώ. Ακούων δε ο Ανανίας τους λόγους τούτους πεσών εξέψυξε, και εγένετο φόβος μέγας επί πάντας τους ακούοντας ταύτα. [Ένας άνθρωπος, Ανανίας ονόματι, μαζί με την γυναίκα του την Σαπφείρα, πούλησε το κτήμα του και ξεχώρισε και κράτησε για τον εαυτόν του ένα μέρος από τα εισπραχθέντα χρήματα, με γνώση και συγκατάθεση της γυναικός του, εν αγνοία των Αποστόλων. Και αφού έφερε το υπόλοιπον μέρος των χρημάτων, το έθεσε στη διάθεση των Αποστόλων. Είπε τότε ο Πέτρος: ''Ανανία, γιατί άφησες τον σατανά να γεμίσει με πονηριά την καρδίαν σου, ώστε να πεις ψέματα και να θελήσεις να απατήσεις το Πνεύμα το Άγιο και να κρατήσεις δολίως για τον εαυτόν σου ένα μέρος από το αντίτιμον του χωραφιού; Πριν πωληθεί το χωράφι, δεν έμενε δικόν σου και αφού πωλήθηκε, δεν ήταν το αντίτιμόν του στην εξουσίαν σου να το κρατήσεις ή να το δώσεις; Γιατί έβαλες στην καρδιά σου αυτή την πονηρή πράξη, να εξαπατήσεις την Εκκλησία και να φανείς, ότι από χριστιανικήν τάχα αγάπη προσφέρεις τα πάντα στους πιστούς; Δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους, αλλά στο Άγιο Πνεύμα, στον Θεόν''. Ενώ άκουγε τους λόγους αυτούς ο Ανανίας και σχεδόν πριν τελειώσει ο Πέτρος, έπεσε καταγής και ξεψύχησε. Και έπεσε μεγάλος φόβος σε όλους εκείνους, που άκουσαν αυτά.] (Πράξεις των Αποστόλων 5,1-5)
 • Ος ερείδεται επί ψεύδεσιν, ούτος ποιμαίνει ανέμους, ο δ' αυτός διώξεται όρνεα πετόμενα. [Όποιος στηρίζεται στο ψεύδος, ποιμαίνει ανέμους, ματαιοπονεί. Αυτός είναι σαν να κυνηγά πουλιά, που πετούν στον αέρα και είναι άπιαστα.] (Παροιμίες 9,12)
 • Βδέλυγμα Κυρίου χείλη ψευδή, ο δε ποιών πίστεις δεκτός παρ' αυτώ. [Αποκρουστικά και μισητά είναι ενώπιον του Κυρίου τα χείλη, που ψεύδονται. Όποιος όμως φέρεται με ειλικρίνεια και αξιοπιστία είναι αγαπητός και ευπρόσδεκτος στον Θεό.] (Παροιμίες 12,22)
 • Μη θέλε ψεύδεσθαι παν ψεύδος, ο γαρ ενδελεχισμός αυτού ουκ εις αγαθόν. [Να μην πεις κανένα ψέμα, διότι η ψευδολογία, ποτέ δεν καταλήγει σε καλό.] (Σοφία Σειράχ 7,13)
 • Αιρετόν κλέπτης η ο ενδελεχίζων ψεύδει. [Προτιμότερος είναι ένας κλέφτης, παρά εκείνος, ο οποίος συνεχώς ψεύδεται.] (Σοφία Σειράχ 20,25)
 • Φάρυγξ γεύεται βρώματα θήρας, ούτως καρδία συνετή λόγους ψευδείς. [Όπως ο λάρυγξ, όταν γεύεται φαγητά αγρίων ζώων του κυνηγίου, τα διακρίνει, έτσι και η σοφή διάνοια, διακρίνει τους ψευδείς λόγους.] (ΣοφίαΣειράχ 36,19)
 • Το ψέμα οδηγεί στην κλοπή. (ΔιδαχέςτωνΑποστόλων)
 • Το νήπιο δεν γνωρίζει ψέμα. Ομοίως και η ψυχή που δεν έχει πονηριά. (Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος)
 • Ψέμα είναι κάθε είδος φαντασίας, που κατασκευάζει στη διάνοια την εντύπωση, πως είναι υπαρκτό το ανύπαρκτο. (Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης)
 • Όποιος προσπαθεί να περιγράψει το άφατο με λόγια είναι πράγματι ψεύτης, όχι επειδή μισεί την αλήθεια, αλλά επειδή είναι ακατάλληλος για την περιγραφή. (Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης)
 • Όπως ακριβώς ο άνθρωπος, που το στόμα του λέει την αλήθεια, αγιάζεται από την Αλήθεια, δηλαδή τον Κύριο, γιατί ο Ίδιος λέει, "εγώ ειμί η αλήθεια" (Ιω. 14,6), έτσι και εκείνος που λέει ψέματα, μολύνεται από τον πατέρα του, τον διάβολο, γιατί το ψέμα προέρχεται από τον πονηρό. (Άγιος Αντίοχος της Πανδέκτου)
 • Το στόμα του ταπεινόφρονα, θα πει την αλήθεια. Αυτός που αντιλέγει στην αλήθεια, είναι όμοιος με εκείνον τον υπηρέτη που ράπισε τον Κύριο στο πρόσωπο (Ιων 18,22). (Άγιος Μάρκος ο Ασκητής)
 • Όταν κανεις λέει ψέματα, αυτό είναι αμαρτία. Όταν κανείς λέει ψέματα για καλό σκοπό π.χ. για να γλυτώσει κάποιον άλλον, τότε αυτό είναι μισή αμαρτία, γιατί το ψέμα το λέει όχι για τον εαυτόν του, αλλά για χάρη του αδελφού του. Το ψέμα ακόμη και όταν έχει ελαφρυντικά, δεν παύει να είναι μισή αμαρτία. Είναι λοιπόν και αυτό αμαρτία και χρειάζεται προσοχή, γιατί μπορεί κανείς να παρασυρθεί και να λέει ψέματα και για άλλα μικροθέματα. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Εκείνος που αγαπάει το ψέμα, είναι μαθητής του Διαβόλου. (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Ελεεινός και ταλαίπωρος είναι αυτός, που επιμένει σε κάθε ψέμα, διότι ο διάβολος από την αρχή είναι ψεύτης. Ο ψεύτης είναι μισητός και από τον Θεό και από τους ανθρώπους. Ο ψεύτης είναι άχρηστος σε κάθε εργασία και ακατάλληλος για κάθε αποστολή. Ο ψεύτης προκαλεί θυμούς και φιλονεικίες, με ευχαρίστηση πληροφορείται τα μυστικά και με ευκολία τα αποκαλύπτει και παρουσιάζει τον εαυτόν του αθώο. Τίποτε δεν λέει χωρίς όρκο και νομίζει, ότι πείθει με την πολυλογία του. Ο ψεύτης είναι εφευρετικός και πανούργος. (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Το τελευταίο όριο της κακίας (πονηριάς) είναι το ψέμα. (Μέγας Βασίλειος)
 • Το ψέμα γεννιέται συχνά από την επιθυμία να αρέσουμε στους ανθρώπους και απομακρύνει από την ψυχή το φόβο του Θεού. (ΌσιοςΗσαϊαςοΑναχωρητής)
 • Τίποτα δεν είναι πιο αδύνατο από το ψέμα, έστω και αν το σκεπάζουν με αμέτρητα πολυτελή παραπετάσματα και ωραία λόγια, έστω και αν ακόμα παρουσιαστεί με μύρια λογικά τεχνάσματα. Το ψέμα εύκολα αποκαλύπτεται και γίνεται πιο αδύνατο και από τον ιστό της αράχνης. Γιατί με τη ίδια ευκολία που θριαμβεύει, με την ίδια και καταρέει... (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όποιος θέλει να πει ψέματα, σκέψου τι επιχειρεί, τι μηχανορραφίες χρειάζεται, τι λόγια προσποιείται... Όποιος όμως λέει την αλήθεια, δεν χρειάζεται κόπο, μήτε δυσκολία, μήτε υποκρισία, μήτε τεχνάσματα, διότι η αλήθεια ακτινοβολεί. Και όπως ακριβώς τα άσχημα σώματα έχουν ανάγκη από εξωτερικούς τεχνητούς στολισμούς, για να καλύψουν την φυσική ασχήμια, ενώ τα όμορφα εκ φύσεως λάμπουν μόνα τους, τέτοιο ακριβώς συμβαίνει και ανάμεσα στο ψέμα και την αλήθεια. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Οι Άγιοι παρεκκλίνουν από την αλήθεια όταν πρόκειται για την ωφέλεια της ψυχής, όπως ακριβώς χρησιμοποιεί κανείς και το φυτό ελλέβορο για να θεραπεύσει τις σωματικές ασθένειες. Πρέπει να κάνουμε χρήση του ψέματος σε ακραίες περιπτώσεις, όπως ακριβώς θα κάναμε και με τον ελλέβορο. Όταν δηλαδή πάρουμε ελλέβορο την ώρα που κινδυνεύουμε απο μια θανατηφόρα αρρώστια, γιατρευόμαστε. Αν όμως πάρουμε αυ΄τη την ουσία σε διαφορετική περίπτωση και όταν δεν διατρέχουμε κανέναν κίνδυνο, αυτή θα προκαλέσει ακαριαίο θάνατο. Οι Άγιοι άνθρωποι που ευαρέστησαν στον Θεό, μεταχειρίσθηκαν σωτήρια το ψέμα, τη στιγμή ακριβώς που κινδύνευσαν να πέσουν στην αμαρτία.. Γι' αυτό και όχι μόνο δεν κατακρίθηκαν, αλλά και δικαιώθηκαν. Σκεφθείτε τι θα είχε συμβεί, αν αυτοί δεν είχαν κάνει αυτή τη μικρή παρέκκλιη και προτιμούσαν να μείνουν άκαμπτοι στις αρχές τους. Τέτοια ήταν η περίπτωση της Ραάβ. Η Αγία Γραφή δεν αναφέρει οτι η Ραάβ διέθετε καμιά αρετή, παρά μόνο την αναισχυντία της (Ιησούς Ναυή 2, 1-6). Παρόλα αυτά, αντί να προδώσει τους κατασκόπους του Ιησού του Ναυή, τους έκρυψε λέγοντας ένα ψέμα. Γι' αυτό και μόνο, όμως αξιώθηκε να καταταγεί στο λαό του Θεού, κερδίζοντας μια αιώνια ευλογία. (ΑββάςΔωρόθεος)
 • Υπάρχουν 3 διαφορετικοί τρόποι, για να πει κάποιος ψέματα: Ο ένας είναι το να πει ψέματα με τον νου του, ο δεύτερος είναι το να πει ψέματα με τα λόγια και ο τρίτος το να πει ψέματα με ολόκληρη τη ζωή του. Ο ψευδόμενος με το νου του είναι εκείνος, που δέχεται υπόνοιες. Εάν αυτός δει κάποιον να ομιλεί με τον αδελφόν του, υποπτεύται και λέει, ότι για μένα ομιλούν. Και αν διακόψουν την ομιλία, πάλι υποπτεύεται, ότι για αυτόν διέκοψαν. Εάν πει κανείς λόγο, υποπτεύεται, ότι τον είπε για να τον θλίψει και γενικώς σε κάθε πράγμα υποπτεύεται έτσι τον πλησίον. Ο ψευδόμενος με τα λόγια είναι αυτός, που υποθετικά, οκνεύεται να σηκωθεί στην αγρυπνία και δεν λέεει, συγχωρεσέ με, πού όκνησα να σηκωθώ, αλλά λέει: "είχα πυρετό, είχα σκοτοδίνη, δεν μπόρεσα να σηκωθώ, είχα ατονία" και λέγει δέκα λόγους ψευδείς, για να μην βάλει μία μετάνοια και ταπεινωθεί. Ο ψευδόμενος με τον βίο του είναι αυτός που, ενώ είναι άσωτος, προσποιείται εγκράτεια, ή ενώ είναι πλεονέκτης ομιλεί περί ελεημοσύνης και επαινεί την συμπάθεια κ.τ.λ. (Αββάς Δωρόθεος)
 • Κάθε αμαρτία γίνεται ή από φιληδονία ή από φιλαργυρία ή από φιλοδοξία. Ομοίως και το ψεύδος διά τούτα τα 3 πάθη γίνεται. Ψεύδεται κανείς ή για να μην κατηγορηθεί και ταπεινωθεί, ή για να ικανοποιήσει επιθυμία του, ή για να κερδίσει αγαθά. (ΑββάςΔωρόθεος)
 • Έχουμε την δυνατότητα να ελεχθούμε και στην ανάγκη να παρεκκλίνουμε από την αλήθεια. Αυτό όμως μόνο στην περίπτωση που είμαστε βέβαιοι, ότι η ζημιά που θα προκύψει αν πούμε την αλήθεια, θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερη. Ας θυμηθούμε τον Σαμψών, ο οποίος αποκάλυψε προς μεγάλη συμφορά του, στην μοχθηρή σύζυγό του (την Δαλιδά) την αλήθεια, που της έκρυβε τόσο καιρό, παραπλανώντας την με μία άλλη εξήγηαη σχετικά με την προέλευση της δύναμής του. Επειδή αποκάλυψε την αλήθεια τόσο ασύνετα, πιάστηκε στην παγιίδα. Και αυτό γιατί δεν τήρησε την εντολή του Προφήτη, που έλεγε: "Ακόμα και στην γυναίκα που αγαπάτε, να μην της εμπιστευτείτε τίποτα" (Μιχαίας 7,5). (Αββάς Ιωσήφ)
 • Πρέπει να κάνουμε την χρήση του ψέματος σε ακραίες περιπτωσεις, όπως ακριβώς θα κάναμε με τον ελλέβορο (δηλητηριώδης φυτό). Όταν δηλ. πάρουμε ελλέβορο την ώρα που κινδυνεύουμε από μια θανατηφόρα αρρώστια, γιατρευόμαστε. Αν όμως πάρουμε αυτήν την ουσία σε διαφορετική περίπτωση και όταν δεν διατρέχουμε κανέναν κίνδυνο, αυτή θα προκαλέσει ακαριαίο θάνατο. (Αββάς Ιωσήφ)
 • Οι Άγιοι άνθρωποι που ευαρέστησαν τον Θεό, μεταχειρίστηκαν σωτήρια το ψέμα, την στιγμή ακριβώς που κινδύνευαν να πέσουν στην αμαρτία. Γι' αυτό και όχι μόνο κατακρίθηκαν, αλλά και δικαιώθηκαν. Σκεφτείτε τι θα είχε συμβεί, αν αυτοί δεν είχαν κάνει αυτή την μικρή παρέκκλιση και προτιμούσαν να μείνουν άκαμπτοι στις αρχές τους... (ΑββάςΙωσήφ)
 • Όποιος λέει, ότι δεν είναι ψεύτης, είναι ψεύτης. (π. ΒαρνάβαςΓιάγκου)
 • Οι πολλές υποσχέσεις και δικαιολογίες, είναι συνυφασμένες με το ψέμα. (Είπε Γέρων)
 • Ο σατανάς είναι ο πρώτος που πρωτοείπε ψέματα, όταν στον Παράδεισο είπε στην Έυα, ότι ο Θεός δεν επιτρέπει να φάτε απ' αυτό το δέντρο, για να μην γίνετε ''θεοί''. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που ψεύδεται σήμερα, εξυπηρετεί και περιπατεί στα χνάρια του σατανά. Είναι δηλ. όργανο του σατανά, αφού ο σατανάς χρησιμοποιεί το στόμα, τη γλώσσα, την καρδιά και τον νου του, για να πει ψέματα. (Παναγόπουλος)
 • Είναι μερικές φορές που επιβάλλεται να πούμε το ψέμα, για να προλάβουμε κάποιο κακό, χειρότερο από το ψέμα. Μπορεί για παράδειγμα, εάν πούμε ψέμα, να προλάβουμε ένα διαζύγιο ή ένα φόνο, ή ακόμα θα πρέπει να πούμε ψέμα στο παιδί που πέθανε η μαμά του. Δεν θα πούμε βέβαια στο παιδί, ότι πέθανε η μαμά σου, αλλά ότι πήγε να ψωνίσει και θα έρθει. Είναι δηλ. περιπτώσεις ευλογημένες, που πρέπει να ειπωθεί το ψέμα και αυτές υπάγονται, σε εκείνο το οποίο λέει ο Εκκλησιαστής: Μη γίνεστε πολύ δίκαιοι, αμαρτία εστί. Εάν όμως χρησιμοποιούμε το ψέμα για το συμφέρον μας και για ιδιοτελή σκοπό, τότε το ψέμα είναι τιμωρήσιμο από τον Θεό. (Παναγόπουλος)
 • Όταν βάφω τα μαλλιά μου ή βάζω μαλλιά (περούκα), γίνομαι ένας ψεύτης, κυκλοφορώ ένα ψέμα στο κεφάλι μου. Δεν λέω το ψέμα με την γλώσσα, το λέω με το κεφάλι μου. Δεν είμαι αυτός που είμαι. Ξεγελώ τον εαυτόν μου και τους άλλους. Εξάλλου η αξία σου έγκειται στο χρώμα των μαλλιών σου ή το αν έχεις μαλλιά; (Παναγόπουλος)
 • Ο ψεύτης δεν γίνεται πιστευτός, ακόμα και όταν λέει την αλήθεια. (Κικέρων)
 • Το ψέμα ποτέ δεν ζει για να γεράσει. (Σοφοκλής)
 • Κανένα ψέμα δεν διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα. (Αισχύλος)
 • Η ειλικρίνεια είναι η πηγή όλων των καλών. Όποιος θέλει να ευτυχήσει, σ' αυτόν τον κόσμο, πρέπει να πιστεύει στην αλήθεια από την αρχή της ζωής του, για να ζήσει σαν αξιόπιστος άνθρωπος. Εκείνος όμως, που λέει συνειδητά ψέματα είναι αναξιόπιστος και δεν μπορεί να έχει φίλους ειλικρινείς και όταν γεράσει, όλοι θα τον αποφεύγουν. (Πλάτων)
 • Όποιος λέει ψέματα, δεν τον πιστεύουν ακόμα και όταν λέει την αλήθεια. (Αίσωπος)
 • Μακριά από το ψέμα! Δεν δίνει ανακούφιση στην καρδιά, όπως η αλήθεια. Δεν μας παρηγορεί, λυπεί εκείνον που το εκτοξεύει και σαν βέλος σταλμένο από το Θεό, γυρίζει πίσω και πληγώνει τον τοξότη. (Γκαίτε)
 • Να λες την αλήθεια στον εαυτόν σου και τότε θα δεις, ότι δεν θα μπορέσεις να πεις ψέματα σε κανέναν. (Σαίξπηρ)
 • Το ένα ψέμα φέρνει το άλλο. (Τερέντιος)
 • Ένα ψέμα που επαναλαμβάνεται πολλές φορές, γίνεται ''αλήθεια''. (Λένιν)
 • Εκείνο που με συγκλόνισε, δεν ήταν το ψέμα σου, αλλα το γεγονός, ότι δεν θα μπορέσω να σε πιστέψω ξανά. (Νίτσε)
 • Κανένας άνθρωπος δεν έχει τόσο καλή μνήμη, ώστε να είναι τέλειος ψεύτης. (Λίνκολν)
 • Τα αισιόδοξα ψέμματα έχουν τόσο τεράστια θεραπευτική αξία, ώστε ο γιατρός που δεν ξέρει να τα λέει με πειστικό τρόπο, έχει διαλέξει λάθος επάγγελμα. (ΜπέρναρντΣω)
 • Η ψείρα τρώει τα φυτά, η σκουριά το σίδηρο και η ψευτιά την ψυχή. (Τσέχωφ)
 • Μόνο οι γυναίκες και οι γιατροί ξέρουν, πόσο πολύ αναγκαίο είναι μερικές φορές το ψέμα στους ανθρώπους. (Ανατόλ Φρανς)
 • Σε όλη μου τη ζωή έλεγα ψέματα. Ακόμα και τότε που έλεγα την αλήθεια. Ποτέ δεν μιλούσα για χάρη της αλήθειας. Μιλούσα μόνο για χάρη του εαυτού μου... Το πιο δύσκολο στη ζωή είναι να ζεις και να μην λες ψέματα... και να μην πιστεύεις το ψέμα σου. (Ντοστογιέφσκι)
 • Οι μάζες πιο εύκολα πιστεύουν ένα μεγάλο ψέμα, παρά ένα μικρό. (Χίτλερ)
 • Το πιο μεγάλο ψέμα είναι η αλήΘεια που έχει κατανοηθεί λανθασμένα. (Τζεϊμς)
 • Το ψέμα προσφέρει λουλούδια, ποτέ όμως καρπούς. (Μωράν)
 • Πόσο οδυνηρό είναι το ψέμα! Καταστρέφει την αγάπη, θολώνει το νου γεμίζει θλίψη την ψυχή... Να κόπτεται ο άλλος ότι: "όχι δεν έκλεψα" - "όχι δεν είπα αυτό" - " όχι δεν ήμουν εκεί" κλπ και να σφαδάζει στο κλάμα για να αποδείξει την αλήθεια των αναληθών λόγων του! Πώς μετά να πιστέψεις στα δάκρυα που κυλούν από αυτά τα μάτια; Πώς να ξαναντικρύσεις αυτά τα μάτια; Και όταν το ψέμα προέρχεται από την μάνα, τον πατέρα, το φίλο, τον αδελφό, τότε είναι ακόμα πιο οδυνηρό... Το μαχαίρι του προχωράει βαθιά μέσα στη σάρκα και αφήνει πληγές.... Άνθρωπος που χρησιμοποιεί ως μέθοδο επιβίωσης το ψέμα σίγουρα χρειάζεται βοήθεια ψυχιατρική, ψυχολογική... Είναι ένας άνθρωπος ταλαίπωρος, που η ταλαιπωρία του όμως ταλαιπωρεί και άλλους τόσους... Σίγουρα στη ζωή μας τακτικά συναντάμε τέτοιους ανθρώπους... Να τους δώσουμε την ευκαιρία, να τους βοηθήσουμε ναι... αλλά σαν δούμε ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε τούτη τη λαίλαπα, ας απομακρυνθούμε, ας προσευχηθούμε, ας φύγουμε από τον γκρεμό, γιατί θα τσακιστούμε... Ταπείνωση είναι και αυτό...
 • Είναι εύκολο να πεις ένα ψέμα, το δύσκολο είναι να πεις μονάχα ένα.
 • Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο τον προφορικό λόγο, για να τον μεταχειρίζεται ως ερμηνευτή της αλήθειας και όχι ως όργανο ψεύδους και υποκρισίας.
 • Το μεγαλύτερο ψέμα είναι η μισή αλήθεια.
 • Όποιος ομολογεί ψέματα δείχνει φανερά, ότι φοβάται περισσότερο τους ανθρώπους και καταφρονεί το Θεό.
 • Όποιος λέει ότι δεν λέει ψέματα, λέει ψέματα.
 • Προτιμώ ένα ψέμα που γιατρεύει, παρά μια αλήθεια που ανοίγει πληγές.
 • Όταν προσπαθείς να εξαλείψεις με ψέμα ένα σφάλμα σου, είναι σαν να θέλεις να εξαλείψεις μια κηλίδα στο ρούχο σου, ανοίγοντας μια τρύπα στο λερωμένο ρούχο.
 • Η αλήθεια υπάρχει. Το ψέμα πρέπει να εφευρεθεί.
 • Είναι μια πονηριά του διαβόλου, το να ανακατεύει αρκετή αλήθεια με το ψέμα, ώστε να το κάνει πιστευτό.
 • Το να προσπαθείς να σκεπάσεις το ψέμα με τον μανδύα της αλήθειας, είναι η πιο μεγάλη υποκρισία.
 • Το ψέμα είναι σαν το κόψιμο του ξίφους. Η μεν πληγή του είναι δυνατόν να γιατρευτεί, αλλά η ουλή του παραμένει για πάντα...
 • Ένα ψέμα που επαναλαμβάνεται χίλιες φορές, γίνεται ευκολότερα πιστευτό, παρά μια αλήθεια, που λέγεται μόνο μια φορά.
 • Πολλοί δεν θα έλεγαν ψέματα, αν δεν έβλεπαν τους άλλους ψεύτες.
 • Τα πιο επικίνδυνα ψέματα είναι εκείνα που μοιάζουν με την αλήθεια.
 • Ψέμα που δεν ξεσκεπάζεται, παραμένει αλήθεια.
 • Όποιος λέει το ψέμα, πρέπει να βρει άλλα δέκα, για να το σκεπάσει.
 • Αργά η γρήγορα, ο ψεύτης μπλέκεται με τις αντιφάσεις του.
 • Ο διάβολος είναι ο πρώτος ψεύτης, αλλά όχι και ο τελευταίος.
 • Λες ψέματα στους άλλους, αλλά απατάς τον εαυτό σου.
 • Η αμαρτία έχει πολλά εργαλεία, αλλά το ψέμα είναι ο μοχλός που τα βάζει όλα σε κίνηση.
 • Όμοιος τον όμοιο αγαπά και ο ψεύτης τον ψεύτη θέλει.
 • Το να μην τίποτε το ορθό, θα πει, ότι υποστηρίζεις το ψέμα.
 • Καλύτερα να με χαστουκίσεις με την αλήθεια, παρά να με φιλήσεις με ένα ψέμα.
 • Καλύτερα να περιφρονηθείς για την αλήθεια, παρά να εγκωμιαστείς για το ψέμα.
 • Η αλήθεια μπορεί να πληγώσει, ενώ το ψέμα μπορεί να σκοτώσει.
 • Για τους άνδρες το ψέμα, είναι η τελευταία λύση, για τις γυναίκες, η πρώτη βοήθεια.
 • Όποιος μαγειρεύει ψέματα, στο πιάτο του τα βρίσκει.
 • Δείξε μου τον ψεύτη, για να σου δείξω τον κλέφτη.
 • Η ψευτιά και η κλεψιά είναι μάνα και ανιψιά.
 • Ο ψεύτης και ο κλέφτης, τον πρώτο χρόνο χαίρονται.
 • Η αλήθεια είναι μία και τα ψέματα πολλά.
 • Τα μούτρα του ψεύτη είναι μαύρα, του αληθινού είναι χαρούμενα.
 • Πιο γρήγορα πιάνεται ο ψεύτης από τον κουτσό.
 • Ο ψεύτης μόνο όταν σωπαίνει δεν λέει ψέματα.
 • Η αλήθεια είναι του Θεού, το ψέμα του διαβόλου.
 • Το ψέμα θα πέσει η αλήθεια θα σταθεί.
 • Πες και πες το ίδιο ψέμα, σε τυλίγει σαν το γνέμα.
 • ''Θα και θα...''... πάψε ρε παραμυθά.
 • Αν κρύβεις την αλήθεια, είναι σαν να λες ψέματα. (Αραβική παροιμία)
 • Ιδού πέντε τρόποι που προτείνουν οι ειδικοί ερευνητές, ως σημάδια που θα μπορούσαν να προδώσουν έναν καλό ψεύτη:
  1) Λιγότερα «εγώ»: Οι ψεύτες τείνουν να επινοούν ιστορίες που δεν συνέβησαν ποτέ, με αποτέλεσμα να περιορίζουν τον αριθμό των αναφορών στο πρόσωπό τους.
  2) «Φρένο» στην κίνηση: Η διαδικασία του να λέει κάποιος ψέματα δεν είναι εύκολη υπόθεση, οπότε συνήθως οι ψεύτες τείνουν να μην κινούνται, για να μπορούν να συγκεντρωθούν και να πλάσουν την ιστορία τους.
  3) Δισταγμός: Οι ψεύτες παρουσιάζουν έναν δισταγμό στην ροή του λόγου τους, συγκριτικά με τα ειλικρινή άτομα.
  4) Ξαφνικές παύσεις: Οι ψεύτες συχνά προετοιμάζουν τις απαντήσεις τους. Όταν λοιπόν δεχθούν μια αναπάντεχη ερώτηση, σταματούν ξαφνικά, για να σκεφτούν προτού απαντήσουν.
  5) Χαϊδεύοντας το στόμα, τα μαλλιά: Οι ψεύτες τείνουν να αγγίζουν την περιοχή γύρω από το στόμα τους ή να παίζουν με τα μαλλιά τους πιο συχνά, σε σχέση με τα ειλικρινή άτομα.
 • Κάποτε ο αββάς Αγαθών, ρώτησε τον αββά Αλώνιο, ανυπάρχει περίπτωση να πει κανείς ψέματα. Και ο αββάς Αλώνιος αποκρίθηκε ότι, ''υπάρχει''. ''Πότε;'' τον ρώτησε. Και του λέει ο γέροντας: ''Να, πες ότι δυο άνθρωποι έκαναν φονικό μπροστά σου, Και ο ένας βρήκε καταφύγιο στο κελί σου. Ο άρχοντας τον αναζητεί Και σε ρωτάει: ''Έγινε μπροστά σου φόνος;''. Αν λοιπόν εσύ δεν πεις ψέματα, παραδίνεις τον άνθρωπο στο θάνατο. Είναι όμως προτιμότερο να τον αφήσεις ελεύθερο, στην κρίση του Θεού, γιατί Εκείνος γνωρίζει τα πάντα. Απ' αυτό λοιπόν γίνεται φανερό, ότι μπορεί κάποτε να προτιμήσει κανείς το ψέμα από την αλήθεια''.
 • Δύο παιδιά βρήκαν ένα παστέλι στο δρόμο και άρχισαν να μαλώνουν, ποιός θα το πάρει. ''Δικό μου'', έλεγε ο ένας. ''Όχι, δικό μου'', έλεγε ο άλλος. Τελικά συμφώνησαν να το πάρει εκείνος, που θα έλεγε το μεγαλύτερο ψέμα. Τυχαίως περνούσε από εκεί ένας παπάς, που τους είχε δει να μαλώνουν. ''Τί έχετε παιδιά μου και μαλώνετε έτσι;''. ''Να Πάτερ, είπε ο πιο τολμηρός, εγώ θέλω το παστέλι αυτό και το διεκδικεί ο σύντροφός μου. Αλλά τώρα αποφασίσαμε, να το πάρει εκείνος, που θα πει το μεγαλύτερο ψέμα''. ''Α, όχι παιδιά μου, δεν πρέπει να λέτε ψέματα. Βλέπετε εγώ έγινα παπάς, γιατί δεν είπα ποτέ στη ζωή μου ψέμα''. ''Το παστέλι ανήκει στον παπά'', φώναξε ο άλλος. Συμφώνησαν και τα υπόλοιπα παιδιά. Έδωσαν το παστέλι στον παπά και σηκώθηκαν και έφυγαν. Έμεινε ο παπάς με το παστέλι στο χέρι, σύξυλος...
 • Κάποιος νέος τραπεζίτης, που είχε ανοίξει τραπεζικό γραφείο, ήθελε με κάθε τρόπο να κάνει χρυσές δουλειές από την πρώτη μέρα της επιχειρήσεώς του. Γι' αυτό και αποφάσισε να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα, ακόμα και το ψέμα, για να πετύχει το σκοπό του. Έτσι κάποια στιγμή της πρώτης μέρας και ενώ καθόταν στο γραφείο του, ακούει βήματα έξω από το γραφείο και αμέσως παίρνει στα χέρια του το τηλέφωνο προσποιούμενος, ότι έχει μια ενδιαφέρουσα συνομιλία, με υψηλό και πλούσιο πρόσωπο, ενώ ταυτόχρονα εισέρχεται στο γραφείο του ο πελάτης. ''Εμπρός! Σεις είστε εξοχότατε;... Πολύ καλά... ετελείωσε... μάλιστα, μάλιστα! Ευτυχώς ετοποθέτησα το εκατομμύριο που μου εμπιστευτήκατε... Είναι στην διάθεσή σας, με κέρδος 15.000 φράγκα''. Χαίρετε και προσποιείτε ότι διακόπτει την συνομιλία. Τότε απευθυνόμενος στο πελάτη που εισήρθε στο γραφείο του, του λέει: ''Κύριε, συγχωρέστε με σας παρακαλώ, με φώναξαν για μια επείγουσα και σοβαρική τραπειζική υπόθεση...''. ''Μα έρχομαι Κύριε, να σας...''. ''Καλά, καλά καθίστε σας παρακαλώ...''. ''Όχι, κύριε, είμαι βιαστικός. Με έστειλαν από την εταιρεία των τηλεφώνων, για να σας ειδοποιήσω, ότι το τηλέφωνό σας, θα αρχίσει να λειτουργεί από σήμερα το βράδυ!''. Κόκκαλο ο τραπεζίτης!... Πράγματι το ψέμα αργά ή γρήγορα, θα σε γελειοποιήσει...
 • Κάποτε είχε έρθει στην αρχαία Σπάρτη ένας γέρος από τη Χίο, που συνήθιζε να βάφει τα μαλλιά του και τα γένια του, για να κρύβει την ηλικία του. Μια μέρα ο άνθρωπος αυτός πήγε στην συνέλευση του λαού και του δόθηκε ο λόγος να αγορεύσει πάνω σε ένα θέμα. Αλλά μετά την αγόρευσή του, ο βασιλιάς Αρχίδαμος σηκώθηκε και είπε: ''Τι αλήθεια μπορεί να πει ο άνθρωπος αυτός, που όχι μονάχα μέσα του, αλλά και έξω από το κεφάλι του περιφέρει το ψέμα;''

***