Περί γυναίκας

 • Βούλομαιουνπροσεύχεσθαιταςγυναίκαςενκαταστολήκοσμίω, μετάαιδούςκαισωφροσύνηςκοσμείνεαυτάς, μηενπλέγμασινήχρυσώήμαργαρίταιςήιματισμώπολυτελεί. [Θέλω, λοιπόν, να προσεύχονται οι γυναίκες με ενδυμασία σεμνή, να στολίζουν τον εαυτόν τους με συστολή και σεμνότητα και σωφροσύνη και όχι με εξεζητημένα πλεξίματα των μαλλιών ή με χρυσά κοσμήματα ή με μαργαριτάρια ή με πολυτελή ενδύματα.] (Προς Τιμόθεον Α' 2,8-9)
 • Γυναικί δε διδάσκειν ουκ επιτρέπω, ουδέ αυθεντείν ανδρός, αλλ' είναι εν ησυχία. Αδάμ γαρ πρώτος επλάσθη, είτα Έυα. Και Αδάμ ουκ ηπατήθη, η δε γυνή απατηθείσα εν παραβάσει γέγονε. Σωθήσεταιδεδιατηςτεκνογονίας, εάνμείνωσινενπίστεικαιαγάπηκαιαγιασμώμετάσωφροσύνης.[Δεν επιτρέπω να διδάσκει γυναίκα - στην Εκκλησία -, ούτε να εξουσιάζει τον άντρα, αλλά να μένει σιωπηλή. Διότι ο Αδάμ πλάστηκε πρώτα από το Θεό και έπειτα η Έυα. Εξάλλου, δεν ήταν ο Αδάμ αυτός που εξαπατήθηκε πρώτος από τον διάβολο, αλλά η γυναίκα εξαπατήθηκε πρώτη και έπεσε στην παράβαση. Θα σωθεί και κάθε γυναίκα, δια της τεκνογονίας, με την απόκτηση δηλαδή και καλή ανατροφή των τέκνων της, εάν βέβαια μείνουν μέχρι τέλους, στην πίστι προς τους άνδρες τους, στην αγάπη προς αυτούς και στον αγιασμόν, με την σωφροσύνη και την αγνότητά τους.] (Προς Τιμόθεον Α' 2, 12-14)
 • Γυναικίσωθήσεταιδιατηςτεκνογονίας, εάνμείνωσινενπίστεικαιαγάπηκαιαγιασμώμετάσωφροσύνης. [Θα σωθεί κάθε γυναίκα δια της τεκνογονίας, με την απόκτηση δηλαδή και καλή ανατροφή των τέκνων της, εάν βέβαια μείνουν μέχρι τέλους στην πίστη προς τους άνδρες τους, στην αγάπη προς αυτούς και στον αγιασμό με την σωφροσύνη και την αγνότητά τους.] (ΠροςΤιμόθεονΑ' 2,15)
 • Αιγυναίκεςυποτασσόμεναιτοιςιδίοιςανδράσιν, ίνακαιειτινεςαπειθούσιτωλόγω, διατηςτωνγυναικώναναστροφήςάνευλόγουκερδηθήσονται, εποπτεύσαντεςτηνενφόβωαγνήναναστροφήνυμών.[Οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άντρες σας, ώστε και αν μερικοί απ' αυτούς δεν υπακούουν στο λόγο του Θεού, να τους κερδίσετε χωρίς κανένα κήρυγμα, παρά με μόνη την συμπεριφορά σας. Δηλαδή θα βλέπουν απλά την άμεμπτη διαγωγή σας, που θα σας τον εμπνέει ο φόβος και ο σεβασμός του Θεού.] (Α' Πέτρου 3,1-2)
 • Πονηρία γυναικός αλλοιοί την όρασιν αυτής και σκοποί το πρόσωπον αυτής εώς άρκος. Mη δως γυναικί πονηρά εξουσίαν. [Η κακία της γυναικός, αλλοιώνει την εμφάνισή της και γενικώς την κάνει σκοτεινό το πρόσωπόν της, σαν το πρόσωπον της αρκούδας. Μην δίνεις εξουσία σε κακή γυναίκα.] (Σοφία Σειράχ 25,17 - 25,25)
 • Βοοζύγιον σαλευόμενον γυνή πονηρά, ο κρατών αυτής ως ο δρασσόμενος σκορπίου. [Η κακή γυναίκα είναι ένας αταίριαστος και κλονιζόμενος ζυγός βοϊδών. Όποιος θα επιχειρήσει να έρθει σε επαφή και να κυριαρχήσει σ' αυτήν, είναι σαν εκείνον, που πιάνει με τα χέρια του σκορπιό!] (Σοφία Σειράχ 26,7)
 • ΔόσιςΚυρίουγυνήσιγηρά, καιουκέστιναντάλλαγμαπεπαιδευμένηςψυχής. Χάριςεπίχάριτιγυνήαισχυντηρά, καιουκέστισταθμόςπαςάξιοςεγκρατούςψυχής. [Δωρεά Θεού είναι η σιωπηλή γυναίκα. Δεν υπάρχει κανένα αντάλλαγμα μιας γυναικείας ψυχής, μορφωμένης κατά Θεό. Η ντροπαλή και συνεσταλμένη σύζυγος είναι διπλή χάρις παρά του Θεού και δεν υπάρχει ζύγι ικανό, να σταθμίσει την αξία της ενάρετου αυτής ψυχής.] (ΣοφίαΣειράχ 26,14-15)
 • Πορνεία γυναικός εν μετεωρισμοίς οφθαλμών, και εν της βλεφάροις αυτής γνωσθήσεται. Γυνήμισθίαίσησιάλωλογισθήσεται. [Η πορνεία της γυναικός φαίνεται από την ζωηρότητα και την αναισχυντία των οφθαλμών της. Γίνεται γνωστή ακόμη και από αυτά τα βλέφαρά της. Γυναίκα που πωλείται αναιδώς, είναι σιχαμερή σαν το σάλιο.] (Σοφία Σειράχ 26,9 και 26,22)
 • Γυνήασεβήςανόμωμερίςδοθήσεται, ευσεβήςδεδίδοταιτωφοβουμένωτονΚύριον. [Η ασεβής γυναίκα παραχωρείται ως τιμωρία στον ασεβή άνδρα, ενώ η ευσεβής γυναίκα δίδεται προς εκείνον, που φοβείται τον Κύριο.] (ΣοφίαΣειράχ 26,23)
 • Οκτώμενοςγυναίκαενάρχεταικτήσεως, βοηθόνκατ' αυτόνκαιστύλοναναπαύσεως. [Εκείνος που αποκτά καλή γυναίκα, κάνει αρχήν της ευτυχίας του· αποκτά βοηθό και στύλο της αναπαύσεώς του.] (Σοφία Σειράχ 36,24)
 • Από γαρ ιματίων εκπορεύεται σης και από γυναικός πονηρία γυναικός. Κρείσσων πονηρία ανδρός η αγαθοποιός γυνή, και γυνή καταισχύνουσα εις ονειδισμόν. [Διότι όπως από τα ενδύματα βγαίνει ο σκόρος, έτσι και από την γυναίκα πηγάζει η γυναικεία πονηριά. Προτιμοτέρα είναι η φανερά κακία του ανδρός, παρά η υποκριτική εξυπηρετική γυναίκα και ακόμη περισσότερο γυναίκα, η οποία κατεντροπιάζει και εξευτελίζει τον άνδρα.] (Σοφία Σειράχ 42,13-14)
 • Μη πρόσεχε φαύλη γυναικί· μέλι γαρ αποστάζει από χειλέων γυναικός πόρνης, ή προς καιρόν λιπαίνει σαν φάρυγγα, ύστερον μέντοι πικρότερον χολής ευρήσεις και ηκονημένον μάλλον μαχαίρας διστόμου. [Μην δίνεις προσοχή σε φαύλη και ανήθικη γυναίκα, διότι από τα δόλια χείλη της πόρνης γυναικός στάζει μέλι, το οποίο προς στιγμή μόνον γλυκαίνει τον φάρυγγά σου· έπειτα όμως θα βρεις αυτό πικρότερο από την χολή και ακονισμένο περισσότερον από δίκοπο μαχαίρι, ώστε να σφάζει τους ασυνέτους.] (Παροιμίες 5,3-4)
 • Ώσπερενώτιονενρινίυός, ούτωςγυναικίκακόφρονικάλλος. [Ό,τι είναι το χρυσό σκουλαρίκι στην μύτη του χοίρου, κάτι τέτοιο είναι και το κάλλος στην ασύνετη και με αμαρτωλά φρονήματα γυναίκα.] (Παροιμίες 11,22)
 • Σοφαίγυναίκεςωκοδόμησανοίκους, ηδεάφρωνκατέσκαψεταιςχερσίναυτής. [Συνετές και ενάρετες γυναίκες έχτισαν με την νοικοκυροσύνη τους και ανέδειξαν τα σπίτια τους και την οικογένειά τους, ενώ η άμυαλος και σπάταλος γυναίκα εξεθεμελίωσε με τα ίδια της τα χέρια το σπίτι της.] (Παροιμίες 14,1)
 • Κρείσσονοικείνενγηερήμωημετάγυναικόςμαχίμουκαιγλωσσώδουςκαιοργίλου. [Είναι καλύτερο και προτιμότερο να κατοικεί κανείς μόνος του στην έρημο, παρά μαζί με γυναίκα φιλόνεικη, γλωσσού και θυμώδη.] (Παροιμίες 21,19)
 • Γυναίκαανδρείαντιςευρήσει; τιμιωτέραδεέστιλίθωνπολυτελώνητοιαύτη. [Γυναίκα νοικοκυρά και δραστήρια, ποιός θα μπορέσει να βρει; Είναι ασυγκρίτως ανώτερη και από τους πλέον πολύτιμους λίθους.] (Παροιμίες 31,10)
 • Τίποτε καλύτερο στον κόσμο, από την καλή γυναίκα. Και τίποτε χειρότερο, από την κακή γυναίκα. (Σολομώντας)
 • Ουδύνανταιοιάνθρωποιχωρίςτωνγυναικώνείναι. [Δεν μπορούν να υπάρξουν και να ζήσουν οι άνθρωποι χωρίς τις γυναίκες.] (Α' ΕΣΔΡΑΣ 4,17)
 • Εν λύπαις τέξη τέκνα, και προς τον άνδρα σου η αποστροφή σου, και αυτός σου κυριεύσει.[Με πόνους θα γεννάς τα τέκνα σου και θα εξαρτάσαι πάντοτε από τον άνδρα σου και αυτός θα είναι κύριός σου.] (Γένεσις 3,16)
 • Οι γυναίκες μιλάνε με την καρδιά. (ΆγιοςΠαϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Τις γυναίκες, επειδή έχουν περισσότερη αγάπη στην φύση τους, ο διάβολος πολύ τις πολεμάει (από φθόνο) και προσπαθεί να δηλητηριάσει την αγάπη τους με την φαρμακερή ζήλεια και εάν το πετύχει αυτό σε καμμιά γυναίκα, μπορεί καμμιά φορά να φθάσει η κακία της γυναίκας σε δαιμονικό βαθμό και τότε η γυναίκα από μέλισσα γίνεται σφήκα και ξεπερνά την σκληρότητα του άνδρα. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Οι γυναίκες θέλουν λίγο ανδρισμό. Η γυναίκα χωρίς ανδρισμό, είναι χαλβάς... (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Γυναίκα με τροχισμένο το λίγο μυαλό της στην πονηριά και που έχει στη φύση της περισσότερη κακία και λιγότερη αγάπη και τα θεωρήσει αυτά για ανδρισμό και υπερηφανεύεται, τότε μπορεί να περάσει και τον Πάπα στο αλάθητο και τον Μουσολίνι στην βαρβαρότητα. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Η γυναίκα όταν δεν έχει παιδιά και δεν αξιοποιήσει το θέμα αυτό πνευματικά, βασανίζεται... Η καρδιά της γυναίκας αχρηστεύεται, όταν η αγάπη που έχει στην φύση της δεν βρει διέξοδο. Και βλέπεις, άλλη με πέντε - έξι ή και οκτώ παιδιά, να είναι πάμφτωχη η καημένη και να χαίρεται. Έχει και λεβεντιά και παλληκαριά. Γιατί; Γιατί βρήκε τον στόχο της. Μου έκανε εντύπωση μία περίπτωση: Ένας γνωστός μου είχε δύο αδελφές. Η μία παντρεύτηκε πολύ μικρή και απέκτησε πολλά παιδιά. Θυσία γινόταν. Έρραβε κιόλας και έστελνε σε φτωχούς ελεημοσύνες. Ήρθε προ ημερών και μου είπε: «έχω και εγγονάκια τώρα!» και σκιρτούσε η καρδιά της. Η άλλη δεν παντρεύτηκε, δεν αξιοποίησε πνευματικά και το αμέριμνο που είχε και ήταν... μην τα ρωτάς! Ένα άχρηστο πράγμα! Βαριόταν που ζούσε. Περίμενε από την γριά μάνα της να την εξυπηρετεί και είχε και παράπονα. Βλέπετε τι γίνεται; Δεν έγινε η αλλαγή μέσα της, γιατί δεν έγινε μητέρα και ούτε αξιοποίησε την αγάπη που υπάρχει στην γυναικεία φύση, βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη. Για αυτό λέω, ότι η θυσία είναι απαραίτητη στην γυναίκα. Ο άνδρας και αν ακόμη δεν καλλιεργήσει την αγάπη, δεν παθαίνει και μεγάλη ζημιά. Η γυναίκα όμως, με την αγάπη που έχει, αν τυχόν δεν την διοχετεύει σωστά, είναι σαν μια μηχανή που δουλεύει, αλλά δεν έχει υλικό να δουλέψει και τραντάζεται και τραντάζει και τους άλλους.] (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Οι γυναίκες ενώ έχουν πολλή καρδιά και θα μπορούσαν να κάνουν πολύ καλό νοικοκυριό στην ψυχή τους, ξοδεύουν την καρδιά τους σε ασήμαντα πράγματα. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα ποτήρι με ωραία σχέδια, με γραμμές κ.λπ. Και αν δεν είχε γραμμές, την δουλειά του πάλι θα την έκανε. Εκείνες όμως πάνε στο κατάστημα και αρχίζουν: «Όχι, τις θέλω μέχρι εκεί τις γραμμές, όχι έτσι, όχι αλλιώς». Και αν έχει και κανένα λουλούδι, ε, τότε είναι που σκιρτά η καρδιά! Έτσι η γυναίκα καταστρέφει όλη την δυναμικότητά της. Σπάνια θα βρεις κανέναν άνδρα να δώσει προσοχή σε κάτι τέτοια. Και αν ένα πορτατίφ λ.χ. είναι καφέ ή μαύρο, ούτε που το προσέχουν οι άνδρες. Αλλά η γυναίκα θέλει κάτι όμορφο, χαίρεται, δίνει ένα κομμάτι της καρδιάς της σε αυτό, άλλο κομμάτι σε κάτι άλλο, οπότε τί μένει για τον Χριστό; Τα χασμουρητά από την κούρασή της στην ώρα της προσευχής. Όσο απομακρύνεται η καρδιά της γυναίκας από τα όμορφα, τόσο πλησιάζει τον Χριστό. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Η γυναίκα μπορεί στο σώμα να είναι αδύναμη, να έχει λιγότερες σωματικές δυνάμεις από τον άνδρα, αλλά με την καρδιά που έχει, αν την δουλεύει, έχει τέτοια αντοχή, που ξεπερνάει την ανδρική δύναμη. Ο άνδρας, ναι μεν έχει σωματικές δυνάμεις, αλλά δεν έχει την καρδιά και την θυσία που έχει η γυναίκα. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Η παροιμία λέει: ''Ή μικρός παντρέψου ή μικρός καλογερέψου''. Ειδικά η κοπέλα, καλά είναι μέχρι τα 25 της χρόνια, να αποφασίζει ποιά ζωή θα ακολουθήσει (έγγαμη ή μοναχική). Μετά τα 25 αρχίζει να γίνεται λίγο δύσκολη η αποκατάστασή της, γιατί σκέφτεται πως θα υποταχτεί. Εν τω μεταξύ, όσο μεγαλώνει, αποκτάει και ιδιοτροπίες και ποιός θα την πάρει; Έπειτα ζητάει κυρίως προστασία στον γάμο και όχι να κάνει οικογένεια. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Η ακόλαστη γυναίκα είναι σαν τον ύφαλο βράχο, που κρύβεται στην αλμυρή θάλασσα του βίου και απροειδοποίητα καταποντίζει και βουλιάζει κάτω από τη θάλασσα, όσους την πλησιάζουν απρόσεκτα. (Άγιος Συμεών ο Μεταφραστής)
 • Τίποτε πιο ισχυρό από γυναίκα ευλαβή και συνετή. Ρυθμίζει τον άντρα της και του πλάθει την ψυχή όπως εκείνη θέλει. Έχουμε πολλά παραδείγματα αντρών που ήταν σκληροί και ανυπάκουοι και όμως μαλάκωσαν. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Μπορεί η γυναίκα να ασκήσει την αρετή της σωφροσύνης περισσότερο και από τους άντρες, διότι δεν την ενοχλεί τόσο πολύ η φλόγα της σάρκας και μπορεί να επιδείξει κοσμιότητα και σεμνότητα και αγιασμό και περιφρόνηση των χρημάτων. Για όλα τα μεγάλα είναι ικανή. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Αν πρέπει όταν μας χτυπάνε οι εχθροί, να στρέφουμε και την άλλη σιαγόνα, πολύ περισσότερο οφείλει η γυναίκα να υπομένει το σκληρό σύζυγο. Φυσικά δεν το λέω αυτό, για να ραπίζεται η γυναίκα. Όχι, όχι!!! Κάτι τέτοιο είναι μεγίστη ατιμία, όχι αυτής που δέρνεται, αλλά αυτού που δέρνει. Αν όμως γυναίκα, σου τύχη τέτοιος σύζυγος, να μην αποκάμεις. Να σκέπτεσαι το μισθό που θα πάρεις από τον Θεό, αλλά και τον έπαινο στην παρούσα ζωή. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Και γιατί υποχρέωσε ο Απόστολος Παύλος τις γυναίκες να υποτάσσονται τόσο πολύ στους άνδρες τους; Γιατί είναι κάπως ασθενέστερη στη θέληση η γυναίκα και ασταθής και διακρίνεται για την ελαφρότητά της. Γι' αυτό τοποθέτησε ως διδασκάλους του Ευαγγελίου τους άντρες, ώστε να ωφελήσει και τους δύο. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Το πιο χαριτωμένο στολίδι στην γυναίκα είναι η ολιγομίλητη γλώσσα. Η σιωπή στολίζει την γυναίκα πολύ περισσότερο, από τα ωραία φορέματα. Τη γυναίκα δεν την κάνει αξιαγάπητη η σωματική ομορφιά, αλλά η αρετή της ψυχής. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Τίποτε πιο αισχρό δεν υπάρχει από γυναίκα, που επιδίδεται στις απολαύσεις. Τίποτε πιο αισχρό δεν υπάρχει από γυναίκα, που παραδίδει τον εαυτόν της στη μέθη. Χάνει την λαμπρότητά της, την ανθηρότητα του προσώπου της. Θολώνει το ήμερο των ματιών της, σαν κάποιο σύννεφο να πέρασε κάτω από τις ηλιακές ακτίνες. Η άλλη, η σεμνή γυναίκα, είναι γεμάτη ομορφιά. Η ντροπαλή που αγαπά τη σιωπή και νηστεύει, έχει διπλή ομορφιά, μεγαλύτερη ωραιότητα, ελκυστικότερο πρόσωπο... (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Η ομορφιά του σώματος, όταν δεν συνοδεύεται από την αρετή της ψυχής, θα μπορέσει να σκλαβώσει τον άνδρα για είκοσι και τριάντα μέρες, δεν θα διαρκέσει όμως περισσότερο, αλλά αφού δείξει την κακία της, θα διαλύσει την αγάπη. Οι γυναίκες όμως που λάμπουν εξ αιτίας της ομορφιάς της ψυχής, όσο προχωρεί ο καιρός και φανερώνουν την ευγένεια της ψυχής τους, τόσο περισσότερο ελκύουν τους άνδρες τους. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Αν θυμώσει η ψυχή, κάνει το σώμα αποκρουστικό και αισχρό· αν δείξει γαλήνιο μάτι, του χαρίζει μεγάλο κάλλος· αν φθονεί, χύνει πολλή ωχρότητα σ' αυτό και το μαραζώνει· αν αγαπά η ψυχή, του χαρίζει μεγάλη ομορφιά. Έτσι πολλές γυ­ναίκες, που δεν είναι όμορφες στο πρόσωπο, παίρνουν πολλή χάρη από την ψυχή τους. Άλλες πάλι που ακτινοβολούν με την ωραιότητά τους, επει­δή έχουν ψυχή χωρίς χάρη, καταστρέφουν και την ομορφιά τους. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ποιά γυναίκα θα αγαπούσε κανείς περισσότερο: εκείνη που εύκολα ενδίδει ή εκείνη που αντιστέκεται και του φέρνει δυσκολίες; Οπωσδήποτε τη δεύτερη, διότι περισσότερο ανάβει ο πόθος του. Και στη γυναίκα το ίδιο συμβαίνει. Τιμά και θαυμάζει περισσότερο τον άντρα που φαίνεται να την περιφρονεί (τον ζόρικο). (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του, σε γυναίκες παρουσιάστηκε, επειδή το φύλο των γυναικών είχε υποτιμηθεί. Γι' αυτό και στην Γέννηση και στην Ανάσταση του Χριστού, γυναίκα αισθάνεται πρώτη τη χάρη. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Θα σωθεί το γυναικείο γένος με την τεκνογονία. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Σου φαίνονται γλυκά τα λόγια της πόρνης. Το ξέρω και εγώ, αφού και η Αγία Γραφή το επιβεβαιώνει: ''Μέλι στάζει από τα χείλη της πόρνης'' (Παροιμίες 5,3-4). Γι' αυτό και εγώ κάνω όλα αυτά, να μην γευτείς το μέλι εκείνο, που μετατρέπεται γρήγορα σε χολή. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Το βλέμμα της πονηρής γυναίκας είναι καυτό, το φιλί της δηλητήριο και σε συνδυασμό με την απατηλή ομορφιά του προσώπου της και τα κολακευτικά λόγια της, μπορούν να παρασύρουν οποιονδήποτε άνδρα στην πλαστή αγάπη της. Και έτσι μπορείς να δεις, μορφωμένο και συνετό άνδρα, ακόμα και θεολόγο, μοναχό ή και Επίσκοπο, πολλές φορές να φονεύεται πνευματικά από μια τέτοια γυναίκα και να περιφέρεται σαν ένα τιποτένιο ζώο, που είναι δεμένο από ένα σχοινί. (Μέγας Βασίλειος)
 • Οι πονηρές διαθέσεις τών γυναικών οδηγούν στό βυθό τις ασθενείς ψυχές εκείνων που κατοικούν μαζί τους. (ΜέγαςΒασίλειος)
 • Το πιο μεθυστικό πιοτό για μια γυναίκα είναι η κολακεία. (Ιερός Αυγουστίνος)
 • Αν ο Θεός ήθελε τη γυναίκα να κυβερνά τον άνδρα, θα την έβγαζε από το κεφάλι του Αδάμ. Αν την προόριζε για σκλάβα του, θα την έβγαζε από τα πόδια του. Αλλά ο Θεός έβγαλε την γυναίκα από το πλευρό του άνδρα, γιατί την έκανε, για να γίνει βοηθός και ίση του. (Ιερός Αυγουστίνος)
 • Ο Χριστός τίμησε, αγκάλιασε και μερίμνησε και για τα δύο φύλα. Γεννήθηκε από μια γυναίκα. Άντρες, να έχετε θάρρος! Μην απελπίζεστε, γιατί ο Χριστός καταδέχτηκε να γίνει άντρας. Θάρρος, γυναίκες μην απελπίζεστε, γιατί ο Χριστός καταδέχτηκε να γεννηθεί από μια γυναίκα. Άντρες και γυναίκες, μαζί στραφείτε προς τη σωτηρία. (ΙερόςΑυγουστίνος)
 • Η κακιά γυναίκα είναι χειρότερη από τον διάβολο. Και είναι καλύτερα να συναντήσεις στο δρόμο σου έναν διάβολο, παρά μια γυναίκα. Διότι θα κάνεις τον σταυρό σου και ο διάβολος θα φύγει, ενώ η γυναίκα δεν θα φύγει. (Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός)
 • Τα αμαρτήματα των γυναικών οφείλονται στην απαιδευσία των ανδρών. (Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός)
 • Η νοικοκυροσύνη δίνει ομορφιά στις γυναίκες και αποτελεί στολίδι γι' αυτές. Κανένα άλλο υλικό κόσμημα δεν στολίζει πραγματικά, όπως ο στολισμός των έργων, των χεριών της σώφρονος γυναίκας. Διότι η γυναίκα φαίνεται ότι βαδίζει κατά Θεό, όταν με τα χέρια της εργάζεται στο σπίτι της και όχι όταν αγοράζει ό,τι έχει ανάγκη. Διότι το καλύτερο έργο της γυναίκας είναι η νοικοκυροσύνη, με την οποία η νοικοκυρά περιποιείται και στολίζει έτσι τον άνδρα της, με αυτά τα κοσμήματα. Κοσμήματα με τα οποία χαίρονται όλοι, τα μεν παιδιά για την μητέρα, ο άνδρας για την γυναίκα, η γυναίκα γι' αυτούς και όλοι για τον Θεό. (Άγιος Κλήμης Αλεξανδρείας)
 • Πρέπει να προσέξει πολύ η γυναίκα το βάδισμά της, το βλέμμα της, την εμφάνισή της και την ομιλία της. Διότι δεν πρέπει να φέρεται υποκριτικά και να κινείται λικνιζόμενη, σαν να χορεύει ή να παίζει κάποιο θεατρικό ρόλο και να ομιλεί προσποιητικά, διότι αυτή η συμπεριφορά, έχει σαν σκοπό, να προκαλέσει τις ηδονές των ανδρών. (Άγιος Κλήμης Αλεξανδρείας)
 • Η γυναίκα εμφανίζεται χωρίς να δέχεται διαβολές, όταν δεν καλλωπίζεται και δεν στολίζεται περισσότερο από όσο πρέπει. (ΆγιοςΚλήμηςΑλεξανδρείας)
 • Ο διάβολος δια μέσου της γυναίκας, διέφθειρε τον Αδάμ στον παράδεισο, δια μέσου της γυναίκας έκλεισε μέσα στη φυλακή τον Ιωσήφ, δια μέσου της γυναίκας οδήγησε τον Δαβίδ σε παραφροσύνη, για να δολοφονήσει τον Ουρία, δια μέσου της γυναίκας έστρεψε στην παράβαση τον σοφότατο Σολομώντα, δια μέσου της γυναίκας καταδίωξε τον Προφήτη Ηλία, δια μέσου της γυναίκας τύφλωσε τον Σαμψών και αποκεφάλισε τον Πρόδρομο του Χριστού, δια μέσου της γυναίκας όλους τους συντρίβει, όλους τους εξευτελίζει, όλους τους φονεύει, όλους τους κατηγορεί, όλους τους προσβάλλει. Διότι μια αδιάντροπη γυναίκα, κανέναν δεν λογαριάζει. Ούτε ιερέα ντρέπεται, ούτε Προφήτη σέβεται, ούτε τα άσπρα μαλλιά τιμά. (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Αν από το στόμα της γυναίκας βγαίνει ελεημοσύνη και πραότητα, ο άνδρας της, δεν θα είναι σαν τους άλλους άνδρες... (Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος)
 • Η γυναίκα έχει από τη φύση της ανάγκη περισσότερης τροφής και περισσότερου ύπνου, σε σχέση με τον άνδρα. (Άγιος Νεκτάριος)
 • Θα έρθει τέτοια εποχή, που θα πρέπει να προφυλάσσεστε από τις γυναίκες. Προσέξτε, γιατί ο διάβολος δεν μπόρεσε να παραπλανήσει τον Αδάμ. Με την Έυα όμως τα κατάφερε... (Άγιος Γαβριήλ ο δια Χριστόν Σαλός)
 • Οι γυναίκες βασίζονται περισσότερο στο Θεό, πάρα στο μυαλό τους και την δύναμή τους. Γι' αυτό υπάρχουν περισσότερες γυναίκες στους ναούς. Ίσως στο μέλλον, ο Θεός να δώσει μεγαλύτερη ''προτίμηση'' στις γυναίκες... (Στάρετς Ηλίας)
 • Προπαντός οι γυναίκες ευκολότερα προοδεύουν στην ευχή, για την αυταπάρνηση και την υπακοή που δείχνουν στον πνευματικό τους οδηγό. Όμως όσο ταχέως προκόπτουν, τόσο ευκόλως πλανώνται, εάν βαδίζουν αστόχαστα και χωρίς προσοχή. (ΓέρονταςΙωσήφοΗσυχαστής)
 • Ο Θεός δεν εποίησε τον άνδρα ανώτερο και την γυναίκα κατώτερη. Ενώπιου του Θεού, είναι όλοι ίσοι. Ίσοι είμαστε, ίδιοι δεν είμαστε. Υπάρχει η διαφορετικότητα. (Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα)
 • Την Ανάσταση του Χριστού, την έμαθαν πρώτα οι Μυροφόρες και μετά οι Μαθητές του Χριστού. Αυτό δεν ήταν τυχαίο. Γιατί ο Χριστός επιτρέπει οι γυναίκες να μάθουν πρώτες τις Ανάσταση και όχι οι άνδρες; Διότι οι γυναίκες μπορούν να αγαπήσουν περισσότερο το Θεό, από τους άνδρες και αυτή η αγάπη τους για το Θεό, θα είναι ικανή να βοηθήσουν και τους άνδρες. Απόδειξη της παραπάνω θέσης είναι η ίδια η Παναγία, που αγάπησε το Χριστό περισσότερο από όλους ανθρώπους. Η διαφορά μεταξύ της αγάπης της Παναγίας και του Τιμίου Προδρόμου, προς το Χριστό είναι ασύγκριτη. Η γυναίκα όταν δοθεί στο Χριστό, αγγελοποιείται και θεώνεται γρηγορότερα και σαν <<μαγιά>>, έχει καλύτερη αναπλαστική ικανότητα από τους άνδρες. Αυτή είναι η εμπειρία της Εκκλησία μας. Βλέπουμε ότι πάνω στο Γολγοθά, οι Μαθητές του Χριστού, από φόβο εγκαταλείπουν το Χριστό, όμως οι Μαθήτριες του Χριστού, είναι εκεί και δεν Τον εγκαταλείπουν. Αν όμως η γυναίκα δοθεί στον διάβολο, έχει τη δύναμη να ρίξει όλους τους άνδρες! Αν όμως δοθεί στο Θεό, μπορεί να βοηθήσει όλους τους άνδρες και όλο τον κόσμο όπως έκανε και κάνει η Παναγία μας! Στο πρόσωπο μιας γυναίκας, βρήκαμε σωτηρία όλοι μας!!!... (Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα)
 • Η γυναίκα, στη φύση της, είναι γέννημα και προϊόν αγάπης. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί η γυναίκα να ορθοποδήσει και να ισορροπήσει, όταν της λείπει η αγάπη. Δεν είναι πλέον θέμα προαιρέσεως ή εκλογής, είναι θέμα φυσικού στοιχείου. Δεν μπορεί ποτέ να ορθοποδήσει αν δεν αισθάνεται αγάπη αληθινή. (Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός)
 • Η γυναίκα ενώ σε μερικά σημεία είναι περισσότερο φιλότιμη και έχει αυτοθυσία από τον άνδρα, σε μερικά μικρής σημασίας συμβάντα αποθαρρύνεται και μικροψυχεί. (Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός)
 • Ο άνδρας, όσο και να θέλει, ποτέ δεν θα μπορέσει να αγαπήσει τόσο λεπτά σαν τη γυναίκα. (ΓέρονταςΑμφιλόχιοςΜακρής)
 • Της γυναίκας ποτέ μυστικό να μην λέει ο άνδρας, γιατί εύκολα μαρτυράει. (π. Δημήτριος Γκαγκαστάθης)
 • Επειδή η γυναίκα έχει αναπτυγμένο το συναίσθημα, έχει την ικανότητα (το χάρισμα του Θεού) να κατανοεί πως νιώθει ο άλλος, να μπαίνει στη θέση του άλλου και να αντιλαμβάνεται την ανάγκη του άλλου ανθρώπου. Έχει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται-συλλαμβάνει τα αισθήματα του άλλου και να συντονίζεται με αυτά. Αυτό είναι χάρισμα που της το έδωσε ο Θεός. Η ικανότητα της γυναίκας να κατανοεί πως νιώθει ο άλλος, μπορεί να εκτραπεί κυρίως σε ζήλια και σε μνησικακία. (π. ΒαρνάβαςΓιάγκου)
 • Οι ''εύκολες'' γυναίκες είναι συνήθως αυτές, που κατά την παιδική τους ηλικία δεν πήραν αγάπη κυρίως από τον πατέρα. (π. ΒαρνάβαςΓιάγκου)
 • Ο Θεός έκανε τη γυναίκα, για να γίνει βασίλισσα στο σπίτι της και αυτή θέλησε να γίνει βασίλισσα στον κόσμο. Έτσι όμως, θα χάσει την αιωνιότητα... (Παναγόπουλος)
 • Όπως τα κακά άρχισαν από μια γυναίκα, την Έυα, έτσι και τα καλά άρχισαν πάλι από μια γυναίκα την Θεοτόκο. (Ωριγένης)
 • Όταν πεις μια αλήθεια σ' έναν άντρα, εκείνος προβληματίζεται και αν την πεις σε μια γυναίκα, εκείνη κλαίει. (Σωκράτης)
 • Διορθώστε τον άνδρα και κατ' ανάγκη θα διορθωθεί και η γυναίκα. (Κικέρων)
 • Το γυναικείο μυαλό είναι τρομερό, στο να επινοεί τεχνάσματα. (Ευρυπίδης)
 • Η σιωπή, η αγνότης και η παραμονή στο σπίτι είναι γνήσιος έπαινος γιά την γυναίκα. (Ευρυπίδης)
 • Οι άνδρες κάνουν τα έργα και οι γυναίκες κάνουν τους άνδρες. (Ισοκράτης)
 • Η γυναίκα δεν ξέρει τίποτα, εκτός απ' αυτό που θέλει. (Μένανδρος)
 • Γνώρισμα της καλής γυναίκας είναι να σώζει το σπίτι. (Μένανδρος)
 • Την γυναίκα πρέπει να την βλέπουμε, όχι να την ακούμε. (Σοφοκλής)
 • Η σιωπή στολίζει τις γυναίκες. (Σοφοκλής)
 • Εσείς οι γυναίκες αγαπάτε τις ωραίες φράσεις, ακόμη και όταν είναι χωρίς έννοια. Επιθυμείτε αυτό που λάμπει και αδιαφορείτε για την αξία. (Παπαρηγόπουλος)
 • Οι άντρες διαφέρουν μεταξύ τους, όπως ο ουρανός από τη γη, αλλά οι γυναίκες, καλές και κακές, διαφέρουν μεταξύ τους όσο ο παράδεισος από την κόλαση. (Τέννυσον)
 • Η νευρική γυναίκα, μοιάζει με μια πηγή θολή, γεμάτη λάσπες, βρωμερή και άθλια στην όψη. (Μίλτων)
 • Οι γυναίκες είναι ικανές, από το μηδέν να κάνουν το παν. (Ντοστογιέφσκι)
 • Οι γυναίκες βλέπουν χωρίς να κοιτάξουν, ενώ οι άνδρες κοιτάζουν χωρίς να βλέπουν. (Ουγκώ)
 • Οι άνδρες κυνηγούν. Οι γυναίκες ψαρεύουν. (Ουγκώ)
 • Ένα κλειδωμένο συρτάρι γεμάτο μυστικά, βρίσκεται κάτω από την καρδιά κάθε γυναίκας. (Ουγκώ)
 • Η γυναικεία αβρότητα μοιάζει με τρεχούμενο νερό, που λειαίνει και τις πιο τραχιές πέτρες. (Ουγκώ)
 • Ο Θεός κάνει τη γυναίκα όμορφη και ο διάβολος την κάνει προκλητική. (Ουγκώ)
 • Όταν μια γυναίκα σου μιλάει, άκου αυτά που λέει με τα μάτια της. (Ουγκώ)
 • Οι γυναίκες θέλουν να καταλαβαίνετε τι θέλουν, χωρίς αυτές να το ομολογούν. (ΡόμπερτΝτεΦλέρς)
 • Το μεγαλύτερο μαρτύριο για την γυναίκα είναι να κρατήσει ένα μυστικό. (Σαίξπηρ)
 • Οι γυναίκες είναι γκρεμοί σκεπασμένοι με λουλούδια. (Μπουαλώ)
 • Η πιο ανόητη γυναίκα, είναι εκατό φορές πιο πονηρή, από τον πιο έξυπνο άντρα. (Δουμάς)
 • Ο Θεός έθεσε τη μεγαλοφυϊα των γυναικών μας στην καρδιά τους και όλα τα έργα αυτής της μεγαλοφυίας, είναι έργα αγάπης και στοργής μόνο. (Λαμαρτίνος)
 • Έμαθα τις γυναίκες από τις γυναίκες. (Κίπλινγκ)
 • Η πιο κουτή γυναίκα, μπορεί να φέρει βόλτα έναν έξυπνο άνδρα, αλλά μόνο μια πανέξυπνη κατορθώνει να κατευθύνει έναν βλάκα. (Κίπλινγκ)
 • Μια όμορφη αλλά σεμνή γυναίκα, ντυμένη με τα καλύτερα ρούχα της, είναι το καταπληκτικότερο μέρος όλης της δημιουργίας! (Γκόλντσμιθ)
 • Όταν κατηγορείτε τις γυναίκες όλες εξεγείρονται εναντίον σας. Όταν τις κατηγορείτε μία-μία, όλες συμφωνούν. (Λομπροζό)
 • Η γυναίκα κλαίει όταν αδυνατεί να μιλήσει και λιποθυμάει όταν αδυνατεί να κλάψει. (Γκόρκυ)
 • Η όμορφη γυναίκα πεθαίνει δύο φορές. (Μπόϊστ)
 • Οι γυναίκες πστεύουν, ότι όλοι οι άνδρες είναι το ίδιο, επειδή αυτές αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο όλους τους άνδρες. (Γκιτρύ)
 • Η γυναίκα που θεωρεί τον εαυτό της έξυπνο, ζητάει ίσα δικαιώματα με τους άνδρες. Η πραγματικά έξυπνη γυναίκα, δεν ζητάει. (Κόλετ)
 • Μια ωραία γυναίκα αρέσει στα μάτια, μια καλή γυναίκα αρέσει στην καρδιά. Η μία είναι στολίδι, η άλλη ένας θησαυρός. (Ναπολέων)
 • Οι γυναίκες είναι εξυπνότερες από τους άνδρες, γιατί ξέρουν λιγότερα, αλλά καταλαβαίνουν περισσότερα. (Στέπενς)
 • Η ζωή της γυναίκας, είναι μια διαρκής προσποίηση. Αγνότητα, καλλονή, νεότητα, παρθενία, σεμνότητα... Όλα αυτά, μια φορά τα έχει η γυναίκα. Όταν τα χάσει, βρίσκεται στην ανάγκη έκτοτε, να προσποιείται ότι τα διαθέτει. (Λα Μπρερόν)
 • Η γυναίκα που ακολουθεί πιστά τη μόδα, είναι διαρκώς ερωτευμένη με τον εαυτό της. (ΛαΡασφουκώ)
 • Λίγες είναι οι γυναίκες, που η αξία τους διαρκεί περισσότερο από την ομορφιά τους. (Λα Ρασφουκώ)
 • Οι περισσότερες γυναίκες παραδίνονται από αδυναμία, παρά από πάθος. Γι' αυτό συνήθως οι επιθετικοί άντρες τα καταφέρνουν καλύτερα από τους άλλους, ακόμα και όταν δεν είναι γοητευτικοί. (Λα Ρασφουκώ)
 • Η γυναίκα που θέλει να μοιάζει στους άντρες, είναι εξίσου δύσμορφη, όπως και ο θηλυπρεπής άντρας. (Τολστόϊ)
 • Όλο το εμπόριο των πολυτελειών του κόσμου υπάρχει μόνο χάρη στις απαιτήσεις της γυναίκας. (Τολστόϊ)
 • Η ένοχη γυναίκα είναι άνθος ποδοπατημένο. (Μπαλζάκ)
 • Γιατί να διαφωνείς με μια γυναίκα; Είναι τόσο πιο απλό να περιμένεις, ν' αλλάξει γνώμη. (Ανουίλ)
 • Η γυναίκα έχει εκπληκτική διαίσθηση: μπορεί να μαντέψει τα πάντα, εκτός εκείνου που είναι ολοφάνερο. (Ουάϊλντ)
 • Σε ένα πράγμα συμφωνούν άντρες και γυναίκες. Και οι δύο δεν εμπιστεύονται τις γυναίκες. (Μένκιος)
 • Η γυναίκα είναι σαν το τριαντάφυλλο, τα ροδοπέταλα πέφτουν σε μια βδομάδα, ενώ τα αγκάθια μένουν για πάντα. (Κασέγιεφ)
 • Η γυναίκα πρέπει να έχει αρετή στην καρδιά, αγνότητα στο μέτωπο, γλυκύτητα στα χείλη και εργατικότητα στα χέρια της. (Μασσενζέ)
 • Κάποτε οι κοπέλες κοκκίνιζαν, όταν τις ντρόπιαζες, τώρα ντρέπονται, όταν κοκκινίζουν. (Σεβαλιέ)
 • Αν μπορείς να κάνεις μια κοπέλα να γελάσει, μπορείς να την κάνεις να κάνει ο,τιδήποτε. (Μαίριλυν Μονρόε)
 • Οι γυναίκες διαθέτουν δύο φοβερά όπλα: το μακιγιάζ και τα δάκρυα. Ευτυχώς για τους άντρες, δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ταυτοχρόνως. (Μαίριλυν Μονρόε)
 • Η γυναίκα ήταν η τελευταία που στάθηκε στον Σταυρό και η πρώτη που επισκέφτηκε το μνήμα του Χριστού.
 • Η γυναίκα πλάστηκε από το πλευρό του άνδρα. Δεν δημιουργήθηκε από το μυαλό του, για να την κυβερνάει. Ούτε από το πόδι του, για να την ποδοπατάει. Δημιουργήθηκε από το πλευρό του, για να είναι ισοδύναμη μ΄αυτόν. Κάτω από το μπράτσο του, για να την προστατεύει. Κοντά στην καρδιά του, για να την αγαπάει.
 • Συνήθως, όταν ο άνδρας ανεβαίνει, τη σκάλα της επιτυχίας την κρατά η γυναίκα.
 • Από έναν άνδρα, όλα είναι δυνατά. Από μια γυναίκα, όλα είναι πιθανά.
 • Οι γυναίκες θυμούνται τους άντρες, που τις έκαναν να γελάσουν και οι άντρες θυμούνται τις γυναίκες, που τους έκαναν να κλάψουν.
 • Οι γυναίκες θέλουν από τους άνδρες, να τις μιλήσουν γι΄αυτά, που αυτές δεν ομολογούνε.
 • Ο άντρας αποβλέπει στο ωφέλιμο και η γυναίκα στο ωραίο.
 • Ωραία γυναίκα είναι αυτή, που η προσωπικότητά της είναι πολύ πιο ισχυρή, από την γοητεία της.
 • Την ιστορία την γράφουν οι γυναίκες. Οι άνδρες την υπογράφουν.
 • Κάποτε, οι γυναίκες ήταν τόσο χαζές (απονήρευτες), που παρίσταναν τις έξυπνες. Σήμερα είναι τόσο έξυπνες (πονηρές), ώστε παριστάνουν τις χαζές.
 • Μπροστά στην ομορφιά της γυναίκας, γονατίζουμε. Μπροστά στην αρετή της, χαμηλώνουμε το κεφάλι.
 • Η γυναίκα μοιάζει με τη φωτιά. Αν είναι καλή, φωτίζει, θερμαίνει. Αν είναι κακή, καίει, καταστρέφει...
 • Δεν υπάρχει αγριότερο θηρίο από την γυναίκα που μισεί και πιο γλυκό πλάσμα, από την γυναίκα που αγαπά.
 • Η γυναίκα είναι πάντοτε άστατη και ευμετάβλητη.
 • Άντρας που εμπιστεύεται γυναίκα, φυλάει νερό σε κόσκινο.
 • Οι γυναίκες έμαθαν να κλαίνε, για να μπορούν να υποκρίνονται καλύτερα.
 • Η καλή γυναίκα δεν έχει ούτε μάτια, ούτε και αυτιά.
 • Τον άνδρα η γυναίκα του τον κάνει και βεζίρη και ρεζίλι.
 • Η γυναίκα όταν παντρευτεί και το μουλάρι όταν σαμαρωθεί, δείχνουν τα ελαττώματά τους.
 • Στη γυναίκα σου και στ' άλογό σου μην απολάς ποτέ τα γκέμια.
 • Για να γυρίσεις γυναίκας κεφάλι, πρέπει να χαλάσεις το δικό σου.
 • Γυναίκα που κοιτάζεται συχνά στον καθρέφτη, έπαψε να κοιτάζει το σπίτι της.
 • Γυναίκα χωρίς ντροπή, φαγητό χωρίς αλάτι.
 • Η γυναίκα από την πόλη, μάτια στην πλάτη έχει.
 • Η γυναίκα με το κλάμα και ο ψεύτης με τους όρκους.
 • Με το δάκρυ, η γυναίκα και τον πιο σκληρό άντρα αφοπλίζει.
 • Τα δάκρυα μιας γυναίκας είναι η σάλτσα της πονηριάς.
 • Ο καλός άντρας κάνει την καλή γυναίκα.
 • Όμορφη γυναίκα, διάβολος του χωριού.
 • Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
 • Οι όμορφες γυρεύονται και οι άξιες επαινούνται.
 • Σπίτι χωρίς γυναίκα, εκκλησιά χωρίς παπά.
 • Απ' τα σαράντα λόγια της γυναίκας, ένα να πιστεύεις.
 • Η γυναίκα είναι σαν την κανέλα. Και γλυκιά και πικρή.
 • Η γυναίκα και το μουλάρι, εμπιστοσύνη δεν έχουν.
 • Η γάτα έχει 7 ψυχές και η γυναίκα 7 γατιών ψυχές.
 • Δώδεκα γυναίκες, δεκατέσσερις κουβέντες.
 • Να σε φυλάει ο Θεός, απ' τον άχαρο καιρό, απ' την λύσσα των σκυλιών και από την γλώσσα των γυναικών.
 • Οι αλεπούδες είναι όλο ουρά και οι γυναίκες όλο γλώσσα.
 • Γυναίκες μαλώνουν, αλήθειες λένε.
 • Γυναίκα που δικαιολογείται, αυτοκατηγοριέται.
 • Φτερό στον άνεμο γυναίκας μοιάζει.
 • Χάδια γυναίκας, χάδια γάτας.
 • Γυναίκα πολύ ''εύκολη'', φαγητό χωρίς γεύση.
 • Το μουλάρι το μαθαίνεις, όντας σαμαρωθεί και την γυναίκα όντας παντρευτεί.
 • Οντέ πάρεις καλή γυναίκα, έχεις πανηγύρι κάθε μέρα σπίτι σου και αν πάρεις κακή γυναίκα, έχεις νεκρό κάθε μέρα στο σπίτι σου.
 • Γυναίκα που δικαιολογείται αυτοκατηγορείται. (Ισπανικήπαροιμία)
 • Ποτέ μην τρέχετε πίσω από μια γυναίκα, ούτε από ένα τρόλεϊ. Θα περάσουν και άλλα... (Ιταλικήπαροιμία)
 • Μην χτυπάς ποτέ την γυναίκα, ούτε με λουλούδι. (Ινδική παροιμία)
 • ''Εκ γυναικός τα φαύλα'', είπε ο αυτοκράτορας Θεόφιλος προς την Αγία Κασσιανή, υπαινισσόμενος την Έυα. Και η Αγία Κασσιανή του απάντησε: ''Και εκ γυναικός τα κρείττονα'', υπαινισσόμενη την Παναγία.
 • Ο μεγάλος Άγγλος ποιητής Τζον Μίλτων ήταν τυφλός και είχε μια πολύ όμορφη, αλλά δύστροπη γυναίκα. Μια μέρα ένας φίλος του, για να τον κολακέψει, του λέει: ''Ξέρεις, έχεις την πιο όμορφη γυναίκα. Είναι όμορφη σαν τριαντάφυλλο''. Και ο ποιητής, του απάντησε: ''Το ξέρω, αλλά εγώ δεν βλέπω τα χρώματα, αισθάνομαι μόνο τα αγκάθια''.

***