Περί φιλίας

 • Εικτάσαιφίλον, ενπειρασμώκτήσαιαυτόν, καιμηταχύεμπιστεύσηςαυτώ·έστιγαρφίλοςενκαιρώαυτούκαιουμηπαραμείνηενημέραθλίψεώςσου. [Εάν θέλεις να αποκτήσεις φίλο, απόκτησέ τον κατόπιν δοκιμασίας και εξετάσεως, και πάντως μην εμπιστεύεσαι τον εαυτόν σου σε εκείνον αμέσως. Διότι υπάρχουν φίλοι προσωρινοί και πρόσκαιροι· αυτοί όμως δεν θα παραμείνουν κοντά σου ως φίλοι σε περίοδο της δυστυχίας σου.] (ΣοφίαΣειράχ 6,7)
 • Φίλοςπιστόςσκέπηκραταιά, οδεευρώναυτόνεύρεθησαυρόν. Φίλουπιστούουκέστιναντάλλαγμα, καιουκέστισταθμόςτηςκαλλονήςαυτού. Φίλοςπιστόςφάρμακονζωής, καιοιφοβούμενοιΚύριονευρήσουσιναυτόν. ΟφοβούμενοςΚύριονευθύνειφιλίαναυτού, ότικατ' αυτόνούτωςκαιοπλησίοναυτού. [Ο πιστός φίλος είναι ισχυρά προστασία. Εκείνος που βρήγκε ένα τέτοιον φίλο, βρήκε θησαυρό. Με τίποτε δεν ανταλλάσσεται ένας πιστός φίλος και με κανένα τρόπο δεν μπορεί κανείς να ζυγίσει και εκτιμήσει την αξία του. Ο πιστός φίλος είναι φάρμακο, που δίνει ζωή. Όσοι φοβούνται τον Κύριο, θα βρουν τέτοιον φίλο. Εκείνος που ευλαβείται τον Κύριο, είναι ευθύς και ειλικρινής στην φιλία του. Όπως είναι αυτός, έτσι θα είναι και ο φίλος, τον οποίο εξέλεξε.] (ΣοφίαΣειράχ 6,14-17)
 • Μηεγκαταλίπηςφίλοναρχαίον, ογαρπρόσφατοςουκέστινέπισοςαυτώ·οίνοςνέοςφίλοςνέος·εάνπαλαιωθή, μετ'ευφροσύνηςπίεσαιαυτόν. [Μην αφήνεις φίλο παλαιό και δοκιμασμένο χάριν ενός νέου· διότι ο νέος δεν είναι δυνατόν να είναι ισάξιος με εκείνον. Ο νέος φίλος ομοιάζει προς το νέο κρασί. Εάν το κρασί γίνει παλαιό, θα το πίνεις με πολλή ευχαρίστηση. (Σοφία Σειράχ 9,10)
 • Βάλλων λίθον επί πετεινά αποσοβεί αυτά, και ο ονειδίζων φίλον διαλύσει φιλίαν.[Ρίχνοντας κάποιος πέτρα στα πουλιά, τα διώχνει. Και κατηγορώντας και βρίζοντας φίλο του, θα διαλύσει τη φιλία.] (Σοφία Σειράχ 22,20)
 • Επίφίλονεάνανοίξηςστόμα, μηευλαβηθής, έστιγαρδιαλλαγή·πληνονειδισμούκαιυπερηφανίαςκαιμυστηρίουαποκαλύψεωςκαιπληγήςδολίας, εντούτοιςαποφεύξεταιπαςφίλος. [Εάν ανοίξεις το στόμα σου και καταφερθείς εναντίον του φίλου σου, μην φοβηθείς, διότι είναι δυνατόν να υπάρξει συνδιαλλαγή και συμφιλίωση. Μόνο εάν τον βρίσεις και φερθείς προς αυτόν με υπερηφάνεια και φανερώσεις τα μυστικά του και δολίως τον πληγώσεις, τότε ο φίλος σου θα απομακρυνθεί οριστικά από σένα.] (Σοφία Σειράχ 22,22)
 • Έταιροςφίλουενευφροσύνηήδεταικαιενκαιρώθλίψεωςέσταιαπέναντι·Έταιροςφίλωσυμπονείχάρινγαστρός, έναντιπολέμουλήψεταιασπίδα. [Ψευδής φίλος συμμετέχει και απολαμβάνει την χαρά και τα αγαθά του φίλου του. Σε καιρό όμως θλίψεως, θα σταθεί μακριά. Ο ψευδής φίλος συμπάσχει με τον φίλο του, όταν έχει απ' αυτόν συμφέρον. Σε περίσταση όμως πολέμου παίρνει την ασπίδα εκείνου, για να υπερασπιστεί μόνο τον εαυτόν του.] (ΣοφίαΣειράχ 37,4-5)
 • Κρείσσουςέλεγχοιαποκεκαλυμμένοικρυπτομένηςφιλίας. Αξιοπιστόστεράείσιτραύματαφίλουήεκούσιαφιλήματαεχθρού. [Καλύτεροι και προτιμότεροι είναι οι έλεγχοι, που γίνονται φανερά, παρά μία φιλία, που δεν τολμά νο φανερώσει και να ελέγξει σφάλματα. Περισσότερο ευπρόσδεκτα και ωφέλιμα είναι τα τραύματα και οι έλεγχοι, που προέρχονται από ένα φίλο παρά τα φαινομενικώς αυθόρμητα δόλια φιλήματα (ψευδείς έπαινοι και κολακείες) ενός εχθρού.] (Παροιμίες 27,5-6)
 • Οςπαρασκευάζεταιεπίπρόσωποντουεαυτούφίλουδίκτυον, περιβάλλειαυτότοιςεαυτούποσίν.[Όποιος ετοιμάζει δίχτυ εναντίον του φίλου του, θα περιπλέξει τα πόδια του σ' αυτό] (Παροιμίες 29,5)
 • Μη καταπιστεύετε εν φίλοις. [Μην έχετε απόλυτη και υπερβολική εμπιστοσύνη στους φίλους σας] (Μιχαίας 7,5)
 • Ειλικρινής φίλος είναι εκείνος ο οποίος συμμερίζεται στην ώρα του πειρασμού τις θλίψεις, τις ανάγκες και τις συμφορές του φίλου του, σαν να είναι δικές του, με τρόπο αθόρυβο και ατάραχο. (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής)
 • Μόνο οι ακριβείς τηρητές των εντολών του Θεού και οι γνώστες του θελήματός Του, δεν εγκαταλείπουν τους φίλους τους, όταν βρίσκονται σε κατάσταση δυσκολιών και συμφοράς. Οι καταφρονητές όμως των εντολών του Θεού και οι αμύητοι στο θέλημά Του, όταν μεν ο φίλος ευτυχεί, απολαμβάνουν μαζί τα αγαθά του. Όταν όμως δυστυχεί, εξαιτίας συμφορών που επέτρεψε ο Θεός, τότε τον εγκαταλείπουν. (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής)
 • Μια φιλία που τελείωσε, δεν ήταν ποτέ αληθινή. (Άγιος Ιερώνυμος)
 • Εκείνος που με κάθε τρόπο επιδιώκει την φιλία των ανθρώπων, απομακρύνεται εντελώς από την φιλία του Θεού. Δεν είναι καλό να θέλει κανείς να αρέσει σε όλους. Γιατί η Γραφή λέει: ''Αλίμονό σας όταν όλοι οι άνθρωποι σας επαινούν." (Λουκά 6,26) (ΌσιοςΠοιμήν)
 • Να τα έχουμε όλα κοινά και τις λύπες και τις χαρές. Γιατί αυτό είναι η φιλία. Και ενώ η φιλία του κόσμου, μαραίνεται όπως τα ανοιξιάτικα λουλούδια, η Χριστιανική φιλία, είναι τόσο αγνή, όσο και μόνιμη... (Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος)
 • Με τίποτε από ό,τι υπάρχει στον κόσμον δεν μπορεί κανείς να συγκρίνει έναν πιστό φίλο και το κάλλος του δεν έχει όρια. Τίποτα πιο πολύτιμο από τον πιστό φίλο. ''Ο πιστός φίλος είναι ισχυρή προστασία» (Σοφία Σολομώντος ς', 14-15) και βασίλειο οχυρωμένο. Ο πιστός φίλος είναι έμψυχος θησαυρός. Ο πιστός φίλος είναι πολυτιμότερος από χρυσάφι και από πολλούς πολυτίμους λίθους. Ο πιστός φίλος είναι κήπος περιφραγμένος και πηγή σφραγισμένη, τα οποία ανοίγουν πότε-πότε για να τα επισκεφτεί και να τα απολαύσει κανείς. Ο πιστός φίλος είναι λιμάνι αναψυχής. Ποτέ να μην κάνεις φίλο δόλιο άνθρωπο. (Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος)
 • Αν δυο φίλοι σου ζητήσουν να κρίνεις μια διαφωνία τους, μη δεχτείς, γιατί θα χάσεις ένα φίλο. Απ' την άλλη, αν σου το ζητήσουν δύο ξένοι, να δεχτείς, γιατί θα κερδίσεις ένα φίλο. (Ιερός Αυγουστίνος)
 • Δεν υπάρχει φιλία, παρά μονάχα αυτή που εσύ Θεέ μου σφυρηλατείς με την αγάπη Σου. (Ιερός Αυγουστίνος)
 • Οι φίλοι μας διαφθείρουν με τις κολακείες τους, ενώ οι εχθροί μας διαπαιδαγωγούν με τις προσβολές τους. (Ιερός Αυγουστίνος)
 • Αληθινή φιλία υπάρχει εκεί, όπου ο Θεός ενώνει τις ψυχές που εξαρτώνται απ' Αυτόν, με την αγάπη τους. (Ιερός Αυγουστίνος)
 • Κάνε φίλο τον φιλόπονο άνθρωπο και θα βρεις σ' αυτόν προστασία. (Όσιος Θαλάσσιος)
 • Μην αποκτήσεις φίλους ούτε έμπιστους, αν δεν είναι ενάρετοι, ώστε να μην δημιουργήσεις πρόσκομμα στην ψυχή σου και παρεκκλίνεις από την οδό του Κυρίου. Φίλους να έχεις μόνο αυτούς που φοβούνται τον Θεό. (ΆγιοςΙσαάκοΣύρος)
 • Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να αγαπάει τα γέλια και να θέλει να γελοιοποιεί τους άλλους, να μην πιάνεις φιλία. Γιατί θα σε κάνει να συνηθίσεις στην ψυχική ατονία. Σε εκείνον που η ζωή του είναι διεφθαρμένη, μη δείχνεις ιλαρό πρόσωπο φυλάξου όμως καλά μήπως τον μισήσεις. (ΆγιοςΙσαάκοΣύρος)
 • Είναι προτιμότερο να γίνεις φίλος με τον φονιά, παρά με τον φιλόνικο άνθρωπο. (ΆγιοςΙσαάκοΣύρος)
 • Απόκτησε γλυκά χείλη και θα τους έχεις όλους φίλους. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δείγμα φιλίας, από το να μην ανεχόμαστε να αμαρτάνουν οι αδελφοί μας. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Εάν η φιλία κάποιου σε βλάπτει, απομάκρυνέ του από κοντά σου. Διότι τίποτε δεν είναι τόσο βλαβερό, όσο η κακή συναναστροφή. Εκείνος ο οποίος συνάπτει φιλία με τους εχθρούς του βασιλέως, δεν μπορεί να είναι φίλος του βασιλιά. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Το να σε επικροτεί κανείς σε όλες τις πράξεις σου, τις ενάρετες και τις εφήμερες, αυτό σημαίνει, ότι δεν σε αγαπά, αλλά απλώς υποκρίνεται τον φίλο. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Είναι καλύτερο για μας, να σβήσει ο ήλιος, παρά να στερηθούμε τους αληθινούς φίλους. Οι κατά Χριστόν φίλοι, είναι κάτι παραπάνω από πατέρες και γιούς. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Αν πρέπει να αγαπάμε τους εχθρούς μας, εκείνος ο οποίος βλάπτει τους φίλους του, ποιάς κολάσεως είναι άξιος; (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Τους περισσότερους βλέπουμε να έχουν διάφορες αφορμές φιλίας. Είναι όμως δύσκολο να βρεις κάποιον να κάνει φιλία για τον Χριστό και να αγαπά τον αγαπώμενο όπως πρέπει... (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Αυτός που αγαπά τα χρήματα, όχι μόνο τους εχθρούς του δεν θα αγαπήσει, αλλά και στους φίλους του θα συμπεριφερθεί σαν να είναι εχθροί του. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Θέλεις να βεβαιωθείς, ότι είναι δυνατόν οποιονδήποτε άνθρωπο, ο οποίος διάκειται εχθρικώς προς εμάς, να τον κάνουμε φίλο, έστω και αν είναι πονηρός και διεφθαρμένος και αδιόρθωτος; Ποιό ζώο υπάρχει αγριότερο από τον λέοντα; Όμως και αυτόν τον εξημερώνουν οι άνθρωποι και η τέχνη μεταβάλλει δια της βίας την φύση και γίνεται ο λέων ημερότερος και πραότερος και από το πρόβατο και βαδίζει δια μέσου της αγοράς, χωρίς να προκαλεί φόβο σε κανέναν, αυτός ο οποίος από όλα τα ζώα, είναι αγριότερος και μεγαλοπρεπέστερος... Ποιά λοιπόν απολογία θα δώσουμε, ποιά συγχώρεση θα βρούμε, όταν τα μεν θηρία εξημερώνουμε, ενώ τους ανθρώπους λέμε, ότι δεν μπορούμε ποτέ να τους καταπραϋνουμε, ούτε να τους κάνουμε να είναι ευχαριστημένοι μαζί μας; Και τούτο, μολονότι η ημερότητα είναι αντίθετη προς την φύση του θηρίου, ενώ για τον άνθρωπο η αγριότητα είναι αντίθετη προς την φύση του. Όταν λοιπόν κατορθώνουμε και υπερνικούμε την φύση, ποιά απολογία θα δώσουμε, λέγοντας, ότι δεν μπορούμε να διορθώσουμε την προαίρεση; (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Άλλον τρόπο αγάπης δεν γνωρίζω από εκείνον, που θυσιάζω την ζωή μου, όταν χρειάζεται να σώσω έναν κινδυνεύοντα φίλο μου. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Όσοι συνδέονται μαζί σου με δεσμό την αρετή, αυτοί είναι αιώνιοι φίλοι. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Πρέπει να κάνεις φίλους; Κάνε τους χάρη του Θεού. Πρέπει να κάνεις εχθρούς; Κάνε τους πάλι χάρη του Θεού. Πώς θα γίνουν αυτά τα δύο; Αν επιδιώκεις την συντροφιά των εναρέτων ανθρώπων και αν αντιστέκεσαι στους κακούς. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Έχοντας τον φίλο δίπλα σου, ακόμη και στην εξορία, θα πήγαινε κάποιος με ευχαρίστηση. Ενώ χωρίς φίλο και το σπίτι θα του ήταν στενόχωρο. Με τον φίλο η φτώχεια γίνεται υποφερτή. Χωρίς όμως τον φίλο και η υγεία και ο πλούτος είναι αφόρητα. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Και αν ακόμα κάποιος φοράει βασιλικό στέμμμα, εφόσον μας βλάπτει πνευματικά, διασπάμε την φιλία μαζί του. Διότι δεν υπάρχει τίποτε πιο μηδαμικό από κάποιον, έστω και αν είναι βασιλιάς, που συζεί με την κακία, όπως και δεν υπάρχει τίποτα πιο αξιότιμο από εκείνον, που έστω και φυλακισμένος, είναι ενάρετος. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Και μεταξύ των φαύλων παρατηρείται φιλία. Και οι ληστές έχουν φιλία με τους ληστές και οι φονιάδες με τους φονιάδες. Αυτό όμως δεν προέρχεται από καλοσύνη, αλλά από κακότητα. Δείχνει φαυλότητα. Δεν προέρχεται από καθαρή καρδιά, αλλά από ακάθαρτη. Όχι από πίστη ειλικρινή, αλλά από ψεύτικη και υποκριτική. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Η φιλία του μοχθηρού ανθρώπου, είναι χειρότερη από την έχθρα, γιατί απ' αυτήν μπορείς να προφυλαχτείς, ενώ από εκείνη όχι. (Μέγας Βασίλειος)
 • Να μη ζητάς από τους φίλους να ακούς τα ευχάριστα, αλλά τα αληθινά. (Μέγας Φώτιος)
 • Μην δεσμεύεσαι εύκολα με φιλία. Αν όμως δεσμευτείς, προσπάθησε με κάθε τρόπο να διατηρήσεις άλυτο τον δεσμό σου, ανεχόμενος κάθε βάρος του πλησίον σου, εκτός αν αυτό εγκυμονεί κίνδυνο για την ψυχή σου. (Μέγας Φώτιος)
 • Να μπορείς να διακρίνεις τους φίλους από τους κόλακες και τους υποκριτές. Οι μεν κόλακες, επαινώντας σε κατά πρόσωπο, όχι μόνο δεν σε αφήνουν να συναισθανθείς τα σφάλματα που φυσικά διαπράττεις, αλλά τα καθιστούν μεγαλύτερα, με το να σε διαβάλλουν και να σε κουτσομπολεύουν στους άλλους. Αντίθετα οι φίλοι, με το φιλικό έλεγχο και εσένα τον ίδιο ενισχύουν περισσότερο, ώστε να αντιληφθείς το σφάλμα σου, και αν χρειαστεί να λεχθεί κάτι προς τα έξω, αντί κατηγορίας, βρίσκουν απολογία και πράξη. Διαφέρουν πάρα πολύ, οι φίλοι από τους κόλακες. Όσο λοιπόν διαφέρει το να ασκείς την αρετή, από το να προοδεύεις στην κακία και το να διαλύεις τις συκοφαντίες στους υπηκόους από το να τις δέχεσαι, τόσο πολύ πρέπει να διαφέρει η εκτίμηση σου στους πραγματικούς φίλους, σε σχέση με τους κόλακες. (ΜέγαςΦώτιος)
 • Εκείνους να κάνεις φίλους, οι οποίοι διατήρησαν τη φιλία τους με άλλους αγνή, σε όλες τις περιπτώσεις και δεν είδαν με ζηλοφθονία τους φίλους τους, όταν εκείνοι ευημερούσαν, ούτε αμέλησαν, όταν οι φίλοι τους έπεσαν σε δυστυχία. (ΜέγαςΦώτιος)
 • Φιλία είναι αγάπη υγιούς ψυχής προς ψυχή επίσης υγιή. Η φιλία είναι πιο δυνατή από την συγγενική αγάπη, διότι η μεν συγγενική αγάπη είναι έργο ανάγκης, αντίθετα η φιλία βασίζεται στην θέληση. Η φιλία υπαγορεύει ευλάβεια προς τα ιερά των φίλων, αγνότητα στη συμπεριφορά, ακεραιότητα στα ήθη, πίστη στον χαρακτήρα, σταθερότητα στις αποφάσεις, ειλικρίνεια στους λόγους, θάρρος στο να ειπωθούν τα ορθά και ωφέλιμα και στο να λέγεται η αλήθεια. Η φιλία είναι το στήριγμα για την ευτυχία δύο αγαθών ανθρώπων, γιατί μόνο μεταξύ αγαθών ανθρώπων μπορεί να αναπτυχθεί η αληθινή φιλία. (ΆγιοςΝεκτάριος)
 • Ο ανειλικρινής φίλος είναι άνθρωπος ιδιοτελής, κρυψίνους, εγωιστής, υποκριτής. Φοράει το προσωπείο της φιλίας για να ωφεληθεί από οτιδήποτε χρήσιμο μπορεί να προκύψει. Λέει ψέματα όταν μιλάει για φιλία και έχει δόλο μέσα του όταν παριστάνει τον αφοσιωμένο. Ο ίδιος θέλει την βοήθεια του φίλου του όταν όμως εκείνος του ζητάει βοήθεια, την αρνείται, προφασιζόμενος χίλιες δύο δικαιολογίες. Επιδεικνύει φιλία, όταν όλα πάνε καλά, αλλά όταν ο φίλος του περνάει δύσκολα τον απαρνείται. Τον θυμάται όταν αυτός είναι ευτυχισμένος και από μακριά ζητάει να μάθει γι' αυτόν. Εύχεται ευτυχία σ' αυτόν που ήδη ευτυχεί και υγεία στον υγιή. Τον ξεχνάει όμως γρήγορα, όταν πέσει σε ατύχημα και δεν ρωτάει γι'αυτόν. Ενώ είναι γείτονάς του, δεν ενδιαφέρεται, τον αποφεύγει και τον καταριέται. Του καταλογίζει ανοησία για το γεγονός ότι δυσκολεύεται κάπου, τον ξεχνάει στην ασθένειά του, δεν τον πλησιάζει στη δυστυχία του, σαν ατυχήσει τον αποστρέφεται, ταπεινωμένο τον εξουθενώνει, όταν πτωχεύσει δεν θέλει καν να τον βλέπει, όταν πεινάει δεν τον φροντίζει, ακόμα και όταν πάει να πεθάνει δεν τον ελεεί. Τέτοιος είναι ο ανειλικρινής φίλος. (ΆγιοςΝεκτάριος)
 • Συμβαίνει συχνά, οι φίλοι μας να ενεργούν για το κακό μας και οι εχθροί, να ενεργούν για το καλό μας. (Μέγας Βασίλειος)
 • Μια μέρα δύο φίλοι πήγαιναν βόλτα. Ο ένας είχε κουστούμι και ήταν καθαρός. Ο άλλος φορούσε παλιόρουχα και ήταν λερωμένος. Σε κάποιο σημείο συνάντησαν λάσπη. Τότε ο λερωμένος πήρε λάσπη και λέρωσε τον άλλο, που ήταν καθαρός. Ο κακός άνθρωπος θέλει και οι ενάρετοι να γίνουν σαν κι αυτόν, δηλαδή κακοί. Γι' αυτό να προσέχετε στη ζωή σας και να διαλέγετε ως φίλους σας, τους ενάρετους. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Ενώ η φιλία του κόσμου μαραίνεται, όπως τα ανοιξιάτικα λουλούδια, η Χριστιανική φιλία είναι τόσο αγνή, όσο και μόνιμη. (ΆγιοςΓρηγόριοςοΝαζιανζηνός)
 • Εάν έχεις φιλία με κάποιον και συμβεί να πέσει αυτός σε σαρκικό αμάρτημα, άπλωσε το χέρι σου εάν μπορείς και τράβηξέ τον πάνω. Αν όμως πέσει σε αίρεση και δεν πείθεται στα λόγια σου για να την αποστραφεί, αμέσως κόψε κάθε σχέση μαζί του. Γιατί με την αργοπορία, υπάρχει κίνδυνος να γκρεμιστείς και εσύ μαζί του στον λάκκο. (Άγιος Θεόδωρος της Φέρμης)
 • Ανάλογα με το είδος της αγάπης που προσφέρει ένας άνθρωπος στους φίλους του, τέτοιους φίλους θα βρει. Ο καθένας έχει το φίλο που του αξίζει. Ανάλογα με την ποιότητα ή το μέγεθος της θυσίας βρίσκονται οι φίλοι. Θα πρέπει να απαρνηθώ ο,τιδήποτε ευτελές για να μπορέσω να έχω για φίλο εκείνον, που το ύψος της ψυχής του μ' αρέσει. Και πρέπει να αποβάλλω τον εγωισμό αγαπώντας έναν μη εγωιστή φίλο. Και πρέπει να αποβάλω τη θηριωδία αγαπώντας έναν ευγενή φίλο. (Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)
 • Σε ξεγέλασε ο φίλος σου ή κάποιος, που του είχες ανοίξει την καρδιά σου; Από Μένα ήταν αυτό... Εγώ επέτρεψα να σε αγγίξει αυτή η απογοήτευση, για να μάθεις, ότι ο καλύτερος φίλος σου είναι ο Κύριος. (Άγιος Σεραφείμ της Βίριτσα)
 • Το πιο εμφανές σημείο της Χριστιανικής φιλίας είναι το ακόλουθο: να θυμάσαι τον φίλο σου στις κα­θημερινές σου προσευχές. (Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς)
 • Κάθε φιλία, η οποία δεν βασίζεται στην αληθινή αγάπη και ταπεινοφροσύνη και κυρίως η φιλία που βασίζεται σε κοινά πάθη, είναι σαθρή και θα καταρρεύσει... (Άγιος Μακάριος της Όπτινα)
 • Η φιλία που εδραιώνεται και συντηρείται πάνω σε κοινά ενδιαφέροντα και αρετές, αυτήν την φιλία την θεωρώ γνήσια και πραγματική. Η φιλία λοιπόν δεν μπορεί να διαρκέσει έως τέλους και να παραμείνει αδιάπτωτη, παρά μονάχα ανάμεσα σε ανθρώπους, που έχουν τον ίδιο βαθμό αρετής, ζουν δηλ. αγιασμένη ζωή και έχουν κοινό πνευματικό στόχο. Διαφορετικά αργά ή γρήγορα, θα διαλυθεί αυτή η σχέση, όσο και αν αγωνίζεται ο δυνατός να διατηρήσει την υπομονή του. (Αββάς Ιωσήφ)
 • Αν οι φίλοι αρχίζουν να φιλονικούν και να εκφράζονται με εμπάθεια, είναι φανερό, ότι οι καρδιές τους, δεν ήταν ποτέ πραγματικά ενωμένες... (Αββάς Ιωσήφ)
 • Φίλος είναι μόνο εκείνος, που έχει πνεύμα θυσίας για σένα. (ΓερόντισσαΓαβριηλία Παπαγιάννη)
 • Μην ψάχνεις για φίλους ανάμεσα στους ανθρώπους... Κύττα γι' αυτούς στον Ουρανό, μεταξύ των Αγίων. Δεν σε αφήνουν ποτέ και δεν θα σε προδώσουν... (Γέροντας Νικόλαος Γκουριάνοφ)
 • Ένας φίλος δεν είναι αυτός που θα πάει στην κόλαση μαζί σου, αλλά αυτός που θα σε βγάλει από εκεί... (Είπε Μοναχή)
 • Συναντάσαι με κάποιον και βλέπεις ότι είναι Χριστιανός και μέσα σε 5-10 λεπτά αρχίζεις μια τέτοια συζήτηση, λες και γνωριζόσουν μαζί του πολλά χρόνια. Του αποκαλύπτεις προβλήματα και μυστικά, που τα γνωρίζεις μόνο εσύ. Από που βρήκες την εμπιστοσύνη και λες τέτοια πράγματα σ' αυτόν; Ποιός σε λέει, ότι εδώ είναι εμπιστοσύνης άνθρωπος; Είναι ο Χριστός. Κατά συνέπεια η συγγένεια και η φιλία εν Χριστώ, είναι ανώτερη από όλες τις άλλες τις ψεύτικες φιλίες και συγγένειες. (Παναγόπουλος)
 • Ο εχθρός που λέει τα αληθινά είναι προτιμότερος από τον προσποιητό φίλο που μιλάει για να ευχαριστήσει. (Ευσέβιος)
 • Το να έχεις πολλούς φίλους, σημαίνει ότι δεν έχεις κανέναν. (Αριστοτέλης)
 • Φίλοι μου, δεν υπάρχουν φίλοι. (Αριστοτέλης)
 • Στην αληθινή φιλία, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του να δώσεις και του να πάρεις. (Σωκράτης)
 • Όσοι παραμελούν τους αδελφούς τους και επιζητούν να κάνουν τους άλλους φίλους, μοιάζουν με εκείνους που αφήνουν ακαλλιέργητο το δικό τους χωράφι και καλλιεργούν το ξένο. (Σωκράτης)
 • Η ταύτιση γνωμών και σκέψεων δημιουργεί φιλία. (Δημόκριτος)
 • Να κάνεις φίλους, όχι τους ευχάριστους στην συντροφιά, αλλά τους άριστους. (Πλούταρχος)
 • Μην κάνεις κανέναν φίλο, προτού εξετάσεις, πως έχει συμπεριφερθεί εκείνος στους προηγούμενους φίλους του. (Ισοκράτης)
 • Φιλία είναι η ομόνοια υπέρ των καλών και δικαίων, η θέληση για κοινό τρόπο ζωής, ίδιος τρόπος σκέψης και πράξης, ζωή με αρμονία και καλή διάθεση ώστε να υπάρχει ομόνοια, συνοδοιπορία τόσο στα ευχάριστα, όσο και στα δυσάρεστα. (Πλάτωνας)
 • Ο ενάρετος με τον ενάρετο μόνον δημιουργεί φιλία. Ο κακός ποτέ, ούτε με τον ενάρετο, ούτε με τον ανήθικο έχει πραγματικές φιλικές σχέσεις. (Πλάτωνας)
 • Λίγοι άνθρωποι έχουν το χάρισμα, το φίλο τους που ευτυχεί, να τον βλέπουνε χωρίς φθόνο. (Αισχύλος)
 • Ο χρόνος δοκιμάζει τους φίλους, όπως η φωτιά το χρυσάφι. (Μένανδρος)
 • Όποιος σε ώρα ευτυχίας κολακεύει τον φίλο του, αυτός είναι της ώρας φίλος και όχι του φίλου του. (Μένανδρος)
 • Ο αχάριστος άνθρωπος να μη θεωρείται φίλος. (Μένανδρος)
 • Ο σωματικά άρρωστος έχει ανάγκη από γιατρό, ο ψυχικά ταλαιπωρημένος έχει ανάγκη από φίλο. (Μένανδρος)
 • Ποτέ μην εμπιστεύεσαι έναν φίλο, που σε απαρνιέται στη λύπη σου. (Αίσωπος)
 • Οι καυγάδες των φίλων, είναι η χαρά των εχθρών. (Αίσωπος)
 • Αν δεν μπορείς να έχεις έναν πιστό φίλο, να είσαι ο ίδιος φίλος του εαυτού σου. (Πυθαγόρας)
 • Καλύτερα να έχεις έναν φίλο άξιο για πολλά, παρά να έχεις πολλούς φίλους άξιους για τίποτε. (Ανάχαρσης)
 • Ότι η φιλία και το φιλί είναι της ίδιας ρίζας, το λέγει το λεξικόν αλλά το υποστηρίζει και η ιστορία με το φίλημα του Ιούδα. (Καμπούρογλου)
 • Οι κόλακες μοιάζουν με τους κηφήνες. Είναι δηλαδή άνεργοι, χωρίς κεντρί και σπαταλούν τους ξένους κόπους. Οι φθονεροί μοιάζουν με τίς σφήκες. Είναι δηλαδή επιθετικοί, επικίνδυνοι, ανώφελοι και άχρηστοι. Οι σωστοί άνθρωποι μοιάζουν με τις μέλισσες. Είναι δηλαδή φιλόπονοι, εργατικοί, οικονόμοι, εύποροι, πράοι, νουθετητικοί και κοινωνικοί. Συνεπώς, αν θέλεις να ζήσεις ως φίλος, ανάμεσα σε πραγματικούς φίλους, να μιμηθείς την μέλισσα και να καθαρίσεις το σμήνος σου, από τους κηφήνες και τις σφήκες. (Επίκτητος)
 • Ο αιώνας μας, είναι αιώνας των γνωριμιών και όχι των φιλιών. (Παναγιωτόπουλος)
 • Ήρθαν ντυμένοι φίλοι αμέτρητες φορές οι εχθροί μου. (Σεφέρης)
 • Αν ο καθένας γνώριζε το τι λέει ο ένας για τον άλλον, δεν θα υπήρχαν ούτε τέσσερις φίλοι στον κόσμο. (Πασκάλ)
 • Ο αληθινός φίλος είναι αυτός, που δίνοντάς σου το χέρι, σου αγγίζει την καρδιά... (Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες)
 • Αληθινός φίλος είναι εκείνος που μιλά στον κόσμο για τα προτερήματά σας και σε εσάς, για τα ελαττώματά σας. (Φραγκλίνος)
 • Ο ψεύτικος φίλος και η σκιά, εμφανίζονται μόνο όταν λάμψει ο ήλιος. (Φραγκλίνος)
 • Οι ψεύτικοι φίλοι είναι ωραία λουλούδια, τα οποία μόνο στο θερμοκήπιο της ευτυχίας διατηρούνται. (Βάκων)
 • Είναι αλήθεια αυτό που λέγεται, πως πρέπει να φάει κανείς πικρό ψωμί με τους φίλους του, για να τους γνωρίσει καλά. (Θερβάντες)
 • Εάν οι φίλοι σου είναι πιο λίγοι από τους εχθρούς σου, αυτό θα πει, πως είσαι καλός άνθρωπος. (Θερβάντες)
 • Τί να τον κάνεις έναν φίλο, που πρέπει να του δείξεις, για να δει και πρέπει να του πεις για να καταλάβει; (Κικέρων)
 • Η ψευτοφιλία μπορεί να γίνει πραγματική φιλία, όμως η πραγματική φιλία σαν χαλάσει, δεν μπαλώνεται... (Έλιοτ)
 • Μεγαλύτερη ντροπή είναι στο να δυσπιστείς στους φίλους σου, παρά στο να γελαστείς από αυτούς. (Ρενάν)
 • Ο μισός φίλος είναι μισός προδότης. (Ουγκώ)
 • Όποιος δεν σκέφτεται, παρά μόνο τον εαυτόν του εκείνος όταν ευτυχεί, στη δυστυχία δεν θα έχει καθόλου φίλους. (Φλόριαν)
 • Κάποιος που είναι εχθρός προς το Θεό, δεν γίνεται ποτέ αληθινός φίλος προς τον άνθρωπο. (Γιούνγκ)
 • Η φιλία είναι το μόνο τριαντάφυλλο που δεν έχει αγκάθια. (Βολταίρος)
 • Ο φίλος είναι ένα δώρο που προσφέρεις στον εαυτόν σου. (Στήβενσον)
 • Η φιλία βελτιώνει την ευτυχία και μετριάζει τη δυστυχία, διπλασιάζει τη χαρά μας και κόβει στα δύο τον πόνο μας. (Άντισον)
 • Οι σιωπές κάνουν τις πραγματικές συζητήσεις μεταξύ φίλων. Αυτό που μετράει δεν είναι να μιλάς, αλλά να μην χρειάζεται να μιλήσεις. (Margaret Lee Runbeck, 1905-1956 ΑμερικανίδαΣυγγραφέας)
 • Ενώ η φιλία του κόσμου μαραίνεται, όπως τα ανοιξιάτικα λουλούδια, η Χριστιανική φιλία είναι τόσο αγνή όσο και μόνιμη.
 • Η διαφορά μεταξύ ενός αληθινού και ενός ψεύτικου φίλου είναι, ότι ο αληθινός φίλος σε <<μαχαιρώνει>> από μπροστά, ενώ ο ψεύτικος πισώπλατα.
 • Να αγαπάς χωρίς να περιμένεις να σε αγαπήσουν...

Να προσφέρεσαι χωρίς να αναμένεις να πάρεις...

Να υπάρχεις για να στηρίζεις, να παρηγορείς, να αγκαλιάζεις, να στέκεσαι δίπλα στον

φίλο...

Να μην ξεχνάς την αγάπη που σου έδειξε, να μην γίνεσαι ΑΧΑΡΙΣΤΟΣ...

Να μην του γυρνάς την πλάτη, επειδή κάποτε εσύ κουράστηκες από την φιλία του....

Άραγε υπάρχουν αληθινές φιλίες σήμερα;

 • Οι αληθινοί φίλοι κλαίνε όταν φεύγεις, ενώ οι δήθεν φεύγουν όταν κλαις.
 • Το μόνο τριαντάφυλλο στον κόσμο που δεν έχει αγκάθια, είναι η φιλία.
 • Μην αποκτήσεις φίλο, που δεν του εμπιστεύεσαι τα πάντα.
 • Οι φίλοι που διαφωνούν, ακονίζουν ο ένας το μυαλό του άλλου.
 • Όταν ευτυχούμε, οι φίλοι φεύγουν όποτε θέλουμε εμείς. Όταν δυστυχούμε, φεύγουν μόνοι τους.
 • Θεέ μου, προστάτευε με από τους φίλους μου, γιατί τους εχθρούς μου τους γνωρίζω.
 • Οι ψεύτικοι φίλοι μοιάζουν με τα χελιδόνια, που τα βλέπουμε μόνο στην καλοκαιρία.
 • Καλύτερα να έχεις ανοιχτούς εχθρούς, παρά ψεύτικους φίλους.
 • Φίλοι είναι οι συγγενείς που διαλέγεις μόνος σου.
 • Οι φίλοι είναι σαν τα άστρα, υπάρχουν πολλά και λάμπουν τα περισσότερα, αλλά μόνο ένα ξεχωρίζεις κάθε φορά...
 • Να μην φοβάσαι τον εχθρό που σου επιτίθεται, αλλά τον ''φίλο'' που σε αγκαλιάζει...
 • Η έχθρα είναι πάντα ειλικρινής, η φιλία όμως δεν είναι πάντοτε τόσο τίμια!!!
 • Ένας αληθινός φίλος, χαίρεται με την χαρά σου. Πονάει με τον πόνο σου και δεν ζηλεύει με την ευτυχία σου. Αν τον έχεις είσαι πλούσιος, αν τον βρεις τυχερός και αν τον χάσεις φτωχός!
 • Ο φίλος που υποφέρει μόνος του, προσβάλλει τον φίλο του.
 • Τρία πράγματα είναι πάντα λιγότερα από ό,τι νομίζουμε. Η εξυπνάδα μας, οι αρετές μας και οι ειλικρινείς φίλοι μας...
 • Για την κάθε φιλία που επιδιώκεις, πρέπει να φροντίζεις και εσύ για τα ανάλογα εφόδια. Όποιος θέλει φιλίες με τον καμηλιέρη, λέει μια αραβική παροιμία, πρέπει να έχεις και ψηλές αυλόπορτες, για να μπαίνουν οι καμήλες του.
 • Όταν ρώτησαν τον Μέγα Αλέξανδρο που είναι οι θησαυροί του, τότε εκείνος έδειξε τους φίλους του!
 • Αν θέλεις να δεις πόσο πλούσιος είσαι, μην μετρήσεις τα λεφτά σου... Άφησε ένα δάκρυ και μετά μέτρα πόσα χέρια θα απλωθούν να το σκουπίσουν...
 • Φίλος επιζήμιος, εχθρός επικαλείται.
 • Το μονοπάτι στην πόρτα του φίλου σου, να μην το συχνοδιαβαίνεις, αλλά ούτε και να το ξεχνάς. Στην πρώτη περίπτωση πετρώνει. Στη δεύτερη, κλείνει από αγκάθια και τριβόλους. Το άριστο μέτρο, κρατάει άριστες φιλίες.
 • Ένας φίλος που δεν έχει δοκιμαστεί, είναι σαν ένα άσπαστο καρύδι.
 • Πολλοί πηγαίνουν να επισκεφτούν τους φίλους, αλλά λίγοι για να τους βοηθήσουν...
 • Των ανοήτων οι φιλίες μοιάζουν με τα φιλήματα των γαϊδάρων, ο οποίος ύψωσε τα μπροστινά του πόδια να αγκαλιάσει τον αφέντη του και τον έριξε κάτω και του έσπασε το κεφάλι!
 • Μην φοβάστε τους εχθρούς που σας επιτίθενται. Να φοβάστε τους φίλους που σας κολακεύουν...
 • Όποιος είναι φίλος όλου του κόσμου, δεν είναι φίλος κανενός.
 • Οι πιο στενοί φίλοι γίνονται οι πιο επικίνδυνοι εχθροί, γιατί ξέρουν που και πως θα σε πειράξουν.
 • Αν ήσουν κάποιος άλλος, θα ήθελες να είχες φίλο... εσένα;
 • Αν ζητάς να έχει κάτι ο φίλος σου, φρόντισε να το καλλιεργήσεις και στον εαυτόν σου, γιατί κάποιος άλλος, σε θέλει και σένα για φίλο σου.
 • Είναι καλύτερα να προσφέρεις λίγα λουλούδια σε κάποιον φίλο τώρα που ζει, παρά να του βάλεις ένα βαρύτιμο στεφάνι από τριαντάφυλλα πάνω στο μνήμα, όταν πεθάνει.
 • Την κραυγή σου, την ακούνε όλοι. Τον ψίθυρό σου, τον ακούνε μόνο οι πιο κοντινοί. Και την σιωπή σου, την ακούει ο καλύτερος φίλος σου...
 • Το λάδι που κρατάει την φωτιά της φιλίας είναι το ενδιαφέρον.
 • Αν υπάρχουν λίγοι φίλοι, είναι γιατί υπάρχουν λίγοι άνθρωποι. Προσπάθησε να γίνεις άνθρωπος και παρακάλεσε τον Θεό να βάλει και έναν άλλο στον δρόμο σου...
 • Όποιος είναι φίλος με όλους, δεν είναι φίλος κανενός.
 • Ένας φίλος σου πιστός, στην ανάγκη θησαυρός.
 • Όποιος συμπαθεί τον φίλο του, στέλνει ένα ψάρι μαγειρεμένο. Όποιος όμως τον αγαπάει, του χαρίζει ένα δίχτυ.
 • Λίγα λόγια, μεγάλες φιλίες.
 • Δεν με πληγώνουν τόσο τα λόγια και οι πράξεις των εχθρών μου, όσο η σιωπή και η αδιαφορία των φίλων μου.
 • Ένας φίλος που δεν έχει δοκιμαστεί, είναι σαν άσπαστο καρύδι.
 • Η ανδρεία του ανθρώπου φαίνεται στον πόλεμο, η φρόνηση στον κίνδυνο και η φιλία στην ανάγκη.
 • Φίλος που έγινε εχθρός, ποτέ δεν ήταν φίλος.
 • Όποιος δεν ακούει τους φίλους του, ευχαριστεί τους εχθρούς του.
 • Άνθρωπος δίχως φίλο, είναι μόνο με ένα χέρι.
 • Ένας φίλος σου πιστός, στην ανάγκη θησαυρός.
 • Αρβανίτη κάνεις φίλο, πάρε και ένα κομμάτι ξύλο.
 • Καλή φιλία, δεύτερη συγγένεια.
 • Ο καιρός κρίνει τους φίλους, όπως η φωτιά το χρυσό. (Αρχαίο γνωμικό)
 • Λατρεύοντας πολύ τον εαυτόν σου δεν θα αποκτήσεις άλλον φίλο. (Αρχαία παροιμία)
 • Ο απλός φίλος θα συμφωνήσει μαζί σου, ο αληθινός θα διαφωνήσει. (Ρωσικό γνωμικό)
 • Αυτός που ψάχνει τον τέλειο φίλο, θα μείνει χωρίς φίλους. (Τουρκική παροιμία)
 • Ένας καλός φίλος αξίζει περισσότερο από εκατό συγγενείς. (Ελβετική παροιμία)
 • Η δυστυχία είναι η γνήσια και αλάνθαστη ζυγαριά, όπου μπορούμε να ζυγίσουμε τους φίλους μας. (Ιρλανδική παροιμία)
 • Με τον γείτονα να κάνεις φιλία, αλλά τον φράχτη άσ' τον. (Καυκάσια παροιμία)
 • Καλύτερα χαστούκι από τον φίλο παρά φιλί από τον εχθρό. (Ολλανδική παροιμία)
 • Ο νικητής έχει τους περισσότερους φίλους, αλλά ο νικημένος έχει τους καλύτερους. (Μογγολική παροιμία)
 • Οι κακοί φίλοι εμποδίζουν να αποκτάμε καλούς. (Αφρικάνικη παροιμία)
 • Έλαβε γράμμα ο Μέγας Αλέξανδρος από τον στρατηγό του Παρμενίωνα, που του έγραφε, ότι ο γιατρός του, που ήταν και φίλος του, είχε έρθει σε μυστική συνεννόηση με τον Δαρείο, για να τον δηλητηριάσει. Ο Αλέξανδρος διάβασε το γράμμα και το έβαλε κάτω από το προσκέφαλό του. Έπειτα από λίγο ήρθε ο γιατρός του, φέρνοντας τον κύλικα με το φάρμακο. Πήρε το ποτήρι ο Μέγας Αλέξανδρος και ενώ με το ένα χέρι έπινε το φάρμακο, με το άλλο έδινε στον γιατρό, να διαβάσει το εμπιστευτικό γράμμα, στο οποίο του έγραφαν, πως ο φίλος και γιατρός του προσφέρει αντί φαρμάκου, δηλητήριο. Μέχρι να τελειώσει ο γιατρός την ανάγνωση, ο Αλέξανδρος είχε αποστραγγίσει το φάρμακο. Ήθελε μ' αυτόν τον τρόπο να δείξει στον γιατρό, το πόσο εμπιστοσύνη έτρεφε στην φιλία τους...!
 • Κάποια μάνα, θέλησε κάποτε να διδάξει στο παιδί της, ότι ο κακός φίλος, μπορεί να συμπαρασύρει, πολλές φορές, ακόμα και μια ολόκληρη παρέα στο κακό. Για το σκοπό αυτό, το έστειλε σε ένα μέρος, όπου είχε τοποθετήσει ένα κοφίνι με μήλα στο οποίο η μάνα, έβαλε και ένα μήλο, που ήταν λίγο σαπισμένο. Πήγε πήρε το κοφίνι το παιδί και επιστρέφοντας είπε στην μάνα του: ''Μάνα τα μήλα τα έλαβα, αλλά τα πέταξα όλα, γιατί σάπισαν''. Και του λέει τότε η μάνα του: ''Έβαλα ένα μήλο λίγο σάπιο και απ' αυτό σάπισαν όλα τα άλλα. Πρόσεξε λοιπόν και εσύ τους φίλους σου. Και ένας μόνο στην παρέα αν είναι λίγο κακός, θα κάνει και τους άλλους κακούς...''.
 • Ο Γιωργάκης, ένα δωδεκάχρονο αγόρι, ενώ περπατούσε στην αμμουδιά με τη μαμά του, ξαφνικά την ρώτησε:
  «Μαμά, πώς μπορώ να κρατήσω έναν φίλο, όταν τελικά τον βρω;». Η μητέρα του για μια στιγμή σάστισε με το αναπάντεχο της ερώτησης του γιού της. Με μια γρήγορη κίνηση έσκυψε και πήρε στη φούχτα της όση άμμο μπορούσε. Την έκλεισε στις παλάμες της δυνατά, αλλά εκείνη γλυστρούσε σιγά - σιγά και διέφευγε ανάμεσα από τα δάχτυλά της. Όσο την έσφιγγε δυνατότερα στις παλάμες της για να την συγκρατήσει, τόσο μεγαλύτερη απώλεια είχε! Στον κίνδυνο να χάσει όλη την άμμο άνοιξε τις παλάμες της. Η άμμος αυτοστιγμεί σταμάτησε να διαρρέει!
  Ο Γιωργάκης κοιτούσε απορημένος με ορθάνοιχτα τα παιδικά του μάτια. Τέλος δίνοντας ένα φιλί στη μαμά του, ξεφώνισε γεμάτος ενθουσιασμό:
  «Τώρα κατάλαβα. Όταννιώθειλεύτερος!».
 • Μια φορά και έναν καιρό, ένας λύκος τριγυρνούσε πεινασμένος, μήπως βρει κάτι να φάει. Ξαφνικά, είδε από μακριά έναν τράγο σκαρφαλωμένο σε κάτι κατσάβραχα να τρώει αμέριμνος. Έτρεξε γρήγορα προς τα εκεί και προσπάθησε να σκαρφαλώσει και αυτός, αλλά μάταια... Τα βράχια ήταν πολύ μυτερά.
  «Εδώ χρειάζεται πονηριά», σκέφτηκε ο λύκος και ξερογλείφτηκε. Σήκωσε το κεφάλι του και φώναξε στον τράγο:
  - Φίλε, καλύτερα να κατέβεις κάτω. Εκεί ψηλά που βρίσκεσαι, μπορεί να ζαλιστείς και να πέσεις.
  Ο τράγος όμως, δεν έδωσε καμμιά σημασία στα λόγια του λύκου και συνέχισε να τρώει αμέριμνος. Ο λύκος όμως δεν απογοητεύτηκε.
  - Φίλε, φυσάει πολύ εκεί πάνω που είσαι. Θα αρρωστήσεις σίγουρα, καημένε, φώναξε με την πιο γλυκιά φωνή του. Ο τράγος πάλι δεν αντέδρασε.
  - Ξέρεις κάτι; έκανε άλλη μια προσπάθεια ο λύκος, το χορτάρι εδώ κάτω στο λιβάδι είναι πολύ πιο νόστιμο από αυτό που βόσκεις εκεί πάνω στα κατσάβραχα. Δεν ξέρεις τι χάνεις, που δεν το δοκιμάζεις!...
  Τότε ο τράγος για πρώτη φορά σταμάτησε να τρώει, κοίταξε τον λύκο και είπε σιγανά:
  - Δεν με φωνάζεις για να φάω εγώ, αλλά για να φας εσύ!
  Ο λύκος απογοητευμένος, ξέροντας πλέον, ότι σίγουρα δεν θα μπορούσε να ξεγελάσει τον τράγο, πήγε αλλού να ψάξει για τροφή. Και ο τράγος συνέχισε να μασουλά το χορτάρι του σκαρφαλωμένος στα κατσάβραχα, αναλογιζόμενος ότι, όλοι θαπρέπειναείμαστεπολύπροσεκτικοί, γιαναμπορούμεναδιακρίνουμετουςαληθινούςμαςφίλους,απόαυτούςπουμαςκάνουντουςφίλουςαπόσυμφέρον...
 • Ήταν 2 φίλοι που περπατούσαν στο δάσος, όταν ξαφνικά φάνηκε μια αρκούδα. Ο ένας έτρεξε και πρόλαβε να σκαρφαλώσει σε ένα δέντρο. Ο άλλος δεν πρόλαβε και ξέμεινε στον κίνδυνο. Θυμήθηκε όμως, πως η αρκούδα δεν τρώει ψοφίμια. Έτσι ξάπλωσε καταγής και έκανε τον νεκρό. Τον πλησίασε η αρκούδα, τον περιεργάστηκε, βρυχήθηκε πάνω του, μα σε λίγο έφυγε. Όταν κατέβηκε από το δέντρο ο άπιστος φίλος του, τον ρώτησε τι του έλεγε τόση ώρα η αρκούδα, που τον γυρόφερνε. Και ο φίλος του, τον απάντησε: ''Να μην κάνω φίλους σαν και εσένα, που στην κρίσιμη ώρα παρατούν τους φίλους τους!''.

***